Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de:

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de:

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de:

- inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment certificate/ autorizații construcții -Serviciul autorizări construcții- Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licenţă inginerie civilă sau inginerie geodezică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment certificate/ autorizații construcții -Serviciul autorizări construcții- Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licență inginerie civilă sau inginerie geodezică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment recepții lucrări și avize -Serviciul autorizări construcții- Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în : domeniul de licenţă arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licenţă inginerie civilă sau inginerie geodezică sau specializarea administrație publică sau specializarea geografie sau specializarea cartografie sau specializarea planificare teritorială;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: - ;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment recepții lucrări și avize -Serviciul autorizări construcții- Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs

- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licenţă inginerie civilă sau inginerie geodezică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: - ;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment PUG/ PUZ/PUD -Serviciul strategie și dezvoltare urbană - Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs

- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în: domeniul de licenţă arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licență inginerie civilă sau inginerie geodezică, sau specializarea geografie sau specializarea cartografie sau specializarea planificare teritorială sau specializarea informatică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: - ;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment PUG/ PUZ/PUD -Serviciul strategie și dezvoltare urbană - Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs

- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în: domeniul de licenţă arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licenţă inginerie civilă sau inginerie geodezică, sau în domeniul de licență științe administrative sau specializarea informatică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: - ;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartimentul nomenclatură stradală - Serviciul strategie și dezvoltare urbană - Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs

- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în : domeniul de licență arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licență inginerie civilă sau inginerie geodezică sau specializarea informatică sau specializarea administrație publică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul banca de date GIS - Serviciul strategie și dezvoltare urbană - Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs

- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licență inginerie civilă sau inginerie geodezică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul mediu - Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs

- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență ingineria mediului;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 05 martie 2018, ora 10:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației- nivel mediu, proba scrisă în data de 06 martie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs /examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile(01.02.2018 - 20.02.2018) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane, managementul calității - telefon 0237/213416, email iordachescu@focsani.info, secretar concurs doamna Iordăchescu Alina Cristina, inspector.
Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursul/examenul de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment certificate/autorizații construcții - Serviciul autorizări construcții- Direcția arhitectului șef ( 1 post), inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment certificate/autorizații construcții - Serviciul autorizări construcții- Direcția arhitectului șef ( 1 post), inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment recepții lucrări și avize - Serviciul autorizări construcții- Direcția arhitectului șef (2 posturi), inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment PUG/PUZ/PUD- Serviciul strategie și dezvoltare urbană-Direcția arhitectului șef (2 posturi), inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment nomenclatură stradală- Serviciul strategie și dezvoltare urbană-Direcția arhitectului șef (1 post), inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment banca de date GIS- Serviciul strategie și dezvoltare urbană-Direcția arhitectului șef (1 post), și inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment mediu- Direcția arhitectului șef (1 post) din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 06 martie 2018:

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- curriculum vitae, modelul comun European;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment certificate/autorizații construcții - Serviciul autorizări construcții- Direcția arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1-Raspunde de rezolvarea conform legislatiei specifice de urbanism si a procedurilor operationale aprobate, in termenul prevazut de lege, a lucrarilor repartizate si a solicitarilor;
2-Intocmeste certificatele de urbanism, autorizatiile de construire, certificatele de nomenclatura stradala si orice alte documente în format analogic şi digital;
3-Verifica pe teren solicitarile depuse de persoane fizice si juridice si intocmeste certificate de urbanism in acord cu reglementarile de urbanism si legislatia in vigoare;
4-Verifica continutul documentatiei depuse odata cu cererea pentru obtinerea autorizatiei de construire, in acord cu avizele si documentatiile de urbanism aprobate, redacteaza si semneaza autorizatia de construire;
5-Răspunde de modul în care sunt preluate datele din documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru a fi înscrise în certificatele de urbanism precum şi de verificarea documentaţiilor depuse pentru autorizaţiile de construire;
6-Raspunde la cereri, sesizari, petitii, reclamatii ale cetatenilor referitoare la domeniul de activitate al serviciului autorizări construcții, conform prevederilor legale si/sau transmite reclamatiile la Politia locala a municipiului Focsani pentru a se verifica si a se lua masurile care se impun;
7-Intocmeste referate privind problemele ridicate de cetateni cu ocazia audientelor tinute de catre Primar, Viceprimari, Secretar;
8-Intocmeste puncte de vedere cu privire la propunerile de concesionare, inchiriere teren, atribuire in folosinta gratuita in scopul construirii, cu privire la respectarea cerintelor urbanistice si a avizelor mentionate in certificatul de urbanism, daca acesta se solicita, pentru lucrarile repartizate;
9-In vederea emiterii autorizatiilor de functionare inaintate de Compartimentul autorizare agenti economici, in scopul desfasurarii activitatii comerciale in interiorul si in afara spatiilor comerciale verifica daca constructiile in care se desfasoara activitatea comerciala sunt existente, modificate sau noi, daca sunt autorizate modificarile /receptionate si daca destinatia corespunde cu functiunile permise, pentru zona de care raspunde;
10-Colaboreaza cu membrii serviciului la inventarierea actelor in vederea arhivarii lor;
11-Colaboreaza cu membrii serviciului la întocmirea situaţiilor statistice solicitate lunar, trimestrial si anual de catre Direcţia de Statistică a judeţului Vrancea;
12-Colaboreaza cu Poliţia Locală a municipiului Focsani în activitatea de verificare pe teren si luare a masurilor legale care se impun pentru toate situatiile legate de activitatea
de disciplina in constructii si impunere a constructiilor finalizate, pentru zona de care raspunde;
13-Se conformeaza si aplica in consecinta prevederile legislaţiei specifice activităţii pe care o desfăşoară ori de cate ori aceasta se modifica (legi, hotărâri de Guvern, ordonanţe, ordine, hotărâri de consiliu local, norme tehnice ş.a. );
14-Raspunde de realizarea obiectivelor individuale, urmarind indeplinirea in bune conditii a acestora;
15-Asigura pastrarea confidentialitatii datelor ce privesc activitatea serviciului si a documentelor cu care intra in contact;
16-Raspunde conform legii pentru bunurile aflate in folosinta;
17-In situatia in care urmeaza un curs (seminar) de pregatire (perfectionare) are obligatia ca in termen de 3 zile de la data intoarcerii din delegatie sa intocmeasca un raport pe care il va prezenta compartimentului resurse umane, vizat de seful de serviciu, impreuna cu materialul aferent;
18-Indeplineste sarcinile de serviciu ale celorlalti colegi din cadrul serviciului in perioada in care acestia efectueaza concediul de odihna, concediul medical, concediul fara plata sau alte situatii prevazute de lege;
19-Exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari de Consiliului Local al Municipiului Focsani, Dispozitii ale Primarului Municipiului Focsani sau primite de la sefii ierarhici.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment certificate/autorizații construcții - Serviciul autorizări construcții- Direcția arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1-Raspunde de rezolvarea conform legislatiei specifice de urbanism si a procedurilor operationale aprobate, in termenul prevazut de lege, a lucrarilor repartizate si a solicitarilor;
2-Intocmeste certificatele de urbanism, autorizatiile de construire, certificatele de nomenclatura stradala si orice alte documente în format analogic şi digital;
3-Verifica pe teren solicitarile depuse de persoane fizice si juridice si intocmeste certificate de urbanism in acord cu reglementarile de urbanism si legislatia in vigoare;
4-Verifica continutul documentatiei depuse odata cu cererea pentru obtinerea autorizatiei de construire, in acord cu avizele si documentatiile de urbanism aprobate, redacteaza si semneaza autorizatia de construire;
5-Răspunde de modul în care sunt preluate datele din documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru a fi înscrise în certificatele de urbanism precum şi de verificarea documentaţiilor depuse pentru autorizaţiile de construire;
6-Raspunde la cereri, sesizari, petitii, reclamatii ale cetatenilor referitoare la domeniul de activitate al serviciului autorizări construcții, conform prevederilor legale si/sau transmite reclamatiile la Politia locala a municipiului Focsani pentru a se verifica si a se lua masurile care se impun;
7-Intocmeste referate privind problemele ridicate de cetateni cu ocazia audientelor tinute de catre Primar, Viceprimari, Secretar;
8-Intocmeste puncte de vedere cu privire la propunerile de concesionare, inchiriere teren, atribuire in folosinta gratuita in scopul construirii, cu privire la respectarea cerintelor urbanistice si a avizelor mentionate in certificatul de urbanism, daca acesta se solicita, pentru lucrarile repartizate;
9-In vederea emiterii autorizatiilor de functionare inaintate de Compartimentul autorizare agenti economici, in scopul desfasurarii activitatii comerciale in interiorul si in afara spatiilor comerciale verifica daca constructiile in care se desfasoara activitatea comerciala sunt existente, modificate sau noi, daca sunt autorizate modificarile /receptionate si daca destinatia corespunde cu functiunile permise, pentru zona de care raspunde;
10-Colaboreaza cu membrii serviciului la inventarierea actelor in vederea arhivarii lor;
11-Colaboreaza cu membrii serviciului la întocmirea situaţiilor statistice solicitate lunar, trimestrial si anual de catre Direcţia de Statistică a judeţului Vrancea;
12-Colaboreaza cu Poliţia Locală a municipiului Focsani în activitatea de verificare pe teren si luare a masurilor legale care se impun pentru toate situatiile legate de activitatea
de disciplina in constructii si impunere a constructiilor finalizate, pentru zona de care raspunde;
13-Se conformeaza si aplica in consecinta prevederile legislaţiei specifice activităţii pe care o desfăşoară ori de cate ori aceasta se modifica (legi, hotărâri de Guvern, ordonanţe, ordine, hotărâri de consiliu local, norme tehnice ş.a. );
14-Raspunde de realizarea obiectivelor individuale, urmarind indeplinirea in bune conditii a acestora;
15-Asigura pastrarea confidentialitatii datelor ce privesc activitatea serviciului si a documentelor cu care intra in contact;
16-Raspunde conform legii pentru bunurile aflate in folosinta;
17-In situatia in care urmeaza un curs (seminar) de pregatire (perfectionare) are obligatia ca in termen de 3 zile de la data intoarcerii din delegatie sa intocmeasca un raport pe care il va prezenta compartimentului resurse umane, vizat de seful de serviciu, impreuna cu materialul aferent;
18-Indeplineste sarcinile de serviciu ale celorlalti colegi din cadrul serviciului in perioada in care acestia efectueaza concediul de odihna, concediul medical, concediul fara plata sau alte situatii prevazute de lege;
19-Exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari de Consiliului Local al Municipiului Focsani, Dispozitii ale Primarului Municipiului Focsani sau primite de la sefii ierarhici.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment recepții lucrări și avize - Serviciul autorizări construcții- Direcția arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1-Raspunde de înregistrarea în registrele de evidenţă a lucrărilor intrate/eliberate pe tipuri de lucrari - procese verbale de recepţie (demolare/construire), reglare taxa autorizatie de constructie -declaratie - model 2009 ITL 068, privind valoarea reala a lucrarilor autorizate, procese verbale de vecinatate;
2- Participă la recepția lucrărilor autorizate;
3- Comunică cu adresă tip, Inspectoratului de Stat în Construcții, valoarea finală a lucrărilor de construcții;
4-Transmite Biroului Agricultură modificarile categoriei de folosință a terenurilor din arabil în curți-construcții, pentru impunere şi alte acte necesare;
5-Colaborează și se ocupă de transmiterea către Serviciul Impozite și Taxe Locale a declarațiilor de reglare a taxei de autorizare însotițe de procesele verbale de recepție și documentele de modificare a categoriei de folosință a terenurilor din arabil în curți-construcții în vederea stabilirii obligațiilor fiscale și a impunerii;
6-Întocmește certificate de atesate a edificării construcției;
7-Raspunde la cereri, sesizari, petitii, reclamatii ale cetatenilor referitoare la domeniul de activitate al serviciului urbanism, conform prevederilor legale si/sau transmite reclamatiile la Politia locala a municipiului Focsani pentru a se verifica si a se lua masurile care se impun;
8-Intocmeste referate privind problemele ridicate de cetateni cu ocazia audientelor tinute de catre Primar, Viceprimari, Secretar;
9-Colaboreaza cu membrii serviciului la inventarierea actelor in vederea arhivarii lor;
10-Colaboreaza cu membrii serviciului la întocmirea situaţiilor statistice solicitate lunar, trimestrial si anual de catre Direcţia de Statistică a judeţului Vrancea;
11-Se conformeaza si aplica in consecinta prevederile legislaţiei specifice activităţii pe care o desfăşoară ori de cate ori aceasta se modifica (legi, hotărâri de Guvern, ordonanţe, ordine, hotărâri de consiliu local, norme tehnice ş.a. );
12-Raspunde de realizarea obiectivelor individuale, urmarind indeplinirea in bune conditii a acestora;
13-Asigura pastrarea confidentialitatii datelor ce privesc activitatea serviciului si a documentelor cu care intra in contact;
14-Raspunde conform legii pentru bunurile aflate in folosinta;
15-In situatia in care urmeaza un curs (seminar) de pregatire (perfectionare) are obligatia ca in termen de 3 zile de la data intoarcerii din delegatie sa intocmeasca un raport pe care il va prezenta compartimentului resurse umane, vizat de seful de serviciu, impreuna cu materialul aferent;
16-Indeplineste sarcinile de serviciu ale celorlalti colegi din cadrul serviciului in perioada in care acestia efectueaza concediul de odihna, concediul medical, concediul fara plata sau alte situatii prevazute de lege;
17-Exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari de Consiliului Local al Municipiului Focsani, Dispozitii ale Primarului Municipiului Focsani sau primite de la sefii ierarhici.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment recepții lucrări și avize - Serviciul autorizări construcții- Direcția arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1-Raspunde de înregistrarea în registrele de evidenţă a lucrărilor intrate/eliberate pe tipuri de lucrari -, procese verbale de recepţie (demolare/construire), reglare taxa autorizatie de constructie -declaratie - model 2009 ITL 068, privind valoarea reala a lucrarilor autorizate, procese verbale de vecinatate;
2- Comunică cu adresă tip, Inspectoratului de Stat în Construcții, valoarea finală a lucrărilor de construcții;
3- Întocmește avize;
4-Transmite Biroului Agricultură modificarile categoriei de folosință a terenurilor din arabil în curți-construcții, pentru impunere şi alte acte necesare;
3-Colaborează și se ocupă de transmiterea către Serviciul Impozite și Taxe Locale a declarațiilor de reglare a taxei de autorizare însotițe de procesele verbale de recepție și documentele de modificare a categoriei de folosință a terenurilor din arabil în curți-construcții în vederea stabilirii obligațiilor fiscale și a impunerii;
5-Întocmește certificate de atesate a edificării construcției;
6-Raspunde la cereri, sesizari, petitii, reclamatii ale cetatenilor referitoare la domeniul de activitate al serviciului autorizări construcții, conform prevederilor legale si/sau transmite reclamatiile la Politia locala a municipiului Focsani pentru a se verifica si a se lua masurile care se impun;
7-Intocmeste referate privind problemele ridicate de cetateni cu ocazia audientelor tinute de catre Primar, Viceprimari, Secretar;
9-Colaboreaza cu membrii serviciului la inventarierea actelor in vederea arhivarii lor;
8-Colaboreaza cu membrii serviciului la întocmirea situaţiilor statistice solicitate lunar, trimestrial si anual de catre Direcţia de Statistică a judeţului Vrancea;
10-Se conformeaza si aplica in consecinta prevederile legislaţiei specifice activităţii pe care o desfăşoară ori de cate ori aceasta se modifica (legi, hotărâri de Guvern, ordonanţe, ordine, hotărâri de consiliu local, norme tehnice ş.a. );
11-Raspunde de realizarea obiectivelor individuale, urmarind indeplinirea in bune conditii a acestora;
12-Asigura pastrarea confidentialitatii datelor ce privesc activitatea serviciului si a documentelor cu care intra in contact;
13-Raspunde conform legii pentru bunurile aflate in folosinta;
14-In situatia in care urmeaza un curs (seminar) de pregatire (perfectionare) are obligatia ca in termen de 3 zile de la data intoarcerii din delegatie sa intocmeasca un raport pe care il va prezenta compartimentului resurse umane, vizat de seful de serviciu, impreuna cu materialul aferent;
15-Indeplineste sarcinile de serviciu ale celorlalti colegi din cadrul serviciului in perioada in care acestia efectueaza concediul de odihna, concediul medical, concediul fara plata sau alte situatii prevazute de lege;
16-Exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari de Consiliului Local al Municipiului Focsani, Dispozitii ale Primarului Municipiului Focsani sau primite de la sefii ierarhici.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment PUG/PUZ/PUD- Serviciul strategie și dezvoltare urbană-Direcția arhitectului șef (2 posturi) din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1-Gestionează fişierele în format .txt, .dwg, .doc, .jpg sau .pdf aferente documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului propuse pentru consultare sau promovare de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.) a municipiului Focșani;
2-Asigură vizualizarea şi descărcarea fişierelor în săptămâna premergătoare şedinţei C.T.A.T.U.;
3-Transmite prin e-mail membrilor permanenţi şi supleanţi ai CTATU convocările la şedinţă şi alte materiale de interes, la solicitarea sefului serviciului și a arhitectului şef al municipiului;
4-Face parte din secretariatul tehnic al Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului și întocmește fișe-referat pentru documentatiile (PUZ, PUD) depuse spre avizare în C.T.A.T.U ;
5-Primește, studiază, analizează documentațiile supuse avizării, pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calitații și legalității acestora și editează referatele de verificare care vor însoți fiecare documentație în parte;
6-Întocmește adresele de returnare în care se vor menționa motivele returnării și returnează inițiatorilor/proiectanților documentațiile care sunt incomplete, nu respectă condițiile impuse de legislația în vigoare privind avizarea documentațiilor de urbanism și nu sunt însoțite de avizele/acordurile emise în prealabil de organismele teritoriale interesate solicitate prin certificatul de urbanism;
7-După verificarea documentațiilor, din punct de vedere al metodologiei de elaborare și cadrului-continut, întocmește lista cu lucrările propuse pentru avizare;
8-Editează ordinea de zi, după aprobarea acesteia de către președintele sau vicepreședintele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, și o publică pe site-ul Primariei municipiului Focșani;
9-Convoacă membrii comisiei și invitații (după caz) cu cel putin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data întrunirii comisiei, stabilită de către președintele sau vicepreședintele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
10-Întocmește borderoul privind prezența membrilor comisiei la lucrarile ședinței de avizare;
11-Consemnează într-un registru special, procesul verbal al ședinței de avizare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; în procesul verbal se vor menționa condițiile impuse de membrii comisiei, și în mod expres dacă documentația a fost aprobată sau respinsă ca urmare a supunerii la vot precum și opiniile diferite motivate ale membrilor comisiei nominale;
12-La începutul fiecarei ședințe membrii comisiei vor primi un borderou cu toate lucrarile propuse pe ordinea de zi, pentru a se consemna rezoluția adoptată de fiecare membru al comisiei;
13-Aceste borderouri completate și semnate se vor înapoia secretariatului pentru a fi atașate dosarului de evidență a ședințelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
14-Redactează avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism pe baza exemplarului complet al documentației, a recomandărilor emise de membrii comisiei precum și a avizelor/acordurilor emise în prealabil, de organismele teritoriale interesate;
15-Completează registrul de evidență a avizelor emise, asigură evidența și arhivarea documentațiilor supuse analizei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;
16-Transmite la inițiatorii documentațiilor, avizele emise de Comisia tehnica de amenajarea teritoriului şi urbanism însoțite de un exemplar din documentația vizată pentru neschimbare;
17-Urmarește completarea cu hotararea de aprobare sau respingere a Consiliului local a documentațiilor pentru care s-a emis avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
18-Transmite Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea hotărârile de Consiliu local privind aprobarea documentaţiilor de urbanism împreună cu un exemplar al documentației în format electronic, pentru preluarea informațiilor în sistemul de evidență de cadastru și publicitate imobiliară;
19-Gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare;
20-Transmite documentațiile de P.U.G./P.U.Z./P.U.D. după aprobare către Compartimentul de bancă de date GIS, pentru a fi încărcate în aplicație;
21- Răspunde la cereri, sesizări, petiții, reclamații ale cetățenilor referitoare la domeniul de activitate al compartimentului de P.U.G/P.U.Z./P.U.D., conform prevederilor legale;
22-Întocmește referate privind problemele ridicate de cetățeni cu ocazia audiențelor ținute de către Primar, Viceprimari, Secretar, dacă sunt de competența compartimentului;
23-Colaborează cu membrii compartimentului la inventarierea actelor în vederea arhivarii lor;
24-Se conformează si aplică în consecință prevederile legislaţiei specifice activităţii pe care o desfăşoară ori de cate ori aceasta se modifica (legi, hotărâri de Guvern, ordonanţe, ordine, hotărâri de consiliu local, norme tehnice ş.a.);
25-Asigură păstrarea confidențialității datelor ce privesc activitatea serviciului și a documentelor cu care intra în contact;
26-Răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosință;
27-În situația în care urmează un curs (seminar) de pregătire (perfecționare) are obligația ca în termen de 3 zile de la data întoarcerii din delegație să întocmească un raport pe care îl va prezenta compartimentului resurse umane, vizat de șeful de serviciu, împreună cu materialul aferent;
28- Îndeplinește sarcinile de serviciu ale celorlalți colegi din cadrul compartimentului în perioada în care aceștia efectuează concediul de odihnă, concediul medical, concediul fără plată sau alte situații prevazute de lege;
29- Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin Hotărari de Consiliu Local al Municipiului Focșani, Dispoziții ale Primarului Municipiului Focșani sau primite de la șefii ierarhici.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment nomenclatură stradală- Serviciul strategie și dezvoltare urbană-Direcția arhitectului șef (1 post) din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1-Răspunde de rezolvarea conform legislației specifice de urbanism și a procedurilor operaționale aprobate, în termenul prevazut de lege, a lucrărilor repartizate și a solicitărilor;
2-Constituie, întreține, extinde și dezvoltă baza de date urbană în colaborare cu compartimentul bancă de date GIS;
3-Actualizează în cadrul GIS zonificarea orașului și nomenclatorul de străzi;
4-Centralizează date și studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituțiile județene abilitate sau de instituții administrative naționale;
5-Comunică Serviciului comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice și contribuie la toate etapele de realizare a acestora;
7-Eliberează răspunsuri la cererile, sesizările unor cetăţeni referitoare la domeniul de activitate;
8-Rezolvă competent și la timp corespondență primită, specifică serviciului, (reclamații, petiții, sesizări etc.);
10-Răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosință;
11-Întocmeste referate privind problemele ridicate de cetățeni cu ocazia audiențelor ținute de către Primar, Viceprimari, Secretar;
12-Are obligația să furnizeze datele și relațiile necesare în vederea bunei comunicări interne și externe a instituției;
13-Întocmește certificate de nomenclatură stradală, atribuie sau modifică numere poștale după caz, operează în hartă electronică/m2n modificările;
14-Colaborează cu membrii serviciului la inventarierea actelor în vederea arhivării lor;
15-Se conformează și aplică în consecință prevederile legislaţiei specifice activităţii pe care o desfăşoară ori de cate ori aceasta se modifică (legi, hotărâri de Guvern, ordonanţe, ordine, hotărâri de consiliu local, norme tehnice ş.a. );
16-Răspunde de realizarea obiectivelor individuale, urmărind îndeplinirea în bune condiții a acestora;
17- Asigură păstrarea confidențialității datelor ce privesc activitatea serviciului și a documentelor cu care intra în contact;
18- Raspunde conform legii pentru bunurile aflate in folosinta;
19-Acualizează, atribuie sau modifică numere poștale, validează date de nomenclatură stradală și străzi, operează în cadrul RENNS;
20- În situația în care urmează un curs (seminar) de pregătire (perfecționare) are obligația ca în termen de 3 zile de la data întoarcerii din delegație să întocmească un raport pe care îl va prezenta compartimentului resurse umane, vizat de șeful de serviciu, împreună cu materialul aferent;
21-Îndeplinește sarcinile de serviciu ale celorlalți colegi din cadrul compartimetului în perioada în care aceștia efectuează concediul de odihnă, concediul medical, concediul fără plată sau alte situații prevazute de lege;
22-Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarări ale Consiliului Local al municipiului Focșani, Dispoziții ale Primarului municipiului Focșani sau primite de la șefii ierarhici.

