PROCESUl VERBAL, din 30 august 2011, al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focşani...
2011-09-01 00:00:00

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL


P R O C E S V E R B A L
Din 30 august 2011Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara din 30.08.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1801 / 24.08.2011, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 18 consilieri din totalul de 21 de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard face precizarea ca absenseaza motivat fiind in concediu de odihna d-nii consilieri Neculai Tanase, Vasile Istudor si Constantin Dumitru si saluta prezenta in sala a d-lui Alexe Felix, director in cadrul Institutiei Prefectului Vrancea.

La sedinta participa:
 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani;
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane;
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate;
 d-nul Iulian Alexandru – sef birou impozite si taxe locale;
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica;
 d-na Magda Dumitrescu – inspector serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ;
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism;
 d-na Cristina Enache – inspector, compartiment achizitii;
 d-nul Marian Mihu – inspector serviciu comunicare;
 d-nul Nelu Ionita – sef serviciu ordine publica Politia Locala Focsani;
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani;
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani;
 d-nul Fanel Popa – director SC Administratia Pietelor SA Focsani;
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani;
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani;
 d-nul Laurentiu Mocanu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani;
 d-na Anca Largeanu-Apostol – director Caminul de Batrani Focsani.

La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal al sedintei din 26.07.2011, cu mentiunea ca s-a consemnat punctul de vedere al d-lui consilier Gheorghe Stan cu privire la procesul verbal anterior.
Nu sunt discutii si se aproba cu 18 voturi “pentru”.

In continuare d-na Presedinte de sedinta Doina Fodoreanu prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde:

1. proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism din municipiul Focsani;

2. proiect de hotarare privind aprobarea organizarii alegerilor si a Regulamentului de organizare si desfasurare ale acestora in vederea constituirii Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focsani;

3. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2011, a sumei de 4.752 lei pentru organizarea alegerilor Consiliului Local al Tinerilor Focsani, ce vor avea loc in luna octombrie 2011;

4. proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Local al Tinerilor Focsani la Reuniunea Nationala PAL-TIN 2011, cu tema „Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor – portavocea tinerilor din comunitate”, care se va desfasura in perioada 03-08 septembrie 2011, la Rasnov;

5. proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Focsani, in calitate de coorganizator la desfasurarea Proiectului educational „Armonie si miscare”, organizat de Colegiul National „Al. I. Cuza” Focsani, in perioada 01-30 noiembrie 2011;

6. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primariei Municipiului Focsani a douasprezece posturi, in vederea promovarii intr-un grad profesional superior a functionarilor publici incadrati pe aceste posturi;

7. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Politiei Locale a Municipiului Focsani a cincizecisisase posturi, in vederea promovarii intr-un grad profesional superior sau in clasa a functionarilor publici incadrati pe aceste posturi;

8. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Focsani a sase posturi, in vederea promovarii intr-un grad profesional superior a functionarilor publici incadrati pe aceste posturi;

9. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani a doua posturi, in vederea promovarii intr-un grad profesional superior a functionarilor publici incadrati pe aceste posturi;

10. proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depuse de Cristea Gheorghe cu domiciliul in Focsani, Aleea Caminului nr. 12, ap. 62, Harabagiu Maria cu domiciliul in Focsani, bdul. Unirii nr. 17, ap. 32 si Coman Constantin cu domiciliul in Focsani, str. Longinescu nr. 30, ap. 6;


11. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicata si modificata si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 70/2011 privind aprobarea listei de prioritati;

12. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 336/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ,,Contorizarea consumului de energie termica la populatie in municipiul Focsani – etapa a III-a”;

13. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 223/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza unica proiect tehnic, privind obiectivul de investitii: ,,Refacere acoperis bloc L1-L2 municipiul Focsani”;

14. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2011;

15. proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri aferente serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, precum si serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat, din domeniul public al municipiului Focsani, in domeniul privat al municipiului Focsani, in vederea scoaterii din functiune, a valorificarii si, dupa caz, casarii acestora;

16. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

17. proiect de hotarare privind modificarea anexei 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 70/2000 privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita pe durata constructiei, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, in vederea construirii bisericii „Inaltarea Domnului”;

18. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora;

19. proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii domeniului public/privat al municipiului Focsani in vederea infiintarii si functionarii teraselor sezoniere;

20. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 49,00 m.p., situat in Focsani, bdul. Unirii nr. 14A, judetul Vrancea, T. 193, P. 10614 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Farhat Paula;

21. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 31,00 m.p., situat in Focsani, str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, judetul Vrancea, T. 164, P. 8474 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Baesu George;

22. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 9,40 m.p., situat in Focsani, str. Fulger nr. 1, judetul Vrancea, T. 57, P. 3513 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Balosin Gheorghe;

23. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 30,27 m.p., situat in Focsani, str. George Cosbuc nr. 1, judetul Vrancea, T. 107, P. 5683 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Mihalceanu Victor;

24. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 102/259/2008 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Consiliul de administratie la unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

25. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 103/260/2008 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focsani in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

26. informare privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la Primaria Municipiului Focsani, audientelor, sesizarilor la ,,Telefonul Cetateanului”, in perioada 01.01.2011 – 30.06.2011;

Informari, declaratii politice.

Dl. Primar Decebal Bacinschi “doresc sa retrag dupa ordinea de zi proiectului de la punctul 18, proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora. In urma discutiilor avute cu compartimentul juridic acest proiect trebuie impartit in doua, deci va trebui sa initiam doua proiecte diferite pentru ca situatia terenurilor ce urmeaza a fi concesionate au un alt regim. Acesta este motivul si sunt convins ca la urmatoarea sedinta ordinara, cele doua proiecte vor fi introduce pe ordinea de zi.”

Se supune la vot ordinea de zi, mai putin proiectul de la punctul 18 si se aproba cu 18 voturi „pentru”.

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism din municipiul Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 239
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea organizarii alegerilor si a Regulamentului de organizare si desfasurare ale acestora in vederea constituirii Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focsani.
Dl. consilier Gheorghe Stan „vreau sa adresez o intrebare referitoare la repartizarea mandatelor pe licee, la anexa trei, se specifica coeficientul de reprezentare este un consilier la 206 elevi. Care este explicati ca la punctul 10 sunt 358 de elevi sunt doua locuri in consiliu, iar la punctul 11, la 371 de elevi este un singur loc in consiliu?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „este o eroare de dactilografiere si se va face modificarea inversand cele doua pozitii.”
D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „o sa consideram ca este amendament facut de dl. consilier Gheorghe Stan.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Gheorghe Stan si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 240
Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2011, a sumei de 4.752 lei pentru organizarea alegerilor Consiliului Local al Tinerilor Focsani, ce vor avea loc in luna octombrie 2011.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 241
Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Local al Tinerilor Focsani la Reuniunea Nationala PAL-TIN 2011, cu tema „Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor – portavocea tinerilor din comunitate”, care se va desfasura in perioada 03-08 septembrie 2011, la Rasnov.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 242
Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Focsani, in calitate de coorganizator la desfasurarea Proiectului educational „Armonie si miscare”, organizat de Colegiul National „Al. I. Cuza” Focsani, in perioada 01-30 noiembrie 2011.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 243
Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primariei Municipiului Focsani a douasprezece posturi, in vederea promovarii intr-un grad profesional superior a functionarilor publici incadrati pe aceste posturi.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 244
Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Politiei Locale a Municipiului Focsani a cincizecisisase posturi, in vederea promovarii intr-un grad profesional superior sau in clasa a functionarilor publici incadrati pe aceste posturi.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 245
Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Focsani a sase posturi, in vederea promovarii intr-un grad profesional superior a functionarilor publici incadrati pe aceste posturi.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 246
Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani a doua posturi, in vederea promovarii intr-un grad profesional superior a functionarilor publici incadrati pe aceste posturi.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 247
Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depuse de Cristea Gheorghe cu domiciliul in Focsani, Aleea Caminului nr. 12, ap. 62, Harabagiu Maria cu domiciliul in Focsani, bdul. Unirii nr. 17, ap. 32 si Coman Constantin cu domiciliul in Focsani, str. Longinescu nr. 30, ap. 6.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 248
Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicata si modificata si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 70/2011 privind aprobarea listei de prioritati.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 249
Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 336/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ,,Contorizarea consumului de energie termica la populatie in municipiul Focsani – etapa a III-a”.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 250
Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 223/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza unica proiect tehnic, privind obiectivul de investitii: ,,Refacere acoperis bloc L1-L2 municipiul Focsani”.
Dl. consilier Gheorghe Stan „d-le Primar in blocurile acestea L1-L2 sunt si apartamente vandute sau sunt toate ale noaste?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „toate sunt ale noastre.”
Dl. consilier Gheorghe Stan „cu niste ani in urma erau niste probleme cu niste datornici asa mai renumiti, este in continuare aceeasi situatie?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „nu ca inainte, dar mai sunt.”
Dl. consilier Gicu Vrancianu „d-le Primar, daca in apartamentele blocurilor acestea L1-L2, locatarii acestor blocuri mai indeplinesc conditiile de a sta in aceste apartemente pentru ca din cate se cunoaste aceste apartamente au fost repartizate ca si locatii de serviciu. Exista o situatie adusa la zi a acestor locatii?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „da.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 251
Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2011.
Dl. consilie Vasile Dobre „doresc sa fac cateva amendamente la acest proiect de hotarare. Ca urmare a faptului ca pana la data prezenta nu s-au finalizat contractele de finantare nerambursabila cu M.D.R.T. Bucuresti pentru cele trei proiecte cuprinse in Planul integrat de dezvoltare urbana a municipiului Focsani, iar procedurile de achizitie publica a contractelor de lucrari si consultanta pot determina intarzieri majore, propunem diminuarea cotei de participare din partea Unitatii Administrativ Teritoriale Focsani cu suma de 555 mii lei si diminuarea cu suma de 415 mii lei de la proiectele „Reabilitare, modernizare si dotari Scoala Stefan cel Mare si Colegiul National Unirea”. Total sume propuse pentru realocare 970 mii lei. Apoi propunem repartizarea acestor sume in felul urmator: unitati de invatamant, reparatii curente si alte cheltuieli de investitii la Gradinita nr. 23 se solicita alocarea sume de 7,5 mii lei. Din acestia 5 mii lei pentru achizitionarea unui sistem de alarma si supraveghere a unitatii motivat de faptul ca au avut spargeri si furturi si 2,5 mii lei pentru achizitionarea de materiale de curatenie. Apoi Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea solicita sprijin financiar in cuantum de 22,5 mii lei pentru reamenajarea functionala a cantinei din str. Alecu Sihleanu preluata de la Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, suma va fi utilizata pentru reparatii tamplarie interioara-exterioara si zugraveli. Apoi in cadrul institutiilor subordonate avem reparatii curente si cheltuieli materiale la Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani se solicita suma de 300 mii lei in vederea continuarii lucrarilor de reparatii strazi in municipiul Focsani. Mai doresc sa va propun stimati colegi ca la Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani in vederea dotarii blocului alimentar si a cabinetului kinetoterapie sa alocam suma de 40 mii lei pentru achizitia urmatoarelor obiecte profesionale: masina de gatit, hota inox, spalator cu 2 cuve, rastel inox si polite, masina tocat inox, robot bucatarie, canapea kinetoterapie, banca gimnastica, saltea izopren, gantera aerobic si alte asemenea obiecte necesare pentru buna desfasurare a activitatii persoanelor care locuiesc la Caminului pentru Persoane Varstnice Focsani. ”
Dl. consilier Bogdan Matisan „as dori sa fac si eu un amendament avand in vedere ca lucrarile la Piata Unirii se apropie de final cu pasi repezi, comisia de receptie a constatat anumite lucruri in interiorul Pietei Unirii, cat si a Gradinii Publice. Va propun sa aprobam alocarea catre Directia de Dezvoltare Servicii Publice a sumei de 50 mii lei pentru achizitionarea de banci si cosuri de gunoi pentru ca sunt insuficiente cele care sunt alocate prin acest proiect. Deasemenea propun alocarea sumei de 50 mii lei pentru achizitionarea materialelor de intretinere a fantanelor arteziene din Piata Unirii si a lacului din Gradina Publica, este vorba de substante si ceva utilaje pentru intretinere. Deasemenea comisia de receptie a constatat ca punerea in functiune a retelei de iluminat din intreg ansamblu al Pietei Unirii si aici vorbesc de Gradina Publica inclusiv chioscurile de lemn, centre mestesugaresti, pergola scena si bulevard, muzeu, ateneu si cinematograf, fantani, este necesar achitarea tarifului de racordare catre SC Electrica SA, in cuantum de 200 mii lei. Desemenea tot pentru alimentarea cu energie electrica mai sunt necesari 300 mii lei pentru achizitionarea celor 8 tablouri electrice amplasate in intreg ansamblul Pietei Unirii si Gradina Publica, cat si pentru motarea unor cabluri electrice subterane.”
Dl. consilier Radu Nitu „acum am auzit ca se retrag sume de la Scoala Stefan cel Mare si de la Colegiul Unirea, as vrea sa intreb pentru ca stiu ca s-a facut atunci un efort uman cat si financiar pentru realizarea acestor proiecte, cel putin la Scoala Stefan cel Mare stim ca este in stadiu de semnare, a trecut deja vreo trei luni de zile, daca maine sa spunem ca se semneaza acest contract de finantare de reabilitarea Scolii Stefan cel Mare, avem banii necesari?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „sunt banii necesari.”
Dl. consilier Danut Popoiu „eu o nemultumire am vis-a-vis de aceste discutii pentru ca fiecare dintre noi isi face temele acasa, avand mapa la dispozitie si atunci acolo unde nu stie, intreaba se consulta si deci vine cu o anumita parere despre un anumit proiect. Intrand pe astfel de modificari in plina sedinta si cerandu-ne noua modificarea e o chestiune dupa parerea mea necinstita. Nu ai de unde sa realizezi atata amendamente ca luam de colo si punem dincolo, fara sa analizezi aceste chestiuni. Deci rugamintea mea ar fi la colegii consilieri sa le discutam pe indelete in comisii, pentru ca altminteri aici chiar nu tin minte tot ceea ce a spus dl. consilier Vasile Dobre, banuiesc ca toate sunt chestiuni importante, ceea ce a spus si dl. consilier Bogdan Matisan, dar sunt chestiuni pe care nu le putem analiza.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „in ceea ce privesc sumele alocate pentru Piata Unirii aceste aspecte pe care le-am semnalat astazi in sedinta au aparut dupa comisie. Dupa cum stiti suntem in procedura de receptie, pe masura ce se finalizeaza cate un obiectiv in Piata Unirii se receptioneaza. De aceea am venit astazi si nu in comisie.”
Dl. consilier Vasile Dobre „eu cred ca pe fond dl. consilier Danut Popoiu are dreptate, vom tine cont de observatia facuta, dar daca sunteti atent d-le consilier Danut Popoiu veti vedea ca sunt cateva amendamente punctuale cum ar fi: pe Gradinita, pe Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea si 300 mii lei bani pe care trebuie sa-i ducem la reparatii strazi, ori dumneavoastra stiati de faptul ca s-au terminat banii, a fost discutata si la comisii problema aceasta, ca suma alocata pentru reparatii strazi a fost terminata si ca trebuie sa ducem ceva bani acolo pentru a termina reparatiile la strazi.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele d-nilor consilieri Vasile Dobre si Bogdan Matisan si se adopta cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „abtinere” a d-nilor consilier Danut Popoiu si Eugen Popa, devenind hotararea nr. 252
Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri aferente serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, precum si serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat, din domeniul public al municipiului Focsani, in domeniul privat al municipiului Focsani, in vederea scoaterii din functiune, a valorificarii si, dupa caz, casarii acestora.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 253
Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 254
Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 70/2000 privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita pe durata constructiei, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, in vederea construirii bisericii „Inaltarea Domnului”.
Dl. consilier Neagu Nistoroiu „domnilor consilieri in sedinta de comisie s-au ridicat urmatoarele discutii: o data legat de necesitatea corelarii cu PIDU din zona si deasemeni realizarea unui plan urbanistic de detaliu pentru ca ne intereseaza ce se intampla in zona, dincolo de a se realiza acea solicitare. Mai sunt sau nu locuri de parcare, largim cumva strada? De aceea eu va propun pana la realizarea unui plan urbanistic de detaliu, acest proiect sa mai astepte.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 18 voturi „abtinere”.
Punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora, a fost retras de initiator.
Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii domeniului public/privat al municipiului Focsani in vederea infiintarii si functionarii teraselor sezoniere.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 255
Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 49,00 m.p., situat in Focsani, bdul. Unirii nr. 14A, judetul Vrancea, T. 193, P. 10614 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Farhat Paula.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Cristinel Susu, Lucica Chiper, Ionel Preda si Eugen Popa.
Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 31,00 m.p., situat in Focsani, str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, judetul Vrancea, T. 164, P. 8474 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Baesu George.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Cristinel Susu, Lucica Chiper, Ionel Preda si Eugen Popa.
Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 9,40 m.p., situat in Focsani, str. Fulger nr. 1, judetul Vrancea, T. 57, P. 3513 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Balosin Gheorghe.
Dl. consilier Vasile Dobre „desi este tardiva interventia mea, totusi vreau sa iau cuvantul. Noi am convenit intr-o sedinta anteriora, atunci cand am convenit ca vom vinde concesiunile ca nu vor fi situatii in care nu vom aproba vanzarea concesiunilor si la proiectul anterior costat ca nu s-a intamplat lucrul acesta si sigur ca ma intreb care este motivatia. Inseamna ca nu ne respectam angajamentul asupra caruia am convenit cu totii atunci cand am dat drumu la vanzarea concesiunilor. As dori ca chiar daca este tarziu, este dupa vot interventia mea, as dori ca cei care nu au fost de acord sa-si motiveze votul, daca se poate?”
Dl. consilier Danut Popoiu „cate angajamente nu au fost incalcate pana acum?”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Cristinel Susu, Lucica Chiper, Ionel Preda si Eugen Popa.
Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 30,27 m.p., situat in Focsani, str. George Cosbuc nr. 1, judetul Vrancea, T. 107, P. 5683 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Mihalceanu Victor.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Cristinel Susu, Lucica Chiper, Ionel Preda si Eugen Popa.
Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 102/259/2008 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Consiliul de administratie la unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. secretar la municipiului Focsani Eduard Corhana „in ceea ce priveste hotararile cu privire la persoane se iau prin vot secret. Avand in vedere ca in ultima perioada s-au tot inlocuit consilieri in diverse comisii, dl. Vasile Istudor ar trebui sa ia locul d-lui Daniel Gongu. Noi am facut propunerile in proiectul de hotarare nestiind exact care este opinia Consiliului local. Daca dumneavoastra apreciati ca il inlocuieste nu mai este nevoie de buletine de vot si atunci consideram ca in Consiliile de administratie din care a plecat dl. Daniel Gongu vine dl. consilier Vasile Istudor.”
D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „sa inteleg ca suntem de acord cu procedura, da? Adica sa votam prin vot deschis, se inlocuieste dl. Daniel Gongu cu dl. consilier Vasile Istudor.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 256
Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 103/260/2008 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focsani in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 257

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu informeaza plenul ca la mapa ordinii de zi mai este o informare privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la Primaria Municipiului Focsani, audientelor, sesizarilor la ,,Telefonul Cetateanului”, in perioada 01.01.2011 – 30.06.2011 si executia bugetului general consolidat al municipiului Focsani la 31 iulie 2011.

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu solicita inscrieri la cuvant pentru punctul diverse. La acest punct se incriu la cuvant urmatorii d-ni consilieri: Liviu Ioan Oloeriu, Vasile Dobre, Danut Popoiu, Ionel Preda, Neagu Nistoroiu.
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „asa cum am spus si in sedinta trecuta, as vrea sa cer nu sa dau un sfat colegilor consilieri din grupul PDL sa faca o declaratie, data trecuta au facut o declaratie ca nu vor mai vota concesiunilor de langa apartamente, deci concesiunile fara licitatie publica, urmand sa emita un proiect de hotarare in acest sens. Dar au facut o declaratie, cetatenii pot fi avizati ca atunci cand vor face proiecte pentru concesiuni nu vor primi votul PDL care se opune la acest lucru. De data aceasta la proiectele prin care cetatenii cumpara concesiunile, lucrul s-a facut brusc, deci oameni care vroiau sa cumpere asa cum au cumparat, daca nu gresesc sute pana acum, nu au mai putut sa o faca si de ce? Stimati colegi macar afirmati ca pe viitor n-o sa mai votati aceste proiecte, sa stie oamenii. Sa faci un dosar pentru cumparare inseamna un efort, cine a facut stie lucrul aceasta. D-le secretar nu am vrut sa intervin la proiect dar legea spune clar, votul este secret, exceptie se face doar la alegerea presedintelui de sedinta. Acesta este opinia mea. Ca in fapt finalitatea votului era acesta, e adevarat, dar forma nu era aceasta.”
D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „avand in vedere ca dealungul mandatului am mai procedat asa si am supus la vot daca sunteti de acord cu procedura, cred ca este ok.”
Dl. consilier Vasile Dobre”vreau sa le reamintesc colegilor de la PDL ca exista un proiect de hotarare semnat de catre plenul Consiliului local si la acel proiect de hotarare si colegii nostri din partea PDL au votat „pentru” acel proiect de hotarare. In situatia in care nu modificam acel proiect de hotarare si nu exista o motivatie temeinica pentru un vot negativ pentru acest proiect de hotarare, au stau si ma intreb atunci ce inseamna acest vot? Cred eu ca totusi suntem echipa de oameni foarte seriosi cu totii si trebuie sa ne respectam atat pe noi cat si pe cetatenii municipiului Focsani, atunci cand venim macar in acest plen al Consiliului local Focsani.”
Dl. consilier Danut Popoiu „am crezut ca subiectul poate fi trecut mai usor cu vederea, insa se pare ca oamenii sunt afectati. Parerea nostra vis-s-vis de aceste vanzari a fost exprimata foarte clar. Acum faptul ca un vot negativ ar trebui explicat, vin eu cu un amendament si spun ca si votul acela pozitiv uneori trebuie explicat desi el nu are nici o explicatie. Cei care vor sa cumpere ar trebui sa fie sfatuiti din acest punct sa depuna proiectul de hotarare atunci cand cei 14 sunt prezenti ca sa fie siguri ca trece, oricum puterea celor 7 voturi de la PDL este neglijabila. Cu alte cuvinte aceste proiecte de hotarare vor trece cand vor fi toti prezenti. Interventia insa d-le Primar eu am facut-o pentru altceva, in zona Pietei daca este nevoie putem sa filmam cu un aparat de filmat sunt masini care stau parcate toata ziua desi poate ca ele platesc parcarea pentru o ora si nu mi se pare corect. Deci atata vreme cat leul acela pe care-l dam pentru parcare este pentru o ora, masina dupa cel mult o ora trebuie sa plece, dar sunt masini care stau de dimineata si pana seara. Si atunci i-as ruga pe cei in drept sa faca ordine in aceasta problema.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „referitor la aceste concesiuni va spun sincer ca noi va trebui sa le raspundem acestor cetateni ca nu au fost aprobate proiectele, dar dansii daca ne dau in judecata castiga si ne pot cer penalitati. Practic venim cu o Hotarare de Consiliul local prin care noi am spus ca vindem aceste terenuri, ei si-au facut documentatia si noi venim si spunem ca nu le mai vindem, aici noi suntem un pic descoperiti din punctul meu de vedere. Noi o sa le raspundem acum cetatenilor care au depus aceasta documentatie ca nu a fost aprobata in Consiliul local, din ce motive nu s-a explicat, dar va trebui sa dam o explicatie, dar daca cumva dansii ne dau in judecata, castiga.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „cu tot respectul pentru dl. consilier Danut Popoiu, dumnealui este de o sinceritate debordanta, sa inteleg ca astazi votul dumneavoastra a vrut sa demonstreze ca poate sa insemne ceva si sa nu treaca niste proiecte?”
Dl. consilier Danut Popoiu „nu, se intelege ca am spus data trecuta ca nu votam si ca urmare asa s-a intamplat.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „data trecuta nu ati spus despre vanzari, ati vorbit despre concesiuni. Trebuie sa dati o declaratie sa se stie ce se intampla, pentru ca foarte multi oameni isi cumpara aceste concesiuni si trebuie sa stie ce au de facut. In Focsani au mai fost situatii din acestea cand stiti foarte bine ca nu se aprobau concesionarile, a fost o perioada, niste luni bune, nu se aprobau concesionarile si atunci a fost o greseala, nu s-au dat explicatii, apoi s-au facut niste lamuriri si Consiliul Local a inceput sa le aprobe.”
Dl. consilier Ionel Preda „stau si ma tot gandesc si nu ma dumiresc, deci d-le Primar noi venim degeaba, deci noi in calitatea noastra de consilier avem dreptul sa votam sau sa nu votam un proiect. Daca exista amenintarea ca daca nu votez, ma da cineva in judecata, inseamna ca nu mai inteleg absolut nimic.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „printr-un proiect de hotarare am fost de acord sa vindem aceste concesiuni si am vandut aceste concesiuni cetatenilor. In momentul in care noi nu vrem sa mai aprobam astfel de concesiuni nu este nici un fel de problema, facem un proiect de hotarare prin care anulam acel proiect. Dumneavoastra ati aprobat acel proiect iar acum noi ne dezicem, noi am spus ca vindem, iar acum nu, ce respuns sa-i dau eu oamenilor acum?”
Dl. consilier Ionel Preda „revin la ceea ce spunea dl. consilier Danut Popoiu, poate nu este rau sa facem inainte cu cei care le fac, sa vada si ei ca exista si o alta alternativa.
Dl. Primar Decebal Bacinschi „in momentul in care se punea problema de interes public, pentru ca trebuia sa facem o statie de autobuz sau ce altceva doream sa facem acolo, acel teren nu-l vindem din urmatoarele motive. Acesta este motivul pentru care eu va rog sa-mi spuneti ce le spun oamenilor acestia de ce nu le-am aprobat. Acest teren pe care doriti sa-l construiti dorim sa marim spatiu verde.”
Dl. consilier Ionel Preda „venim cu un proiect luna viitoare si oprim vanzarea.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „probabil nu s-a inteles din partea consilierilor PDL, aceste Hotarari de Consiliu local, proiecte de hotarari care apar pe ordinea de zi cu privire la vanzarea acestor concesiuni sunt practic efectul unei alte Hotarari de Consiliu local. Noi ce facem acum, analizam acest proiect de hotarare de vanzare, daca cetateanul respectiv a respectat toate conditiile din acea hotarare. Deci asta inseamna ca dumneavoastra prin votul pe care l-ati dat considerati ca cetateanul respectiv nu a indeplinit conditiile legale cerute, tot de noi aici in plenul Consiliului local dintr-o hotarare anterioara.”
Dl. consilier Gherghe Stan „eu zic ca ar fi cazul sa oprim discutiile pe tema asta, sigur pana la sedinta urmatoare vom avea timp sa ne lamurim si treburile sa mearga in continuare asa cum trebuie. Eu am fost unul din cei care atunci cand s-a votat proiectul sa vindem concesiunile nu prea am fost de acord, daca va aduceti aminte erau niste persoane din oras si cineva a crezut ca eu am trimitere nu stiu unde. Atunci am spus ca daca deschidem aceasta poarta sa o deschidem pentru toata lumea, lucru pe care noi l-am facut fara nici o exceptie asa cum spunea si dl. Primar, pana la sedinta de astazi. Eu spun ca avem timpul si avem si seriozitate in tratarea acestei probleme si ca sa putem continua de data viitoare treaba. Exact cum a spus si dl. Primar daca sunt situatii si aici noi atunci poate am scapat-o, daca apare undeava, am concesionat si acum ne dam seama ca nu mai putem face o statie de autobuz sau altceva, acolo vom trata in mod special, dar omul din momentul cand vine sa ceara ii spun de atunci, nu-l mai las sa traiasca cu iluzii.”
Dl. consilier Radu Nitu „asteptam un raspuns de la d-na Baciu, dar banuiesc ca a fost in concediu, dar mai astept aceasta situatie privind salarizarea celor de la Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani. Am observat si am vazut astazi la proiectele de hotarare foarte multi de la Primarie, de la Asistenta Sociala, de la Politia Locala, unde am stat de vorba cu directorul, le-a marit salariile, au luat 180 de puncte si au trecut. Vad ca este si dl. director Lautentiu Mocanu, trebuie sa gasim o solutie, ei sunt la inceput acolo de drum in sensul conducerii, sa-i ajutam sa gasim o solutie pentru ca sincer sa fie cam ei tin trei sferturi din Primaria asta cu munca, privind munca aceea concreta in municipiul Focsani , daca vrem sa recunoastem. Eu spun ca sunt solutii sa le gasi si lor, ma refer la functionari publici, eu nu am auzit anul acesta de functionari publici la Directia de Dezvoltare Servicii Publice si acolo sunt sefi si sunt destule persoane. Au trecut trei ani de azi si nu s-a gasit absolut nici o solutie, din contra li s-a diminuat conform Hotararii de Guvern si la Primarie si la celelalte unitati subordonate. Trebuie sa analizam serviciile de la Directia de Dezvoltare sa le dam posibilitatea si lor sa faca si alte activitati si sa traiasca din banii pe care ii aduna, pentru ca se pare ca, cu banii pe care-i iau din salarii nu pot sa-si rezolve problemele sociale pe care le au. Haideti sa incercam, sa gasim solutii si pentru acesti oameni care sunt destui de multi acolo si care mereu cand ne gasim cu ei pe strada, pe la alte activitati ne intreaba ca ei ce fac cu salariul pe care il iau pentru ca nu le ajunge de trai.”
D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „nu prea am intreles va referiti numai la director sau si la muncitori?”
Dl. consilier Radu Nitu „ma refer la intreaba Directie de Dezvoltare, salarizarea personalului, incepand de la director. Dumneavoastra ati pus o intrebare, dar directorul de la Directia de Dezvoltare este ca ultimul la salariu, dupa schema care a fost prezentata intr-un ziar.”
D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „eu spun ca trebuie sa analizam subiectul acesta impreuna si sa ajungem la o decizie.”
Dl. consilier Neagu Nistoroiu „nu v-am adus la cunostinta in comisie, cu alte prilejuri, dar am sa fac acum o remarca in nume propriu ca si membru al Consiliului local, poate ca daca discutam cu fiecare in parte puteam sa ma exprim in numele Consiliului local un punct de vedere comun. Vreau sa multumesc cetatenilor din municipiul nostru, la cei care ne inteleg si suporta disconfortul creat de lucrarile de modernizare la strazi si alte lucrari pe care le fac diferiti beneficiari cu diferiti constructori, atat din oras, cat si din alte zone ale tarii. Spun acest lucru pentru ca in aceasta vacanta, o parte dintre cetateni plecati la munca in strainatate au revenit acasa si i-am vazut mai intelegatori decat datile trecute, mult mai intelegatori, nu i-am auzit si m-am intalnit, atat cu rude, cat si cu prieteni care sunt plecati, sunt multimiti pentru ca se organizeaza, pentru ca se lucreaza, ar fi vrut poate sa se anunte, sa se dea un anunt zilnic sau saptamanal ce lucrari si pe ce strazi. Dar poate ca asta nu mai stii pe unde sa-i mai dirijezi datorita volumului mare de lucrari. Si pentru ca dl. consilier Radu Nitu a ridicat problema Directiei de Dezvoltare as fi vrut sa o ridic eu, dar am ridicat-o in repetate randuri si cred ca, cuvintele mele nu mai pot sa duca acolo in care sa sensibilizeze fiecare membru al consiliului sau chiar cei din administratie, care ar putea gasi o solutie si pentru Directia de Dezvoltare acolo unde exista interes se poate. Daca ei au interesul sa existe, ca si Directie ar insemna sa-si mai gaseasca si alte activitati, poate ca o parte din dumnealor de acolo se complac intr-o anumita situatie ca nu se zbat si le convine asa. Pe de alta parte nu le convine salariul pe care il au si nici nu se mai pot duce in alta parte, deci daca acolo ar fi un interes comun ca sa existe unitatea si mai mut decat atat sa progresese, sa aiba posibilitatea sa-si mareasca salariul, ar face-o. Deci eu as pune in paranteza, ca acuz pe cei care nu gasesc un numitor comun ca vina cu niste solutii, asa cum sunt ele poate in prima faza, la administratia centrala aici si implicit la Consiliu.”
D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „era sa plang, dar ma rog. Cred ca dl. viceprimar Bogdan Matisan ar fi cel mai in masura sa stea de vorba cu noi sa facem o analiza sa vedem care este situatia la Directia de Dezvoltare.”
Dl. consilier Neagu Nistoroiu „si eu am plans cand ati propus externalizarea Pietei, d-na presedinte de sedinta.”
D-na presedinte de sedinta „nici o problema d-le consilier.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „nu va ascund faptul ca pornind chiar de la aceste probleme pe care le au salariatii acestei Directii, de cateva luni analizam cu foarte mare seriozitate incercarea sau poate sa ajungem la aceeasi solutie ca si Piatamunicipiului Focsani, sa transformam Directia de Dezvoltare intr-o societate comerciala. Problema Directiei de Dezvoltare este una singura, ea nu este tehnologizata nu nimic, are utilaje vechi si nu poti sa arunci pe piata libera o societate care nu poate sa se miste singura. Aceasta este marea problema la Directia de Dezvoltare. Ea are utilaje invechite. Stiti foarte bine ca ne chinuim cu ele, tot incercam in fiecare an sa mai aducem cate un pic, cate un pic. Atunci cand ea poate fi capitalizata intr-un mod serios, atunci probabil ca o sa ne gandim si la varianta asta de a transforma Directia de Dezvoltare in societate comerciala, pana atunci nu se poate.”
Dl. consilier Gicu Vranceanu „s-au facut cateva discutii cu privire la Directia de Dezvoltare, cu salarizarea personalului din aceasta Directie de Dezvoltare care cuprinde o gama variata de lucrari si printre care cea mai importanta si vizibila este salubritatea. Din fericire cunosc aceasta activitate. Aceasta activitate a pornit practic de la mine cand eu aveam aceasta activitate de salubritate in privat si as propune serviciilor specializate din primarie, d-lui Primar, Consiliului local sa se faca o analiza cu privire la aceasta activitate si nu numai, daca costurile privind executarea acestor activitati de salubritate, spatii verzi si ce mai cuprinde activitatile Directiei de Dezvoltare, pot fi puse in comparatie cu o activitate privata si daca aceste costuri sunt mai mici decat ceea ce exista acum. Consider ca este timpul ca, Consiliul local, Primaria municipiului Focsani cu serviciile specilizate sa faca o analiza pentru ca asa vom iesi din acest marasm care asa cum a reiesit si din discursul colegilor salariarii alestei Directii de Dezvoltare sunt nemultumiti de salariile pe care le primesc „bobarnacele” le ia Primaria, directorul acestei Directii de Dezvoltare, etc. Deci propun o analiza cu privire la beneficiile privind calitatea executarii acestor lucrari si costurile care se fac cu aceste lucrari in regim privat si in sistemul actual.”
Dl. consilier Eugen Popa „am o rugaminte catre dl. Primar, sa-i dea o lucrare d-lui consilier Neagu Nistoroiu ca sa mai evitam situatiile de astazi.”
Dl. consilier Ionel Preda „ca sa evitem situatii din acestea in care, am plecat de la ideea d-lui Primar vis-a-vis de faptul ca ne poate da in judecata, m-am uitat repede pe proiectul acesta de hotarare si zic eu ca nu ar fi rau daca in viitor cand dam drumul la proiectele acestea sa facem amintire si de hotararea respectiva. Daca citesc aici proiectul acesta de hotarare privind aprobarea concesionarii nu vad decat ca el face apel doar la Legea, nr. 50, se refera si la un articol sau mai multe din Legea nr. 215, aici cred ca probabil trebuia trecuta si Hotararea de Consiliu local prin care s-a stabilit asa cum marea majoritate a spus aici. Este bine, daca ne da cineva in judecata, eu stiu sa ma apar cu aceasta Hotarare.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „este un lucru foarte grav d-le consilier Eugen Popa, gluma dumneavoastra imbraca intr-o forma foarte clara penalul si vorbesc foarte serios. Este o jicnire adusa si Primarului municipiului Focsani si grupului PSD. Cum adica dl. Primar sa dea lucrari, asa inseamna ca nu cunoaste-ti catusi de putin procedurile prin care se dau aceste lucrari, licitatie publica si altele.”
Dl. consilier Eugen Popa „a fost o gluma d-le consilier Liviu Ioan Oloeriu.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „atunci este cazul sa va cereti scuze, nu se fac glume din acestea, mai ales in acest spatiu. Stimati colegi, d-le consilier Ionel Preda aici nu se pune problema ca cineva va interzice sa votati, dumneavoastra votati cum doriti, clar. Ce a incercat dl. Primar sa spuna si eu, este faptul ca va fi foarte greu sa dovediti pentru ca elementul pe care se poate baza votul dumneavoastra „impotriva” la vanzarea concesiunilor este oportunitate si va fi foarte greu sa spui de ce in sedinta trecuta ai aprobat vanzari si de ce in sedinta aceasta nu ai aprobat vanzari. Eu nu cred ca nu puteti construi o motivatie pe oportunitate, probabil ca o puteti construi, intrebarea este intr-o situatie litigioasa cat vor crede judecatorii ceea ce veti spune dumneavoastra pentru ca acesta este aspectul stric juridic. Iar aspectul strict al nostru pentru ca suntem consilieri si respectam consilierii, nu va suparati dar ce s-a intamplat astazi imbraca o forma de nerespectarea cetatenilor. Deci data trecuta nu ati votat, dar ati spus, nu vom mai vota concesionarile, dar de data aceasta dintr-o data s-a intamplat lucrul acesta si eu va ceream sa declarati pentru viitor, macar sa stie oamenii, nu mai incercam ca cumparam concesiuni. Ceea ce ati gresiti astazi este o transparenta fata de cetateni, nu nu spun ca nu s-a mai gresit in sala asta, dar haideti sa nu facem asa.”
Dl. consilier Vasile Dobre „daca tot am discutat foarte mult pe marginea acestui subiect, poate prea mult, pe marginea aceastui proiect de hotarare, ar trebui sa realizam ca noi ca si consilieri locali ar trebui sa fim primii care respectam hotararile luate in plenul Consiliului local. Atat timp cat nu respectam noi ceea ce am hotarat ce rost are sau cu ce tupeu sa venim apoi sa cerem cetatenilor sau organelor abilitate din subordinea Consiliului local sa respecte Hotararile Consiliului local. Vreau sa-i reamintesc d-lui consilier Ionel Preda ca sa stea sau ca sa nu stea linistit ca in proiectele de hotarare care se refera la vanzarea concesiunilor, se face referire, trimitere la acea Hotarare de Consiliu Local, ea este 243/205 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenurilor care fac obiectul contractelor de inchiriere, peste 100 mp si a contractelor de concesiune apartinand domeniului privat al municipiuui Focsani. Va recomand sa cititi mai cu atentie aceste proiecte de hotarari si daca sunt comentarii sa le facem la timpul oportun, adica in comisiile de specialitate.”

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu considera ca au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor pentru participare.
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal.PRESEDINTE DE SEDINTA,
Doina Fodoreanu
S E C R E T A R U L
MUNICIPIULUI FOCSANI,
Eduard-Marian Corhana
INTOCMIT,
Daniela Bobeica


Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect