Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară
2023-05-12 15:24:32


DISPOZIȚIA NR. 426
din 12 mai 2023
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară,
pentru data de 16 mai 2023


Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 16 mai 2023, ora 11,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 16 mai 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 1 în Anexa la dispoziție a fost avizat de către Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 2 în Anexa la dispoziție a fost avizat de către Comisia de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 16 mai 2023.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 16 mai 2023, ora 11,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

1. proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maximum 50.000.000 lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru completarea art. 4 și a Anexei nr. 2 la HCL nr. 217/17.09.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Compania de Utilități Publice S.A Focșani și modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației "Vranceaqua", aprobate prin HCL nr. 152/2008, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă


Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect