ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
2023-10-16 09:56:21

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Direcţia de Asistenţa Socială, Cuza-Voda 43, Focşani, judeţul Vrancea, telefon 0237626706, fax 0237233632, email dasms@yahoo.com. Persoana de contact: consilier Achizitii publice.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
În incinta Dispensarului medical, cu sediul în strada Revoluţiei, nr.12, Focşani se închiriază 3 cabinete medicale libere, conform prevederilor HCL Nr.216/29 iunie 2023 şi OUG 57/2019.
Un cabinet este situat la parterul imobilului, având destinaţia de cabinet stomatologic, iar celelalte 2 cabinete medicale sunt situate la etajul imobilului şi vor fi scoase la licitaţie publică în vederea închirierii cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi activităţi conexe actului medical.
Fiecare cabinet medical are următoarea suprafaţă:
C1: cu destinaţia de cabinet stomatologic, în suprafaţă totală de 37,66 mp,., din care 18,20 mp. suprafaţa cabinetului medical şi 19,46 mp suprafaţa aferentă cotei indivize din spaţiile comune; identificat prin număr cadastral 57739-C1-U2, înscris în Cartea Funciară nr.57739-C1-U2.
C2: cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă totală de 31,24 mp., din care 15,10 mp. suprafaţa cabinetului medical şi 16,14 mp suprafaţa aferentă cotei indivize din spaţiile comune; identificat prin număr cadastral 57739-C1-U3, înscris în Cartea Funciară nr.57739-C1-U3.
C5: cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă totală de 30,21 mp., din care 14,60 mp. suprafaţa cabinetului medical şi 15,61 mp. suprafaţa aferentă cotei indivize din spaţiile comune; ., identificat prin număr cadastral 57739-C1-U6, înscris în Cartea Funciară nr.5791-U6, aparţinând domeniului privat al Municipiului Focşani şi fiind dat in administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani.

 

3. Informații privind documentația de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:


Cerere scrisă la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Focşani.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire

Compartimentul Achiziţii Publice, e-mail splas_focsani@yahoo.com, dasms@yahoo.com, nr. tel. 0237626706, fax 0237233632.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ


Taxă de 55 lei. Taxa se va achita in numerar la casieria autoritatii contractante sau in contul Trezoreriei operativa Municipiului Focşani RO10TREZ6915006XXX010192, CIF 37349213.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 20/10/2023, ora 15:30.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30.10.2023, ora 15:30.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele
Mun. Focşani, jud. Vrancea, str. Cuza-Vodă 43.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă
1 exemplar.original.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
31.10.2023 la ora 11:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, cu sediul în mun. Focşani, jud. Vrancea, str. Cuza-Vodă 43.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:


Tribunalului Vrancea Secţia a II-a Civilă și de Contencios Administrativ şi Fiscal, Mun. Focșani, bd. Independenţei nr. 19-21, cod poștal 620015, jud. Vrancea, în termenele prevăzute de Legea Contenciosului administrativ nr.554/2004, actualizată.

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect