Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 12 decembrie 2018
2018-12-06 18:07:21

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 12 decembrie 2018

DISPOZIŢIA Nr. 2814
din 06 decembrie 2018
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă ordinară, pentru data de 12 decembrie 2018

 

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 12 decembrie 2018, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de teren dintre municipiul Focșani și domnii Țigănescu Marian și Țigănescu Liliana Daniela;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 299/2018 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 3 ani, către Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala Vrancea a unui teren în suprafață de 500 mp situat în Focșani, T 70, P 4154, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea derulării proiectului „Sub Acoperișul Crucii Roșii";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a apartamentului situat în municipiul Focșani, Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, et. 3, ap. 72, județul Vrancea;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul municipiului Focșani prin Direcția de asistență socială și medicină școlară Focșani pentru anul 2019;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani în Direcția de Asistență Socială Focșani și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Assitență Socială Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la HCL nr. 434/2018 privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 din HCL nr. 442/2018 pentru modificarea alin. 1 art. 1 din HCL nr. 139/2018 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,00 mp, situat în Focșani, str. Panduri nr. 9, sc. 6, adiacent ap. 102, T 188, P 10178% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea domnilor Dima Adrian, Dima Maria Ilinca și Udrea Antoneta;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din Focșani, strada Cuza Vodă nr. 4-6, P. 9216-9220, aflat în proprietatea domnilor Plăcintă Sorin-Nicolae și Plăcintă Adina-Maria;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 16,30 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 16, bl. A2, sc. 1, județul Vrancea, T. 193, P. 10587 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Cabinet Medical Individual - Dr. Mihai V. Ramona;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 18,00 mp. situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 57, județul Vrancea, T. 72, P. 4300 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC GEMAR SERCOM SRL reprezentată de domnul Ochian Gelu;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 37,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 19, bl. P7, județul Vrancea, T. 211, P. %11590 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Cosma Norica;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 19,20 mp. situat în Focșani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 14, bl. 14, județul Vrancea, T. 101, P. 5406 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Chirică Panaite;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren pe o lungime de 68,00 m către ENGIE România SA - Distrigaz Sud Rețele SRL;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situate în str. Fulger, bl. 9, ap. 11, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în locuință de serviciu;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
17. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 4 (patru) familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan
18. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2018, actualizată, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan
19. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pe anul 2018, actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile HCL nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință socială;
Iniţiatori: consilieri locali, Radu Nițu, Lupu Cătălina
20. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Radu Nițu, Lupu Cătălina
21. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind nomenclatura urbană/stradală și adresă pentru municipiul Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
22. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 90053 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuințe colective D+P+6E" - generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Tinereții nr. 1A, nr. cad. 60274 și 54023, în suprafață de 1051,0 m;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
23. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii estimată la 31decembrie 2018, detaliată pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
24. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 200,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie 2019, Ziua Unirii Principatelor Române;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
25. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
26. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr. 186/2017 privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
27. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
28. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani până la data de 31.03.2021, a drumului de exploatare situat în extravilanul municipiului Focșani, Tarlaua 90;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
29. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
30. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
31. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
32. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
33. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
34. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
35. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
36. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
37. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
38. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în municipiul Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
39. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2019;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
40. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2019;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Dinu Lipatti