Convocare în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Focșani pentru 31 octombrie 2013
2013-10-24 12:52:27

R O M Â N I A
JUDEŢUL V R A N C E A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

DISPOZIŢIA Nr. 1713, din 23 octombrie 2013
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă ordinară, pentru data de 31 octombrie 2013

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 31 octombrie 2013, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focşani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

Secţiunea I - proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne şi externe, la 30 septembrie 2013, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9.300 lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013 reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Era Medievală evoluează astăzi" derulat de Liceul de Artă „Gheorghe Tăttărescu" Focşani în cadrul programului Comenius în perioada 4-5 decembrie 2013;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013 a sumei de 105,70 mii lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amplasare Semnal intrare în municipiul Focşani dinspre Mărăşeşti";
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Contorizarea energiei termice la Blocul nr. 27, str. Pictor N. Grigorescu" - municipiul Focşani";
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 47/226/31.07.2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare apă şi canalizare Cimitir Nordic" din municipiul Focşani, judeţul Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 48/227/31.07.2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare apă şi canalizare Cimitir Sudic" din municipiul Focşani, judeţul Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.312/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 24.500.000 lei, în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

9. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2013; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

10. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depuse de Plisc Doina, cu domiciliul în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 6A, ap. 60 şi Toscuţa Ioana cu domiciliul în Focşani, str. Tisa nr. 13;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

11. proiect de hotărâre privind rezultatului final al evaluării managementului la Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala" Focşani, pe perioada 2009-2013;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

12. proiect de hotărâre privind rezultatului final al evaluării managementului la Teatrul Municipal Focşani, pe perioada 2009-2013 şi stabilirea termenului de depunere a proiectului de management;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

13. proiect de hotărâre privind rezultatului final al evaluării managementului la Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei", pe perioada 2009-2013 şi stabilirea termenului de depunere a proiectului de management;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

14. proiect de hotărâre privind rezultatului final al evaluării managementului la Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia" Focşani, pe perioada 2009-2013 şi stabilirea termenului de depunere a proiectului de management;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

15. proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării alegerii formei de gestiune şi a caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public în municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

16. proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru funcţiile publice, centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite şi din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din instituţiile subordonate (Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, Poliţia Locală a Municipiului Focşani, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani);
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 116/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de persoanl pentru Primăria municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

18. proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali, declaraţi aleşi la data de 18 octombrie 2013, pentru Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Focşani şi declararea ca legal constituit al acestuia;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

19. proiect de hotărâre privind însuşirea procesului-verbal pentru alegerea primarului, viceprimarilor şi a secretarului Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

20. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 30/11.02.2013 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani, pentru anul şcolar 2013-2014;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

21. proiect de hotărâre privind modificarea Regulametului pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare fără autorizare şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani şi a taxelor aferente, aprobat prn Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 110/267/2008, modificată şi completată;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

22. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

23. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada existenţei construcţiei către Parohia „Sfânta Cuvioasa Parascheva" a terenului în suprafaţă de 50 mp situat în Focşani, bdul. Independenţei nr. 4 bis aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea construirii unui depozit de cărţi şi obiecte de cult;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

24. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada reabilitării a Sălii de sport - Şcoala nr. 10 „Duiliu Zamfirescu", ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, din str. Tinereţii nr. 2 către Compania Naţională de Investiţii SA Bucureşti;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

25. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada reabilitării a Sălii de sport - Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, din str. Cuza Vodă nr. 43 către Compania Naţională de Investiţii SA Bucureşti;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

26. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada reabilitării a Sălii de sport - Colegiul Unirea, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, din str. Cezar Bolliac nr. 13-15 către Compania Naţională de Investiţii SA Bucureşti;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

27. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani către Partidul Popular - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Vrancea, a spaţiului situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amenajării unui sediu al organizaţiei;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

28. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 21/31.01.2013 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor situate în Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică din municipiul Focşani;

Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

29. proiect de hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 1372 mp. situat în Focşani, bdul. Republicii nr. 11-13, judeţul Vrancea, T. 39 P. 2502 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC COMCEREAL SA Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 36 mp. situat în Focşani, str. Aurora nr. 7A, judeţul Vrancea, T. 95 P. 5299 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Derderian Adriana;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

32. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului local nr. 167/2013 privind aprobarea listei de priorităţi;
Iniţiatori consilieri locali: Axente Manuela, Radu Niţu, Mersoiu Ionuţ, Horhocea Dragoş, Ilie Lilian

33. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului - Sud solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată şi modificată;
Iniţiatori consilieri locali: Axente Manuela, Radu Niţu, Mersoiu Ionuţ, Horhocea Dragoş, Ilie Lilian

34. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Focşani să încheie contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din fondul locativ de stat situate în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 27 blocul L2-ap.1, L2-ap.14, în baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată şi modificată, a Decretului lege nr.61/1990 şi a Legii nr.85/1992;
Iniţiatori consilieri locali: Alecsandrescu Dorian, Balaban Elena Luminiţa, Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiţă, Pătraşcu Enache

35. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării şi Informării Publicului nr. 51055 din 11.10.2013 privind documentaţia P.U.D. şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spălătorie auto"- Focşani, intravilan, b-dul Bucureşti, nr. 6C
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

36. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării şi Informării Publicului nr. 51052 din 11.10.2013 privind documentaţia P.U.D. şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere locuinţă parter existentă, amenajare sediu firmă şi refacere acoperiş"- Focşani, intravilan, str. Ana Ipătescu, nr. 9
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

37. proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii sociale care solicită subvenţii din bugetul local al municipiului Focşani pentru anul 2014 în baza Legii nr. 34/1998;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

38. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective, a criteriilor de participare în vederea organizării concursului la Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala" Focşani şi a comisiei de concurs;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

39. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză şi notare a proiectului de management pentru Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei", a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea caietului de obiective pentru managementul Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei" ;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

40. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză şi notare a proiectului de management pentru Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia" Focşani, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea caietului de obiective pentru managementul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia" Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

41. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză şi notare a proiectului de management pentru Teatrul Municipal Focşani, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea caietului de obiective pentru managementul Teatrului Municipal Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

 

Secţiunea a II a - discuţii, declaraţii politice

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.

PRIMAR, ing. Decebal Bacinschi

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar