Procesul Verbal al sedintei ordinare, a Consiliului Local al Municipiului Focsani, din 28.09.2010 ...
2010-10-01 00:00:00

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL


P R O C E S V E R B A L
Din 28 septembrie 2010


Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara din 31.08.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1994/ 22.09.2010, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 19 de consilieri din totalul de 21 de consulieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana anunta prezenta in sala a d-lui Alexe Felix, consultant al Cancelariei Institutiei Prefectului Vrancea.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana face prezicarea ca absenteaza motivat d-na consilier Doina Fodoreanu, fiind intr-o delegatie la Inspectoratul General pentru Disciplina in Constructii la Bucuresti, deasemeni absenteaza si dl. consilier Cristinel Susu, necunoscand motivele absentei dumnealui.
La sedinta participa:
 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani;
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia administratie publica locala;
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane;
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate;
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale;
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica;
 d-na Marta Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, serviciu fond locativ;
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare;
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism;
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte;
 d-na Emanuela Botezatu– inspector , compartimentul de Transport Public Local;
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-nul Ion Gheorghe – director Politia Comunitara Focsani;
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani;
 d-na Angela Lungu – director Cantina de Ajutor Social;
 d-na Fanica Popa – director Administratia Pietelor Focsani;
 d-nul Mihai Ciobotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani;
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani;
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor;
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani;

La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal al sedintei din 31.08.2010.
Nu sunt discutii si se aproba cu 19 voturi “pentru”.
Se supune votului procesul verbal al sedintei din 07.09.2010.
Nu sunt discutii si se aproba cu 19 voturi “pentru”.

In continuare d-na Presedinte de sedinta Rodica Boboc prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde:

1. proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune a serviciului public de administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, a bazarurilor, targurilor si oboarelor din Municipiul Focsani;

2. proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Focsani la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Judetului Vrancea;

3. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.202/2010 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Primaria Municipiului Focsani, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 216/2010;

4. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani, a unui numar de 3 posturi din cadrul Compartimentului Crese;

5. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: ,,Amenajare Cimitir Sudic-Vilcele, etapa a-II-a, Municipiul Focsani;

6. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obliectivul de investitii „Reabilitare si consolidare corp B pentru amenajare sala de festivitati Colegiul National Al. I. Cuza” – Municipiul Focsani;

7. proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 132/29 iunie 2010 pentru aprobarea Programului municipal privind utilizarea sumelor obtinute din vanzarea cabinetelor medicale pentru realizarea unor proiecte de interes public in domeniul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Focsani, pe anul 2010;

9. proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru legitimatiile de calatorie aferente serviciului public local de transport urban de calatori in Municipiul Focsani, stabilite prin HCL 79/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata;11. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republicata si modificata si a Hotararii Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 privind aprobarea listei de prioritati;

12. proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, solicitat de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata;

13. proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local depuse de Croitoru Valerica, Varvara Geoni, Catana Neacsa, Mustafa Vasile, Dragan Raimond Marian;

14. proiect de hotarare privind aprobarea restrictionarii circulatiei motocicletelor si a mopedurilor in intervalul orar 21,00 - 06,00, pe sectorul de drum de la intersectia DN2-E85 cu B-dul Bucuresti – B-dul Bucuresti – B-dul Unirii – B-dul Independentei, pana la intersectia Bd. Independentei cu str. Marasesti;

15. proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal reprezentand propunerea in atribuire in proprietate a unei suprafete de teren in baza art. 36, alin.(3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

16. proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

17. proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Focsani si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, a spatiului in suprafata utila de 68,75 m.p., din incinta imobilului situat in Focsani, str. Cezar Bolliac nr. 12;

18. proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 1 – bunuri imobile, la Hotararea consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 167/2003, privind insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

19. proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primaria Municipiului Focsani si S.C. METEX S.A. Focsani;

20. proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primaria Municipiului Focsani si Popovici Steluta;

21. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in Municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21937/23.12.2004, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si Stefan Adrian;

22. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in Municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21949/23.12.2004, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si Ghete Mihaiela – Florentina;

23. proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata totala de 45,60 mp, situat in Focsani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 33, judetul Vrancea, T.197, P.10875%, ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani;

24. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 18,00 m.p. situat in Focsani, Aleea Echitatii, nr. 27, judetul Vrancea, T.204, P.11197% ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre Dumitru Georgeta;

25. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 11,31 m.p. situat in Focsani, Bdul Garii, nr. 30, judetul Vrancea, T.30, P.1743 ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre Herescu Dorina si Dorinel;

26. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 19,85 m.p. situat in Focsani, B-dul Independentei, nr.22, judetul Vrancea, T.95, P.5310 ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre Paraschiv Luminita;

27. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 9,92 m.p. situat in Focsani, str.Orhideelor, nr. 6, judetul Vrancea, T.193, P.10706 ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre Nitescu Vasile;

28. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 8,63 m.p. situat in Focsani, B-dul Unirii, nr.26, judetul Vrancea, T.192, P.10490 ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre Stancu Danut si Gabriela;

29. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 19,01 m.p. situat in Focsani, str. Scarlat Tirnavitu, nr.2, judetul Vrancea, T.57, P.3519 ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre Tataru Ionel;

30. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 28,31 m.p. situat in Focsani, B-dul Brailei, nr.29, judetul Vrancea, T.187, P.10118 ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre SC AUTO NOU COM SRL;

31. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 6,37 m.p. situat in Focsani, B-dul Unirii, nr.26, judetul Vrancea, T.192, P.10490 ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre SC CIOBI IMPEX SRL;

32. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 32,60 m.p. situat in Focsani, Aleea 1 Iunie, nr.4, judetul Vrancea, T.207, P.11263% ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre SC CORIN COM SRL;

33. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 10,50 m.p. situat in Focsani, Bdul Garii, nr.30, judetul Vrancea, T.30, P.1743 ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre SC HERAFARM SRL;

34. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 37,81 m.p. situat in Focsani, B-dul Brailei, nr. 40, judetul Vrancea, T.197, P.10875% ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre SC MAXI COM SRL;

35. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 22,25 m.p. situat in Focsani, B-dul Brailei, nr. 40, judetul Vrancea, T.197, P.10875% ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre SC MAXI COM SRL;

36. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 9,55 m.p. situat in Focsani, str.Alexandru Vlahuta, nr.3, judetul Vrancea, T.175, P.9226, ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre SC SONYDENT SRL;

37. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 35,10 m.p. situat in Focsani, Str. Arhitect Ion Mincu, nr. 10, judetul Vrancea, T.144, P.7329 ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre SC VANIMO MIXT SRL;

38. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 55,00 m.p. situat in Focsani, B-dul Unirii, nr. 16, judetul Vrancea, T.192, P.10585 ce apartine domeniului privat al Municipiului Focsani, catre SC VIOMAR STUDIO SRL;

39. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 50,60 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Focsani, Str. Comisia Centrala, nr. 17A;

40. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 22,97 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Focsani, Str. Mitropolit Varlaam, nr. 22;

41. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora;

42. proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani si Asociatia Mai Mult Verde;

43. proiect de hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Consiliul de administratie la Scoala Postliceala Sanitara Focsani;

44. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 38/195/29 iulie 2008, privind numirea a doi consilieri locali si a unui reprezentant al comunitatii ca membri in Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

45. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani;

46. proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta, pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani, pe o perioada de trei luni, incepand cu luna octombrie 2010;

47. Aviz de principiu privind infiintarea Centrului National de Excelenta la Judo masculin in Municipiul Focsani.
Informari, declaratii politice.

Nu sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 19 voturi „pentru”.

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune a serviciului public de administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, a bazarurilor, targurilor si oboarelor din Municipiul Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 252
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Focsani la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Judetului Vrancea.
Ia cuvantul dl. consilier Gheorghe Stan „fata de Crucea Rosie in decursul anilor noi am facut tot felul de proiecte de hotarari. Ce nu inteleg eu acum, de ce a aparut necesitatea ca noi sa devenim membri si care ar fi avantajul nostru? Pentru ca zic eu ca si acesti 100 milioane lei cotizatie, este ceva, ca si efort financiar. Dar daca totusi ne obliga o lege, daca este o treaba absolut necesara, de acord, dar vreau sa ma lamuresc cu treaba aceasta.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „asa cum am explicat si la comisiile de specialitate, solicitarea a venit nu numai la Consiliul local Focsani, ci la toate consiliile locale din intreg judetul si aceasta solitare a aparut ca o problema, de fapt,a Societatii Nationale de Cruce Rosie care este la ora aceasta subfinantata, in conditiile in care deruleaza la nivel judetean si local, mai ales la Focsani, o serie de proiecte in parteneriat cu Primaria municipiului Focsani. Propunerea a avut ecou in randul mai multor consilii locale care la ora actuala sunt in jur de 40, daca nu ma insel, care au devenit membri cotizanti ai acestei societati. Faptul ca Primaria, Consiliul local al municipiului Focsani va deveni membru cu drepturi depline la aceasta societate de Cruce Rosie, ar trebui sa ne onoreze si ar trebui sa fim mandri ca am fost invitati sa devenim membri la aceasta Societate Nationala.”
Dl. consilier Neculai Tanase „nu ca as avea ceva impotriva acestei aderari, dar totusi nu inteleg care este scopul aderarii a municipiului Focsani.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „Societatea Nationala de Cruce Rosie dupa cum stiti functioneaza pe baza de voluntariat si financiar vorbind, functioneaza pe cotizatiile membrilor. La aceasta ora membri cotizanti ai acestui ONG, sunt doar persoane fizice si mai traiesc din sponsorizari, ori ei nu-si pot face un buget pana la sfarsitul anului sa poate sa functioneze. Este vorba de plata unor utilitati, este vorba de continuarea unor proiecte care au fost facute chiar cu sprijinul Primariei, la un moment dat proiectul se termina, dar el trebuie sa aiba continuitate. Acolo este vorba de utilitati, de personal care deserveste centrele care au fost infiintate si au ajuns in incapacitate de plata, daca vreti sa-i spun asa. Atunci s-a venit in sedinta comitetului director al Crucii Rosii Vrancea, cu aceasta propunere. Toti reprezentantii consiliilor locale la momentul respectiv au imbratisat aceasta idee si chiar unele consilii, in jur de 40 chiar au adoptat hotarari in acest sens.”
Dl. consilier Neculai Tanase „sa inteleg ca municipiul Focsani va deveni un cotizant sau un donator cu aceasta ocazie.”
Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „as vrea sa stiu si eu in primul rand daca a fost supus dezbaterii publice acest proiect, as vrea sa stiu intr-o lista de prioritati ale municipiului Focsani pe care loc se afla aceasta necesitate de a cheltui niste bani, pentru ca eu cred ca sunt lucruri mult mai importante de a toca banii decat sa-i dam la Crucea Rosie.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „de ani de zile noi impreuna cu cei de la Crucea Rosie avem niste proiecte, proiectele „masa pe roti, si adapostul de noapte pentru batrani”. Noi dam niste bani, pentru ca acesti bani pe care-i dam tot in folosul comunitatii focsanene vor ajunge, pentru persoanele batute de soarta. Avem un avantaj, ca sa creez acest fond, banii vor veni tot la noi pentru a cumpara diferite medicamente, ce se mai cumpara pe acolo, in acelasi timp beneficiem de faptul ca aceasta organizatie efectueaza munca in voluntariat si foarte multi copii participa la ajutorarea unor persoane care sunt batrane, persoane care sufera si asa mai departe. Din acest motiv consider ca acesti bani pe care ii dam noi, practic se indreapta tot spre comunitate sustinand cele doua proiecte pe care noi le avem in derulare cu ei.”
Dl. consilier George Mardare „ca sa parafrazez un coleg care vorbea odata de „oripile”, cam aceasta este senzatia pe care mi-o trezeste modul in care se ridica problema, ca banii alocati pentru Crucea Rosie, sunt bani tocati. Probabil nu se cunoaste cate actiuni a intreprins Crucea Rosie pentru oamenii nevoiasi din acest oras, pentru cei carora soarta nu le mai intinde nici o mana. Dar ca sa vorbim in termen legal va rog sa va uitati la pag. 3, unde spune clar, conform art. 8 din Legea 524/2004 Crucea Rosie se bucura de protectia si sprijinul statului si are in calitate de organizatie de utilitate publica dreptul, deci de a uza de acest drept, de a cere sprijinul tuturor autoritatilor publice, iar acestea au obligatia de al acorda.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „din pacate s-a inteles aici ca ne transformam in finantatori ai Crucii Rosii din Romania, este ornorant pentru ca Crucea Rosie este o institutie internationala, in Romania Crucea Rosie are un statut si ne pierdem timpul sa vorbim aici pentru ca este prezenta din pacate acolo unde este durere, la inundati, cutremure, aziluri de noapte, deci situatii extreme. Deci Crucea Rosie este o institutie organizata cu sistem de voluntariat, cum putine institutii din Romania il au, deci ei pot sa faca aceste activitati avand in spate o experienta si efective formate din oameni care prin voluntariat pot face asta. Asa cum au spus si cei dinaintea mea acesti bani nu ii consuma Crucea Rosie, ii consuma tot comunitatile din judetul Vrancea.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „as vrea sa mai subliniez un singur lucru, acest proiect de hotarare, practic ne da noua voie sa ajutam permanent Crucea Rosie nu numai ocazional atunci cand isi depun tot felul de proiecte. Proiectele sunt una, ajutorul permanent pe care trebuie sa-l acordam si noi Crucii Rosii, o sa apara dupa aprobarea acestui proiect de hotarare. Si cred ca avem o datorie de onoare pentru aprobarea acestui proiect de hotarare.”
Dl. consilier Cosmin Mugurel Malureanu „practic politicii romanesti, intrebi una si ti se raspunde alta. Deci au raspuns pe rand la cele doua intrebari ale mele dl. Primar, dl. consiier George Mardare, dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu, dl. consilier Bogdan Matisan si niciunul nu mi-a raspuns la nici macar una din cele doua intrebari. Asa ca-l voi intreba pe dl. secretar. D-le secretar acest proiect a fost supus dezbaterii publice?”
Dl. secretar la municipiului Focsani Eduard Corhana „din punctul meu de vedere nu face obiectul Legii nr. 52 privind transparenta decizionala.”
Dl. consilier Cosmin Mugurel Malureanu „cheltuim aici banii comunitatii, nu ar trebui sa stim si noi care ar fi parerea comunitatii despre felul cum cheltuim noi banii? Asta a fost una din cele doua intrebari. Celalata intrebare este, pe o lista a prioritatilor a municipiului Focsani, pe ce loc se afla aceasta problema? Cred ca mult mai important si daca am fi intrebat oamenii pe ce sa cheltuim banii, eu cred ca am fi putut sa mentinem pretul apei si canalului la CUP, cred ca se putea mentine subventia la caldura, cred ca s-ar putea face strazi, canalizari in municipiul Focsani si nu sa tocam banii. De asta intreb, s-a supus unei dezbateri publice acest proiect?”
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „nu face obiectul d-le consilier, al Legii nr. 52 a transparentei decizionale, actul respectiv reglementeaza proiecte de acte normative. Ori alocarea unei sume nu este un proiect de act normativ. Asta este motivul pentru care nu am facut procedura instituita de Legea nr. 52.”
Dl. consilier Cosmin Mugurel Malureanu „pe o lista a prioritatilor cam pe unde se afla acest proiect pentru municipalitatea noastra? E asa de o importanta vitala?”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „stimate coleg, eu cand am luat cuvantul nu mi-am propus sa va raspund, eu am spus ceea ce am eu de spus vis-a-vis de Crucea Rosie si de faptul ca am putea sa fim membrii acestei prestigioase institutii. In ce priveste dezbaterea publica si o ordine de prioritate, veniti acum si doriti lucrul acesta, deci ordine de prioritate, pai stimati colegi din executiv va rog sa faceti o lista, probabil va avea vreun kilometru de prioritati. Nu stiu faceti-o valoric, fceti-o dupa interesul public, faceti sondaje de opinie. La 100 milioane lei pe an cat costa cotizatia, probabil va fi spre capat, mult spre capatul costurilor pe care le avem noi in comunitate. Iar mi se pare jenant sa discutam atat despre Crucea Rosie din Romania.”
Dl. consilier Neculai Tanase „eu cred ca nu trebuie sa ne suparam, zic ca este foarte corect sa avem dezbateri transparente. Eu zic ca daca se dezbat mai mult aceste proiecte exista mai multa transparenta si toata lumea afla in realitate despre ce este vorba, ca altfel pot fi fel de fel de suspiciuni, asta este singura chestie care trebuie facuta.”
Dl. consilier Vasile Dobre „eu consider ca atat timp cat am inteles cu totii si am si constatat din practica ca anumite persoane, se implica in mod voluntar in sustinerea acestei societati de Cruce Rosie, atat la nivelul municipiului Focsani, judetului Vrancea, cat si la nivel national. Eu cred ca sigur in acelasi timp avem obligatia sa chibzuim bine cum folosim banii, dar cred ca suma de 10 mii lei pe an nu este o suma care sa nu poata fi suportata, prin urare, asa cum explica si dl. Primar si eu sunt de acord in acelasi sens ca banii acestia se intorc intr-un fel tot in folosul comunitatii noatre locale. De aceea propun sa supuneti la vot si sa aprobam acest proiect de hotarare.”
D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc face precizare ca in sala este prezent si dl. consilier Cristinel Susu care participa la vot.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”a d-lui consilier Mugurel Cosmin Malureanu, devenind hotararea nr. 253
Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.202/2010 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Primaria Municipiului Focsani, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 216/2010.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 254
Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani, a unui numar de 3 posturi din cadrul Compartimentului Crese.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 255
Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: ,,Amenajare Cimitir Sudic-Vilcele, etapa a-II-a, Municipiul Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 256

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obliectivul de investitii „Reabilitare si consolidare corp B pentru amenajare sala de festivitati Colegiul National Al. I. Cuza” – Municipiul Focsani.
Dl. consilier Cristinel Susu „as avea si eu o intrebare, nu am putea ca reabilitarea si consolidarea corp B si C in toti banii acestia de 1.200 miliarde lei pentru ca si celalalt corp are niste probleme, este facut pe interior, dar sunt ceva probleme la acoperis?
Dl. Primar Decebal Bacinschi „suma nu este chiar asa de mare, parerea mea este sa incepem corpul acesta, sa vedem cati bani ne mai trebuiesc sa-l terminam si apoi vom merge pe corpul celalalt.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 257
Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 132/29 iunie 2010 pentru aprobarea Programului municipal privind utilizarea sumelor obtinute din vanzarea cabinetelor medicale pentru realizarea unor proiecte de interes public in domeniul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 258
Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Focsani, pe anul 2010.
Dl. Primar Decebal Bacinschi „in sedinta pe comisii s-a venit cu un amendament, s-au mai cerut 200 mii lei pentru Clubul Sportiv. In urma analizei facute la nivelul Clubului Sportiv nu putem aloca decat 100 mii lei pentru ca acea ordonanta privind reducerea de 20% nu ne permite mai mult si in aceste conditii va rog sa fiti de acord cu alocarea celor 100 mii lei pentru Clubul Sportiv si mai avem 20 mii lei pentru Colegiul Tehnic Edmund Nicolau. Aceaste doua sunt in plus fata de proiectul initial, daca sunteti de acord cu aceste modificari. Si in conditiile in care dumneavoastra supuneti forma initiala si apoi modificata cu cele doua completari.”
D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc face precizarea ca „la comisie d-na consilier Doina Fodoreanu a venit cu aceasta precizare.”
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta cu 20 voturi „abtinere”.
Se supune la vot cu amendamentele facute si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 259
Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru legitimatiile de calatorie aferente serviciului public local de transport urban de calatori in Municipiul Focsani, stabilite prin HCL 79/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. consilier Daniel Gongu „d-le Primar am si eu o intrebare, nu credeti ca aceste mariri la tarife ar trebui sa mai astepte cel putin pana in primavara? Pentru ca acum vine si iarna, alte cheltuieli suplimentare pentru oameni. Stiu ce veti spune, diferenta aceea de TVA, eu zic si din cate stiu societatea de Transport Local nu se afla in mari dificultati financiare si zic eu ca ar putea sa suporte aceasta diferenta de 5% pe care ar trebui sa o votam noi astazi sau pe care ati dori sa o introduceti in pret.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „in raport puteti vedea treaba aceasta, ca practic am trecut numai marirea TVA-ului, in conditiile in care s-au marit pretul la bilete cu 10 bani, la abonamente in conditiile in care abonamentul lunar fara limita de calatorii pentru elevi a ramas acelasi, abonamentul lunar fara limita de calatorii pentru persoane cu handicap si insotitorii acestora, a ramas acelasi, abonamente cu 20 de calatorii pentru pensionari si donatorii de sange a ramas acelasi, abonament lunar fara limita de calatorii pentru veteranii de razboi, vaduve, urmasii revolutiei, persecutati politic au ramas aceleasi. Practic a crescut biletul cu 10 bani si a mai crescut cu 1 -2 le abonamentele cu 20 si 30 de calatorii, toate aceste sunt in raport exact. Dumneavoastra hotarati daca ramanem pe preturile care erau, dar suntem obligati sa facem acest proiect de hotarare in urma majorarii TVA-ului.”
Dl. consilier Vasile Dobre „desi cresterea este mica eu cred ca pana la urma noi avem obligatia sa respectam o Hotarare de Guvern pentru ca aceasta ne obliga pe noi toti sa majoram TVA-ul, ne-a obligat sa majoram TVA-ul de la 19 la 24% prin urmare, intr-un fel sau altul trebuie sa facem acest lucru si sa nu uitam ca si Societatea de Transport Public Local are intr-adevar nevoie de bani avand in vedere ca a primit si autogara si sunt acolo investitii de facut multe si toate se vor intoarce pana la urma tot in folosul cetatenilor, daca vor fi conditii mai bune in autogara si in societatea respectiva.”
Dl. consilier Cosmin Mugurel Malureanu „nu cumva aceasta modificare trebuia operata acum 2 luni, cand s-a produs aceasta schimbare de TVA? De ce am asteptat doua luni ca sa facem abia acum si nu s-a aplicat conform legii?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „nu s-a scumpit, pentru ca el nu are voie sa scumpeasca biletul decat dupa ce este aprobat in Consiliul local.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi „pentru” si 7 voturi „abtinere” a d-nilor consilier Danut Popoiu, Lucica Chiper, Cristinel Susu, Neculai Tanase, Ionel Preda, Mugurel Cosmin Malureanu si Daniel Gongu, devenind hotararea nr. 260
Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 261
Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republicata si modificata si a Hotararii Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 privind aprobarea listei de prioritati.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 262
Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, solicitat de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 263
Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local depuse de Croitoru Valerica, Varvara Geoni, Catana Neacsa, Mustafa Vasile, Dragan Raimond Marian.
Dl. consilier Daniel Gongu „in primul rand, observ ca sunt dezbatute aici niste probleme foarte importante, adica se solicita o reesalonare la plata, a avut ghinionul sa pice chiar la nr. 13 acest proiect pe ordinea de zi. Constat aici niste mici probleme din punctul meu de vedere. As dori daca-mi permite-ti d-le Primar sa o intreb pe d-na Cristina Costin, sefa la fondul locativ, la punctul 2 la dl. Varvara Geoni se specifica faptul ca locuieste intr-un apartament dar nu se spune de cate camere cum ati trecut si in alta parte?”
D-na Cristina Costin „locuieste intr-o garsoniera la blocul ISEH.”
Dl. consilier Daniel Gongu „alta problema pe care am observat-o este la punctul 3, d-na Catana Neacsa, in varsta de 56 de ani locuieste intr-un apartament, sigura banuiesc, compus din trei camere. Eu cred ca ar trebui sa analizam inca o data aceasta problema cu acordarea locuintelor din fondul locativ pentru ca nu puteti acorda un apartament cu 3 camere unei persoane care locuieste singura si noi acordam aici o facilitate la ce, la impozit?”
Dl. Melus Nazaru „locuinta d-nei Catana Neacsa este proprietate personala, are impozitul nepaltit din 2003, traieste intr-o pensie mica de 622 lei, i-a decedat si sotul si are datorii de 23 milioane lei vechi. Suntem obligati sa supunem solicitarea dumneaei Consiliului local si conform legii putem acorda aceste facilitati.”
Dl. consilier Daniel Gongu „la punctul 4 dl. Mustafa Vasile are varsta de 33 de ani locuieste impreuna cu concubina de 44 de ani, eu zic ca acestea sunt persoane in putere, in floarea varstei totusi si fiica doamnei sau domnisoarei in varsta de 12 ani. Susnumitii declara ca nu realizeaza venituri. Pai noi acordam aici niste facilitati si se mai spune aici ca din anul 2001 are datorii. Solicita sa i de taie aceste majorari, deci ii acordam o facilitate pentru a continua plata. Dumnelor nu au venituri, esalonarea nu stiu cum se va tine. Eu citesc in presa de multe ori ca bursa locurilor de munca pe judet, pe Focsani, nu se ocupa locurile de munca, nu inteleg, cand societatile doresc sa angajeze oameni, au locuri disponibile, dumnealor declara ca nu realizeaza venituri si mai obser un lucru la acest domn Mustafa Vasile faptul ca figureaza cu un numar de 29 procese verbale de contraventie in suma de aproape 16 mii lei, 160 milioane lei vechi. Noi ajutam astfel de oameni, care ma pot bate chiar si pe mine maine seara?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „noi avem obligatia prin lege sa va supunem atentiei orice solicitare, dumnealui a venit si a solicitat treaba aceasta. In conditiile in care dl. Nazaru a facut toata descrierea aceasta a spus in ce conditii se pot aloca. Dumneavoastra hotarati, sunteti de acord sau nu sunteti de acord, Consiliul local hotaraste daca le acordam aceasta esalonare.”
Dl. consilier Daniel Gongu „acest domn stain fondul locativ, deci beneficiaza de locuinta din fondul locativ, corect pentru ca vad ca scrie aici chirie locuinta?”
D-na Cristina Costin „da, dar are si dosar in instanta de executare.”
Dl. consilier Daniel Gongu „de ce sa nu acordam d-le Primar acest apartament unei familii de buna credinta, nu unui bataus care nu are chef de munca. Pentru ca stiu, ca lista este destul de mare. Haideti sa terminam cu avantajele pentru oamenii care nu le merita. Asa cum vad la punctul 5 un baiat de 23 de ani, orfan, mi se pare corect sa-l ajutam pe acest copil, dar un bataus de 33 de ani care nu are chef de munca, noi sa-l ajutam aici, cu o chirie nepatita din 2005. sincer noi nu suntem de acord cu aceste facilitati.”
Dl. Melus Nazaru „Mustafa vasile detine o cota parte dintr-un imobil impreuna cu alt cetateni romi. Noi am supus-o aprobarii, daca se aproba bine, daca nu, nu, ei oricum raman in aceeasi situatie pentru ca oricum trebuie sa plateasca si amenzile de 16 mii lei, aceasta a fost una din conditii si sigur nu le vor putea plati. Mai mult sunt si altii in aceeasi situatie.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „ar trebui sa le aduc aminte, colegilor nostri, unii poate stiu, altii poate au uitat. Noi am stabilit ca atunci cand cetatenii ne solicita, fie esalonari, fie stergerea unor penalitati, fie alte asemenea facilitati care sa-i ajute sa treaca intr-un moment greu in care au ajuns. Departamentul de specialitate face proiectul, face o analiza, se face o ancheta sociala, deci sunt specialisti, merg si ne prezinta opinia dumnealor. Cutuma care a existat aici si eu stiu ca am amintit lucrul acesta si la inceputul acestui mandat, a fost ca in momentul in care dumnealor vin cu cazul, speta in sine si cu solutia pe care noi o vom aproba. Este adevarat ca putem cere lamuriri si este foarte corect, dar atata timp cat un om solicita o facilitate asa cum sunt cele din proiectul de astazi, legea permite, nu-i nimic care sa fie ilegal, de ce sa nu-i dam o sansa? Chiar daca asa la o logica simpla nu o sa poata. Nu stiu, poate castiga la loto si va plati datoria saptamana viitoare, o sansa trebuie data. Asta nu ne da voie noua aici, niste nenorociti, nu mi se pare normal si mai mult de atat nu vreau aici sa spunem, probabil dl. Mustafa este rom, iar sa ni se spuna ca nu acordam o sansa. Trebuie data o sansa la toti oamenii din Focsani, incearca sa rezolve problema asta, faptul ca are amenzi contraventionale, nu are relevanta pentru noi. Nu judecam ca o batrana sta in casa eu in 3 camere, a trait o viata, traim timpurile pe care le traim si trebuie sa ramana probabil in casa ei si sa o ajutam sa stea acolo, in casa pentru care a muncit o viata.”
Dl. consilier Ionel Preda „singura problema care as ridica-o vis-s-vis de toate aceste inlesniri, sunt intr-adevar legea iti admite sa le faci, eu ma uit la urmatorul aspect, deci sunt vechi, sunt de 7-9-10 ani si imi pun intrebarea daca nu cumva in anii anteriori au mai fost inlesniri acordate de catre Consiliul local, iar problema cea mai delicata, eu am inteles ca acesti oameni au dosare de executare. Deci dupa opinia mea, daca au dosare de executare, haideti sa lasam legea sa-si spuna cuvantul, modalitatea de a recupara datoriile prin executor sunt multe si mai sigure. Eu va spun ca la datoriile acestea de sute de milioane, nu facem decat sa plimbam o esalonare pentru cateva luni de zile pana la anul si la anul ne vom intalni tot cu aceleasi cazuri, cu aceleasi probleme nerezolvate. Daca vom incerca in consiliu si vom da gir acestor inlesniri trebuie sa tineti cont din punct de vedere juridic vom anula acele dosare pe care Primaria, am inteles, ca le are pe rol. Daca sunt dosare de executare haideti sa nu anulam ceea ce este mai corect si sa ne avantam sa dam drumul la niste dosare.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „d-le secretar se anuleaza sau nu se anuleaza executarea silita?”
Dl. consilier Ionel Preda „va spun eu, se anuleaza in mod sigur. Sunt jurist si va spun ca si dl. secretar ca se anuleaza in proportie de 100%. Haideti sa dam o interpretare juridica si serioasa. Nu este nimeni impotriva de a acoperi niste inlesniri, sunt oameni necajiti, dar ganditi-va la debitele de sute de milioane nu vom reusi sa facem nimic.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „d-le Nazaru acesti cetateni inafara de aceste cereri au mai depus si alta data?”
Dl. Melus Nazaru „nu”.
Dl. consilier Bogdan Matisan „conform legii cetatenii au dreptul sa solicite aceste inlestinri si beneficiaza de aceste inlesniri doar daca se tin de esalonare, o luna de zile daca a intarziat la plata acestor debite, intelegerea cada, ca sa ma exprim plastic.”
Dl. consilier Ionel Preda „nu este vorba de o inlesnire, in momentul in care are dosar de executare si-i dam dreptul si putem face aceste inlesniri obligat dosarul de executare pica.”
Dl. consilier Neculai Tanase „stimati colegi cand noi oferim aceste facilitati trebuie sa pornim de la definitia, cui dam aceste facilitati? Dam cetatenilor care nu au posibilitati, care sunt amarati, care sunt saraci si atunci comunitatea trebuie sa-i ajute. Va dau un exemplu aici, Dragan Raimond Marian are varsta de 23 de ani, locuieste intr-un apartament compus din doua camere, orfan de ambii parinti, student la Iasi, eu zic ca un asemenea om trebuie ajutat din to sufletul, ba mai mult, cred ca trebuie ajutat suplimentar. Sa mergem pe un alt exemplu, Mustafa Vasile are 33 de ani locuieste impreuna cu concubina de 44 si cu fiica acesteia de 12 ani, are procese verbale de contraventie neachitate in suma 16 mii lei. O fi o persoana amarata, dar atunci cand este certata cu legea. D-le Nazaru nu exista nici o conditie in sensul acesta?”
Dl. Melus Nazaru „nu, singura conditie pe care am pus-o este sa plateasca integral debitele restante provenite din procesele verbale de contraventie.”
Dl. consilier Neculai Tanase „d-le Nazaru dumneavoastra sunteti aparatul tehnic acolo, trebuie sa faceti un filtrul, trebuie sa treaca printr-un filtru toate acestea. Dl. consilier Bogdan Matisan spune ca nu noi hotaram, dar fondul acesta locativ cui apartine, este cumva a Politiei, fondul locativ? Cred ca este al nostru. Deci prin urmare daca vreti va aduc si eu saptamna viitoare o echipa de 12 baieti dintre acestia cut tot felul de antecedente si haideti sa dam case la toata lumea, ca sunt atatia oameni onesti care sunt handicapati, care nu sunt in posibilitatea de a munci, poate sunt bolnavi, eu zic ca pe acestia trebuie sa-i ajutam. Oamenii care au demonstrat ca nu sunt de folos societatii probabil cred ca ar trebui sa le gasim alte formule. D-le consilier Bogdan Matisan daca vreti sa faceti o scoala de reeducare nu aveti decat.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „problema noastra aici nu este sa facem anchete sociale in Consiliul local si sa ne dam cu parerea despre cetateanul „x” care are niste contraventii, daca ne uitam in borderourile Primariei s-ar putea sa avem si noi contraventii la regulile de circulatie. D-le secretar cum este cu anulatul procedurii de executare silita, daca noi aprobam? Eu nu cred ca se anuleaza, e o alta practica.”
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „eu cred ca se suspenda.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „asa cred si eu si este logic, deci nu se poate ca in fata instantei cand eu, reprezentant al comunitatii locale mai dau o sansa, dimpotriva arat instantei ca noi ca si comunitate am dat toate sansele debitorului sa-si plateasca datoria. Si evident daca nu o face, mai mult este justificata executarea, dar nu anularea absoluta, nu exista asa ceva.”
Dl. consilier Daniel Gongu „d-le Primar cu permisiunea dumneavoastra as vrea sa-i pun o intrebare d-lui Nazaru, o chestiune tehnica. Acest domn Mustafa, n-am absolut nimic cu culoare pielii sau vreo chestie de genul acesta, sunt doua modalitati de a acorda aceasta esalonare, una de a plati lunar si una de a plati pana la sfarsitul perioadei, in acest caz de 1 an de zile, cum o are dumnealui, pentru ca noua nu ne-ati scris nimic.”
Dl. Melus Nazaru „am zis esalonare pe o perioada de 24 de luni, incepand cu luna octombrie, cu conditia achitarii in termen de 24 de luni a debitelor restante si constituirii unei garantii de 140 lei. In momentul in care nu plateste o luna anulam esalonarea lunara. Eu nu pot sa resping nici o cerere, acestea pot fi aprobate sau nu numai de catre consiliul local.”
Dl. consilier Daniel Gongu „as vrea sa mai spun de ce atata atentie acordam acestor lucruri, pentru simplul fapt pentru ca daca retin eu bine minte, in bugetul local pentru anul 2010 era alocata suma de 700 mii lei pentru intretinerea acestor locuinte d-na Costin?”
D-na Cristina Costin „da”.
Dl. consilier Daniel Gongu „de aceasta zi, dam niste bani, cheltuim ca sa facem niste avantaje oamenilor, dar nu infractorilor.”
Dl. consiler Neculai Tanase „eu am sperat ca, atunci cand este vorba de concetatenii nostri car sunt in dificultate, ne delimitam de momentul electoral. Eu imi inchipui acum ca acest domn probabil aduce un numar de voturi si ne puteti spune ca aduce un numar de voturi in zona respetiva. Dar acest caz este ca acela pe care il gestioneaza Legea aceea 416 cand facem un fel de campanie electorala mascata. In loc sa ne concetram spre oamenii care au intr-adevar nevoi, noi promovam niste proiecte din acestea care nu au nici o legatura cu realitatea, nu avem grija de cetatenii care sunt cu adevarat in nevoie.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri am obligatia prin lege, orice solicitare o face un cetatean al municipiului Focsani, in conditiile in care ceea ce solicita ma depaseste pe mine, sa intocmesc un proiect de hotarare. Deci acesti oameni adresadu-se noua a trebuit sa initiem acest proiect de hotarare. Dupa ce s-a initiat acest proiect de hotarare, a fost comisia sociala, a vazut unde sta, ce datorii au, cati copii au, ce venituri au si asa mai departe, au inaintat la taxe si impozite un rapot, pe baza raportului intocmit de catre cei de la asistenta sociala, dl. Nazaru respectand legea a intocmit acest proiect de hotarare pe care il supunem atentiei dumneavoastra. Dumneavoastra doriti sa-l aprobati, il aprobati, nu il aprobati, nu il aprobati, dar sunt obligat prin lege ca aceste solicitari sa le aduc in atentia dumneavoastra.”
Dl. consilier Neculai Tanase „eu vreau sa va spun asa, daca nu stiati, vis-a-vis de aceasta Lege 416. ITM-ul a descoperit peste 1600 din aceste anchete sociale.”
Intervine dl. consilier Bogdan Matisan „nu face obiectul acestui proiect de hotarare.”
Dl. consilier Neculai Tanase „d-le consilier Bogdan Matisan, va rog frumos sa ma lasati sa vorbesc, noi vrem sa discutam niste probleme reale, nu fabricate. Este o problema a Consiliului local.”
Intervine dl. Primar Decebal Bacinschi „cu toate ca nu face subiectul acestui proiect si este pacat ca dam voie sa fie astfel de discutii. Imi cer scuze eu sunt invitat la aceasta sedinta, dar discutam practic la proiect. Vineri am avut control din partea ITM-ului si toate lucrurile au fost in regula, imi pare rau ca dl. director Ciobotaru nu are procesul vrebal incheiat, la cei care presteaza munca in folosul comunitatii, cei de la Legea 416, nu sunt nici un fel de probleme, avem absolut toate lucrurile puse la punct.”
Dl. consilier Neculai Tanase „d-na presente de sedinta s-a spus ca este obligatia Primariei sa bage aceste proiecte pe ordinea de zi, foarte corect, dar trebuie sa le luam pe fiecare in parte.”
D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc supune la vot proiectul de hotarare per ansamblu.
Intervine dl. consilier Danut Popoiu „sunt impotriva si sa se consemneze in procesul verbal, natural este sa se ia fiecare persoana in parte cu votul respectiv si apoi proiectul per ansamblu. Dumneavoastra ati procedat cum ati crezut dumneavoastra de cuviinta, este treaba dumneavoastra, insa eu sunt impotriva, dar cu observatia pe care am facut-o.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „pentru colegii consilieri care fac parte din comisia de buget, luna trecuta am avut o discutie impreuna in plenul sedintei respective si pentru ca la fiecare cerere in parte aveam cate un proiect de hotarare separat, s-a discutat si s-a hotarat de comun acord ca aceste inlesniri de plata sa fie trecute toate intr-un singur proiect de hotarare. Acum dumneavoastra spuneti sa le luam separat, pai hotarati-va odata.”
Dl. consilier Gheorghe Stan „observatia d-lui consilier Neculai Tanase mi se pare intemeiata si trebuie sa tinem cont de ia, macar pentru ca suntem colegi. Daca facem o similitudine intre acest proiect si proiectul care concesionam spatii pe langa bloc, acolo facem un proiect unitar, noi am spus si spun ca nu am zis gresit, dar supunem pe fiecare in parte, pentru ca si acolo avem 10 proiecte, 8 le acceptam si 2 le respingem.”
Intervine d-na presedinte de sedinta Rodica Boboc „d-le consilier pana acum asa s-a votat, pe fiecare persoana a fost proiect de hotarare, dar la comisia de buget s-a hotarat sa fie un proiect de hotarare pentru toate persoanele, deci care este adevarul?”
Dl. consilier Gheorghe Stan „este corect, dar sa-l tratam ca si proiectul celalalt cu concesiunile.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „stimati colegi, greseala este a executivului ca ne-a ascultat solicitarea si nu s-a facut proiecte pentru fiecare persoana in parte si va rog pe viitor sa se face pentru fiecare persoana in parte asa cum este si legal si nu cum e la urbanism, un proiect unic cu mai multe pozitii, pentru ca acolo concesionam terenuri, iar aici discutam situatii de necaz a unor oameni. Deci ce s-a gresit, s-a gresit ca executivul a raspuns la o solicitare a noastra, dar la sfarsit culpa e vinovatie deja. Trecem la vot asa cum ar fi trebit sa avem proiecte.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „as dori d-nilor consilieri sa fiti de acord sa-i aducem si pe cei care solicita, in sala, sa-i vedem si noi.”
Dl. consilier Danut Popoiu „si pe cei care concesioneaza sa-i vedem.”
Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „eu am impresia ca ne invartim in jurul cozii, dati-mi voie sa le reamintesc colegilor de la PSD, nu are nici o legatura faptul ca s-a facut un singur proiect pentru ca asa cum a subliniat si dl. consilier Gheorghe Stan si la concesiuni la fel este un singur proiect. Este corect, asa s-a solicitat, este un singur proiect, dar cand votam pe pozitii, iar la urma votam proiectul in sine. Ce legatura are ca este un singur proiect sau ca sunt 10, noi votam pe pozitii, iar la sfarsit votam intregul proiect. As vrea sa o felicit pe d-na presedinte de sedinta pentru modul autoritar cum conduce aceasta sedinta, sunt de acord si eu si sunt un om autoritar si im place cum o conduceti, dati-mi voie sa va felicit, dar va rog sa fiti impartiala, asa cum vedeti colegii de la PDL ca vorbesc si le atrageti atentia, la fel va rog sa-o atrageti atentia si d-lui consilier Radu Nitu si la toti colegii de la PSD care vorbesc.”
D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc supune votului fiecare pozitie in parte:
1. d-na Croitoru Valerica – cu 19 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Danut Popoiu s-a adoptat.
2. dl. Varvara Geoni – cu 18 voturi „pentru” si 2 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu si Vasile Pintilie s-a adoptat.
3. d-na Catana Neacsa – cu 18 voturi „pentru” si 2 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu si Lucica Chiper s-a adoptat.
4. dl. Mustafa Vasile – cu 12 voturi „pentru” si 8 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Lucica Chiper, Cristinel Susu, Neculai Tanase, Ionel Preda, Mugurel Cosmin Malureanu, Daniel Gongu si Vasile Pintilie s-a adoptat.
5. Dl. Dragan Raimond Marian – cu 20 voturi „pentru” s-a adoptat.
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 264
Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea restrictionarii circulatiei motocicletelor si a mopedurilor in intervalul orar 21,00 - 06,00, pe sectorul de drum de la intersectia DN2-E85 cu B-dul Bucuresti – B-dul Bucuresti – B-dul Unirii – B-dul Independentei, pana la intersectia Bd. Independentei cu str. Marasesti.
Dl. consilier Neculai Tanase „desi va marturisesc ca sunt momente cand si pe mine ma supara anumite zgomote din acestea emise de diversi motociclisti sau chiar diverse autoturisme, veau sa va spun ca acest proiect mi se pare o discriminare fata de cetatenii posesori de astfel de mijloace de transport. Si va spun de ce este discriminare, pentru ca daca noi aprobam ca nu mai circule pe aceste bulevarde, o sa circule pe alte strazi si va deranja si mai mult. Inafara de asta eu zic ca Politia Rutiera sau Politia Comunitara ar trimite o masina si ar merge asa aleatoriu prin municipiul Focsani si ar lua masuri cu cei care intr-adevar polueaza fonic sau depasesc noxele, sa spunem, probabil ca problema s-ar rezolva. Din punctul meu de vedere este o discriminare pentru ca nu toti motociclistii si nu toti conducatorii care poseda astfel de mijloace de transport au aceasta problema. Noi nu suntem de acord cu acest lucru.”
Dl. consilier Gheorghe Stan „referitor la acest proiect de hotarare initiat de noi, grupul de consilieri PNL, data trecuta noi l-am retras pentru ca nu finalizasem discutiile cu cei care practica acest sport si unii care sunt organizati in nistre treburi care zic eu legale. Am mai discutat intre timp si ultima discutie a avut loc in ultimile zile cu dl. viceprimar Vasile Dobre si ne-au solicitat o treaba cu care noi suntem de acord, adica ora sa devina 2200, adica de la ora 2200 pana la 600 si inca o problema pe care au ridicat-o dansii si cu care noi suntem de acord, trebuie sa apara in proiectul pe care dumneavoastra o sa-l supuneti aprobarii, este ca ei sa poata traversa prin intersectii aceste bulevarde, adica sa le dam voie sa treaca dintr-o parte a orasului in alta, sa nu-i limitam. Noi initiatorii am fost de acord cu treaba aceasta si cu aceste doua amendamente va rugam sa supuneti la vot proiectul de hotarare.”
Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „stimati colegi as vrea sa va impartasesc si eu punctul meu de vedere pentru ca personal am stat de vorba cu cativa cetateni ai municipiului Focsani care sunt posesori de motociclete si care lucreaza la o fabrica de confectii pe str. Marasesti si singurul or mijloc de transport cand scapa noaptea din tura spre sud, este cu motocicleta. Eu va spun ca este un abuz acest proiect si s-ar putea ca noi toti, consilierii acestui municipiu, sa fim actionati in instanta. Sunt si masini care fac zgomot mult mai mare decat aceste motociclete si nu ar trebui sa confundam pe cei care fac concurs si isi sparg tobele intentionat cu un simplu posesor de motocicleta care merge spre servici sau merge unde are treaba. Atunci haideti sa restrictionam si accesul masinilor, haideti sa facem strada pietonala. Deci este un abuz si va spun ca sunt oameni nemultumiti, noi am strans cateva reclamatii in acest sens si e posibil sa fim actionati in instanta, nu este corect, din partea mea este un abuz, ar trebui sa ne gandim de doua ori inainte de a vota acest proiect.”
Dl. consilier Daniel Gongu „nu retin sa fi vazut intr-un oras din Europa aceasta lege care sa interzica accesul motocicletelor sau mopedelor dupa o anumita ora. Sunt oameni care muncesc pana la ora 100 noaptea cand vor sa termine o lucrare, sunt oameni care la acea ora se duc la munca, din punctul meu de vedere asa cum spunea si dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu este un abuz. Dl. consilier Gheorghe Stan se referea la cei care practica acest sport, sportul se practica pe piste autorizate d-le consilier din cate stiu eu, nicidecum pe bulevarde. Stiu ca acum s-au pus si acele opritoare la trecerile de pietoni pentru a impiedica aceste curse. Nu putem interzice accesul acestor motociclete pe bulevard.”
Dl. consilier Vasile Dobre „din punctul de vedere al initiatorilor acestui proiect, situatia sta in felul urmator. Noi am procedat la initierea acestui proiect de hotarare ca urmare a sesizarilor primite de catre Primaria municipiului Focsani din partea cetatenilor acestei comunitati cu privire la disconfortul care il creeaza unui dintre detinatorii de motociclete si mopeduri si aceste vehicule sunt folosite pe timp de noapte, pe acest bulevard dupa ce semafoarele se opresc pe post de teren de antrenament sau ceva de genul acesta si folosesc acest tronson de drum tocmai pentru faptul ca el este foarte lung, de la intrarea dinspre Bucuresti si pana la intersectia cu B-dul Marasesti. Nefiind semafoarele in functiune calea este libera si atunci oamenii acestia fac concursuri de intrecere si tureaza cat pot de tare motoarele si toata lumea care locuieste pe acest tronson de drum vine si reclama si spune ca somnul le este deranjat pe timp de noapte. Ori noi nu putem sa ramanem indiferenti la aceste sesizari pe care le primim din partea cetatenilor municipiului Focsani. Nu ingradim sub nici o forma posibilitatea acestor oameni de a ajunge acasa noaptea de la fabricile de confectie pentru ca pot folosi drumurile colaterale. Iata venim cu acest amendament pe care colegul nostru dl. consilier Gheorhge Stan la facut si dam posibilitatea de a traversa dintr-un loc in altul bulevardul, fara discutie interzicandu-le sa il transforme acest bulevard in pista de intrecere acestor mijloace de transport. De aceea cred ca nu am facut altceva decat sa venim in sprijinul cetatenilor municipiului Focsani si nu am ingradit sub nici o forma pe acesti oameni. Vreau sa precizez ca in alte orase din Europa, daca discutam din acest punct de vedere sunt mult mai multe ingradiri care le au si sunt facute, sunt hotarate de autoritatile publice locale pentru cei care detin mijloace de transport.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „ce vreau eu sa spun, deja a atins dl. viceprimar Vasile Dobre. Deci clar deplasarea cetatenilor in municipiul Focsani in intervalul orar se poate realiza. Ne uitam pe orice harta a Focsaniului si veti vedea multe strazi laterale pe care se poate circula, un motociclist care vrea sa ajunga acasa va putea circula, un moticiclist care vrea sa mearga cu 140 km/h nu va putea circula pe aceste strazi laterale si nu va putea deranja fonic pe cetateni. Nu cred ca ii dezavantajam foarte tare, le creem o problema pentru ca trebuie sa se abata de la acest drum, problema este tot intre motociclisti pentru ca o minoritate creeaza probleme pentru toti cei care folosesc mopede. Intr-adevar un pic de adevar exista, dar altfel nu putem sa displinam si haideti sa fim sincer, cred ca vi s-a intamplat, eu prin natura serviciului mai merg si noaptea, vreau sa va spun ca trec pe langa tine si daca esti neatent si faci o miscare cat de cat gresita poti sa-i lovesti. Mai este si viteza cu care circula pe mijlocul axului drumului, dar nu-mi propun sa fac eu o analiza la motociclisti, dar ca idee nu creem o problema motociclistilor civilizati din municipiul Focsani. Sa stiti ca emisferele de cauciuc puse la trecerile pietonale nu sunt pentru motociclisti sunt pentru masini, sa incetineasca in zona aceea.”
Dl. consilier Neculai Tanase „mai intai as vrea sa-i spun d-lui consilier Liviu Ioan Oloeriu ca poluarea fonica nu depinde de viteza. Un autovehicul poate sta pe loc si sa polueze fonic mai tare decat unul care este in miscare, deci nu are nici o legatura. In al doilea rand vreau sa va spun asa si ma adresez d-lui viceprimar Vasile Dobre. D-le viceprimar dumneavoastra aveti in subordine Politia Comunitara, inainte de a pune aceste restrictii ati cerut Politiei Comunitare sa fac un pic de ordine? Selectiv dupa infractiunile pe care le face fiecare, ati solicitat spre exemplu RAR-ului sa masoare poluarea fonica, poluarea mediului? Deci eu zic ce ceea ce vreti dumneavoastra sa faceti asta este o lege care nu exista nicaieri in Europa, noi facem parte din Uniunea Europeana. Daca vreti sa faceti o noua lege care nu mai exista, poate mai exista doar prin Africa, faceti-o, aveti majoritate, puteti sa o propuneti, dar eu zic ca inainte de toate d-le viceprimar Vasile Dobre apelati la subordonatii dumneavoastra sa controleze acest fenomen si eu zic ca nu ar fi nici o problema, inainte de a se produce aceasta discriminare.”
Dl. consilier Vasile Dobre „d-le consilier Neculai Tanase n-as vrea sa va parafrazez si sa va spun ca m-ati „oripilat” cu interventia dumneavoastra, dar vreau sa va spun ca initiatorii acestui proiect de hotarare au avut in vedere si avizul Politiei Rutiere a municipiului Focsani nr. 18448/12.08.2010 si eu cred ca acest organism are toata posibilitatea si tot cadrul legal sa ne zica daca din acest punct de vedere proiectul acesta de hotarare respecta legea sau nu respecta legea. Si eu cred ca noi am respectat legea si nu am ingradit sub nici o forma posibilitatea de a-si desfasura activitatea in mod normal oamenii care nu sunt certati cu legea. Acest proiect de hotarare vine sa puna un pic frana celor care deranjeaza ceilati cetateni ai municipiului Focsani care nu detin motociclete si mopeduri.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „d-le consilier de ce mi-ati spus mie ca un motor care sta poate sa produca la fel de mult zgomot ca unul care merge cu 140 km/h. La ce se produce zgomotul ca suntem ingineri, se tureaza motorul, da? La 140 km/h ce turatie este? Vreti sa spuneti altceva, ca sunt motociclete preparate care scot un anumit zgomot si ca de regula ei stau adunati in dreptul Pietei Unirii si isi tureaza motoarele, asa admirand zgomotul motoarelor lor. Nu puteti sa-mi spuneti mie ca un motor care trece cu 140 km/h preparat in felul acesta, nu face zgomot, evident ca face daca este turat.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri am rugamintea sa va hotarati ca vine frigul si nu mai circula acestia.”
Dl. consilier Daniel Gongu „interzicem accesul pe tot acest tronson, se vor muta pe Cuza-Voda, vom veni peste trei luni si vom initia un alt proiect de hotarare, blocam si pe Cuza-Voda, se vor muta pe Longinescu, blocam si acolo, pe unde se vor mai duce, pe toate stradutele acestea neasfaltate? Acest proiect de hotarare este un abuz, solutia ar fi patrularea politiei si atat, nu interzicem accesul peste tot.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „eu ma asteptam ca dl. consilier Vasile Dobre sa raspunda d-lui consilier Neculai Tanase foarte simplu, apropo cum s-a implicat politia si cum se implica Politia Comunitara in circulatia rutiera din municipiul Focsani. Pai dupa ce au plecat vreo 100 si ceva de politisti si cu 2 l de benzina pe zi, cam cum o sa prindem noi acei multi cai putere ai motocicletelor pe care vrem sa-i interzicem pe bulevarde.”
Dl. consilier Vasile Dobre „eu nu am vrut sa raspund de maniera aceasta pentru ca nu am vrut sa glumesc sa lungim discutia mai mult decat trebuie si nici nu nu am vrut sa o transformam si sa o ducem intr-o zona a politicului cum sunt convins ca nici colegul dl. consilier Bogdan Matisan a vrut doar sa faca un spirit de gluma poate tocmai pentru a trece a se vota acest proiect de hotarare si va propun d-na presedi
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect