CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ, PENTRU DATA DE 30 MAI 2024
2024-05-24 16:57:28

DISPOZIȚIA NR. 760
din 24 mai 2024
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 30 mai 2024

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

D I S P U N E :

 

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 30 mai 2024, ora 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data 30 mai 2024 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr.1-12,15,21,30 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 13,14,16-20,28-29 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 22-27 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 30 mai 2024.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin email.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Direcția juridică și de administraţie publică.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 

ROMÂNIA                                                                                            Anexa la Dispoziția nr. 760/2024
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR


Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 30 mai 2024, ora 14,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

 

SECȚIUNEA I
1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2024, pentru derularea proiectului „CULORILE FERICIRII", proiect inițiat și organizat de Consiliul local al tinerilor din municipiului Focșani;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,19 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2024 Palatului Copiilor Focșani pentru acoperirea cheltuielilor cu deplasarea echipajului cercrului de aeromodele, rachetomodele și a profesorului coordonator la Concursul Național Memorial „Aurel Vlaicu" care va avea loc la Deva, județul Hunedoara;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

3. proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare camere și grupuri sanitare Internat Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea";


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea sponsorizării oferite de către Cîrnu Daniel, reprezentant al locuitorilor din Cartier Pomicola, constând în transferul cu titlu gratuit în condițiile Legii nr. 32/1994 și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în proprietatea UAT Focșani a dreptului de proprietate asupra documentației tehnico-economice „Modernizare şi sistematizare străzi în ansamblul rezidenţial - DJ 204E - Focşani - Petreşti, judeţul Vrancea - etapa I";


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

5. proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare şi sistematizare străzi în ansamblul rezidenţial - DJ 204E - Focşani - Petreşti, judeţul Vrancea - etapa I";


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2024;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

7. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 499/2023 privind reorganizarea și funcționarea Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia" Focșani, cu modificările și completările ulterioare;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

8. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 301/2023 privind atribuirea unui număr de 7 autorizații taxi transportatorilor autorizați pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi la nivelul Municipiului Focșani;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

9. proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Primarului Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, în vederea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public prin achiziție publică nr. 2250/10.01.2022;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

10. proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Cristi-Valentin Misăilă, Primarul Municipiului Focșani, să ceară înscrierea dreptului de proprietate în folosul Municipiului Focșani, pentru terenul în suprafață de 68 mp., situat în Municipiul Focșani, Calea Moldovei nr. 33, Tarla 29, Parcelele 149/1/1, 149/1/2, cu număr cadastral 73356, înscris în CF nr. 73356 UAT Focșani;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

12. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

13. proiect de hotărâre pentru modificareaa HCL nr. 179/25.06.2015 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, către Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, a terenului aparținând domeniului public al municipiului Focșani, în suprafață totală de 510,00 mp. situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 43 A, în vederea creării accesurilor principale și secundare în sediu;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

14. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață totală de 15,00 mp. aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, sitat pe bdul. Brăilei nr. 2, T 192, P 10496, înscris în Cartea Funciară nr. 71464 și nr. 73378 Focșani, în favoarea domnului Tranulea Gheorghe;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 5 ani, către Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala Vrancea a spațiului cu prafața utilă de 214,50 mp identificat prin Carte Funciară 65792-C1-U3 situat în incinta Punctului Termic nr. 43 din str. Panduri, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, în vederea menținerii serviciului social oferit în cadrul „Adăpostului de Noapte Bahne";


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

16. proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil în favoarea Unităților Administrativ Teritoriale Comuna Milcovul, Comuna Gologanu și Comuna Răstoaca pentru folosința terenurilor aferente Străzilor Cpt. Valter Mărăcineanu (drum exploatare), Calea Munteniei, Aviatorilor, Focșa, Democrației - Zona ANL, Brăilei (DN23) și DN 23A, până la limita cu UAT Milcovul, pe care se va amplasa rețeaua de distribuție a gazelor naturale aferente obiectivului de investiții "Înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Milcovul, Județul Vrancea, înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Gologanu, Județul Vrancea și înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în Comuna Răstoaca, Județul Vrancea";


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 26,00 mp. situat în Focșani, str. Odobești nr. 33, județul Vrancea, T. 14, P. 673, înscris în CF 56301, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Avram Antonel și Avram Liliana;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 4,00 mp. situat în Focșani, str. Dornei nr. 6, județul Vrancea, T. 189, P. %10336 înscris în CF 63807, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Buică Monica-Gabriela;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 21,00 mp. situat în Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 2, adiacent ap. 2, județul Vrancea, T. 93, P. 5287%, înscris în CF 73203, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Preda Elena;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 21,00 mp. situat în Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 3, adiacent ap. 3, județul Vrancea, T. 93, P. 5287, 5288, înscris în CF 52238, CF 73420 și CF 73459, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Preda Elena;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

21. proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională potrivit legii, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Democrației nr. 1, bloc 1, ap. 1, înscris în CF 65802-C1-U19 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65802-C1-U1 UAT Focșani către domnii Rizea Marian și Rizea Elena;


Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 7, bloc 7, ap. 7, înscris în CF 51902-C1-U19 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51905-C1-U25 UAT Focșani către doamna Frîncu Duda (imobil identificat în foaia de avere cu CF 51902-C1-U7 și CF 51902-C1-U23);


Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, ap. 7, tronson 13, înscris în CF 54673-C1-U12 UAT către doamna Ticu Nicoleta;


Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2024, privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat cu chirie doamnei Stanciu Mădălina Florentina, în baza prevederilor art. 5 din Regulamentul pentru repartizarea în vederea închirierii locuințelor din fondul locativ de stat aparținând Municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 189/30.06.2022;


Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Stroie Mirela

 

27. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focșani - Cristi Valentin Misăilă să încheie contractul de vânzare cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat siuată în Focșani, bdul. București nr. 27, bloc L1, ap. 10, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Decretului - Lege nr. 61/1990, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Sentinței civile nr. 6725/29.07.2022, pronunțată de Judecătoria Focșani, modificată prin Decizia civilă nr. 472/12.10.2023 pronunțată de Tribunalul Vrancea, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 95/R/28.03.2024 pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul nr. 17166/231/2019;


Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Stroie Mirela

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 19282/23.02 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ - Construire imobil locuințe colective S+P+3E cu spații comerciale la parter" - municipiul Focșani, str. Mărășești nr. 7-9, teren identificat cu numărul cadastral 69190, în suprafață de 937 m2;


Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui chioșc metalic, în suprafață construită de 42,34 mp., situat în incinta Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu" din bdul. Gării nr. 25, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor;

 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

30. proiect de hotărâre privind constituirea Structurii Comunitare Consultative la nivelul municipiului Focșani și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă


SECȚIUNEA a II-a - Diverse


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect