ANUNT, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) ,,Centru de bioterapie şi recuperare medicală Harions, str. Măgura 57L, Focşani
2011-08-26 00:00:00

PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare, Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi proiectul de act normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) ,,Centru de bioterapie şi recuperare medicală Harions, str. Măgura 57L, Focşani.
Proiectul de act normativ a fost afişat la sediul Primăriei Municipiului Focşani şi pe site www.focsani.info.
În termen de 10 zile de la afişarea şi publicarea prezentului anunţ cei interesaţi pot trimite în scris la Primăria Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 307 - serviciul urbanism, persoana de contact – Stanciu Alexandru, propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ.


PROIECT DE HOTĂRÂRE, din 25 august 2011
Privind, aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Centru de bioterapie si recuperare medicala Harions, str. Magura nr. 57L, Focsani”
Analizand raportul Serviciului urbanism , înregistrat la nr. 42795 / 25.08.2011, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Centru de bioterapie si recuperare medicala Harions, str. Magura nr. 57L, Focsani”
- vazind avizul favorabil al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism din 19.08.2011;
- avind in vedere prevederile Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism;
- in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,cu completarile ulterioare;
- în conformitate cu prevederile art. 25, alin. 1 si art. 48 din Legea nr.350 / 2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare şi a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin (1) şi (2) lit. (c), alin (5) lit. (c) art. 127 în temeiul art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata.

PROPUN :

Art. 1. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Centru de bioterapie si recuperare medicala Harions, str. Magura nr. 57L, Focsani”, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Executarea hotărârii va fi asigurată conform legii, de către Primarul municipiului Focşani prin Directia administraţie publică locală şi Serviciul urbanism.

Iniţiator proiect de hotărâre
PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi

Avizat,
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian CORHANA

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect