Procesul verbal, din 27 martie 2012, al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focsani...
2012-03-30 00:00:00

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL


P R O C E S V E R B A L
Din 27 martie 2012


Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara din 27.03.2012, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 6611 / 21.03.2012, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 20 de consilieri din totalul de 21 de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard face precizarea ca lipseste d-na consilier Lucica Chiper fiind plecata in delegatie de serviciu.
La sedinta participa:

 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani;
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica;
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane;
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica;
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale;
 d-na Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ;
 d-na Luminita Mogda – inspector serviciu urbanism;
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale;
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte;
 d-nul Marian Mihu – inspector, serviciu comunicare;
 d-nul Ion Gheorghe – director Politia Locala Focsani;
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani;
 dl. Laurentiu Mocanu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani;
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani;
 d-nul Fanel Popa – director SC Administratia Pietelor SA Focsani;
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani;
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani;
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani;
 d-na Anca Largeanu-Apostol – director Caminul de Batrani Focsani.

La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal al sedintei din 28.02.2012.
Dl. consilier Laurentiu Veber “dl. presedinte si stimati colegi in procesul verbal din 28 februarie si propun aceasta d-le secretar in primul rand dumneavoastra, citesc de fapt, trebuie reformulat la alin. 3 si unit cu alin. 4. La alin. 4 se pomeneste ca sedinta este statutara, iar la alin. 3 spune ce ati spus dumneavoastra putin mai devreme. Noi suntem legal constituiti. Deci aceste doua aliniate trebuiesc contopite.”
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “va multumesc pentru observatie, pertinenta observatia dumneavoastra s-a reluat pentru faptul ca au fost si mai multe procese verbale care au avut loc la inceputul discutiei.”
Nu mai sunt alte discutii si se aproba cu 20 voturi “pentru”.

In continuare dl. Presedinte de sedinta Gicu Vrancianu prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde:

1. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2012;

2. proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.312/2009 pentru aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de maxim 24.500.000 lei, in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii programelor de investitii prevazute in anexele nr. 42 si 86 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 10/2012 pentru aprobarea Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2012;

4. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.11/31.01.2012 pentru aprobarea utilizarii, in anul 2012, a excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar a anului precedent, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social la SC ENET SA Focsani, stabilit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.356/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din Bugetul Local al Municipiului Focsani pe anul 2012, a sumei de 20.000 lei in vederea acordarii unui sprijin material persoanelor aflate in nevoie sociala, cu ocazia Sarbatorilor de Paste;

7. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din Bugetul Local al Municipiului Focsani pe anul 2012, a sumei de 3.936 lei pentru organizarea de catre Consiliul Local al Tinerilor Focsani a proiectului ,,Si curat...si frumos...pentru un parc spectaculos”;

8. proiect de hotarare privind aprobarea inregistrarii Municipiului Focsani in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP), precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar;

9. proiect de hotarare privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani pentru perioada 2012 - 2015;

10. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primariei Municipiului Focsani a postului de secretar – dactilograf I de la Serviciul administrativ – Directia resurse umane si coordonare unitati subordonate in vederea promovarii in functie a salariatei incadrate pe acest post;

11. proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 25/2012 pentru organizarea si functionarea retelei scolare de invatamant preuniversitar din Municipiul Focsani pentru anul scolar 2012-2013;

12. proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.210/210 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focsani 2007;

13. proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 367/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

14. proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Caminului pentru Persoane Varstnice Focsani, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.45/2006;

15. proiect de hotarare privind respingerea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depuse de Agreci Lenuta cu domiciliul in Focsani, str. Mare a Unirii nr. 35, ap.1 si Gheorghe Vasile cu domiciliul in Focsani, str. Nicolae Titulescu, nr. 17;

16. proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depuse Gugonea Iacob cu domiciliul in Focsani, str. Lupeni, nr.2, ap.18, Faraoneanu Tudorache cu domiciliul in Focsani, str. Lacramioarei, nr.10, Ceobotaru Costica cu domiciliul in Focsani,, str. Nicolae Balcescu, nr. 5 si Mustafa Angelica, str. Profesor C. Stere, nr. 81;

17. proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati pe anul 2012, pentru repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, in conformitate cu HGR nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

18. proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei faza studiu de fezabilitate – proiect tehnic de executie si a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectul ,,Retele electrice exterioare” din cadrul obiectivul de investitii: ,,Recalificare urbana Perimetru Istoric Piata Unirii si Gradina Publica”, din Municipiul Focsani;

19. proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 147/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: ,, Modernizare si reabilitare drumuri locale in intravilanul Municipiului Focsani, judetul Vrancea”;

20. proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Focsani, in ansamblul rezidential – DJ 204 E, Focsani-Petresti, T.22, P. 62/8; 16; 17; 18; 19;

21. proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune la cumpararea a ½ din imobilul monument istoric Casa Huianu, cod VN-II-m-B-06410, din Focsani, str. Comisia Centrala nr. 11 aflat in proprietatea domnului Dragomir Silviu si doamnei Dragomir Gabriela;

22. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.75/2011, pentru stabilirea redeventei pentru cabinetele medicale concesionate conform HGR nr. 884/2004;

23. proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si compeltarile ulterioare;

24. proiect de hotarare privind insusirea completarilor si modificarilor aduse anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.176/2011 pentru insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Focsani;

25. proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare pe o perioada de 5 ani, respectiv perioada de implementare a proiectului ,,Recalificare Urbana pentru Perimetrul Istoric Piata Unirii si Gradina Publica din Focsani” a bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Focsani, catre Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani;

26. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de de 12,50 mp., situat in Focsani, str. Tudor Vladimirescu ce apartine domeniului public al municipiului Focsani, in vederea amplasarii unui chiosc pentru desfasurarea activitatii de produse industriale – telefonie mobila;

27. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 220,86 ha pasune situata in Focsani, Bolotesti si Slobozia-Ciorasti care apartine domeniului privat al municipiului Focsani, pentru anul 2012;

28. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 47,00 mp., situat in Focsani, str. Greva de la Grivita nr.3 bis, ap.1, judetul Vrancea, T.96, P.5329 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC MEDICAL GISANA IMPEX SRL;

29. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 21,12 mp., situat in Focsani, str. Dr. Telemac nr. 3, ap.22, judetul Vrancea, T.189, P.10264 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Vilcan Ionel;

30. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora ;

31. proiect de hotarare privind emiterea acordului pentru preluarea in domeniul public al municipiului Focsani si administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani, a blocului de locuinte situat in Focsani, str. Magura nr. 123 din domeniul public al Judetului Vrancea in administrarea Consiliului Judetean Vrancea;

32. proiect de hotarare privind emiterea acordului pentru preluarea in domeniul public al municipiului Focsani si administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani, a blocului de locuinte situat in Focsani, str. Revolutiei nr. 17 din domeniul public al Judetului Vrancea in administrarea Consiliului Judetean Vrancea;


33. proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.26/156/2004 pentru constituirea la nivelul municipiului Focsani a comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru a indeplini functia de administrator de imobil, cu modificarile si completarile ulterioare;

34. proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta, pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani, pe o perioada de trei luni, incepand cu luna aprilie 2012;

35. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani, pana la solutionarea cotestatiei formulate de Institutia Prefectului Judetul Vrancea, impotriva Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.49/2011, prin Hotarare Judecatoreasca definitiva si irevocabila;

36. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani, pana la solutionarea cotestatiei formulate de Institutia Prefectului Judetul Vrancea, impotriva Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.50/2011, prin Hotarare Judecatoreasca definitiva si irevocabila;

37. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC CUP SA Focsani, pana la solutionarea cotestatiei formulate de Institutia Prefectului Judetul Vrancea, impotriva Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.51/2011, prin Hotarare Judecatoreasca definitiva si irevocabila;

38. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC ENET SA Focsani, pana la solutionarea cotestatiei formulate de Institutia Prefectului Judetul Vrancea, impotriva Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.52/2011, prin Hotarare Judecatoreasca definitiva si irevocabila;

39. raport de activitate pe anul 2011 al SC Administratia Pietelor Focsani SA;

Informari, declaratii politice.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 20 voturi „pentru” .

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2012.
Dl. consilier Vasile Dobre „as dori sa fac un amendament la acest proiect de hotarare, in primul rand m-as referi la bugetul local. Doresc sa fiti de acord cu majorarea bugetului local cu suma de 1.000 mii lei, sa majoram veniturile, aceasta suma provine din subventiile primite de la consiliile locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate, repartizate prin HCJ Vrancea nr. 31/21.03.2012 si transmisa prin adresa nr. 2509 / 23.03.2012. Deci sa inregistram aceasta suma la venituri si mai apoi tot cu aceeasi suma sa majoram cheltuielile si sa ajungem cu acesti bani la capitolul bugetar Ordine publica 61.02, Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, cheltuieli materiale pentru deszapezirea orasului din aceasta iarna. Deci asta in ceea ce priveste bugetul local. In ceea ce priveste bugetul institutiilor finantate integral/partial din venituri proprii sunt mai multe subpuncte, este vorba despre anumite sume de bani provenite la anumite unitati de invatamant, gradinite, scoli si licee din orasul Focsani. Unele unitati de invatamant au primit anumite donatii si sponsorizari, ele conform legii se fac venituri la buget si iarasi conform legii aceste unitati au dreptul si sa dispuna de ei. Aceste unitati sunt:
- Gradinita cu program prelungit nr. 23 a primit 0,30 mii lei din donatii si sponsorizari si doreste sa-i foloseasca pentru a-si procura anumite obiecte de inventar;
- Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 a primit 0,42 mii lei din donatii si sponsorizari si doreste sa-i foloseasca pentru reparatii curente;
- Colegiul National Al. Ioan Cuza a primit 1,24 mii lei din donatii si sponsorizari si doreste sa foloseasca 1 mii lei pentru reparatii si 0,24 mii lei gratuitate transport;
- Colegiul economic Mihail Kogalniceanu a primit 2,10 mii lei din donatii si sponsorizari si doreste sa-i foloseasca pentru cheltuieli materiale necesare desfasurarii practicii elevilor;
- Liceul de arta Gh. Tattarascu a primit 3,30 mii lei din taxe si alte venituri din invatamant si doreste sa-i foloseasca pentru cheltuieli materiale si prestari servicii cu caracter functional pentru diplome;
- CSM Focsani 2007 a primit 9,10 mii lei din donatii si sponsorizari si doreste sa-i foloseasca pentru cheltuielile competitiilor sportive futsal.
Acestea sunt amendamentele pe care am dorit sa le aduc la cunostinta si sa vi le propun spre aprobare.”
Dl. consilier Neculai Tanase „eu nu contest ceea ce a spus dl. consilier Vasile Dobre, dar mi se pare atat de laborios ceea ce a spus ca trebuie refacut total fata de ceea ce a prezentat in mapele noastre, adica nu mai are nici o legatura cu proiectul initial. Acestea trebuiesc trecute prin comisii. Eu nu spun ca nu este corect insa ne-a prezentat niste cifre pe care le-a citit repede si nu am inteles mare lucru.”
Dl. consilier Vasile Dobre „in ceea ce priveste suma cea mai importanta pe care o propun ca amendament si se refera la 1.000 mii lei, ea ne-a parvenit ulterior, am in fata si va pot arata adresa venita de la Consiliul Judetean in data de 23.03.2012 si chiar in ziua aceea au fost comisiile si noi trebuia sa prindem acest amendament pe ordinea de zi si eu spun ca este bine ca i-am primit si nu cred ca incalcam legea, bine ar fi sa mai primim si alte sume. Iar restul sunt niste sume care nu trebuie sa supere pe nimeni sunt bani care nu afecteaza bugetul nostru, sunt bani proveniti din donatii si sponsorizari, unitatile de invatamant ne-au informat tot asa pe ultima suta de metri si trebuia sa facem acest amendament.”
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta cu 20 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Vasile Dobre si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 70
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.312/2009 pentru aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de maxim 24.500.000 lei, in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. consilier Ionel Preda „pentru refacerea infrastructurii unor strazi din orasul Focsani, municipalitatea prin Consiliul local aproba in 2009 Hotararea nr. 312, care nu-si gaseste aplicabilitatea in acel an, nici in 2010. In 2011 cu Hotararea nr. 95 apare o esalonare a acestei sume, iar in 2012 valoarea pe influenta negativa se diminueaza la jumatate. Consider ca in aceasta maniera se doreste mai putin refacerea strazilor in orasul Focsani, aspect de astfel constatat de marea majoritate a focsanenilor nemultumiti la felul cum arata orasul astazi. Nu doresc sa supar, zic eu locuitorii din Laminorului sau din Mindresti, dar d-nilor consilieri in Focsani sunt strazi si as vrea sa nu supar pe nimeni, care probabil arata mai rau ca in catunele din marginea judetului. Am dori ca serviciul investitii, directia economica sa ne spuna care sunt strazile care au „cazut” din cele doua hotarari si care sunt cele care au ramas pe valoarea rectificata, asa cum de fapt zic eu ca se doreste de catre toata lumea. Din imprumutul de 24.500 mii lei la 31.12.2011 s-au efectuat niste trageri de suma in valoare de 9.911.188, 58 lei si as vrea sa stim unde au fost utilizati acesti bani si de ce nu se precizeaza si acest lucru in raport. Tot in acest proiect care se scoate astazi la a fi propus se afla si o influienta negativa care loveste ENET-ul cu 500.000 lei, deci sa inteleg ca suntem impotriva modernizarii si a reabilitarii retelelor de distributie termica? Si as putea sa inchei cu o observatie, ca acest proiect are si o latura buna care merita evidentiata si anume influienta negativa totala asupra montarii acelor borduri pe marginea strazilor. Consider ca acest proiect este mai degraba o propunere electorala decat o realizare. Sunt convins ca acest proiect se va modifica un pic mai incolo, ca in ultimul timp noi in Consiliul local ne-am obisnuit sa modificam hotarare de la hotarare. Nu stiu cand vom fi vreodata, zic eu capabili, ca ceea ce hotaram astazi sa se si infaptuiasca, sa se si realizeze, focsanenii sa fie multumiti. De fiecare data gasim o cale in sedintele urmatoare sa modificam ceea ce de fapt s-a modificat. Nu voi vota acest proiect, sunt si raman ca el sa ramana valabil doar la nivelul Hotararii nr. 95/2011.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „doamnelor si domnilor consilieri in perioada 2000 – 2004 in municipiul Focsani au fost reabilitate cam 40% din drumuri si asta in vreo 3 saptamani de zile. Din 2004 si pana in 2012 nu am primit nici un leut de la Guvern pentru repararea strazilor din municipiu si datorita acestui fapt cetatenii municipiului Focsani pot sa-mi multumeasca mie ca nu le-am facut, asa cum ati spus si dumneavoastra. In momentul in care am vazut ca nu avem nici o posibilitate sa reparam aceste strazi am apelat la un imprumut. Imprumutul acesta a fost cheltuit in proportie de 50% pana in anul 2008, cand a aparut criza, dupa care a trebuit sa refacem procedura sa ajungem la Ministerul de Finante, unde exista o comisie care aproba modul de cheltuire a banilor si ne-au esalonat pe 3 ani, 2011, 2012, 2013 aceasta suma de 250 milioane lei. Functie de propunerile dumeavoastra, ale noastre am hotarat ce strazi vom realiza in municipiul Focsani cu acesti bani din imprumut pe care o sa-i dam inapoi in urmatorii 20 de ani. Deci practic noi nu am facut altceva decat am luat un imprumut si cu acest imprumut nu facem altceva decat sa-l cheltuim pe aceste strazi. Dumneavoastra acum nu inteleg ce vreti sa insinuati, cu treaba aceasta, ca nu ne-am ocupat? Facem si noi cat putem si cati bani avem, functie de banii pe care-i avem putem sa ne permitem sa realizam niste investitii. Eu dupa cate stiu pe parcursul anilor acestia si anul trecut si anul acesta v-am prezentat intotdeauna lista de investitii, ce dorim sa facem, ce am putut sa realizam din aceste lucrari, ce a ramas sa executam in continuare. V-am prezentat si lista lucrarilor ce urmeaza a fi reabilitate, a strazilor din cei 10.000 km de drum, speram sa se tina de cuvant Guvernul si sa se realizeze, ele vor fi pe parcursul a trei ani, noi o sa incepem, o sa facem trotuarele o sa aranjam de avem de aranjat si urmeaza apoi dansii daca vor avea bani ca sa astfalteze. In luna august 2010 a aparut o Hotarare de Guvern prin care str. Cuza Voda, Marasesti si podul peste calea ferata spre Bolotesti sa treaca in administrarea Agentiei Nationale de Drumuri si Autostrazi, de atunci si pana acum ma chinui sa semnam protocolul de semnare predare primire si mi se spune ca nu sunt bani. Am fost chiar acum saptamana trecuta sau acum doua saptamani la dl. ministru al Transporturilor sa-l rog sa ma ajute sa semnam acest protocol, in asa fel incat sa aiba posibilitatea dansii sa inceapa aceasta lucrare. Au ridicat problema banilor, ca nu sunt bani. Ceea ce va promit d-nilor consilieri, va promit urmatorul lucru in primul rand o sa va prezint si o sa fac public si la presa si pe site-ul Primariei exact strazile care au fost reabilitate si cat au costat ele, mie imi pare foarte rau ca dupa cum stiti si dumneavoastra aceste investitii au fost aprobate in Consiliul local ca valoare, ele fiind dupa aceea inventariate in domeniul public. Deci practic noi am justificat acesti bani pe care i-am cheltuit prin acele proiecte pe care le-am aprobat la inventarierea in domeniul public. O sa va dau o lista si o sa o fac publica chiar saptamana aceasta si o sa gasiti la d-ra Violeta si celelalte investitii pe care dorim sa le facem cu acesti bani pe care-i avem anul acesta, in conditiile in care aprobam studii de fezabilitate si ceilalti bani pe care dumneavoastra ar trebui sa stiti de ei.”
Dl. consilier Radu Nitu „in primul rand as vrea sa ridic aici problema ca aceste obiective de investitii foarte importante pentru municipiul Focsani si ma refer la reteaua de evacuare a apei meteorice, ea se leaga de primul proiect care la ora actuala este in derulare in cartierul Mindresti privind introducerea canalizarii si a apei, dar daca nu se face aceasta retea de evacuare ne intrebam la semnarea PIDU-lui care s-a facut in decembrie, unde se va duce apa. Este foarte important ca se leaga de primul proiect aceasta activitate si eu cred ca dl. consilier Ionel Preda poate nu a analizat din punct de vedere tehnic, poate nu vrea sa ajunga si pe la Mindresti unde poate avea ceva alegatori si cred ca sunt importante investitiile care s-au propus aici in acest proiect sa fie aprobate in sedinta de consiliu de astazi.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „asa cum se poate vedea din proiectul de hotarare practic aici se reaseaza niste sume. In anul 2012 in care ne aflam o sa pornim o serie de proiecte foarte importante pentru municipalitate, mai mult decat atat str. Brailei este modificarea cu influienta cea mai mare in acest proiect, strada aceasta nu a fost acceptata in proiectul de reabilitate cu cei 10.000 km, a trebuit sa gasim o sursa de finantare pentru aceasta strada drept pentru care am folosit bani din imprumut. Mai mult decat atat s-au folosit economii din acest imprumut si ma refer aici la strazile Simion Barnutiu, Mihail Kogalniceanu si Dimitrie Cantemir. Toate aceste cifre le aveti in acest tabel, dar lucrurile acestea se pot discuta, ca sa nu ne mai lungim, la comisiii, daca exista astfel de probleme. Cred ca acest proiect trebuie sa treaca pentru a nu bloca celelalte proiecte, ca sa nu mai spun de proiectul Vranceaqua care se realizeaza si pe raza municipiului Focsani. Nu putem sa turnam strazi sa facem alei pe proiectul PIDU fara sa fi rezolvat problema canalizarii la Mindresti, respectiv la Laminorul.”
Dl. consilier Neculai Tanase „il auzeam acum pe dl. consilier Bogdan Matisan ca str. Brailei nu a fost acceptata in proiect, nu a fost acceptata pentru ca nu avea cum sa fie acceptata pentru ca nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor, acest proiect este pentru strazi inguste nu pentru bulevarde, asta asa ca o remarca. Il auzeam pe dl. Primar ca Guvernul nu a dat nici un ban pentru strazile din oras. Eu nu prea am auzit orase in care Guvernul sa dea bani astfaltarea unor strazi decat prin niste programe efectiv directionate catre acest lucru. Eu spun ca fiecare oras isi face strazile si trotuarele prin programe proprii, Guvernul se ocupa de autostrazi, strazi de altceva, nu de strazile din oras. Iar mie imi face impresia ca dumneavoastra vreti sa incepeti diverse investitii in ceea ce priveste strazile, este foarte bine ca incepeti pentru ca Focsaniul are nevoie de a reface strazile, insa haideti sa terminam investitiile incepute mai demult, nu stiu de ce le lasati asa si incepeti altele? Ca sa dea impresia ca Focsaniul este un santier? Eu va dau exemplu b-dul Independentei, nu este finalizat, se circula foarte greu, de ce incepeti alte lucrari si nu o finalizati de aceea?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „exista o legislatie, banii pentru acea investitie datorita faptul ca a trebuit sa intervenim la fundatia strazii contractul a fost incheiat, banii au fost cheltuiti pe ce s-a rezolvat pana acum. Pentru lucrarile ce urmeaza sa le execut, ultimul strat de astfalt, racordurile la blocuri si trasare, trebuie, asa cum spune legislatia, sa scot aceasta lucrare la licitatie. Practic am facut toata procedura de achizitie, haideti sa vedem cand am aprobat indicatorii, sunt cativa pasi pe care trebuie sa-i urmam, va rog sa intelegeti treba aceasta. Adica nu as fi dorit sa turnam astfalt acolo?”
Dl. consilier Neculai Tanase „ nu d-le Primar eu sunt convins ca doriti, dar doriti sa dati impresia ca faceti deodata asa tot orasul mai ales ca suntem si in ajun de campanie electorala.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „tot ceea ce am facut in municipiul Focsani nu am facut pentru nici o campanie electorala.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „s-a vorbit aici de programe nationale pentru refacere drumuri in anumite localitati. Acestea pot exista sau daca exista cred ca exista un singur criteriu de egibilitate, culoarea politica a primarului.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 voturi „pentru”, si 6 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Cristinel Susu, Neculai Tanase, Danut Popoiu, Ionel Preda, Eugen Popa si Vasile Istudor, devenind hotararea nr. 71
Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii programelor de investitii prevazute in anexele nr. 42 si 86 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 10/2012 pentru aprobarea Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2012.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 voturi „pentru”, si 6 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Cristinel Susu, Neculai Tanase, Danut Popoiu, Ionel Preda, Eugen Popa si Vasile Istudor, devenind hotararea nr. 72
Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.11/31.01.2012 pentru aprobarea utilizarii, in anul 2012, a excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar a anului precedent, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. consilier Ionel Preda „citind acest proiect mi-am pus intrebarea ce inseamna excedent si pana o sa raspunda d-na Nemes, gasesc eu totusi o explicatie si spun ca, mi-am propus sa realizez ceva, n-am reusit, banii au ramas si-i duc fuguta la incheierea bilantului in anul urmator pe alte capitole care iar sunt prioritati, iar pot fi baloane, iluzii si altele. As vrea ca d-na Nemes daca poate sa ne explice ceva mai concret legat de acest excedent, de ce nu am putut sa-l facem? Ce ne-a impiedicat sa-l facem, ce vom face si tot asa probabil ne vom duce cu excendent din excedent si suntem niste neputinciosi in momentul in care ne propunem sa facem ceva, iar 12 milioane raman, spun eu, de repartizat in anul urmator.”
D-na director economic Natasa Nemes „cheltuielile planificate au fost realizate. In general politica adoptata de catre municipalitate a fost aceea de a nu supraevalua estimarea veniturilor in cadrul bugetului local. Deci cheltuielile planificate din bugetul local in fiecare an, mai ales in ultimii ani, au fost realizate la nivelul planificarii, iar veniturile s-au incasat peste cele care au fost estimate. Diferenta dintre venituri si cheltuieli il reprezinta acest excedent. Vorbind mai clar inseamna ca pentru o societate comerciala un profit, care potrivit legii finantelor publice locale toate excedentele adunate din fiecare an se repartizeaza prin Hotararea Consiliului local pentru sectiunea de dezvoltare, pentru investitii, pentru acoperirea platilor restante nu a fost cazul si pentru acoperirea unor bonuri de casa. Pe parcursul unui exercitiu financiar pot aparea contrar repartizarii pe trimestre a veniturilor, a impozitelor si taxelor locale incasari mai mici, iar cheltuielile sunt obligatorii a fi efectuate pe trimestru sau in luna respectiva. Si atunci se poate apela la un imprumut prin acest excedent acoperind bonuri de casa, efectuand plata, iar dupa ce incasam impozitele si taxele locale ducem inapoi si reconstituim acest bon de casa. Dupa cum ati pus dumneavoastra intrebarea a fost ca si cum ne-ati intrebat de ce avem excedent si ca ar fi rau? Nu este rau, excedentul acesta pe anul 2011, a fost mai mare si urmare a faptului ca la finele anului, in decembrie am primit prefinantarea pentru proiectul de investitii cu fonduri structurale de retehnologizarea sistemului de energie termica, in lei noi ar fi 6.200 milioane din totalul acela. Diferenta sunt exact veniturile noastre proprii din impozite si taxe incasate peste nivelul planificat. De aceea ni se pare ca este o suma atat de mare.”
Nu ma sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 73
Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social la SC ENET SA Focsani, stabilit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.356/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru” si 2 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu si Neculai Tanase, devenind hotararea nr. 74
Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din Bugetul Local al Municipiului Focsani pe anul 2012, a sumei de 20.000 lei in vederea acordarii unui sprijin material persoanelor aflate in nevoie sociala, cu ocazia Sarbatorilor de Paste.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 75
Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din Bugetul Local al Municipiului Focsani pe anul 2012, a sumei de 3.936 lei pentru organizarea de catre Consiliul Local al Tinerilor Focsani a proiectului ,,Si curat...si frumos...pentru un parc spectaculos”.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 76
Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea inregistrarii Municipiului Focsani in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP), precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar.
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 77
Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani pentru perioada 2012 - 2015.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 78
Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primariei Municipiului Focsani a postului de secretar – dactilograf I de la Serviciul administrativ – Directia resurse umane si coordonare unitati subordonate in vederea promovarii in functie a salariatei incadrate pe acest post.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 79
Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 25/2012 pentru organizarea si functionarea retelei scolare de invatamant preuniversitar din Municipiul Focsani pentru anul scolar 2012-2013.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 80
Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.210/210 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focsani 2007.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 81


Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 367/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 82
Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Caminului pentru Persoane Varstnice Focsani, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.45/2006.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 83
Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind respingerea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depuse de Agreci Lenuta cu domiciliul in Focsani, str. Mare a Unirii nr. 35, ap.1 si Gheorghe Vasile cu domiciliul in Focsani, str. Nicolae Titulescu, nr. 17.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 84
Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depuse Gugonea Iacob cu domiciliul in Focsani, str. Lupeni, nr.2, ap.18, Faraoneanu Tudorache cu domiciliul in Focsani, str. Lacramioarei, nr.10, Ceobotaru Costica cu domiciliul in Focsani,, str. Nicolae Balcescu, nr. 5 si Mustafa Angelica, str. Profesor C. Stere, nr. 81.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 85
Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati pe anul 2012, pentru repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, in conformitate cu HGR nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „la sedinta de comisie, s-a facut o discutie si ulterior s-a constatat ca modul de redactare al proiectului de hotarare a fost omisa pozitia 816, care de fapt era o pozitie goala, motiv pentru care proiectul ar trebui modificat in sensul ca coboram o pozitie, totalul fiind nu 944, ci 943. In acest sens am refacut proiectul de hotarare si asa am redactat si hotararea, 944, corect fiind 943, atunci cand s-au listat cele 35 de pagini s-a strecurat o eroare materiala si vroiam sa va informez ca sa stiti.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 86
Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei faza studiu de fezabilitate – proiect tehnic de executie si a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectul ,,Retele electrice exterioare” din cadrul obiectivul de investitii: ,,Recalificare urbana Perimetru Istoric Piata Unirii si Gradina Publica”, din Municipiul Focsani.
Dl. consilier Neculai Tanase „supararea mea vis-a-vis de acest proiect este faptul ca trebuia prins inca de la inceputul lucrarilor care s-au desfasurat in Piata Unirii, mie mi se pare o cheltuiala in plus si o investitie fara cap. Deci Primaria Focsani o sa suporte aceasta investitie, o sa plateasca o multime de bani, cand asta trebuia prins in proiectul european. Si eu acum as vrea sa-l intreb pe dl. Primar sau pe dl. viceprimar pe cineva care s-a ocupat de chestia aceasta, de ce s-a ajuns la aceasta varianta si nu s-a inclus in proiect, pentru ca era vorba de bani europeni, deci faceam si noi o economie sau faceam strazi, faceam altceva.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „la momentul depunerii proiectului cheltuiala nu era eligibila.”
Dl. consilier Neculai Tanase „acesta este un raspuns care acum este greu de verificat. Eu nu cred treaba aceasta.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Danut Popoiu, devenind hotararea nr. 87
Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 147/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: ,, Modernizare si reabilitare drumuri locale in intravilanul Municipiului Focsani, judetul Vrancea”.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 88
Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Focsani, in ansamblul rezidential – DJ 204 E, Focsani-Petresti, T.22, P. 62/8; 16; 17; 18; 19.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 89
Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune la cumpararea a ½ din imobilul monument istoric Casa Huianu, cod VN-II-m-B-06410, din Focsani, str. Comisia Centrala nr. 11 aflat in proprietatea domnului Dragomir Silviu si doamnei Dragomir Gabriela.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 90
Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.75/2011, pentru stabilirea redeventei pentru cabinetele medicale concesionate conform HGR nr. 884/2004.
Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu „citesc acest art. 1 din proiectul de hotarare: „proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 75 / 22.02.2011, privind stabilirea redeventei pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotararii Guvernului nr. 884/2004, in sensul diminuarii redeventei stabilite pentru cabinetele medicale situate in incinta imobilului – Policlinica nr. II, situat in Focsani str. Bucegi nr. 28, de la 2,16 euro/mp/luna, la ..... euro/mp/luna”.
Dl. consilier Bogdan Matisan „la art. 1 exista un loc liber lasandu-se la latitudinea Consiliului local sa se stabileasca un pret. Parerea mea este ca pretul trebuie stabilit de catre legiuitor si nu de catre noi. D-le secretar puteti sa ne dati niste lamuriri?”
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „Hotararea de Guvern nr. 884/2004 precizeaza faptul ca la momentul aparitiei spun ca pe o perioada de 5 ani concesionarii pot beneficia de o chirie simbolica, respectiv 1 euro/mp/an, dar dupa aceasta perioada Consiliul local ca si concesionar are obligatia sa actualizeze pretul conform pretului de piata al cabinetului care face obiectul concesiunii. Acest lucru s-a realizat anul trecut prin adoptarea Hotararii de Consiliu Local, respectiv Hotararea nr. 75, cand s-a stabilit pentru Policlinica nr. II din str. Bucegi, pretul de 2,16 euro/mp/luna. Daca dumneavoastra nu aveti alte propuneri, nu faceti, daca aveti alte propuneri o puteti face, la asta se rezuma proiectul de hotarare.”
D-na consilier Doina Fodoreanu „avand in vedere ca avem pe rol un proces cu un cabinet, eu as propune sa luam in considerare, pretul propus la comisia de buget, de 1 euro/mp, ca sa avem un pret pana la finalizarea procesului.”
Dl. consilier Vasile Dobre „eu ma gandesc ca noi suntem obligati ca atat timp cat exista pe rol acest proces prin care dl. Buza contesta pretul de vanzare a acestui cabinet medical si practic acest 2,16 euro a rezultat exact din acest calcul, luand-o cumva invers de la coada catre cap. Avand in vedere acest calcul eu cred ca nu avem dreptul sa modificam atat timp cat exista pe rol acest proces, nu avem dreptul sa modificam pretul pe care nu numai dl. doctor Buza, ci si ceilalti medici care au concesionat il au si-l platesc. Dupa ce vom avea o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila atunci sigur ca vom putea stabili cat vom considera noi de cuviinta sau cat va considera un evaluator ca trebuie sa plateasca cei care vor ramane in continuare in concesiune.”
Dl. consilier George Mardare”parerea mea este ca singura solutie legala este ca acest pret sa fie stabilit in urma unei analize financiare facuta de un evaluator autorizat.”
Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu „si eu ma asociez celor spuse de antevorbitori.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare pentru pretul de 1 euro/mp/ si nu se adopta cu 15 voturi „abtinere”, si 5 voturi „pentru” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Vasile Dobre, Doina Fodoreanu, Laurentiu Veber si Gicu Vrancianu.
Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si compeltarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 91
Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind insusirea completarilor si modificarilor aduse anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.176/2011 pentru insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 92
Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu face precizarea ca dl. consilier Gheorghe Stan din motive personale a trebuit sa paraseasca sedinta, in consecinta la momentul acesta sunt 19 consilieri prezenti.
Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare pe o perioada de 5 ani, respectiv perioada de implementare a proiectului ,,Recalificare Urbana pentru Perimetrul Istoric Piata Unirii si Gradina Publica din Focsani” a bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Focsani, catre Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani.
Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri in Piata Unirii mai avem un monument al eroilor Revolutiei, ei nu au facut inca nici o hartie sa ni-l transmita noua. Astazi am avut o discutie cu dansii sa ni-l doneze noua si in aceste conditii daca ati fi de acord sa vin cu un amendament ca si acest monument sa faca parte din patrimoniul nostru in conditiile in care dansii aduc aceasta adresa, pentru a nu mai face alt proiect de hotarare. Daca sunteti de acord?”
Dl. consilier Bogdan Matisan „o sa formulez eu amendamentul in locul d-lui Primar, pentru ca dumnealui nu poate face amendamente la proiecte de hotarare. Avand in vedere solicitarea revolutionarilor din 22 decembrie 1989, amendamentul va fi asa: preluarea in patrimoniul municipiului Focsani a monumentului dedicat memoriei martirilor Revolutiei din 1989, situat in Piata Unirii.”
Dl. secretar al municipiului Focani „inteleg ca-l preluam si-l si transmitem catre Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani?”
Dl. consilier Bogdan Matisan „da”.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „asa inseamna ca fiind pozitia 21, se adauga la lista anexa.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul facut si se adopta cu 19 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 93
Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de de 12,50 mp., situat in Focsani, str. Tudor Vladimirescu ce apartine domeniului public al municipiului Focsani, in vederea amplasarii unui chiosc pentru desfasurarea activitatii de produse industriale – telefonie mobila.
Dl. consilier Neagu Nistoroiu „membrii comisiei de urbanism s-au deplasat in zona si au ajuns la concluzia ca nu trebuie amplasat acolo un chiosc, de altfel exista acolo un chiosc de ziare, dar este mobil si este amplasat exact pe trecere, pe alee. Acolo este un proiect mai vechi, poate se va pune in aplicare, obturam acea trecere si ca atare comisia nu a dat aviz favorabil pentru aceasta lucrare.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 19 voturi „abtinere”.
Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 220,86 ha pasune situata in Focsani, Bolotesti si Slobozia-Ciorasti care apartine domeniului privat al municipiului Focsani, pentru anul 2012.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 94
Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 47,00 mp., situat in Focsani, str. Greva de la Grivita nr.3 bis, ap.1, judetul Vrancea, T.96, P.5329 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC MEDICAL GISANA IMPEX SRL.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 95
Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 21,12 mp., situat in Focsani, str. Dr. Telemac nr. 3, ap.22, judetul Vrancea, T.189, P.10264 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Vilcan Ionel.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 96
Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora.
Dl. consilier Neagu Nistoroiu “membrii comsiei de urbanism s-au deplasat in teren si doar pozitia 2 nu a primit aviz favorabil.”
Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu supune votului fiecare pozitie in parte:
1. Plesu Rodica – Str. Razboieni nr. 1, bl. 1, ap. 3 – 10,50 mp – cu 19 voturi „pentru” s-a aprobat.
2. Alexandru Anica si Ion Luminita Elena – str. Birsei nr. 4, bl. H, sc. 2, ap. 24 – 12,80 mp – cu 19 voturi „abtinere” nu s-a aprobat.
3. Gurguianu Mihai – str. Trotus nr. 5, bl. 5, sc. 1, ap. 2 – 27,45 mp - cu 19 voturi „pentru” s-a aprobat.
4. Duta Nicolae – str. Eroilor nr. 4, bl. B2, sc. 2, ap. 21 – 12,00 mp - cu 19 voturi „pentru” s-a aprobat.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare, mai putin pozitia 2 si se adopta cu 19 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 97
Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind emiterea acordului pentru preluarea in domeniul public al municipiului Focsani si administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani, a blocului de locuinte situat in Focsani, str. Magura nr. 123 din domeniul public al Judetului Vrancea in administrarea Consiliului Judetean Vrancea.
Dl. consilier Neculai Tanase „este a doua oara cand se promoveaza acest proiect si stiu ca toata lumea a fost impotriva. D-le primar si stimati colegi de la USL eu nu pot sa inteleg de ce Focsani-ul trebuie sa devina neaparat cosul de gunoi al Consiliului Judetean. Deci aceasta constructie care este si cu datorii, este si intr-o stare avansata de degradare, macar trebuia renovata, de ce tot ce este bun ca de exemplu CUP-ul, Petresti-ul, vor sa se duca la Consiliul Judetean, iar ce este mai rau haide sa dau la Focsani. Deci nu avem noi atatea blocuri in oras care necesita cheltuieli foarte mari din partea Primariei, ba ca nu-si platesc intretinerea, avem o multime de cheltuieli, haideti sa ne mai incarcam cu un bloc in loc sa facem un bloc nou, ne incarcam cu unele vechi de parca suntem un oras second-hand. Deci rugamintea mea este, si-i rog pe colegii de la USL sa ne mentinem acelasi vot, sa nu primim acest bloc, care efectiv din punctul meu de vedere nu are rost sa-l luam si din punctul grupului PDL.”
Dl. consilier Ionel Preda „si eu sunt de aceeasi parere cu dl. consilier Neculai Tanase la sedinta anterioara am spus ca ne-am inteles, dar se pare ca interesele sunt altele si interesele acestea nu se pot rezolva si ascunde decat la Consiliul local, asta o spun cu toata responsabilitatea si cu toata daruirea. Deci plec la aceasta cladire de la valoarea de inventar, deci 2.852.000 lei, ce inseamna treaba aceasta? O valoare de inventar este singurul lucru care a aparut nou in acest proiect, nu stim anul cand a fost pusa in functiune aceasta daramatura. Merg mai departe si spun ca aceasta daramatura la marginea orasului are 16 apartamente, daca impatim 2.852.000 lei la 16 apartamente si mai impartim odata la cat este euro, vedeti ca apartamentul de la Magura nr. 123, de la acea cladire care nu are nici macar o utilitate pe ea, valoreaza 40.000 euro. Dati-mi voie sa cred ca ceea ce am afirmat la inceputul si la initierea acestei sedinte cand am spus ca nu ne ocupam decat cu modificari de hotarari, va dau cuvantul meu de onoare ca sunt convins 100% ca vom fi nevoiti sa modificam alte hotarari pentru a face aceasta daramatura sa fie cat de cat zic eu, folosita corect. Merg mai departe si-mi pun intrebarea la ce poate fi folosita aceasta cladire, ce sa facem cu acest imobil? Avem prea multi bani in Primaria Focsani si ne permitem acum cand am scapat de G2 si de alte imobile pe care le-am renovat si sunt daramate? Ne permitem, avem bani prea multi, vorbim aici de excedent asa cum a spus d-na Natasa Nemes si toata lumea, avem bani sa dam in aceasta cladire? Cred ca daca proiectul trece astazi nu va trece decat ca probabil este stabilit undeva sus sa luam aceasta cladire. Imi pun intrebarea unde sunt acele procese verbale de predare primire, care insotesc expertizele tehnice, vin si spun starea fizica a acestei cladiri. Eu am fost acolo la cladirea aceea si am vazut-o, stiu cum arata, nu m-as pricopsi daca as fi primar sau daca as fi consilier local cu asemenea cladire. Si eu sunt de aceeasi parere ca nu vom face inca o data cu acest imobil preluat, daca va trece astazi, decat sa modificam alte hotarari cu noi prioritati, ca la noi modificarile hotararilor sunt facute pe noi prioritati.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „as vrea sa aduc in atentie aspecte mult mai importante decat chestiuni legate de cosuri de gunoi. Si anume ca la Primaria municipiului Focsani exista peste 1.500 de cereri de locuinte, nu ma refer la cele de la ANL, ma refer la locuinte sociale, ma refer la locuinte din fondul locativ de stat. Spatiul locativ privat nu ofera la aceasta data loc suficient pentru toate cauzele sociale care exista la nivelul municipiului Focsani. Acesta este un aspect, al doilea aspect legat de valoarea de inventar. Un transfer de imobil intre doua institutii publice se face la valoarea de inventar, nu se pune semnul egal niciodata intre valoarea de piata si valoarea de inventar a imobilului respectiv, asta ca o chestiune tehnica. Mai mult decat atat s-a spus aici ca blocul respectiv are datorii, datoriile nu le are cladirea, datoriile le au chiriasii, datoriile le are probabil cel care face predarea. Predarea nu se face cu datorii. Deasemenea gestionarea cererilor privind locuintele sociale se face de catre administratia publica locala, nu de catre administratia publica judeteana. La nivelul municipiului Focsani avem un serviciu care se ocupa de asa ceva. Faptul ca este adevarat ca acele locuinte trebuiesc refacute, dar documentatiile pentru cererile de finantare pentru refacerea acestor imobile se poate face mult mai usor, atunci cand sunt in bloc decat atunci cand sunt facute individual, pentru ca destinatarii finali ai acestor locuinte sunt persoane cu probleme sociale majore si toti chiriasii care se afla in acele imobile sunt cetateni ai municipiului Focsani. De aceea consider gestul Consiliului Judetean de a ne ceda aceste locuinte ca pe un gest onorabil si as vrea sa va va mai aduc la cunostinta un aspect pentru ca ati spus ca dam Crangul la Consiliul Judetean. Toate obiectivele predate Consiliului Judetean pentru reabilitari au fost intoarse inapoi comunitatii si va dau exemplul Teatrului, care la fel cu mare tam-tam a fost predat Consiliului Judetean dupa care acesta dupa terminarea proiectului de reabilitare ni l-a predat inapoi. Deci haideti sa facem distinctie intre una si alta.”
Dl. consilier Ionel Preda „vreau sa spun foarte clar si raspicat ca stiu ce inseamna o valoare de inventar. O a doua problema pe care vreau sa o spun, este ca nu am vrut sa intru astazi in amanunt, ca sa dau o replica d-lui consilier Matisan, ce inseamna valoarea de inventar astazi cu acest imobil luat de undeva, ma opresc aici. Vreau sa mai spun d-lui consilier Matisan ca serviciul de asistenta sociala exista si la nivelul Consiliului Judetean. Si vreau sa-i mai spun ca de oamenii de care plange dumnealui ca sunt cetatenii Focsani-ului nu au contracte de inchiriere cu Primaria Focsani de 10 ani si asta o spun in plenitatea lucrurilor corecte si nu ma poate contrazice nimeni de aici. Si as putea sa continui. Problema la care m-am referit cand am zis ca nu sunt contracte, m-am referit si la Revolutiei nr. 16, de la Primarie, la Revolutiei nr. 17, care urmeaza dupa proiectul acesta. Domnilor haideti sa vedem unde suntem, daca se doreste intr-adevar si suntem intr-adevar consilieri locali corecti nu trebuie sa ne gandim sa luam aceste cladiri. La ceea ce spunea si dl. consilier Tanase, facem noi blocuri daca este cazul sau le luam atunci corecte. Sa nu-mi spuna mie valoarea de inventar, pentru ca daca arat acest document se vede clar de unde vine aceasta valoare de inventar.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „intr-adevar exista un serviciu social la nivelul Consiliului Judetean, nu vreau sa fiu avocatul Consiliului Judetean, dar se ocupa de cu totul si cu totul alte probleme sociale d-le consilier Preda. Faptul ca dumneavoastra spuneti ca acolo exista sau nu exista contracte, vom vedea in momentul in care le vom prelua. Contractele de inchiriere pe spatiile noi pe care o sa le primim se vor face dupa analizarea fiecarui caz in parte, practic noi ii primim cu totul pentru ca doar nu o sa-i dam afara, lasam oamenii in strada pentru a face cine stie ce analize. Daca aduceti in discutie ca mai bine construim niste blocuri, o sa va readuc aminte d-le consilier preda ca Primaria municipiului Focsani are depusa o documentatie si o cerere e finantare la ANL de vreo 3 sau 4 ani, care s-a rezolvat cu zero lei si zero bani.”
Dl. consilier Vasile Popa „nu am inteles, a spus dl. consilier Matisan ca a revenit? Nu stiu nimic nu am auzit sa fi revenit.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „am dat un exemplu si exemplul l-am dat cu Teatrul. Crangul este singurul care a ramas in patrimoniul Consiliului Judetean.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „vroiam sa vorbesc la sfarsit, dar o sa vorbesc si atunci pentru ca multe subiecte din sedinta de astazi au conotatii clar politice sau electorale cu trimiteri mai mult sau mai putin directe, cu remarci de genul „ma opresc aici nu spun mai mult ca daca spun eu ce-i valoarea de inventar, sa vedeti ce se mira lumea”. Nu am fost de acord cu o formulare „consilieri corecti”, suntem consilieri corecti d-le consilier, atunci cand ridicam mana suntem consilieri corecti. S-a intors pe toate partile aceste blocuri, eu la o analiza simpla mi-as pune doua probleme: una sunt blocurile in raza administrativa a municipiului Focsani? Sunt. Deci cred ca cel mai normal cred ca ar trebui sa le administram noi. Doi, cat costa sa facem doua constructii asa cum sunt acestea si cat ne costa sa le reabilitam, sa le facem locuibile? Pana la urma acestea sunt doua probleme mari care se pun la acest transfer. In ce priveste asa zisele datorii cred ca s-a vorbit suficient aici si s-a aratat ca aceste imobile nu sunt purtatoare de datorii. Daca cineva din tehnic poate sa ne spuna cum este mai rentabil, sa constrim altele sau sa le reabilitam pe acestea as dori sa o faca, daca nu la o sedinta urmatoare.”
Dl. consilier Danut Popoiu. „n-as fi vrut sa iau cuvantul dar vad ca se incing spiritele, problema corectitudinii a noastra, a consilierilor este o chestiune relativa si depinde din ce unghi o privesti si ca urmare nu as fi atat de categoric cand spun ca toti consilierii suntem corecti. A doua chestiune este urmatoarea: mai sunt doua luni de mandat eu as considera ca aceasta problema ar fi normal sa o rezolve consilierii care vin dupa noi, nu i-as incarca cu astfel de problema acum cu doua luni inainte de terminarea mandatului, ca dupa aceea sa ma frec de paduchi 4 ani de zile ca le-am facut pocinogul. Poate dumneavoastra sperati sa mai fiti consilieri, eu sigur nu voi mai fi si ca urmare eu n-as vrea sa las celor care vor veni o astfel de problema, deci eu as propune mai pentru toamna sa o rezolve cei care vin dupa noi.”
Dl. consilier Vasile Dobre „eu personal nu inteleg, practic de ce ne opunem atat de mult acestor proiecte sau ce contestam. Inteleg in prima faza ca unii dintre colegii nostri contesta faptul ca de ce luam aceste cladiri la valoarea de inventar? Si ma intreb, dar la ce valoare pot fi luate aceste cladiri, la care valoare cat cea de inventar? Orice transfer se face la valoarea de inventar. Daca vreti in replica, atunci cand noi am cedat o alta cladire, sa spunem Teatrul, nu era in starea in care se afla blocurile acestea doua, dar era intr-o anumita faza de degradare care poate ca era ca valoare sub valoarea de inventar. Atunci cand s-a facut trecerea de la Consiliul Local la Consiliul Judetean s-a trecut cladirea la valoarea de inventar, deci din acest punct de vedere daca vreti sa faceti comparatie mi se pare corect ca acest schimb sa se faca la valoarea de inventar si nu la o altfel de valoare. Cladirile asa cum s-a mai subliniat si de catre alti colegi se afla pe teritoriul municipiului Focsani, noi avem nevoie de spatii de locuit pentru cetatenii care traiesc in municipiul Focsani, ca trebuiesc gestionate mai bine aceste cladiri si cele pe care le avem noi si cele pe care le vom prelua, daca le vom prelua, astazi sau alta data, asta este cu totul alta problema si nu cred ca face obiectul discutiei acestor proiecte de hotarare. De aceea eu cred nu ar trebui sa fim atat de incrancenati si sa spunem ca facem nu stiu ce act si sa lasam aceasta hotarare viitorului consiliu, pentru ca asta inseamna ca noi nu suntem capabili sa luam o decizie de natura celei pe care o discutam astazi si nu mi se pare cea mai grea hotarare pe care am luat-o noi in mandatul acesta ca sa ne opunem atat de mult si sa spunem sa o lasam pentru mandatul urmator. S-a lamurit o problema ca ne-a framantat pe toti si la proiectul anterior si anume, se referea la datorii, iata ca s-a precizat aici ca luam aceste cladiri sau vom lua aceste cladiri fara datorii, daca vreti in raport este un paragraf care spune ca prin adresa nr. 1136/21.03.2011 Consiliul Judetean Vrancea a inaintat hotararea Consiliului privind trecerea in domeniul privat al judetului Vrancea din domeniul public al judetului Vrancea a blocurilor de locuinte din Revolutiei nr. 17 si Magura nr. 123 situate in municipiul Focsani, judetul Vrancea si situatiile facturarii si incasarii chiriilor de la blocul Onasis precum si a debitelor la blocul Laminorul Focsani. Deci este prevazut clar ca aceste chestiuni sunt in grija actualului proprietar al acestor cladiri si nu pot fi transferate odata cu transferarea proprietatii de la Consiliul Judetean la Consiliul Local. In aceste conditii eu chiar nu vad de ce trebuie sa fim atat de inversunati si sa ne opunem in a primi aceste blocuri care sunt pana una alta pe teritoriul municipiului Focsani.
Dl. consilier Neculai Tanase „in pr
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar