Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară
2023-05-05 15:16:46

DISPOZIȚIA NR. 410
din 5 mai 2023
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară,
pentru data de 12 mai 2023

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 12 mai 2023, ora 11,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 12 mai 2023 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1, 2, în Anexa la dispoziție au fost avizate de către Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 3, 6, 7, 8 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare către Comisia de buget și administrație publică.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 4, 5 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare către Comisia de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 12 mai 2023.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.
Proiectul ordinii de zi
al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 12 mai 2023, ora 11,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis


1. proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maximum 50.000.000 lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură străzi, alei acces auto și parcări zona Bahne, str. Cezar Bolliac (tronson cuprins între str. Cuza Vodă și str. Lupeni), str. Doctor Telemac, st. Rarău, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu (tronson cuprins între str. Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea Căminului, str. Alexandru Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între str. Cezar Bolliac și Aleea Căminului)";
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și criteriilor pentru concursul organizat în vederea numirii directorului gradul II și directorului adjunct gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a sectorului de drum județean DJ 204E, aparținând domeniului public al Județului Vrancea, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani, a imobilului în suprafață de 1867 mp., situat în Municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă nr. 56, județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 465/2022 privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile - terenuri, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, identificate prin CF 68990 și CF 70736;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă


Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect