PROCESUl VERBAL, din 26 iulie 2011, al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focşani...
2011-07-29 00:00:00

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCALP R O C E S V E R B A L
din 26 iulie 2011Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Focşani.
Dl. Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide şedinţa ordinară din 26.07.2011, şedinţă convocată prin dispoziţia d-lui Primar nr.1719/19.07.2011, constatând că în sală sunt prezenţi un număr 18 de consilieri locali din totalul de 21, absentează motivat, fiind în delegaţie în interes de serviciu, dl.consilier Neagu Nistoroiu şi dl.consilier Nicu Tănase. Dl.consilier Daniel Gongu şi-a depus demisia.
Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, apreciază că şedinţa fiind statutară. Informează că în sală este prezent dl.Felix Alexe, din partea Instituţiei Prefectului Vrancea.

La şedinţă participă:

 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani;
 d-na Nataşa Nemeş – Director executiv, Direcţia economică;
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane;
 d-na Claudia Boznă – Şef serviciu administraţie publică, agricultură, cadastru;
 d-na Carmen Marta Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ;
 d-nul Alexandru Stanciu – Şef serviciu urbanism;
 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef serviciu comunicare, protecţie civilă;
 d-nul Nicolae Georgian – Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă;
 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani;
 d-nul Fanică Popa – Director SC Administraţia Pieţelor Focşani SA Focşani;
 d-nul Marian Rădulescu – Director Clubul Sportiv Municipal Focşani;
 d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor Focşani;
 d-nul Marian Vişan – Director SC ENET SA Focşani;
 d-nul Nelu Ioniţă – Poliţia Locală Focşani;
 d-nul Ion Diaconu – Director SC Transport Public SA Focşani;
 d-nul Sile Velniţă – Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Varstnice Focsani;
 d-na Angela Lungu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani;
 d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Focşani;
 d-na Eugenia Dragusanu – Inspector, compartiment proiecte;
 d-nul Horia Dumitrescu – Director Muzeul Vrancei;
 d-na Violeta Dima – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai mass-media locală.
Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 28.06.2011. Dacă sunt discuţii.
Dl. consilier Gheorghe Stan: „la pag.11, eu am spus atunci, referitor la scutirile la plată, că se pot face scutiri la plată, nu „scuturi”, cum scrie în procesul verbal; mai jos, în prima parte, tot la pag.11, am avut un punct de vedere privind raportul, cu aprecierea d-nei Dima Violeta şi cu Racoviţă, şi am spus că nu votez decât prima parte şi mă abţin la a doua parte, iar aici, la pag.12, jos, eu nu am votat proiectul, şi apar că aş fi votat, adică, numele meu nu este în rândul celor care nu au votat proiectul; încă o problemă, la proiectul care se referea la schimbul de teren cu dl.Mălureanu, de fapt nu contează numele, este vorba de problema din Sud, dl.Primar, mi-a promis atunci că, trebuie să vină cineva şi că până la şedinţa asta se rezolvă problema, dacă avem noutăţi în treaba aceasta”.
Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „am luat act de observaţiile dvs., se vor consemna în procesul verbal de astăzi, cu privire la răspunsul pentru zona Sud, unde avea ca obiect, achiziţionarea suprafeţei de 48 mp., urmează să vă informăm”.
Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului, procesul verbal al şedinţei ordinare din 28.06.2011.
Nu mai sunt discuţii şi se aprobă cu 18 voturi „pentru”.
Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din 06.07.2011.
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 18 voturi „pentru”.

În continuare d-na Preşedinte de şedinţă d-na Doina Fodoreanu: „aş dori să întreb dacă sunt modificări la ordinea de zi, dacă sunt proiecte care se retrag, dacă sunt proiecte care se adaugă”.
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „doresc să introduc pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.16/2005, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: „Recalificare perimetru istoric şi grădina publică Focşani” cu modificările şi completările ulterioare”.
D-na Preşedinte de şedinţă d-na Doina Fodoreanu, supune la vot ordinea de zi, cu introducerea proiectului de hotărâre de la punctul 28 - proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.16/2005, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: „Recalificare perimetru istoric şi grădina publică Focşani” cu modificările şi completările ulterioare.
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 18 voturi „pentru”.

În continuare d-na Preşedinte de şedinţă d-na Doina Fodoreanu, prezintă proiectul ordinii de zi care cuprinde 34 de puncte:


1. proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Daniel Gongu, înainte de expirare duratei normale a acestuia;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local pentru următorul supleant înscris pe lista Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vrancea, declarat ales la alegerile din data de 1 iunie 2008;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

3. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,cetăţean de onoare al Municipiului Focşani” domnului Constantin Buşe;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

4. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne şi externe, pe semestrul I 2011, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

5. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

6. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Focşani în calitate de coorganizator la desfăşurarea Concursului Naţional ,,Cupa Vrancea–Taekwondo WTF”, ediţia a-II-a, pentru copii, cadeţi, şi juniori, ce va avea loc în data de 17 septembrie 2011;
Iniţiatori: Consilieri, Niţu Radu, Gabriel Pădineanu, Constantin Dumitru

7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011, a sumei de 250 lei pentru premierea elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Focşani care au obţinut rezultate deosebite la concursurile organizate în perioada anului şcolar 2010-2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ,,Reabilitare instalaţie termică sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, str. Ştefan cel Mare, nr. 21, Focşani”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

9. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii: ,,Amenajare piste de biciclete în municipiul Focşani, judeţul Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

10. proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare piste de biciclete în municipiul Focşani, judeţul Vrancea” şi a cofinanţării legate de proiect;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

11. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

12. proiect de hotărâre privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Dima Violeta consilier juridic, gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 38 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani;
Iniţiatori: Viceprimari, Vasile Dobre, Bogdan Emilian Matişan

13. proiect de hotărâre privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Racoviţă Jalova Mihai Cosmin, inspector de specialitate, gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 38 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani;
Iniţiatori: Viceprimari, Vasile Dobre, Bogdan Emilian Matişan

14. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Ateneului Popular ,,Mr. Gh. Pastia”Focşani a două posturi, în vederea promovării în funcţie a salariaţilor încadraţi pe aceste posturi, ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

15. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani a cinci posturi, în vederea promovării într-un grad profesional superior a funcţionarilor publici încadraţi pe aceste posturi;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

16. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţa a Persoanelor al Municipiului Focşani a postului de referent IA din cadrul Compartimentului regim evidenţă, în vederea promovării într-un grad profesional superior a funcţionarilor publici încadraţi pe aceste posturi;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 şi şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.97/2011 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Fooşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

18. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Iniţiatori: Consilieri, Doina Fodoreanu,Rodica Boboc, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Gheorghe Stan

19. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 70/2011 pentru aprobarea listei de priorităţi;
Iniţiatori: Consilieri, Doina Fodoreanu, Neagu Nistoroiu, Niţu Radu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan

20. proiect de hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brăilei solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Iniţiatori: Consilieri, Doina Fodoreanu, Neagu Nistoroiu, Niţu Radu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan

21. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

22. proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.176/2011 pentru însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

23. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafeţe de teren în baza art. 36, alin.(3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

24. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

25. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15,00 mp., aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, str. Mitropolit Varlaam, nr. 17A;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

26. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primăria Municipiului Focşani şi SC Somir Comimpex SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

27. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.211/2010 pentru reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Focşani, pe domenii de activitate şi desemnarea membrilor acestora, modificată;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

28. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.16/2005, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: „Recalificare perimetru istoric şi grădina publică Focşani” cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

29. aviz pentru ,,Normele Metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern” la SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani;

30. raport privind verificarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap în cursul semestrului I a anului 2011, asistenţi care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Primăria Municipiului Focşani;

31. informare pentru punerea în executare a Sentinţei Civile nr. 197/2010 privind domnii Chivu Adrian şi Chivu Luminiţa;

32. adresa SC ENET SA Focşani nr. 1123/28.06.2011 înregistrată la Primăria Municipiului Focşani sub nr. 32506/29.06.2011 de mărire a capitalului social;

33. adresa Instituţiei Prefectului Vrancea nr.7268/07.07.2011 înregistrată la Primăria Municipiului Focşani sub nr.34293/08.07.2011 privind exercitarea
controlului legalităţii Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 150-185/2011.

34. Informări, declaraţii politice.
Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Daniel Gongu, înainte de expirare duratei normale a acestuia;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 213.

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local pentru următorul supleant înscris pe lista Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vrancea, declarat ales la alegerile din data de 1 iunie 2008;
Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „rog Comisia de validare să se retragă pentru câteva minute pentru a verifica lista Partidului Democrat Liberal, precum şi adresa din partea partidului prin care se propune validarea d-lui Istudor Vasile. Comisia de validare este formată din: preşedinte: dl. consilier George Mardare, d-na consilier Doina Fodoreanu, dl. consilier Cristinel Şuşu, dl.consilier Ioan Liviu Oloeriu, dl. consilier Gheorghe Stan”
Preşedintele de şedinţă d-na Doina Fodoreanu: „comisia de validare a verificat dosarul d-lui Vasile Istudor şi am constatat că sunt îndeplinte condiţiile, conform legislaţiei; îl rog pe dl.Vasile Istudor să depună jurământul”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 214.

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,cetăţean de onoare al Municipiului Focşani” domnului Constantin Buşe;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 215.
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „d-le profesor vă mulţumim că astăzi sunteţi prezent în sala de consiliu, la această şedinţă şi dacă aţi dori să ne spune-ţi câteva cuvinte, ne-ar face deosebită plăcere. La următoarea întâlnire, sau la o festivitate, urmează să vă înmânăm placheta şi diploma de onoare".
D-nul Constantin Buşe: „Sunt acasă, aici, la Focşani. Vreau să amintesc câteva repere care mă leagă de Focşani în tinereţea mea şi anii care au urmat.
M-am contaminat şi eu de la colegii mei care făceau matematică. Din 1953 până în 1956, am publicat în Gazeta matematică peste 300 de probleme. Acea şcoală de matematică s-a datorat profesorului Dumitru Cocea. Ulterior, Liceul Unirea s-a transformat în liceu de … tractoare, Liceul Auto. De-a lungul anilor, am donat liceului un număr însemnat de cărţi, cu libertate totală pentru cei de la liceu, de a alege ceea ce socotesc că merită să ocupe loc în biblioteca liceului”.

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne şi externe, pe semestrul I 2011, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;

Dl. consilier Ionel Preda: „voiam câteva lămuriri, vis-a-vis de secţiunea bugetului, creditelor interne şi externe; dacă dăm citire la fraza următoare: „din împrumutul contractat pentru refacerea infrastructurii străzi s-a tras suma de: 2493,22 mii lei, din care s-au plătit lucrări efectuate la str.: Cuza Vodă, Bahne,
B-dul Unirii şi Bucureşti” şi se mai spune aici, nu se înregistrează plăţi restante; aş fi vrut să ştiu dacă ne poate explica serviciile, sau oricine altcineva vis-a-vis de bugetul care a fost de 6900 la nivel de semestru I şi am avut o realizare de, doar 6%.
Îmi pun întrebarea, dacă într-adevăr s-a plătit totul şi nu sunt plăţi restante, de ce oare nu am reuşit să facem mai mult, având în vedere că străzile sunt aşa cum sunt?”
Preşedintele de şedinţă d-na Doina Fodoreanu: „D-na Director Nataşa Nemeş, puteţi da un răspuns colegului nostru?”
D-na Director Nataşa Nemeş: „Serviciul Investiţii, poate da un răspuns”.
D-na Cristina Costin: „procedura de achiziţie publică precum şi obţinerea avizelor pentru autorizaţii de construcţie au determinat întârzierea lucrărilor. Documentaţiile au fost pregătite din ianuarie 2011”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 216.

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 217.

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Focşani în calitate de coorganizator la desfăşurarea Concursului Naţional ,,Cupa Vrancea–Taekwondo WTF”, ediţia a-II-a, pentru copii, cadeţi, şi juniori, ce va avea loc în data de 17 septembrie 2011;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 218.

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011, a sumei de 250 lei pentru premierea elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Focşani care au obţinut rezultate deosebite la concursurile organizate în perioada anului şcolar 2010-2011;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 219.

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ,,Reabilitare instalaţie termică sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, str. Ştefan cel Mare, nr. 21, Focşani”;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 220.

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii: ,,Amenajare piste de biciclete în municipiul Focşani, judeţul Vrancea;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 221.

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ,,Amenajare piste de biciclete în municipiul Focşani, judeţul Vrancea” şi a cofinanţării legate de proiect;
Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan: „aş dori să fac un amendament. Având în vedere faptul că întregul proiect este finanţat, sau se doreşte a fi finanţat pe străzile deja existente în municipiul Focşani, în Ghidul de finanţare pierdem 10 puncte din punctajul total, din acest lucru şi aş dori să contrabalansăm într-un fel pierderea acestui punctaj, prin creşterea cotei de cofinanţare din partea noastră, de la 15% la 21%, astfel încât să obţinem cele 10 puncte care ne mai sunt necesare pentru eligibilitatea proiectului.
Acesta ar fi un amendament, iar al doilea amendament: la art.3, acolo unde scrie: denumirea străzilor DJ204E, la regimul juridic ar trebuie completat cu acordul Consiliului Judeţean Vrancea pentru acest drum, asta în situaţia în care proiectul acesta devine eligibil.
Este adevărat că Ordonanţa nr.43/1997, ne dă dreptul să facem acele modificări, dar pentru siguranţa noastră este bine să avem acordul Consiliului Judeţean Vrancea”.
Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „aş ruga să-mi permiteţi vis-a-vis de acest proiect să fac următoarea propunere pentru cei care vor mai rămâne după ce se termină mandatul nostru, cu siguranţă că amenajarea acestor piste va dura şi pe parcursul anilor ce vin.
Fiecare unitate şcolară, în mod normal ar trebui prevăzută cu parcare pentru biciclete, pentru că, dacă acum este la modă ca cei de clasa a IX-a sau a XII-a să vină cu maşinile la şcoală, de nu mai ai în faţa şcolii unde să parchezi, bănuiesc că în următorii ani se va ajunge la situaţia normală – zic eu, ca elevii să meargă totuşi cu bicicleta la şcoală, având posibilitatea şi mergând în siguranţă de acasă şi până la şcoală. Nu ar fi rău să ne gândim, ca, la unităţile şcolare să organizăm într-o parte a curţii, o parcare pentru biciclete”.
Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan: „cei care au scris acest proiect, să ştiţi că s-au gândit şi la parcări, este adevărat că este foarte bună iniţiativa aceasta, ca fiecare şcoală să-şi facă propria parcare, dar, dacă sunteţi atent pe desfăşurător, chiar la art.3, avem un număr de parcări pentru aceste biciclete, pe fiecare stradă în parte.
Vă dau un exemplu: pe str.Cuza Vodă, sunt 7 parcări, pe str.Brăilei – 2, str.Unirea Principatelor – 1, s-a luat în considerare şi acest lucru, dar pentru şcolari ar fi o chestie foarte interesantă”.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, nefiind adoptat cu 19 voturi „abţineri”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele d-lui consilier Bogdan Emilian Matişan:
1. creşterea cotei de finanţare de la 15% la 21%;
2. la art.3, modificarea pentru drumul judeţean să se obţină acordul
Consiliului Judeţean Vrancea şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 222.

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2011;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 223.

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Dima Violeta consilier juridic, gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 38 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 224.

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Racoviţă Jalova Mihai Cosmin, inspector de specialitate, gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 38 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 16 voturi „pentru” şi 3 „abţineri” – dl.consilier Dănuţ Popoiu, dl.consilier Gheorghe Stan, dl.consilier Vasile Pintilie, devenind hotărârea nr. 225.

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Ateneului Popular ,,Mr. Gh. Pastia”Focşani a două posturi, în vederea promovării în funcţie a salariaţilor încadraţi pe aceste posturi, ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior;
Dl.consilier Dănuţ Popoiu: „eu am mai deschis discuţia faţă de astfel de proiecte de hotărâre, dar aş veni cu o propunere. Să transformăm toate posturile în posturi pe studii superioare şi să dăm concursuri pe ele, cu personalul care se va înscrie la concurs. Mi se pare ordinea nefirească, pe care noi o parcurgem.
Deci, omul ocupă postul, termină o facultate şi noi modificăm postul; eu zic să modificăm posturile şi să-i băgăm în concurs pe toţi cei care au studii superioare şi să ocupe posturile respective”.
Preşedintele de şedinţă d-na Doina Fodoreanu: „dar nu cred că puteţi să constituiţi un amendament, din punctul dvs. de vedere”.
Dl.consilier Dănuţ Popoiu: „nu este un amendament”.
Preşedintele de şedinţă d-na Doina Fodoreanu: „asta este o propunere
vis-a-vis de organigrama fiecărui serviciu”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 226.

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani a cinci posturi, în vederea promovării într-un grad profesional superior a funcţionarilor publici încadraţi pe aceste posturi;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 227.

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţa a Persoanelor al Municipiului Focşani a postului de referent IA din cadrul Compartimentului regim evidenţă, în vederea promovării într-un grad profesional superior a funcţionarilor publici încadraţi pe aceste posturi;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 228.

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 şi şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.97/2011 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 229.

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 230.

Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 70/2011 pentru aprobarea listei de priorităţi;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 231.


Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brăilei solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Dl.consilier Gheorghe Stan: „este un proces verbal pe care noi la comisie
l-am făcut şi este anexat la proiectul 19 şi trebuie anexat şi la proiectul 20”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 232.

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 233.

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.176/2011 pentru însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani;
Dl.consilier Gheorghe Stan: „tot la raport am o observaţie, proiectul se referă la 8 poziţii, iar în raport sunt prinse numai 6 poziţii şi cred că era corect să fie toate 8”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 234.

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafeţe de teren în baza art. 36, alin.(3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 235.

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;
Dl.consilier Eugen Popa: „referitor la proiectele de hotărâre privind concesionarea terenurilor aflate la parterul blocurilor de către proprietarii apartamentelor, în vederea extinderii, grupul PD-L propune o suspendare temporară a acestor concesiuni, până la realizarea unui registru local al spaţiilor verzi şi până la găsirea de soluţii pentru a mări suprafeţele de spaţiu verde, astfel încât să respectăm Legea nr.24/2007 şi Ordonanţele de Urgenţă nr.195/2005 şi 114/2007, care prevăd să avem o suprafaţă de 20 mp. până la 30 decembrie 2010 şi şi de 26 mp. până la 31 decembrie 2013.
În prezent, Focşani-ul are, cu indulgenţă, spun asta pentru că au fost incluse, inclusiv, cimitirele – o suprafaţă de 10 mp. de spaţiu verde pe locuitor”.
Preşedintele de şedinţă d-na Doina Fodoreanu: „d-le consilier , vă rog
să-mi spuneţi dacă formulaţi un amendament la acest proiect de hotărâre. Propunerea dvs., ca şi grup politic sau consilier al grupului, puteţi să o concretizaţi printr-un proiect de hotărâre.
La proiectul 24, aveţi un amendament de făcut ?
Dl.consilier Eugen Popa: „da, am un amendament, să suspendăm”
Preşedintele de şedinţă d-na Doina Fodoreanu: „nu se poate, orice concesionare se poate suspenda numai printr-un proiect de hotărâre”.
Dl.consilier Eugen Popa: „da, vreau să aduc la cunoştinţa dvs., că la Primăria Panciu, în şedinţa din 14.07.2011, s-a luat această hotărâre, şi Primăria Panciu este condusă de USL”.
Preşedintele de şedinţă d-na Doina Fodoreanu: „nu facem politică d-le consilier, dacă mai aveţi ceva de adăugat vis-a-vis de acest proiect de hotărâre”.
Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan: „există registrul spaţiilor verzi,
s-au luat măsuri pentru lărgirea spaţiilor verzi, iar data pe care o aveţi dvs. cu, 10 mp., am o rugăminte, intraţi pe Google-Mapp, vedeţi ce poză are Focşani-ul şi
să-mi spuneţi şi mie ce cantitate de verde vedeţi pe poza aceea”.
Dl.consilier Eugen Popa: „dacă vreţi să-mi spuneţi dvs., care este suprafaţa pe cap de locuitor?”
Preşedintele de şedinţă d-na Doina Fodoreanu: „eu o să vă rog pe dvs. şi pe dl.consilier Matişan să nu faceţi o polemică la acest moment în Consiliul Local, din spaţiul verde al municipiului, ştim cu toţii că suntem deficitari, vom căuta soluţii, dar nu să facem o polemică la acest proiect de hotărâre; dacă doriţi, iniţiaţi proiecte de hotărâre şi le discutăm în plen”.
Dl. consilier Vasile Dobre: „aş vrea să vă spun că, studiind cu atenţie acest proiect de hotărâre, la art.2, de fapt, noi vom vota pe rând cele 3 articole, care compun acest proiect de hotărâre .
Art.2, noi grupul USL din Consiliul Local apreciem că există o problemă, asupra intenţiei manifestată de SC „PISTRELO” SRL, de a concesiona suprafaţa de 81,31 mp.în locaţia solicitată, motiv pentru care nu vom vota acest proiect de hotărâre şi vom analiza să spunem, în perioada următoare mai cu atenţie această solicitare, astfel încât, dacă vom aproba proiectul, să realizăm acest lucru în cunoştinţă de cauză cu situaţia de acolo, pentru că, pe de o parte, cel care solicită concesionarea, de fapt este chiriaş la cel care, să spunem, că deţine spaţiul limitrof suprafeţei care se doreşte a fi concesionată.
Din acest punct de vedere, considerăm că sunt ceva probleme şi de aceea ne vom abţine la acest punct din proiectul de hotărâre”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre, articol cu articol.
Articolul 1: aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 19,73 mp., aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani adiacent construcţie, proprietatea concesionarilor Toma Veronica şi Gheorghe pentru extindere apartament în vederea amenajării unui spaţiu comercial.
Se supune la vot art.1 din proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 voturi „pentru” şi 6 „abţineri”, articolul 1 nu a fost aprobat.

Articolul 2: aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 81,31 mp., aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani către concesionar SC „PISTRELO” SRL , teren adiacent construcţiei, proprietatea SCM Arta Modei Focşani, pentru extinderea spaţiului comercial.
Se supune la vot art.2 din proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 19 voturi „abţineri”, articolul 2 nu a fost aprobat.

Articolul 3: aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 16,50 mp., aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani adiacent construcţiei proprietatea concesionarilor Bondrea Georgică şi Leancă Paulina, pentru extindere apartament şi realizare sediu de firmă.
Se supune la vot art.3 din proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 voturi „pentru” şi 6 „abţineri”, articolul 3 nu a fost aprobat.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre. Acest proiect de hotărâre, nu a fost adoptat.

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15,00 mp., aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, str. Mitropolit Varlaam, nr. 17A;
Dl.consilier Dănuţ Popoiu: „mie, cineva odată mi-a spus că, atunci când dau într-un câine, să mă interesez cine este stăpânul lui.
Faţă de proiectul anterior, habar nu am despre cine este vorba, văd că s-au interesat oamenii, văd că au fost respinse, cu siguranţă proiectul va apărea la următoarea şedinţă. Întrebarea mea este: ce a apărut nou la acest proiect de hotărâre pe care l-am respins în şedinţa precedentă?
Deci, d-le Primar, dvs. sunteţi iniţiatorul, ce a apărut nou la suprafaţa aceasta, la cel care vrea să concesioneze prin licitaţie publică”?
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „cetăţeanul a apelat din nou, acum noi trebuie să-i spunem care este motivul pentru care nu i-am aprobat”.
Dl.consilier Dănuţ Popoiu: „dar eu ştiam că, un proiect de hotărâre ca să-l aduci într-o şedinţă următoare, trebuie să intervină, niscai-va modificări.
Deci, noi proiectul acesta de hotărâre, numai pentru a vedea care este motivul pentru care a fost respins data trecută? Inseamnă că nu este formulat corect. Proiect de hotărâre, ca să justificăm de ce nu l-am aprobat”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 voturi „pentru” şi 6 „abţineri”, proiectul nu a fost adoptat.

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primăria Municipiului Focşani şi SC Somir Comimpex SRL;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 236.

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.211/2010 pentru reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Focşani, pe domenii de activitate şi desemnarea membrilor acestora, modificată;
Preşedinte de şedinţă d-na Doina Fodoreanu: „deci dl. Vasile Istudor îl înlocuieşte pe dl.Daniel Gongu în toate comisiile de specialitate. Votăm prin vot deschis”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 237.

Se prezintă punctul 28 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.16/2005, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: „Recalificare perimetru istoric şi grădina publică Focşani” cu modificările şi completările ulterioare.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 238.

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: aviz pentru ,,Normele Metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern” la SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot avizul pentru normele metodologice şi se adoptă cu 18 voturi „pentru” şi 1 „abţinere”.

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: raport privind verificarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap în cursul semestrului I a anului 2011, asistenţi care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Primăria Municipiului Focşani;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot raportul şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”.

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: informare pentru punerea în executare a Sentinţei Civile nr. 197/2010 privind domnii Chivu Adrian şi Chivu Luminiţa;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot raportul şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”.

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: adresa SC ENET SA Focşani nr. 1123/28.06.2011 înregistrată la Primăria Municipiului Focşani sub nr. 32506/29.06.2011 de mărire a capitalului social;

Dl. consilier Ionel Preda: „legat de informarea pe care ENET-ul a făcut-o cu privire la mărirea de capital am remarcat foarte clar, că, cu bună intenţie
ENET-ul a ocolit ce era mai esenţial din lege, sau din articolul care l-a invocat. Deci, art.153-24 din Legea nr.31/1990, are următorul conţinut: dacă Consiliul de Administraţie, respectiv directoriatul constată că în urma unor pierderi stabilite prin situaţiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al societăţii determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, aici intervine – va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.
Deci, dacă citim acest articol, zic eu, cu o mai mare atenţie, vedem că situaţia la ENET este cu mult mai gravă zic eu, decât a fost prezentată în informare şi că de fapt ENET-ul cu Consiliul de Administraţie şi cu toată lumea de acolo trebuie să mai facă ceva, că asta spune legea. Tot legea mai spune undeva la pct.5, că în cazul neîntrunirii Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu respectivul articol, orice persoană interesată, se poate adresa instanţei de judecată pentru a cere dizolvarea societăţii.
Dizolvarea poate fi cerută în cazul în care, obligaţia impusă societăţii, potrivit articolului şi alin.4 nu este respectată şi aici putem aminti de cei care de fapt pot cere această dizolvare, Finanţe, furnizorii care sunt cu valori foarte mari şi la păcură şi la gaz; deci, iată că de fapt, zic eu, stăm undeva mult mai altfel decât
s-a prezentat.
Ca şi consilier local, vreau să vă zic că nu ştiu dacă vom reuşi vreodată să mărim acest capital social la ENET, având în vedere că el are o valoare de 47 de milioane, când veniturile totale, din venituri proprii ale Consiliului local al municipiului Focşani sunt doar de 71 mii lei ? Nu ştiu de unde vom scoate aceşti bani şi dacă îi vom scoate de undeva, sau dacă se vor găsi resurse să-i scoatem de undeva, poate ar fi mai bine ca acei bani să nu facem altceva cu ei, decât să-i ducem pe o linie de modernizare, având în vedere că ENET-ul are în jur de 40 de puncte termice în oraş şi am scăpa şi de reţeaua de transport şi acei bani i-am duce foarte frumos pe acele puncte termice şi am face acele centrale termice de cartier şi culmea, ar fi foarte bine că am folosi şi instalaţiile care sunt acolo; mă refer la tot ceea ce înseamnă reţea de la punctul termic la blocuri.
Nu mai mult, se mai poate face şi un alt calcul, ca acei bani care sunt foarte mulţi, până la urmă i-am da, dacă am împărţi la 19 mii câţi consumatori sunt la ENET, vă daţi seama că am lua aproape câte o centrală fiecărui locatar. Dar poate că această problemă, cu centrală la fiecare locatar, mai prezintă şi alte dezavantaje, dar zic eu că, ideea care merită de a fi luată în calcul este şi cea la care am făcut referire, vis-a-vis faţă de cele 40 şi ceva de puncte termice unde se pot monta centrale.
Nu intru în amănunte, şi aici ar fi foarte mult despre ENET dar probabil că toată lumea ştie; ştie şi Primăria, ştie şi municipiul, ştie şi fiecare consumator, fiecare locatar, fiecare locuitor mai bine zis al municipiului Focşani, ştie ce înseamnă ENET-ul.
Mă opresc aici, nu înainte de a spune: ca şi consilier local nu voi fi de acord cu această mărire de capital”.
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „Doamnelor şi domnilor, discutăm o problemă destul de grea pentru municipiul Focşani, ţinând cont că suntem în mijlocul verii şi noi nu avem apă caldă în municipiu.
Într-adevăr, ENET-ul este gaura neagră a Primăriei şi a Consiliului local, toate înjurăturile pe care le primeşte primarul de atâţia ani, în mare parte se datorează ENET-ului. Asta este situaţia, astea sunt regulile pe care noi trebuie să le aplicăm, nu numai în Focşani, ci în toate municipiile din ţară, sau acolo unde au acest sistem centralizat.
Aşa cum v-am spus un pic şi mai înainte şi la alte şedinţe, nu numai
ENET-ul are datorii, nu numai ENET Focşani, ci toate CET-urile din ţară înregistrează datorii extraordinar de mari şi cum v-am spus şi dvs. poate o parte din vină o poartă şi dânşii. Dar cred că sistemul este greşit, modul în care se calculează preţul, modul în care ni se livrează gazul, preţul la care se livrează ş.a.m.d. Sunt mulţi factori care influenţează preţul şi chiar această situaţie grea în care a ajuns CET-ul Focşani.
Eu aş veni cu următoarea propunere, aşa cum a spus şi dl.director Preda – dl.consilier, nici eu nu aş fi de acord să dăm o sumă de bani ai creşte capitalul acestei societăţi. Dar în schimb, aş fi de acord cu următoarea treabă, şi v-aş ruga şi pe dvs. să fiţi de acord.
Aproape 60% din cetăţenii – gospodăriile din municipiului Focşani beneficiază de acest sistem centralizat şi în acelaşi timp de cel puţin 1000 de agenţi economici şi unităţi care beneficiază de aceste servicii ale CET-ului.
Aş veni cu următoarea propunere: în condiţiile în care, societatea face dovada că au încasat din cei 116 miliarde de lei vechi – 11,6 milioane, 50 – 60%, să venim noi cu diferenţa în aşa fel încât să fim în măsură să pornim gazele, să dăm drumul la apă caldă în Focşani şi în acelaşi timp să pregătim şi iarna anului 2011-2012, aceasta este propunerea mea; dacă şi dvs. aţi fi de acord, vreau şi doresc să vedem un pic de efort din partea dânşilor privind colectarea acestor bani, este o sumă extraordinar de mare.
În condiţiile în care dânşii ar reuşi să colecteze jumătate din sumă, nu am avea probleme, am curajul să vă spun dvs. acum de faţă, nu am avea probleme cu iarna 2011 – 2012.
În condiţiile în care, nu reuşesc să facă acest lucru, nu ştiu cum vom intra şi cum vom ieşi din această iarnă”.

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: adresa Instituţiei Prefectului Vrancea nr.7268/07.07.2011 înregistrată la Primăria Municipiului Focşani sub nr.34293/08.07.2011 privind exercitarea controlului legalităţii Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 150-185/2011.
Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „am xeroxat şi aveţi în mape, atât adresa Instituţiei Prefectului Vrancea prin care se apreciază ca fiind nelegală hotărârea nr.152, cât şi punctul de vedere care susţine temeinicia şi legalitatea acestei hotărâri, pe care l-am formulat împreună cu dl.Primar.
Astăzi, suntem într-o situaţie care ar trebui să aibă un deznodământ, în sensul că dvs. ar trebui să apreciaţi dacă revocăm hotărârea nr.152 sau o menţinem, lucru pe care îl voi aduce la cunoştinţa Instituţia Prefectului Vrancea.
Nu sunt motive din punctul meu de vedere de nelegalitate a acestei hotărâri, principiile şi actele normative enumerate în adresa Instituţiei Prefectului nu fac decât să întărească convingerea că există cadru legislativ pentru a aproba astfel de tarife; vă informez, deşi există consemnat şi în adresă că, cumva o situaţie similară a fost şi în primăvară şi anul trecut, când am purtat corespondenţă cu Instituţia Prefectului, ca în final să ne aprecieze ca legale actele normative de atunci, acte administrative de atunci.
În aceste condiţii vă rog, să vă pronunţaţi dacă dvs. apreciaţi că trebuie revocată sau menţinută hotărârea nr.152”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot menţinerea hotărârii nr.152/2011 şi se adoptă cu 6 „abţineri” şi 13 voturi „pentru”.

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: Informări, declaraţii politice.
Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „dacă până acum vă aduceam la cunoştinţă că hotărârile noastre „în bloc”, ca să citez
Instituţia Prefectului, sunt legale, acum sunt şi excepţii, prin hotărârea nr.152 precum şi hotărârea nr.198, care este apreciată ca nelegală de către Instituţia Prefectului, motivat de faptul că, oprirea nu poate genera motiv de ridicarea autoturismului, chiar oprit neregulamentar.
Nu am un punct de vedere scris, susţin legalitatea acestei hotărâri, prin aceea că, teoretic – practic, nu sunt suficiente sau mai puţin de 5 minute, nu pot fi, ca timp material necesar celor de la ridicări, pentru a ridica maşina. Ştiţi bine, se sună după operator, se fotografiază maşina, după care se procedează la ridicare. Ori, accepţiunea Ordonanţei nr.195/2002, vorbeşte de oprire, ca fiind un timp de cel mult 5 minute”.
Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan: „se pare că aceasta a devenit o dezbatere publică, foarte importantă pentru Prefectura Vrancea, nu-i prima dată când primim o astfel de hârtie, pe această temă. Cei de la Prefectură nu iau în considerare decât Ordonanţa nr.195/2002, uitând intenţionat sau nu, de Legea Poliţiei Locale, apărută în anul 2010, în anul acesta şi aş mai vrea să fac o precizare: solicitarea revocării acestei hotărâri, chiar în penultimul paragraf al adresei respective, spune că se face şi datorită faptului că ridicarea acestor maşini se face doar de către Poliţia rutieră Focşani.
Îi rog pe juriştii de la Prefectura Vrancea, să mai studieze şi noua legislaţie, a acestui an şi să observe că Poliţia locală are acest drept, constată contravenţia, aplică sancţiuni pentru încălcarea acestor norme privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar . Art.7, alin.h, din legea pe care v-am dat-o.

Mai mult decât atât, nu putem umple oraşul de semne adiţionale, pentru că au făcut referire şi la acest lucru; acolo unde avem spaţii verzi, acolo unde avem trotuare, nu se pun semne de circulaţie, se ştie foarte clar, conform legislaţiei rutiere că un autovehicul nu poate circula pe trotuar sau nu poate staţiona pe spaţiul verde, asta apropos de ce spunea colegul că nu avem spaţii verzi.
Decizia, aparţine Poliţiei locale, ei dispun această măsură complementară de ridicare a autovehiculelor; dacă cetăţeanul constată că i-a dispărut maşina de pe trotuar sau de pe spaţiul verde, sună la 112, unde maşina este deja înregistrată pentru că cei de la Poliţia locală, informează Serviciul 112 de ridicarea tuturor maşinilor de pe raza municipiului Focşani”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot menţinerea hotărârii nr.198/2011 şi se adoptă cu 6 „abţineri” şi 13 voturi „pentru”. Consiliul local, îşi menţine punctul de vedere, exprimat prin hotărârea nr.198.

D-na preşedinte de şedinţă Doina Fodoreanu, solicită înscrieri la cuvânt pentru pct.34.
Dl. consilier Ioan Liviu Oloeriu: „aş vrea să abordez două aspecte, legate practic de ce s-a discutat astăzi în Consiliul Local.
Colegii noştri care au propus să sistăm concesionarea spaţiilor din vecinătatea apartamentelor de la parterul blocurilor, este o iniţiativă pe care într-o oarecare măsură o împărtăşesc şi eu. Ea trebuia făcută mai demult, numai că nu sunt de acord cu modul în care au făcut-o.
Deci, astăzi dumnealor au spus – au declarat că vor să înceteze concesionările chiar astăzi nu au mai votat, deci, până acum s-au votat asemenea proiecte, iar cetăţenii care aveau proiecte astăzi, pe lista concesionărilor fără licitaţie, s-au trezit că nu li se mai aprobă, fără să aibă ştiinţă că de fapt cineva intenţiona să suspende aceste concesionări. Corect era: se făcea un proiect, se dădea un termen de aşteptare, oamenii ştiau despre ce este vorba, nu mai depuneau proiecte şi termenul acesta este necesar pentru că mai sunt proiecte care sunt în curs şi nu este corect, nu este echitabil faţă de aceştia să procedăm aşa.
Problema suspendării, fără doar şi poate este o problemă care necesită discuţii şi care are şi un segment necesar, nu spaţiul verde, spaţiul verde există în Foc#
Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect