Procesul verbal al ședinței ordinare, din 31 octombrie 2013, a CL Focșani
2013-11-06 15:23:10

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

 


P R O C E S V E R B A L, din 31 octombrie 2013

 

 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Focşani.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide
şedinţa ordinară din 31.10.2013, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr.1713/23.10.2013, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentează d-nul Neculai Tănase şi d-nul Ioan-Liviu Oloeriu care este în delegaţie în interes de serviciu.
Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 26.09.2013.
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 19 voturi „pentru".
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului procesul verbal al şedinţei de îndată din 01.10.2013.
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 19 voturi „pentru".
Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din 14.10.2013.
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 19 voturi „pentru".


La şedinţă participă:

 d-nul Decebal Bacinschi - Primar al municipiului Focşani;
 d-na Carmen Grosu - Director executiv - Direcţia Economică;
 d-na Micşunica Baciu - Director executiv Direcţia resurse umane;
 d-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ;
 d-na Carmen Marta Ghiuţă - Şef serviciu juridic contencios;
 d-na Eugenia Drăguşanu - Inspector Compartiment Proiecte;
 d-na Luminiţa Mogda - Serviciu urbanism;
 d-na Daniela Pamfil - Inspector Compartiment învăţământ, cultură, sport, tineret;
 d-nul Dan Cazaciuc - Şef serviciu comunicare;
 d-nul Meluş Nazâru - Şef serviciu impozite şi taxe locale;
 d-nul Dan-Liviu Pogorevici - Director Administraţie publică locală;
 d-nul Răzvan Necula - Inspector Compartiment informatică, imagine;
 d-na Cristina Dăscălescu - Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură, cadastru;
 d-na Carmen Pascaru - Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-na Maria Murgoci - Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani;
 d-nul Ion Gheorghe - Director Poliţia Locală Focşani;
 d-nul Gheorghe Vasilescu - Director SC CUP SA Focşani;
 d-nul Manole Merchea - Director SC ENET SA Focşani;
 d-nul Săndel Ghiuţă - Director Serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor Focşani;
 d-nul Sorin Francu - Director Teatrul Municipal Focşani.
 d-nul Valentin Gheorghiţă - Director Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia Focşani.


La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.

Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu prezintă proiectul ordinii de zi care cuprinde 41 puncte:


Secţiunea I - proiecte de hotărâri


1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne şi externe, la 30 septembrie 2013, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9.300 lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013 reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Era Medievală evoluează astăzi" derulat de Liceul de Artă „Gheorghe Tăttărescu" Focşani în cadrul programului Comenius în perioada 4-5 decembrie 2013;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013 a sumei de 105,70 mii lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amplasare Semnal intrare în municipiul Focşani dinspre Mărăşeşti";

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Contorizarea energiei termice la Blocul nr. 27, str. Pictor N. Grigorescu" - municipiul Focşani";

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 47/226/31.07.2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare apă şi canalizare Cimitir Nordic" din municipiul Focşani, judeţul Vrancea;

7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 48/227/31.07.2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare apă şi canalizare Cimitir Sudic" din municipiul Focşani, judeţul Vrancea;

8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.312/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 24.500.000 lei, în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

9. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2013;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depuse de Plisc Doina, cu domiciliul în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 6A, ap. 60 şi Toscuţa Ioana cu domiciliul în Focşani, str. Tisa nr. 13;

11. proiect de hotărâre privind rezultatului final al evaluării managementului la Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala" Focşani, pe perioada 2009-2013;

12. proiect de hotărâre privind rezultatului final al evaluării managementului la Teatrul Municipal Focşani, pe perioada 2009-2013 şi stabilirea termenului de depunere a proiectului de management;

13. proiect de hotărâre privind rezultatului final al evaluării managementului la Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei", pe perioada 2009-2013 şi stabilirea termenului de depunere a proiectului de management;

14. proiect de hotărâre privind rezultatului final al evaluării managementului la Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia" Focşani, pe perioada 2009-2013 şi stabilirea termenului de depunere a proiectului de management;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării alegerii formei de gestiune şi a caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public în municipiul Focşani;

16. proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru funcţiile publice, centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite şi din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din instituţiile subordonate (Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, Poliţia Locală a Municipiului Focşani, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani);

17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 116/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de persoanl pentru Primăria municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;

18. proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali, declaraţi aleşi la data de 18 octombrie 2013, pentru Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Focşani şi declararea ca legal constituit al acestuia;

19. proiect de hotărâre privind însuşirea procesului-verbal pentru alegerea primarului, viceprimarilor şi a secretarului Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focşani;

20. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 30/11.02.2013 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani, pentru anul şcolar 2013-2014;

21. proiect de hotărâre privind modificarea Regulametului pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare fără autorizare şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani şi a taxelor aferente, aprobat prn Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 110/267/2008, modificată şi completată;

22. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focşani;

23. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada existenţei construcţiei către Parohia „Sfânta Cuvioasa Parascheva" a terenului în suprafaţă de 50 mp situat în Focşani, bdul. Independenţei nr. 4 bis aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea construirii unui depozit de cărţi şi obiecte de cult;

24. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada reabilitării a Sălii de sport - Şcoala nr. 10 „Duiliu Zamfirescu", ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, din str. Tinereţii nr. 2 către Compania Naţională de Investiţii SA Bucureşti;
25. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada reabilitării a Sălii de sport - Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, din str. Cuza Vodă nr. 43 către Compania Naţională de Investiţii SA Bucureşti;

26. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada reabilitării a Sălii de sport - Colegiul Unirea, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, din str. Cezar Bolliac nr. 13-15 către Compania Naţională de Investiţii SA Bucureşti;

27. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani către Partidul Popular - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Vrancea, a spaţiului situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amenajării unui sediu al organizaţiei;

28. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 21/31.01.2013 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor situate în Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică din municipiul Focşani;

29. proiect de hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani;

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 1372 mp. situat în Focşani, bdul. Republicii nr. 11-13, judeţul Vrancea, T. 39 P. 2502 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC COMCEREAL SA Vrancea;

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 36 mp. situat în Focşani, str. Aurora nr. 7A, judeţul Vrancea, T. 95 P. 5299 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Derderian Adriana;

32. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului local nr. 167/2013 privind aprobarea listei de priorităţi;

33. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului - Sud solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată şi modificată;

34. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Focşani să încheie contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din fondul locativ de stat situate în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 27 blocul L2-ap.1, L2-ap.14, în baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată şi modificată, a Decretului lege nr.61/1990 şi a Legii nr.85/1992;

35. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării şi Informării Publicului nr. 51055 din 11.10.2013 privind documentaţia P.U.D. şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spălătorie auto" - Focşani, intravilan, b-dul Bucureşti, nr. 6C

36. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării şi Informării Publicului nr. 51052 din 11.10.2013 privind documentaţia P.U.D. şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere locuinţă parter existentă, amenajare sediu firmă şi refacere acoperiş"- Focşani, intravilan, str. Ana Ipătescu, nr. 9

37. proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii sociale care solicită subvenţii din bugetul local al municipiului Focşani pentru anul 2014 în baza Legii nr. 34/1998;

38. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective, a criteriilor de participare în vederea organizării concursului la Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala" Focşani şi a comisiei de concurs;

39. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză şi notare a proiectului de management pentru Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei", a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea caietului de obiective pentru managementul Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei" ;

40. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză şi notare a proiectului de management pentru Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia" Focşani, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea caietului de obiective pentru managementul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia" Focşani;

41. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză şi notare a proiectului de management pentru Teatrul Municipal Focşani, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea caietului de obiective pentru managementul Teatrului Municipal Focşani;


Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume :

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „doresc să introduc pe ordinea de zi un proiect şi anume: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: contorizare energie termică, bl.C.2, sc.1, Aleea Căminului din municipiul Focşani şi în acelaşi timp să retrag de pe ordinea de zi câteva proiecte, datorită faptului că, nu am primit încă, până astăzi dimineaţă nişte reglementări privind aceste proiecte. Cred că ar fi foarte bine să le retrag şi să le introducem în şedinţa ordinară a lunii noiembrie, şi anume:
- proiectul cu nr.15 - proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării alegerii formei de gestiune şi a caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public în municipiul Focşani;
- proiectul cu nr. 22 - proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focşani;
- proiectul cu nr. 27 - proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani către Partidul Popular - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Vrancea, a spaţiului situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amenajării unui sediu al organizaţiei;
- proiectul cu nr. 30 - proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 1372 mp. situat în Focşani, bdul. Republicii nr. 11-13, judeţul Vrancea, T. 39 P. 2502 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC COMCEREAL SA Vrancea;
- proiectul cu nr. 38 - proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective, a criteriilor de participare în vederea organizării concursului la Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala" Focşani şi a comisiei de concurs;
- proiectul cu nr. 39 - proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză şi notare a proiectului de management pentru Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei", a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea caietului de obiective pentru managementul Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei" ;
- proiectul cu nr. 40 - proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză şi notare a proiectului de management pentru Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia" Focşani, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea caietului de obiective pentru managementul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia" Focşani;
- proiectul cu nr.41 - proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză şi notare a proiectului de management pentru Teatrul Municipal Focşani, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea caietului de obiective pentru managementul Teatrului Municipal Focşani;

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu retragerea proiectelor nominalizate şi cu introducerea proiectului: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: contorizare energie termică, bl.C.2, sc.1, Aleea Căminului din municipiul Focşani şi se aprobă cu 19 de voturi "pentru".

Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu: „"
Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali, declaraţi aleşi la data de 18 octombrie 2013, pentru Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Focşani şi declararea ca legal constituit al acestuia;

Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu: „îi invit aici pe cei 21 de consilieri locali ai Consiliului Local al Tinerilor pentru a depune jurământul".

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, dă citire jurământului şi fiecare consilier local pronunţă cuvântul „Jur" la auzul numelui său.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, dă citire listei de consilieri locali tineri:
- Pătrăşcanu Octavian - Colegiul Naţional Al. I.Cuza - Jur;
- Neagu Rareş-Cristian - Colegiul Naţional Al.I.Cuza - Jur;
- Ştefan Dragoş Alin - Colegiul Naţional Al. I.Cuza - Jur;
- Pîrlog George-Alexandru - Colegiul Naţional Unirea - Jur;
- Nicolaş Carla - Colegiul Naţional Unirea -Jur;
- Rotariu Angelica - Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu - Jur;
- Pîrcălabu Răzvan - Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu - Jur;
- Iordache Alisa - Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu - Absent;
- Ciucă Alexandra - Liceul cu Program Sportiv - Jur;
- Gurea Mihai - Liceul Pedagogic Spiru Haret - Jur;
- Voicu Nicoleta-Alexandra - Liceul Pedagogic Spiru Haret - Jur;
- Cobzaru Ana-Maria-Teodora - Liceul de Artă Gh.Tătărăscu - Absent;
- Lefter Maria - Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea - Jur;
- Herchea Monica - Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea - Jur;
- Apreotesei Ancuţa-Andreea - Colegiul Tehnic Ion Mincu - Jur;
- Oană Maria-Alexandra - Colegiul Tehnic Gh. Asachi - Jur;
- Dumitrescu Bianca-Maria - Colegiul Tehnic Edmond Nicolau - Jur;
- Copaciu Diana-Georgiana - Colegiul Tehnic Edmond Nicolau - Absent;
- Gavrilă Ionuţ-Alexandru - Colegiul Tehnic Edmond Nicolau - Jur;
- Andrei Cristina-Viorelia - Colegiul Tehnic Traian Vuia - Jur;
- Negoiţă Sandu - Colegiul Tehnic Traian Vuia - Absent;

Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu: „vă rugăm să vă retrageţi pentu a vă alege dintre dvs. primarul, cei 2 viceprimari şi secretarul".

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr.306.


Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne şi externe, la 30 septembrie 2013, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 307.


Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9.300 lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013 reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Era Medievală evoluează astăzi" derulat de Liceul de Artă „Gheorghe Tăttărescu" Focşani în cadrul programului Comenius în perioada 4-5 decembrie 2013;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 308.


Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013 a sumei de 105,70 mii lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 309.


Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amplasare Semnal intrare în municipiul Focşani dinspre Mărăşeşti";

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 310.


Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Contorizarea energiei termice la Blocul nr. 27, str. Pictor N. Grigorescu" - municipiul Focşani";

D-nul consilier Aurel Bâcu: „o recomandare, în special pentru ENET.
ENET-ul are posibilitatea să participe la licitaţiile care se organizează în vederea realizării acestor lucrări şi trebuie să participe şi să-şi ajusteze şi ei ofertele în aşa fel, încât să câştige licitaţia, pentru că are destui oameni în şomaj tehnic şi are capacitatea ca ENET-ul să facă această treabă".

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 311.


Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 47/226/31.07.2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare apă şi canalizare Cimitir Nordic" din municipiul Focşani, judeţul Vrancea;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 312.


Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 48/227/31.07.2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare apă şi canalizare Cimitir Sudic" din municipiul Focşani, judeţul Vrancea;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 313.


Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.312/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 24.500.000 lei, în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 314.


Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2013;

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „doresc să propun colegilor noştri un amendament, şi anume: diminuarea cu suma de 300 mii lei, de la cap. 81.02.06 şi suplimentarea cu aceiaşi sumă a cap. 70.02.06 - 20.01.09".

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, nefiind adoptat cu 19 voturi „abţineri".
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier Cătălin Vrabie şi se adoptă cu 19 voturi „pentru" devenind hotărârea nr. 315.


Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depuse de Plisc Doina, cu domiciliul în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 6A, ap. 60 şi Toscuţa Ioana cu domiciliul în Focşani, str. Tisa nr. 13;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 316.


Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind rezultatului final al evaluării managementului la Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala" Focşani, pe perioada 2009-2013;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 317.


Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind rezultatului final al evaluării managementului la Teatrul Municipal Focşani, pe perioada 2009-2013 şi stabilirea termenului de depunere a proiectului de management;

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „doresc să fac un amendament şi anume: se anulează din titlul şi din cuprinsul proiectului textul - şi stabilirea termenului de depunere a proiectului de management şi art. 2 în întregime".
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, nefiind adoptat cu 19 voturi „abţineri".
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier Tudorel-Daniel Trofin şi se adoptă cu 19 voturi „pentru" devenind hotărârea nr. 318.

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind rezultatului final al evaluării managementului la Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei", pe perioada 2009-2013 şi stabilirea termenului de depunere a proiectului de management;

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „doresc să fac un amendament şi anume: se anulează din titlul şi din cuprinsul proiectului textul - şi stabilirea termenului de depunere a proiectului de management şi art. 2 în întregime".
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, nefiind adoptat cu 19 voturi „abţineri".
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier Tudorel-Daniel Trofin şi se adoptă cu 19 voturi „pentru" devenind hotărârea nr. 319.

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind rezultatului final al evaluării managementului la Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia" Focşani, pe perioada 2009-2013 şi stabilirea termenului de depunere a proiectului de management;

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „doresc să fac un amendament şi anume: se anulează din titlul şi din cuprinsul proiectului textul - şi stabilirea termenului de depunere a proiectului de management şi art. 2 în întregime".
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, nefiind adoptat cu 19 voturi „abţineri".
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier Tudorel-Daniel Trofin şi se adoptă cu 19 voturi „pentru" devenind hotărârea nr. 320.


Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru funcţiile publice, centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite şi din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din instituţiile subordonate (Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, Poliţia Locală a Municipiului Focşani, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani);

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 321.


Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 116/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de persoanl pentru Primăria municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „doresc să fac un amendament în sensul, introducerii unui articol nou, transformarea postului ocupat de inspector cl.I, gradul profesional debutant, studii superioare, care figurează la Serviciul Urbanism, la nr.crt.182, în post de inspector cl.I, grad profesional asistent, studii superioare, urmare a încheierii perioadei de stagiu şi obţinerii calificativului corespunzător de către ocupantul postului".

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, nefiind adoptat cu 19 voturi „abţineri".
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan şi se adoptă cu 19 voturi „pentru" devenind hotărârea nr. 322.


Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 30/11.02.2013 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani, pentru anul şcolar 2013-2014;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 323.


Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Regulametului pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare fără autorizare şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani şi a taxelor aferente, aprobat prn Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 110/267/2008, modificată şi completată;

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „trebuie să vă informez că de-alungul celor 30 de zile cât proiectul de hotărâre a fost postat pe site-ul instituţiei, a fost o singură solicitare din partea d-nului Covaci Cornel, care apreciază că, citez: autoturismele se pot ridica chiar dacă în zonă nu există montat semnul adiţional - ridicări auto.
Noi am răspuns solicitărilor colegilor de la Poliţia Locală cu acest proiect de hotărâtre, dar am zis că este corect să vă informez şi despre acest aspect".

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 324.


Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada existenţei construcţiei către Parohia „Sfânta Cuvioasa Parascheva" a terenului în suprafaţă de 50 mp situat în Focşani, bdul. Independenţei nr. 4 bis aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea construirii unui depozit de cărţi şi obiecte de cult;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 325.


Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada reabilitării a Sălii de sport - Şcoala nr. 10 „Duiliu Zamfirescu", ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, din str. Tinereţii nr. 2 către Compania Naţională de Investiţii SA Bucureşti;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 326.


Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada reabilitării a Sălii de sport - Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, din str. Cuza Vodă nr. 43 către Compania Naţională de Investiţii SA Bucureşti;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 327.


Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada reabilitării a Sălii de sport - Colegiul Unirea, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, din str. Cezar Bolliac nr. 13-15 către Compania Naţională de Investiţii SA Bucureşti;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 328.


Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 21/31.01.2013 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor situate în Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică din municipiul Focşani;

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „s-a creat un pic de confuzie, şi aş vrea să lămurim, am discutat şi în comisie şi nu aş vrea să se creadă altceva.
Solicitarea aceasta a venit, probabil, neştiind, cel care a făcut solicitarea, că
există spaţii disponibile, eliberate de către cei care au avut spaţiu în chirie pe dreapta bulevardului, pe sensul de mers către Bucureşti. Au această destinaţie pentru care se solicită schimbarea destinaţiei la spaţiul de florărie, în condiţiile acestea, este inutil să schimbăm destinaţia, când avem un alt spaţiu cu aceeaşi destinaţie.
Îi vom comunica că poate să participe la licitaţia pe care o vom organiza la spaţiile respective şi bineînţeles, dacă oferă preţul cel mai mare sau dacă îndeplineşte condiţiile va câştiga spaţiul respectiv şi îşi v-a desfăşura activitatea".

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 19
voturi „abţineri".
Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 329.


Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 36 mp. situat în Focşani, str. Aurora nr. 7A, judeţul Vrancea, T. 95 P. 5299 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Derderian Adriana;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 330.


Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului local nr. 167/2013 privind aprobarea listei de priorităţi;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 331.


Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului - Sud solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată şi modificată;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 332.


Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Focşani să încheie contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din fondul locativ de stat situate în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 27 blocul L2-ap.1, L2-ap.14, în baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată şi modificată, a Decretului lege nr.61/1990 şi a Legii nr.85/1992;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 333.


Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării şi Informării Publicului nr. 51055 din 11.10.2013 privind documentaţia P.U.D. şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spălătorie auto" - Focşani, intravilan, b-dul Bucureşti, nr. 6C.

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 334.


Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării şi Informării Publicului nr. 51052 din 11.10.2013 privind documentaţia P.U.D. şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere locuinţă parter existentă, amenajare sediu firmă şi refacere acoperiş"- Focşani, intravilan, str. Ana Ipătescu, nr. 9.

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 335.


Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii sociale care solicită subvenţii din bugetul local al municipiului Focşani pentru anul 2014 în baza Legii nr. 34/1998;

D-nul consilier Aurel Bâcu:""eu propun pe d-nul consilier Lionida Milea".
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „propun pe d-na Elena-Luminiţa Balaban şi pe d-nul Tudorel-Daniel Trofin".

Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu: „propun ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii consilieri: Radu Niţu, Ionuţ Mersoiu, Puiu-Dragoş Horhocea.
Se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se aprobă cu 19 voturi „pentru".
Nu mai sunt alte propuneri şi se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării.
Comisia constată că s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul:

voturi „pentru" voturi „împotrivă" voturi „nule"

D-na Elena-Luminiţa Balaban: 19 - -
D-nul Tudorel-Daniel Trofin: 19 - -
D-nul Lionida Milea: 18 - 1

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr.336.

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: contorizare energie termică, bl.C.2, sc.1, Aleea Căminului din municipiul Focşani.

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 337.


Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însuşirea procesului-verbal pentru alegerea primarului, viceprimarilor şi a secretarului Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focşani;

Se dă citire procesului-verbal a Comisiei electorale centrale a municipiului Focşani, pentru alegerea primarului, viceprimarilor şi secretarului al Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focşani.
Pentru aceste funcţii au candidat următorii consilieri locali:
- Pătrăşcanu Octavian
- Apreotesei Ancuţa
- Nicolaş Carla
- Pârlog George
- Gurea Mihai
- Voicu Nicoleta-Alexandra
- Herchea Monica
- Neagu Rareş-Cristian
- Ciucă Alexandra

În urma votului liber exprimat a celor 21 consilieri locali tineri, s-au obţinut
următoarele rezultate:
- Pătrăşcanu Octavian - 10 voturi
- Nicolaş Carla - 9 voturi
- Ciucă Alexandra - 8 voturi
- Gurea Mihai - 6 voturi
- Apreotesei Ancuţa - 1 vot
- Pârlog George - 4 voturi
- Voicu Nicoleta-Alexandra - 4 voturi
- Herchea Monica - 5 voturi
- Neagu Rareş-Cristian - 4 voturi


Pentru funcţia de primar, a fost ales Pătrăşcanu Octavian, cu un număr de 10
voturi, iar pentru funcţiile de viceprimari au fost desemnate: Nicolaş Carla cu un număr de 9 voturi şi Ciucă Alexandra cu un număr de 8 voturi.
Pentru funcţia de secretar, a fost desemnat Gurea Mihai, cu un număr de 6 voturi.

Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu: „invit pe d-nul Mocanu Sergiu, fost Primar al tinerilor, să procedeze la predarea eşarfei, către noul primar".

D-nul Mocanu Sergiu, fost Primar al tinerilor: „Apreciez că am reuşit să mă dezvolt în mod frumos, să fac proiecte pentru tineri, proiecte frumoase, spun eu, să duc ştafeta Consiliului Local al Tinerilor cât mai sus, pe primul loc în ţară. Consiliul Local al Tinerilor, beneficiind de cel mai mare buget din România şi ca număr de proiecte, fiind primul.
Mulţumesc încă odată personalului Primăriei municipiului Focşani, care întotdeauna ne-a ajutat atunci când am avut nevoie, şi vreau să le transmit noilor consilieri, primar, viceprimari şi secretar, să ducă ştafeta mai sus decât am dus-o noi şi să facă lucruri cât mai frumoase pentru tinerii focşăneni.
Vă mulţumesc mult, şi vă doresc succes".

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 338.


Se prezintă Secţiunea a II a - discuţii, declaraţii politice.


Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu: solicită înscrieri la cuvânt.

D-nul consilier Lilian Ilie: „doresc să mă refer la ceea ce s-a întâmplat în Focşani zilele trecute.
Din câte ştim cu toţii, o persoană a decedat în urma unui tragic accident. A fost găsită decedată într-un canal, într-un şanţ unde se făceau lucrări pentru reabilitare termică, în Cartierul Suddin Focşani.
Ce am citit şi în presa locală, şi ce am remarcat şi astăzi, un aspect că, liberalii au sărit la gâtul primarului Bacinschi.
Chiar l-am întrebat pe d-nul Primar dacă are probleme cu gâtul. Mi-a răspuns că, nu.
Ar trebui să-şi asume responsabilitatea toate instituţiile abilitate şi, eu ştiu, cei care nu şi-au făcut treaba şi s-a ajuns la acest nefericit şi tragic accident.
Nu ştiu, din punct de vedere al autorităţii locale, şi ştim foarte bine că, liberalii conduc şi la nivel central şi la nivel local, au reprezentanţi şi la nivelul administraţiei publice locale, mă refer aici la viceprimari, la nivelul Prefecturii, a instituţiilor de deconcentrate. Cred că trebuie analizată cu atenţie această situaţie şi poate o să aflăm şi noi cauza reală şi de ce s-a putut întâmpla acest lucru în Focşani.
Ştim că Focşani-ul suferă de ... a iluminatului public, sunt foarte multe zone, unde noaptea este întuneric beznă, şi asta ar fi fost o cauză, de acea persoană a ajuns, unde a ajuns.
L-aş ruga şi pe d-nul Primar, dacă ne poate spune în câteva cuvinte, ce s-a întâmplat cu adevărat".

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „în primul rând transmit condoleanţe familiei. Dumnezeu să-l ierte.
O întâmplare nefericită din punctul meu de vedere, cred că nu-i bine să vorbim de rău, dar acesta a fost sfârşitul dânsului.
Am înţeles că avea nişte probleme. Nu pot să mă pronunţ încă. Dar din expertiza medicală care s-a făcut ... îmi este foarte greu să vorbesc de lucrul acesta. Dânsul ar fi avut nişte probleme, şi de sănătate şi chiar mai multe nu pot să ... chiar pe certificatul de deces, scrie acolo că ... comă, cam aşa ceva.
Deci, practic, a fost o treabă ... Eu astăzi am chemat toţi inspectorii, atât de la antreprenor cât şi de la constructor, de la diriginte de şantier. Am verificat toate procesele-verbale încheiate de organele care se ocupă de acestea, de la ITM.
Toate sunt puse la punct, toate corespund, toate respectă aceste norme de protecţie a muncii, atât a celor care muncesc cât şi a cetăţenilor municipiului Focşani. Deci, din punctul meu de vedere şi punctul de vedere al organelor de control, sunt în regulă.
Este adevărat, lucrăm pe o suprafaţă, aproape jumătate din municipiul Focşani la ora asta. Am lucrat după cum ştiţi şi dvs. sub trafic, cu toate că am luat măsuri, de dirijare a circulaţiei, a cetăţenilor, şi mai sunt anumite persoane care parcă intenţionat doresc să meargă pe un anumit traseu, nu vor să-l schimbe deloc, dar cu toate acestea, nu cred că am avut până acum probleme.
Sunt lucrări foarte mari, sunt lucrări foarte grele, şi v-am spus, lucrăm aproape pe o jumătate din oraş.
Măsurile pe care le-au luat dânşii sunt într-adevăr măsuri de protecţie. Aşa cum v-am spus, atât a cetăţenilor cât şi a acelor care îşi desfăşoară activitatea în aceste investiţii.
Cred că a fost o întâmplare nefericită şi încă odată, Dumnezeu să-l ierte. Mai mult de atât nu pot să spun".

D-nul consilier Gheorghiţă Berbece:„aş vrea să transmit o solicitare a unor cetăţeni din zona Pieţii Victoria, mai exact Zona Autogării vechi, lângă magazinul Lidl.
Acolo există şi o parcare şi există şi o staţie de taximetre.
Solicită instalarea unui bec. Pentru că acolo este o beznă totală noaptea. Este adevărat, nu este şantier acolo, dar, sunt alte riscuri, mai ales că este staţie de taxi.
Şi, deasemeni, un coş de gunoi, sau chiar mai multe în perimetrul respectiv.
Eu aş avea mai multe solicitări de făcut, dar, de vreo trei luni aştept să le adresez direct domnului de la DDSP.
Eu nu l-am văzut aici în şedinţă de cel puţin 4 luni. Vreau să ştiu dacă are obligaţia de a fi sau nu, prezent în sală".

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „o rezolvăm, nu este nici o problemă şi nu este aşa de greu.
Am luat legătura şi cu Poliţia municipiului Focşani şi cu Poliţia Locală. Alaltăieri noapte, de la BIG şi până în Sud, câteva coşuri de gunoi, scoase efectiv din fundaţie, câteva bănci rupte.
Nu ştiu, nu vede nimeni ... Am spus să facă o anchetă pe tema aceasta. Din ce cauză se distrug aceste bunuri. Nu o să pot niciodată să înţeleg, dar parcă, ar trebui să facem un pic mai mult. Mai multă educaţie legat de această problemă".

D-nul consilier Aurel Bâcu: „nu aş vrea să mai continui aspectul cu evenimentul nefericit. Este o întâmplare nefericită, care acum se află pe mâna organelor în drept să ancheteze şi să dea soluţie acestui dosar care este penal de acum.
Noi nu ne putem manifesta decât compasiunea şi eventual, să rugăm executivul să ia legătura cu familia şi dacă există posibilitatea unui ajutor în aceste clipe, la înmormântare, sau eu ştiu ... ar fi bine să o facem.
Aş mai întreba şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea, dacă a făcut vreo verificare pe protecţia muncii, la firma care executa lucrarea. Acţiuni de prevenţie nu cred că a făcut nici una.
Nu avem cum să prevenim astfel de evenimente dacă nu suntem prezenţi acolo.
Şi atât, pentru că nu m-aş lansa în declaraţii politice pe un eveniment nefericit. Pentru că ar trebui să-mi aduc aminte şi de perioada în care ne-au fost reduse pensiile şi salariile, şi să numărăm câţi morţi au fost prin atacuri de cord şi alte ..., perioada aceea.
Al doilea aspect pe care-l voiam. Dacă vom avea o prezenţă mai activă a Poliţiei Locale, după ora 23 când încep cursele pe bulevard. De la Ceasul Rău, până la staţia de ieşire din oraş, atunci vom găsi şi răspunsul la întrebarea
d-nului Primar, cine distruge şi scoate coşurile de gunoi, şi alte distrugeri.
Deci, stau pe bulevard şi văd în fiecare seară cum după ora 22,30 - 23,00 până către 1 - 2 noaptea, încep cursele. Se aşază, 2 - 3 maşini, una lângă alta, ocupă tot bulevardul ca să stea de vorbă în mijlocul bulevardului.
Am şi poze, nu pot să vi le arăt că sunt întunecate, era întuneric şi nu sunt prea concludente".

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dragi colegi, intervenţia mea de astăzi se doreşte a fi o informare pe care v-am trimis-o deja pe adresele dvs. de e-mail. Recunosc că abia ieri am reuşit să o trimit, prin care vă comunicam, cam ce am făcut eu împreună cu colegul viceprimar Necula în Grecia.
O să vedeţi acolo şi o informare despre Asociaţia Internaţională a Oraşelor mesagere a păcii, unde ne-am exprimat o intenţie de a adera şi noi.
Am rugat aparatul, să pregătească un proiect de hotărâre Consiliului Local al municipiului Focşani pentru luna viitoare şi în măsura în care o să consideraţi oportun să ne exprimăm disponibilitatea de a intra în această Asociaţie.
Rămâne să discutăm mai pe larg la comisiile de luna viitoare. Şi dacă aveţi întrebări sau ştiu eu, lucruri pe care din omisiune nu am reuşit să le cuprindem noi în raport, vă stăm la dispoziţie pentru orice altă lămurire. Vă mulţumesc.
Al doilea punct. Aş vrea să nu comentez titlurile articolelor din presă referitoare la alţi colegi din Consiliul Local, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt membri de partid, fie că sunt partide".
Aş avea rugămintea la colegii mei din Consiliul Local, să nu mai facă aprecieri doar pe baza unor articole de presă".

Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu constată că au fost epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Dorian Alecsandrescu

SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI, Eduard-Marian Corhană
ÎNTOCMIT, Cecilia Trufă

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar