ANUNT, privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie temporar vacante
2011-08-23 00:00:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de executie temporar vacante, după cum urmează:

Direcţia administraţie publică locală
● Serviciul administraţie publică locală, agricultură, cadastru
- Biroul agricultură cadastru
- Inspector, clasa I, gradul profesional asistent – 2 posturi

Concursul va avea loc in data de 5 septembrie 2011, ora 10,00 – proba scrisa si 7 septembrie 2011, ora 14,00 – proba interviu la sediul Primariei municipiului Focsani.
Dosarele de inscriere la concurs se depun la Directia resurse umane si coordonare unitati subordonate, camera 105, et. 1, in termen de 8 de zile de la data publicarii anuntului.
Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate – telefon 213416.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 05 SI 07 SEPTEMBRIE 2011

1.Direcţia administraţie publică locală
● Serviciul administraţie publică locală, agricultură, cadastru
- Biroul agricultură cadastru
- Inspector, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post temporar vacant

Conditii de participare la concurs
- Conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- Conditii specifice:
- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta,
specializarea agricultura ;
- vechime in specialitatea studiilor minim 1 an;
- cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu.

2.Direcţia administraţie publică locală
● Serviciul administraţie publică locală, agricultură, cadastru
- Biroul agricultură cadastru
- Inspector, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post temporar vacant

Conditii de participare la concurs
- Conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;;
- Conditii specifice:
- studii superioare de lunga durata in administraţie, absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitatea studiilor minim 1 an;
- cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu.


ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DIN DATA DE 05 şi 07 SEPTEMBRIE 2011

- copia actului de identitate
- formularul de înscriere
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări
- copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate
- cazierul judiciar
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.


BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, specializarea agricultură, la Biroul agricultură, cadastru – Serviciul administraţie publică locală, agricultură, cadastru – Direcţia administraţie publică locală din cadrul Primariei municipiului Focsani

1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor public, republicata in 2007;
4. Ordinul nr.95/153/1998/3241 din 21 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014;
5. Legea nr.98/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol;
6. H.G. nr. 661/12 iulie 2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr.16/1994-Legea arendarii, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.


BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, specializarea administraţie, la Biroul agricultură, cadastru – Serviciul administraţie publică locală, agricultură, cadastru – Direcţia administraţie publică locală din cadrul Primariei municipiului Focsani

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.
Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect