Primarul Municipiului Focsani ing. Decebal Bacinschi convoaca Consiliul Local Focsani in sedinta ordinara pentru data de 26 octombrie 2010...
2010-10-20 00:00:00

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L V R A N C E A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
F O C Ş A N I


D I S P O Z I Ţ I A Nr. 2247
din 20 octombrie 2010


privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani
în şedinţă ordinară, pentru data de 26 octombrie 2010Primarul municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 26 octombrie 2010, orele 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Reuniunii regionale a Consiliilor Locale ale Copiilor şi Tinerilor – Focşani 2010, pe tema ,,Metode alternative de atragere a Fondurilor în cadrul CLCT-urilor”, în perioada 11-14 noiembrie 2010, de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani;
Iniţiator: Consilier, Bogdan Matişan

2. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Focşani în calitate de co-organizator al Simpozionului Naţional ,,Auto-Tehnic 2010 – Ediţia a-3-a, iniţiat de Colegiul Tehnic Auto ,,Traian Vuia” Focşani, care va avea loc în data de 27 noiembrie 2010;
Iniţiatori: Consilieri, Bogdan Matişan
Vasile Dobre

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani, pe anul 2010, a sumei de 90 mii lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

4. proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru ocuparea terenului din Bazar-Obor, în zilele de luni, marţi, joi, vineri şi sâmbătă, de maşinele nevândute în zilele de miercuri şi duminică;
Iniţiatori: Consilieri, Doina Fodoreanu
Vasile Dobre
Gheorghe Stan
Gicu Vrâncianu

5. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei ,,Sf. Ioan Botezătorul” Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

6. proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 pentru funcţiile publice din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din instituţiile subordonate(Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, Poliţia Comunitară a Municipiului Focşani, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani) şi centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

7. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Primăriei Municipiului Focşani a unsprezece posturi pentru promovarea în clasă şi avansarea în treapta de salarizare imediat superioară a funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile de avansare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

8. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani, a unui număr de 2 posturi, în vederea promovării în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe aceste posturi;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

9. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Ateneului Popular ,,Mr. Gh. Pastia” Focşani a postului de contabil treapta IA – Compartiment contabilitate-financiar în post de economist gradul II;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

10. proiect de hotărâre privind stabilirea programului de funcţionare al magazinelor care comercializează produse etnobotanice(cu excepţia celor interzise de lege şi a celor reglementate prin legi speciale), pe raza municipiului Focşani;

Iniţiatori:Consilieri,Liviu Oloeriu, Bogdan
Matişan, Neagu Nistoroiu,
Rodica Boboc, George Mardare,
Laurenţiu Veber, Niţu Radu,
Constantin Dumitru, Gabriel
Pădineanu, Vasile Pintilie

11. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată, modificată şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 privind aprobarea listei de priorităţi;
Iniţiatori: Consilieri, Neagu Nistoroiu
Doina Fodoreanu
Gheorghe Stan
Vasile Dobre
Radu Niţu

12. proiect de hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului – Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Iniţiatori: Consilieri, Neagu Nistoroiu
Doina Fodoreanu
Gheorghe Stan
Vasile Dobre
Radu Niţu

13. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 82/25.03.2009, pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obliectivul de investiţii: ,,Modernizare şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud-est” a municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

14. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 83/25.03.2009, pentru aprobarea depunerii proiectului: ,,Modernizare şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud-est” a municipiului Focşani la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Est şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

15. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 85/25.03.2009, pentru aprobarea depunerii proiectului: ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în zona de acţiune sud-est a municipiului Focşani la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Est şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

16. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Focşani, pe anul 2010;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

17. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării şi după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

18. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

19. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 – bunuri imobile, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 167/2003, privind însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

20. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 28,50 mp., situat în Focşani, str. Plevnei, Punct Termic nr. 4, care aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea amplasării de construcţie provizorie având destinaţia de garaj;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

21. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Focşani, în vederea amplasării construcţiilor provizorii cu destinaţia de chioşcuri de distribuţie presă şi a spaţiilor comerciale pentru vânzare presă şi carte situate în Pasajul Piaţa Moldovei;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

22. proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a 169.260 acţiuni nominative reprezentând 60,66% din acţiunile deţinute de municipiul Focşani în capitalul social al SC CUP SA Focşani către Judeţul Vrancea prin Consiliul Judeţean Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
23. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 103/27.04.2010, pentru aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 21940/23.12.2004 şi nr. 21945/23.12.2004, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Focşani şi medicii Sîrghi Jeana şi Ciuşleanu Ruxandra;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

24. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 233/31.08.2010 pentru aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 14,72 mp.,
situat în Focşani, B-dul Independenţei nr.7-9, judeţul Vrancea, T.54, P.3402 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către d-na Chirilă Claudia Violeta;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 17,00 mp., situat în Focşani, str. Popa Şapcă nr. 13, judeţul Vrancea, T.107, P.5668 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către d-nele Anton Constanţa şi Gheorghe Gabriela;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 18,29 mp., situat în Focşani, B-dul Gării nr. 28, judeţul Vrancea, T.30, P.1745 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către d-nii Gmemuleţ Daniel şi Angelica;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 18,12 mp., situat în Focşani, str.Renaşterii nr.8 bis, judeţul Vrancea, T.106, P.5646 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către d-na Nanciu Maria;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 6,40 mp., situat în Focşani, str.Renaşterii nr.8 bis, judeţul Vrancea, T.106, P.5646 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Nanciu Maria şi Nanciu Nicolae;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9,95 mp., situat în Focşani, str. Gheorghe Magheru, nr. 6, judeţul Vrancea, T.110, P.5792, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către d-nul Ştefan Vasile;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 18,70 mp., situat în Focşani, B-dul Unirii nr.16, judeţul Vrancea, T.192, P.10587, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Savin Corneliu;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 18,44, situat în Focşani, str. Bucegi nr. 1, judeţul Vrancea, T.189, P.10293, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către d-nul Vasile Gheorghe;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 35,88 mp., situat în Focşani, str. Popa Şapcă nr. 3, judeţul Vrancea, T.107, P.5688, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC MONAFARM SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 27,60 mp., situat în Focşani, str. Cuza – Vodă nr.55, judeţul Vrancea, T.78, P.4540, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC MONAFARM SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 31,60 mp., situat în Focşani, str. Dimitrie Cantemir nr.6, judeţul Vrancea, T.164, P.8467%, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC MAVECOM SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

35. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 85,50 mp., situat în Focşani, str.Bălţi nr. 1bis, judeţul Vrancea, T.1, P.40, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC MARAVIA PROD SERV SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

36. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 13,90 mp., situat în Focşani, str. Alexandru Vlahuţă nr. 10, judeţul Vrancea, T.189, P.10270, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC OVILENA COM SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

37. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 36,50 m.p., situat în Focşani, str. Popa Şapcă nr. 9, judeţul Vrancea, T.107, P.5675, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC VIOMED SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

38. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 19,22 mp., situat în Focşani, B-dul Bucureşti nr. 6A, judeţul Vrancea, T.159, P.8166%, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC GHERGHINA TVF SNC;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

39. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.39/196/29.07.2008 pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Focşani, în vederea constituirii comisiei pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi ale spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, proprietate privată a municipiului Focşani, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, precum şi a comisiei de contestaţii;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

40. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

41. Informări, declaraţii politice.
Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.

P R I M A R,
Ing. Decebal Bacinschi


Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect