Anunț de participare la licitație publică închirieri bunuri proprietate publică și privată
2024-03-29 08:12:18

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Focșani, C.U.I 4350645, Focșani, bd. Dimitrie Cantemir, nr.1bis, județul Vrancea, telefon 0237/236.000, fax 0237/216.700, e-mail primarie@focsani.info, persoană de contact Cotea Diana Cătălina.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren pășune, format din 4 loturi: LOT1- 1,8321 ha T191P2730, nr.cad.50133, Comuna Bolotești, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, LOT2- 25,00 ha T13P72, nr.cad.54519, Comuna Slobozia Ciorăști, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani și LOT3- 1,9876 ha T78P411, Comuna Golești, nr.cad.53728, LOT4- 0,8124 ha T78P411, Comuna Golești, nr.cad.53727, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani. Închirierea se face conform OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Consiliului Local nr.82 din data de 29.02.2024.
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: în baza unei solicitări scrise adresate autorității contractante.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul autorității contractante, Compartiment agricultură - camera 5, parter, telefon 0237/236.000 - interior 305.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 66 lei pe suport de hârtie, respectiv 66 lei pe suport electronic și se poate achita cu numerar la casieria autorității contractante sau prin ordin de plată în contul RO66TREZ69121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Focșani.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2024, ora16:30.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 22.04.2024, ora16:30.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul autorității contractante din Focșani, bd. Dimitrie Cantemir nr.1bis, la Registratura Generală, parter.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini în plic închis și sigilat.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24.04.2024, ora 11:00, la sediul autorității contractante, din Focșani, bd. Dimitrie Cantemir nr.1bis.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vrancea, Focșani, Bulevardul Independenței nr.19-21, Secția a II-a civilă de Contencios administrativ și fiscal, Județul Vrancea, Telefon: +40 -237-232092, Fax:+40-0237235896, e-mail: tr-vrancea-comercial@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 27.03.2024

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect