Anunț de participare la licitație publică închirieri bunuri proprietate publică și privată
2024-05-30 09:27:35

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresă, numărul de telefon, fax și/ sau adresă de e-mail, persoană de contact: Municipiul Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis, Focșani, Județul Vrancea, telefon 0237/236000, fax 0237/216700, e-mail primarie@focsani.info, Cod fiscal 4350645, persoană de contact Mândru Paula.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: închiriere teren în suprafață de 109,48 mp. situat în Focșani, str. Democrației FN, T79 P% 416, CF 73282 aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea amplasării unei construcții provizorii cu destinația de magazin. Închirierea se face conform art.332-348 din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare și conform Hotărârii Consiliului Local nr.142/25.04.2024.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: pe baza de solicitare, de la sediul Municipiului Focșani.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate, Municipiul Focșani, b-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis, județul Vrancea.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 66 lei pe suport de hârtie, respectiv 66 lei pe suport electronic și se poate achita cu numerar la casieria sediului autorității contractante sau prin OP în contul RO66TREZ 69121360250XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Focșani.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 11/06/2024, ora 14:00.
4. Informații privind oferta:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 18/06//2024, ora 14:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis, județul Vrancea, Registratura generală - parter.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini în plic închis și sigilat.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20/06/2024, ora 11:00, sediul Municipiului Focșani, b-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:Tribunalul Vrancea cu sediul în b-dul Independenței nr.19-21 secția a-II-a civilă de Contencios administrativ și fiscal, telefon 0237/232.092, fax 0237/235.896, email: tr-vrancea-comercial@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28.05.2024.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect