A N U N T Initierea Proiectului de act normativ cu privire la acreditarea administratorilor de imobile...
2011-09-20 00:00:00

Nr.47096 /19.09.2011


A N U N ŢÎn conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare, Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi proiectul de act normativ pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari.
Proiectul de act normativ a fost afişat la sediul Primăriei Municipiului Focşani şi pe site www.focsani.info.
În termen de 10 zile de la afişarea şi publicarea prezentului anunţ cei interesaţi pot trimite în scris la Primăria Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, cadastru, persoana de contact – Boznă Caliopia Claudia, propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ.P R I M A R,
Ing. Decebal Bacinschi


S E C R E T A R,
Eduard Marian Corhană
R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 12 septembrie 2011


Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari


Analizând raportul Serviciului investiţii, administrarea fondului locativ, înregistrat la nr. 45721 din 12 septembrie 2011, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari ,
- având în vedere prevederile art. 35 alin. (1( şi art. 54 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere prevederile art. 58, alin. (1), (2), (3) şi (4) din Anexa I la Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
- în baza art. 36 alin. (2) lit. “d” şi în temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

P R O P U N:

Art. 1. Aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari, conform anexei ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Executarea hotărârii va fi asigurată, conform legii, de către Primarul Municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală şi Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ.


Iniţiator proiect de hotărâre,

PRIMAR,
Ing.Decebal BacinschiAvizat,
Secretarul Municipiului
Focşani
Eduard Marian Corhană

R O M Â N I A Anexă la proiectul de hotărâre
JUDEŢUL VRANCEA din 12 Septembrie 2011
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI FOCŞANI


REGULAMENTUL
PRIVIND PROCEDURA DE ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE CARE DORESC SĂ OBŢINĂ CALITATEA DE “ADMINISTRATOR DE IMOBILE” LA ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI

CAPITOLUL I
Prevederi legale. Definiţii

ART. 1. Administratorul de imobile este persoana fizică atestată în condiţiile Legii nr. 230/2007 şi a H.G. nr. 1588/2007 ce desfăşoară activitatea de administrare a condominiului care include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie.

ART. 2. Atestarea persoanelor fizice care intenţionează să ocupe funcţia de “administrator de imobile” se face de către Primar, conform prevederilor art. 54 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi ale art. 58 din HGR nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007.

ART. 3. Prevederi legale:

• LEGEA nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. O. Nr. 490/23.07.2007:

Pentru activitatea de administrare care include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie, asociaţia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator de imobile, fie poate încheia contract de administrare cu persoane juridice specializate şi autorizate, care au ca obiect de activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarif sau contract (art. 35).

Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.
(2) Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari” (art. 54 alin. 1 şi 2).

• H. G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în M. O. Nr. 43/18.01.2008:

Asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate şi autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării întreţinerii, investiţiilor şi reparaţiilor asupra proprietăţii comune(art. 22 alin. 2).

Pentru a fi autorizate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru activitatea de administrare, persoanele juridice specializate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a). să aibă ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract;
b). să aibă angajate persoane atestate în condiţiile prezentelor norme metodologice;
c). să dovedească că au bonitate financiară.

Persoanele fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţilor publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.

Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari.
Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul României.
Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administraţiei publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei activităţ (art. 58 alin 1-4).

ART. 4 Termenii utilizaţi în prezentul regulament au următorul înţeles:

a. Prin atestat se înţelege acel act doveditor, certificat de studii, acordat unei persoane fizice, prin care se confirmă, se dovedeşte că în urma unei examinări persoana respectivă este acreditată, atestată într-un domeniu. specific asociaţiilor de proprietari. ATESTATUL este actul care dovedeşte calitatea de administrator de imobile.

b. Administratorul de imobil este persoana fizică care posedă cunoştinţe profesionale, are pregătirea şi experienţa necesară în domeniu şi este atestat în condiţiile legii, sau persoana juridică specializată şi autorizată, care are ca obiect de activitate principală administrarea imobilelor.

c. Asociaţia de proprietari este forma de asociere autonomă, de organizare şi de reprezentare a intereselor comune a majorităţii proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, înfiinţată în condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II
CANDIDAŢII

ART. 5: Persoanele care doresc să fie atestate se pot înscrie în vederea susţinerii examenului, în termen de 30 de zile de la data afişării anunţului acestuia, la sediul sediul Primăriei Municipiului Focşani, Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ, din Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

ART. 6: Pentru obţinerea atestatului ca “administrator de imobile”, se pot înscrie la examen persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

- să aibă cetăţenie română;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului unei astfel de activităţi (să nu fi suferit de boli psihice), confirmată în scris de medicul de familie, dovada fiind adeverinţa medicală;
- să prezinte garanţii profesionale şi morale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce revin administratorilor;
- să nu fi fost condamnat sau să nu fie în curs de urmărire penală pentru săvârşirea unei infracţiuni, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;
- susţinerea probei scrise;
- susţinerea interviului.

ART. 7: Persoanele care solicită atestarea calităţii de administrator de imobile vor adresa o cerere Primarului Municipiului Focşani. Cererea tip, conform anexei nr. 1 la regulament, o va primi de la secretarul sau un membru al comisiei de atestare.

ART. 8: La cerere solicitantul va anexa şi următoarele documente:

- curriculum vitae;
- copii ale actelor de stare civilă: cartea de identitate, certificatul de naştere, cerificatul de căsătorie (unde este cazul);
- copii ale actelor de studii (certificate pentru conformitate cu originalul, la depunerea dosarului, de comisia de atestare);
- alte diplome ce se referă la activitatea de administrare de imobile : contabilitate, informatică, administrare imobile, comunicare, etc. ( dacă este cazul )
- certificat de cazier judiciar;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobile;
- recomandare din partea asociaţiei de proprietari unde desfăşoară sau a desfăşurat activitate de administrare ( dacă este cazul ) – formularul tip, conform anexei nr. 2 la regulament, îl va primi de la secretarul sau un membru al comisiei de atestare;
- copie după contractul individual de muncă pentru persoanele care la data atestării desfăşoară activitate de administrare în cadrul unei asociaţii de proprietari;

Înainte de depunerea dosarelor, candidaţii se vor prezenta şi cu originalele actelor care sunt anexate la dosar în copie, în scopul confruntării şi certificării lor de către comisia de atestare.

Candidaţii la atestare sunt obligaţi să depună la registratura Primăriei, pentru comisia de atestare, dosarul personal cu documentele menţionate mai sus în termenul stabilit prin anunţul dat în presă, prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Focşani şi pe site-ul acesteia www.focsani.info.
Dosarele cu cererile şi documentele depuse în vederea atestării sunt păstrate de secretariatul comisiei de atestare.


CAPITOLUL III
COMISIA DE ATESTARE

ART. 9. Comisia de atestare a administratorilor de imobile din asociaţiile de proprietari şi comisia de soluţionare a contestaţiilor vor fi numite prin dispoziţii ale Primarului municipiului Focşani.

ART. 10. Comisia de atestare are în principal următoarele atribuţii:

a. Primeşte dosarele candidaţilor înscrişi pentru atestare, prezintă candidaţilor bibliografia de studiu;
b. Verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la examene a solicitanţilor;
c. Stabileşte şi afişează lista candidaţilor propuşi pentru examinare;
d. Efectuează investigaţii suplimentare considerate a fi utile de către comisia de specialitate;
e. Stabileşte bibliografia, forma de examinare, subiectele pentru examen, modalitatea de corectare şi baremul de notare a subiectelor.
f. Elaborează documentele finale referitoare la rezultatele examenului;
g. Asigură comunicarea rezultatelor şi primirea contestaţiilor cât şi transmiterea acestora către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

ART. 11. Comisia de atestare ia decizii cu privire la:
- Admiterea sau respingerea cererilor de atestare ale solicitanţilor;
- Admiterea sau respingerea candidaţilor, în urma examinării.

ART. 12. Serviciul Investiţii, Administrarea Fondului Locativ propune primarului, pentru atestare, în baza raportului încheiat de către Comisia de atestare, Lista cu persoanele care au fost admise pentru a deveni administratori de imobile conform legii, în vederea aprobării de către Consiliul Local al municipiului Focşani.