 


ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment banca de date GIS- Serviciul strategie și dezvoltare urbană-Direcția arhitectului șef (1 post) din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

-Organizează banca de date cadastrale urbane și asigură actualizarea datelor ori de cate ori este necesar acest lucru în aplicația GIS;
2-Încarcă documentațiile de P.U.G/P.U.Z./P.U.D. în aplicația GIS;
3-Răspunde de modul în care sunt preluate datele din documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru a fi înscrise în aplicația GIS;
4-Realizează baze de date şi aplicaţii informatice tematice GIS noi sau actualizează şi/sau completează cele vechi aferente hărţilor şi planurilor digitale din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului solicitate de către personalul Consiliului Local al municipiului Focșani sau în colaborare cu alţi parteneri şi le arhivează;
5- Identifică digital amplasamente de obiective şi parcele de teren prin suprapunerea lor cu documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului existente în vigoare, realizate în GIS sau Autocad;
6- Analizează, preia, integrează, gestionează şi arhivează documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului în format GIS predate de Compartimentul de certificate/autorizații de construire din cadrul Serviciului autorizări construcții după obținerea Autorizației de Construire;
7-Analizează, preia, integrează, gestionează şi arhivează documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului în format GIS predate de Compartimentul de recepții lucrări și avize din cadrul Serviciului autorizări construcții în vederea recepţionării lucrărilor finalizate conform Autorizației de Construire;
8- Realizează fişiere în format digital, care conţin: prezentări, planşe, hărţi, postere, pliante în vederea desfăşurării prezentărilor de studii, proiecte şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului;
9- Asigură scanarea, prelucrarea, conversia în format text şi tehnoredactarea diverselor materiale la solicitarea personalului din cadrul Direcției arhitectului șef;
10-Colaborează cu unitățile de specialitate în vederea elaborării și aprobării lucrărilor privind amenajarea teritoriului pentru actualizarea acestor lucrări cand este necesar acest lucru;
11- Răspunde la cereri, sesizări, petiții, reclamații ale cetățenilor referitoare la domeniul de activitate al compartimentului bancă de date GIS, conform prevederilor legale;
12- Întocmește referate privind problemele ridicate de cetățeni cu ocazia audiențelor ținute de către Primar, Viceprimari, Secretar, dacă sunt de competența compartimentului;
13- Colaborează cu membrii compartimentului la inventarierea actelor în vederea arhivarii lor;
14- Se conformează si aplică în consecință prevederile legislaţiei specifice activităţii pe care o desfăşoară ori de cate ori aceasta se modifica (legi, hotărâri de Guvern, ordonanţe, ordine, hotărâri de consiliu local, norme tehnice ş.a.);
15- Asigură păstrarea confidențialității datelor ce privesc activitatea serviciului și a documentelor cu care intra în contact;
16- Răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosință;
17- În situația în care urmează un curs (seminar) de pregătire (perfecționare) are obligația ca în termen de 3 zile de la data întoarcerii din delegație să întocmească un raport pe care îl va prezenta compartimentului resurse umane, vizat de șeful de serviciu, împreună cu materialul aferent;
18- Îndeplinește sarcinile de serviciu ale celorlalți colegi din cadrul compartimentului în perioada în care aceștia efectuează concediul de odihnă, concediul medical, concediul fără plată sau alte situații prevazute de lege;
19- Exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin Hotărari de Consiliu Local al Municipiului Focșani, Dispoziții ale Primarului Municipiului Focșani sau primite de la șefii ierarhici;
20- Face propuneri pentru studii şi proiecte, dotări cu echipamente, sisteme informatice de bază şi de aplicaţii, în domeniul GIS, în vederea cuprinderii lor în lista de investiţii;
21-Respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primăriei municipiului Focșani.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment mediu -Direcția arhitectului șef (1 post) din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1. Monitorizează și controlează lunar gestionarea deșerilor de la unitățile de salubritate;
2. Asigură afișarea la sediul Primăriei municipiului Focșani a anunțurilor în conformitate cu OUG nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare
3. Întocmește și transmite Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea raportarea anuală în conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje ;
4. Transmite trimestrial Agnției pentru Protecția Mediului Vrancea date privind stadiul realizării măsurilor din programul de gestionare calitate aer pentru pulberi în suspensie în municipului Focșani ;
5. Transmite semestrial Agenției pentru Protecția Mediului date privind realizarea acțiunilor prevăzute în Planul Local de Acțiune pentru Mediu revizuit pentru anul precedent;
6. Afișează la sediul Primăriei municipiului Focșani anunțurile privind acordurile de mediu pentru investițiile cu impact de mediu la solicitările agenților economici;
7. Colaborează cu agenți economici subordonați administației publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanților sau a depozitării necontrolate a deșeurilor;
8. Promovează o atitudine corespunzătoare față de comunitate în legătură cu importanța protecției mediului;
9. Urmărește lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Focșani, în vederea minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a municipiului îl are asupra factorilor de mediu și a sănătății populației;
10. Colaborează cu diferite instituţii şi organisme care desfăşoară activităţi specifice în domeniul protecţiei mediului;
11. Întocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau Consiliul Local al municipiului Focșani în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiţii, sau proiecte referitoare la probleme de mediu;
12. Răspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportari solicitate de Consiliul Judetean, Directia de Statistica, ministerele de resort sau alte organe administrative;
13. Asigura reprezentarea din partea Primariei municipiului Focșani în calitate de responsabil cu asigurarea activitatii de reglementare pe probleme de protectia mediului în timpul actiunilor, activitatilor, derulate, organizate, solicitate Primariei municipiului Focșani de autoritatile cu atributii de monitorizare, coordonare, indrumare, reglementare si control in domeniu (Agentia de Protectie a Mediului Vrancea si Garda de Mediu - Comisariatul Județean Vrancea), prezentand spre însușire și semnare orice document întocmit de autoritățile menționate sau împreună cu acestea , conducerii institutiei;
14. Participă în calitate de responsabil cu asigurarea activității de reglementare pe probleme de protectia mediului la controale efectuate de autoritățile abilitate (Agentia de Protectie a Mediului Vrancea si Garda de Mediu -Comisariatul Județean Vrancea) la Primăria municipiului Focșani prezentand spre analiză, însușire, semnare orice document întocmit de autoritățile menționate sau împreuna cu acestea, conducerii institutiei;
15. În calitate de responsabil cu asigurarea activitatii de reglementare pe probleme de protectia mediului solicita/primeste propuneri ale Politiei Locale cu privire la adoptarea unor Hotărâri de Consiliu Local in domeniu, in vederea cresterii gradului de conformare a municipiului Focșani cu prevederile si cerintele legale;
16. Participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de Primăria municipiului Focșani sau alte instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale;
17. Întocmește studii, rapoarte, caiete de sarcini, lucrari de sinteză, concepe şi redactează caiete de sarcini, note interne, participă la dezbaterile publice pe domeniile de atributie, redactează rapoarte de specialitate, proiecte de HCL, note justificative, note de fundamentare, în domeniul de competență;
18. Colaborează cu alte servicii de specialitate din instituţie / alte autoritati, pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice domeniului său de competență sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora;
19. Reprezintă administrația publică locală - Primaria municipiul Focșani în cadrul Comisiei de Avizare Tehnică constituită pe langa Agenția de Protecție a Mediului prin dispoziția Primarului municipiului Focșani;
20. Urmăreste și colaborează cu alte instituții, pentru activitatea de munca in folosul comunitatii constând în ducerea la indeplinire a mandatelor de executare a sanctiunii contraventionale cu obligare la prestarea unei activitati in folosul comunitatii pe domeniul public al municipiului conform legislatiei in vigoare;
21. Initiază campanii si actiuni de constientizare ale populatiei privind protectia mediului împreună cu reprezentanții Poliției Locale (Ziua mediului, Saptamana Mobilitatii Europene, etc.);
22. Rezolvă sesizarile si petitiile, repartizate, conform legii;
23. Exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului sau primite de la sefii ierarhici.

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment certificate/autorizații construcții - Serviciul autorizări construcții- Direcția arhitectului șef ( 1 post), inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment certificate/autorizații construcții - Serviciul autorizări construcții- Direcția arhitectului șef ( 1 post), inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment recepții lucrări și avize - Serviciul autorizări construcții- Direcția arhitectului șef (2 posturi), inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment PUG/PUZ/PUD- Serviciul strategie și dezvoltare urbană-Direcția arhitectului șef (2 posturi), inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment nomenclatură stradală- Serviciul strategie și dezvoltare urbană -Direcția arhitectului șef (1 post), inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment banca de date GIS- Serviciul strategie și dezvoltare urbană -Direcția arhitectului șef (1 post) din cadrul Primăriei Municipiului Focșani:
1. Legea nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
4. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările si completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;
9. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;
10. Constituția României .
BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment mediu - Direcția arhitectului șef (1 post) din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:
1. Ordinul nr. 1798/ 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 132/2010- Legea colectării selective în instituțiile publice;
3. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările si completările
ulterioare;
4. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;
7. Constituția României.

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Dinu Lipatti