CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, PENTRU DATA DE 31 august 2017
2017-08-25 18:18:00

CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, PENTRU DATA DE 31 august 2017


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 31 august 2017


Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N E :

 

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 31 august 2017, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

Secţiunea I - proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017, modificată prin HCL nr. 295/2017;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3.600 lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017 pentru participarea elevei Vrabie Mayra Gabriela însoțită de un profesor îndrumător la Festivalul Intervațional „SLAVSYA, OTECHESTVO" - Moscova ce va avea loc în perioada 2-6 noiembrie 2017;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,90 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017 pentru premierea sportivilor participanți la Turneul de tenis de masă, ce va avea loc pe data de 23 septembrie 2017;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 82/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Locuri de joacă în zona Gară și Cartier Mîndrești din municipiul Focșani";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General și a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 8/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Refacere infrastructurǎ strada Unirea Principatelor" din Municipiul Focsani, judetul Vrancea;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 58/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire scară exterioară - Grădinița cu program prelungit nr. 2 str. Alecu Sihleanu nr. 6" din municipiul Focșani, județul Vrancea;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 92/28.03.2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului precedent, cu modificările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciului Public „Creșe" din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 107/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția locală a municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 132/2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Teatrul Municipal Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 60/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei"; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcții al Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani a postului de inspector, clasa I gradul profesional asistent, în vederea promovării într-un grad profesional imediat superior a funcționarului public încadrat pe acest post;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la PARKING FOCȘANI SA;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, a sectoarelor de drumuri naționale DN 2 km 180+220 - km 188+390, DN 2D km 0+000 - km 2+552, DN 23 km 0+000 - km 5+025 și DN 23A km 0+000 - km 1+500, împreună cu terenurile aferente, până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor în cadrul proiectului „Remodelarea arterei formată din Calea Munteniei și Calea Moldovei, astfel încât să corespundă nevoilor urbane";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului Focșani nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 57/2007 privind aprobarea dării în administrare a obiectivului de investiții în curs de execuție „Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani" către școala cu clase I-VIII nr. 3, str. Dornei nr. 2, din Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

20. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06415 din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 4, aflat în proprietatea domnului Plăcintă Sorin Nicolae;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de servitute în indiviziune și cote părți egale, cu titlu oneros, pe perioada existenței construcțiilor, asupra terenului în suprafață de 138,00 mp, situat în Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 7, T 40, P 2569, pentru uzul și utilitatea construcțiilor aflate pe fondul dominant, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Vlăsceanu Răzvan și domnii Lungu Adrian - Mihai și Voicu Carmen - Sinica;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 6,50 mp situat în Focșani, str. Dornișoarei nr. 7, județul Vrancea, T.109 , P. 5736 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Mocanu Diana-Mihaela;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea a trei schimburi de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

24. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției familiei Dumitru George Ovidiu din imobilul situat în Focșani, str. Ulmului nr. 15, bl. 15, ap. 1 în imobilul din Focșani, Aleea Parc nr. 9, bl. 9, ap. 20, în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan


25. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72201/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan și lotizare teren în vederea construirii de locuințe" ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T 23, P 64/1, pe terenul în suprafață de 8850 mp;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Secțiunea a II-a - rapoarte, informări

1. Informare privind activitatea de soluționare a petițiilor înregistrate la Primăria municipiului Focșani și audiențelor, în semestrul I al anului 2017.


Secţiunea a III-a - discuţii, declaraţii politice

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

MITING AERIAN