ART. 13. La sediul Primăriei Municipiului Focşani, situat în Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cât şi pe site-ul Primăriei, www.focsani.info, se va afişa cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării examenului, Lista nominală a persoanelor programate în vederea susţinerii examenului de atestare. De asemenea, se vor afişa şi alte informaţii utile precum şi rezultatele examenului de atestare.
Responsabilitatea transmiterii comunicărilor şi afişării revine comisiei.

ART. 14. (1) Anunţul privind data şi desfăşurarea examenului pentru atestarea administratorilor de imobile se publică în presa locală, se afişează la sediul Primăriei municipiului Focşani, situat în str. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani.
(2) Anunţul va cuprinde în mod obligatoriu:
- scopul pentru care se organizează examenul;
- denumirea şi sediul instituţiei care postează anunţul;
- locul şi data când începe depunerea dosarelor;
- data limită de depunere a dosarelor;
- ce documente trebuie să conţină dosarul;
- numărul de telefon de la care se pot obţine informaţii suplimentare.

ATR. 15. Comisia de atestare îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Lucrările comisiei sunt conduse de şeful Serviciului Investiţii, Administrarea Fondului Locativ - preşedintele comisie - în prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor stabiliţi prin Dispoziţia Primarului Municipiului Focşani.
La etapele examenului de atestare pot participa, cu titlu consultativ şi fără drept de decizie şi alte persoane, care pot fi invitate la propunerea comisiei.


CAPITOLUL IV
EXAMENUL

ART. 16. Organizarea şi desfăşurarea examenului se bazează pe următoarele principii:

a). Competiţie deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la examen a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute;
b). Imparţialitate, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie;
c). Confidenţialitatea lucrărilor şi documentelor, precum şi garantarea protejării actelor personale ale candidaţilor, cu excepţia cazurilor în care se constată încălcarea legii.

ART. 17.
1. Examenul se desfăşoară în două etape:
a). Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare şi selectarea candidaţilor;
b). Susţinerea examenului.
2. Examenul constă în:
a). Proba - scrisă;
b). Proba orală-interviu.

Proba scrisă va conţine întrebări din legislaţia specifică domeniului de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari, legislaţia muncii, contabilitate, legislaţia privind calitatea în construcţii şi cea specifică reglementării serviciului de alimentare cu energie termică .

Proba orală - interviul se va susţine şi se va axa pe întrebări şi răspunsuri privind relaţia cu furnizorii de utilităţi şi prestatori de servicii, precum şi pe modul de colaborare cu conducerea asociaţiei de proprietari şi cu membrii acesteia.
În urma probei orale-interviului, membrii comisiei de atestare, decid calificativul de admis sau respins, după caz, pentru această probă.
La acordarea calificativului pentru interviu, vor fi analizate şi se va ţine cont şi de eventualele sesizări înregistate la Primăria Municipiului Focşani, în cazul în care candidatul desfăşoară activitatea de administrare în cadrul unei asociaţii de proprietari.
Fiecare membru al comisiei va adresa întrebări candidatului.

ART. 18. Calificativele acordate se consemnează întocmai în procesul - verbal întocmit de secretariatul comisiei de atestare şi semnat obligatoriu de toţi membrii comisiei.

ART. 19. Subiectele pentru examenul scris vor fi stabilite de către comisia de atestare în ziua examinării.

ART. 20. Termenul de afişare a rezultatelor obţinute la examenul scris este de maxim 10 zile de la susţinerea examenului.

ART. 21. Candidaţii declaraţi respinşi la proba scrisă, pot depune contestaţie la secretariatul comisiei în termen de 48 ore de la data afişării rezultatelor, iar comisia are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 5 zile de la data înregistrării acesteia.

ART. 22. Rezultatul final al examenului se consemnează, după rezolvarea contestaţiilor într-un raport întocmit de comisia de atestare.

ART. 23. Candidaţilor declaraţi admişi li se vor înmâna certificatele de atestare în termen de 30 de zile de la data adoptării în Consiliul Local a hotărârii privind aprobarea listelor cu persoanele atestate ca administrator de imobile.

ART. 24. Candidaţii care nu au fost admişi la proba scrisă au posibilitatea de a se reînscrie pentru participarea la un nou examen, în baza unei cereri.

CAPITOLUL V
RETRAGEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE

ART. 25. (1) Certificatul de atestare, ca administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul României, conform H.G nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Certificatul de atestare va cuprinde datele de identificare ale titularului şi autoritatea administraţiei publice locale emitentă.
(3) Certificatul de atestare ca administrator de imobil poate fi retras de către autoritatea administraţiei publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei activităţi, la propunerea motivată a Serviciului Investiţii, Administrarea Fondului Locativ.

ART. 26. Condiţii de retragere: nerespectarea atribuţiilor prevăzute în Legea nr. 230/2007 şi H.G nr. 1588/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a actului normativ mai sus menţionat:
(1) Când administratorul unei asociaţii de proprietari a fost sancţionat contravenţional (3 sancţiuni pentru aceeaşi faptă) pentru că nu şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, cele din contractul individual de muncă şi din fişa postului şi nu a dus la îndeplinire măsurile trasate prin răspunsurile emise la sesizările proprietarilor:

1.1 repartizarea în listele de plată lunare a unor cheltuieli care nu au la bază documente justificative ale lunii de calcul;
1.2 nerespectarea criteriilor de repartizare a cheltuielilor în listele de plată, conform legislaţiei în vigoare;
1.3 nerespectarea prevederilor legale la întocmirea documentelor asociaţiei: listele de plată, state de plată salarii, situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, registrul de casă, chitanţe, fişe individuale de cont pentru proprietari şi registrele fondului de reparaţii, a fondului de rulment, a fondului de penalizări şi alte fonduri, a veniturilor din închirierea spaţiilor din proprietatea comună, şi a registelor contabile;
1.4 nerespectarea prevederilor legale cu privire la calculul penalităţilor pentru neplata în termen a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari;
1.5 executarea unor lucrări de reparaţii la părţile din proprietatea comună (reparaţii terasă, subsol, instalaţii, reparaţii capitale la ascensor, lucrări de curăţenie pe casa scării, investiţii, modernizări, etc) fără supunere spre aprobare şi analiză comitetului executiv a selecţiilor de oferte a agenţilor economici.

(2) Certificatul de atestare a persoanei fizice se retrage în mod obligatoriu în situaţia în care, împotriva persoanei fizice atestate s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă prin care aceasta a fost condamnată pentru fapte care au legătură cu activitatea pentru care a fost atestată.


CAPITOLUL VI
DISPOZIŢIII FINALE

ART. 27. Activitatea persoanelor fizice atestate ca administratori de imobile se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă încheiat cu asociaţia de proprietari, potrivit dispoziţiilor legale.

ART. 28. Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare va fi declarată în scris Primarului Municipiului Focşani, în termen de 48 de ore de la constatare şi totodată, va fi publicată în presa locală. Administratorul va solicita Primarului eliberarea unui duplicat al certificatului de atestare, făcând dovada publicării în presa locală.

ART. 29. (1) Administratorii în funcţie neatestaţi au obligaţia de a-şi depune dosarul pentru atestare în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.
(2) După expirarea acestui termen nu mai au voie să profeseze.

ART. 30. Menţinerea în funcţie a unui administrator neatestat sau angajarea de către comitetul executiv (preşedinte) al asociaţiei de proprietari a unui administrator neatestat atrage după sine aplicarea de sancţiuni contravenţionale conform articolului 56 alin. 1 lit. b din Legea nr. 230/2007.

ART. 31. Pentru administratorii atestaţi în baza vechii legislaţii, se vor respecta prevederile prezentului Regulament.

ART. 32. La data intrării în vigoare a hotărării, se revocă orice alte prevederi şi dispoziţii contrare.


Iniţiator proiect de hotărâre,
PRIMAR,
Ing.Decebal BacinschiAvizat,
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian Corhană

R O M Â N I A Anexa nr. 1 la Regulament
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI FOCŞANICERERE,

Nr. înregistrare........................................

Către,

Comisia de atestare a persoanelor fizice pentru a indeplini functia de administrator de imobile

Subsemnatul(a)(nume, initiala tatalui, prenume)___________________________________
(1)CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)legitimat(a) cu BI/CI seria _ _ nr. _ _ _ _ _ _(3)fiul(fiica)lui_________________si al__________________ (4)nascut in______________________(5)la data______________ (6)domiciliat in(dom.stabil)___________________________________________
(7)ocupatia de baza______________________ (8)la(locul de munca) ____________________________
(9)nr tel. acasa____________ (10)nr. tel. serviciu_____________ (11)nr. tel. mobil _______________
(12)e-mail_____________________________indeplinesc / nu indeplinesc functia de administrator la urmatoarele asociatii de proprietari: - unde este cazul se va completa pe verso -

Solicit eliberarea certificatului de atestare pentru functia de administrator de imobile.

Anexez prezentei următoarele:
- curriculum vitae;
- copie dupa BI/CI;
- certificat de cazier judiciar în original;
- copii după actele de stare civilă;
- copie după ultima diplomă de studii;
- recomandare din partea asociaţiei de proprietari unde desfăşoară sau a desfăşurat activitate de administrare ( dacă este cazul ) ;
- copii după alte diplome ce se referă la activitatea de administrare de imobile : contabilitate, informatică, administrare imobile, comunicare, etc. ( dacă este cazul )
- adeverinţă de la medicul de familie în original;
- copie după contractul individual de muncă încheiat cu asociaţia pentru funcţia de administrator şi înregistrat la ITM Focşani (acolo unde este cazul);

(Se va completa doar de către administratorii în funcţie)
1.(denumirea asociatiei)____________________________(adresa)_______________________________
(presedinte)_______________________(nr. tel. presedinte)________________(nr. proprietari)____________
(nr. inreg. contract munca ITM/ nr. inreg. contract prestari servicii)________________din data___________________
(cumul de functii ex. administrator+contabil+casier*)________________________________________________

2.(denumirea asociatiei)____________________________(adresa)_______________________________
(presedinte)_______________________(nr. tel. presedinte)________________(nr. proprietari)____________
(nr. inreg. contract munca ITM/ nr. inreg. contract prestari servicii)________________din data___________________
(cumul de functii ex. administrator+contabil+casier*)________________________________________________

3.(denumirea asociatiei)____________________________(adresa)_______________________________
(presedinte)_______________________(nr. tel. presedinte)________________(nr. proprietari)____________
(nr. inreg. contract munca ITM/ nr. inreg. contract prestari servicii)_____________ din data data_ _ _
(cumul de functii ex. administrator+contabil+casier*)________________________________________________

Activitatea asociatiei de proprietari____________________________________
a fost verificata de _______________________________________la data____________ cu prilejul_________________________________________________iar rezultatul verificarii a evidentiat urmatoarele:_______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Declar pe propria raspundere ca datele de mai sus corespund intocmai realitătii, drept pentru care semnez.
Sunt de acord ca urmatoarele date personale sa fie date publicităţii:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (se vor scrie codurile corespunzatoare datelor personale)

Nume si prenume_______________________ Data _________________

Semnatura ____________________________

Iniţiator proiect de hotărâre,

PRIMAR,
Ing.Decebal BacinschiAvizat,
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian CorhanăR O M Â N I A Anexa nr. 2 la Regulament
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI FOCŞANI


ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR._____________
FOCŞANI, str._______________________bl._________
COD FISCAL___________________________________
NR._______DIN DATA DE _______________________


R E C O M A N D A R E

Subsemnatul ( subsemnata ) _______________________din Focşani,
str.___________________________nr.______bl.________ap.______având
calitatea de preşedinte al Asociaţiei de Proprietari nr. _________________ conform sentinţei civile nr. ____________________a Judecătoriei Focşani, recomand pe domnul ( doamna ) _______________________________din Focşani, str.______________________nr. _____bl. ______ap._____pentru atestarea in funcţia de administrator de condomenii.
Domnul ( doamna ) ____________________________administrează patrimonial Asociaţia de Proprietari ( locatari ) nr. ______ în baza contractului de muncă nr. ______.
Domnul ( doamna ) îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu prevăzute de legislaţia în vigoare în fişa postului şi prin conduita faţă de membrii asociaţiei de proprietari, prezintă garanţii morale, materiale şi profesionale conform prevederilor art. 22, alin 4 din H.G. 1588 din 19.12.2007.

P R E Ş E D I N T E L E
ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI NR. ____
Nume ________________prenume _______________

L. S.
Iniţiator proiect de hotărâre,
PRIMAR,
Ing.Decebal Bacinschi

Avizat,
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian CorhanăÎnapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect