Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focşani din data de 29 august 2013
2013-09-04 00:00:00

 

 

              R O M A N I A

        JUDETUL VRANCEA

      MUNICIPIUL FOCSANI

         CONSILIUL LOCAL

 

P R O C E S    V E R B A L

Din 29 august 2013

 

 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.

D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara din 29.08.2013, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar    1508 / 23.08.2013, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 18 consilieri prezenti din totalul de 21 de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

          Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana face precizarea ca lipsesc d-nii consilieri Gabriel Padineanu si Tudorel Daniel Trofin.

 

          La sedinta participa:

§  d-nul  Decebal Bacinschi - Primar al municipiului Focsani;

§  d-na Carmen Grosu - sef serviciu buget contabilitate, Directia economica;

§  d-na Micsunica Baciu - Director executiv Directia resurse umane;

§  d-na Diana Decuseara - Arhitect sef;

§  d-na Cristina Costin - sef serviciu, investitii, fond locativ;

§  d-na Paula Mindru - insector serviciu juridic contencios;

§  d-nul Melus Nazaru  - Sef serviciu impozite si taxe locale;

§  d-nul Dan Liviu Pogorevici - Director Administratie publica locala;

§  d-nul Marian Mihu - inspector  serviciu comunicare;

§  d-na Cristina Dascalescu - Sef serviciu administratie publica locala, agricultura, cadastru;

§  d-na Carmen Pascaru - Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;

§  d-nul Ion Diaconu - Director S.C. Transport Public SA Focsani;

§  d-nul Nelu Ionita - Politia Locala Focsani;

§  d-na Viorica Serbu - Director economic SC CUP SA Focsani;

§  d-nul Manole Merchea - director SC ENET SA Focsani.

 

           La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.

 

          Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal al sedintei din 25.07.2013.

Nu sunt discutii si se aproba cu  18 voturi "pentru".

 

In continuare dl. Presedinte de sedinta Ionut Mersoiu prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde:

 

Sectiunea I - proiecte de hotarari

 

1. proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Iorga Marius Eusebiu declarat ales la alegerile din data de 10 iunie 2012 in Consiliul local al municipiului Focsani, judetul Vrancea;

 

2. proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 29/208 din 31 iulie 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si desemnarea membrilor acestora, modificata;

 

3. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.1 alin. (1) din Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 76/255/28.08.2012 privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor depuse de persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial - asociatii ori fundatii constituite conform legii, cu sediul in municipiul Focsani, in vederea acordarii de finantari nerambursabile din Bugetul local al municipiului Focsani, in baza Legii nr. 350/2005 si Hotararii Consiliului local al municipiului Focsani nr. 326/18.12.2007;

 

4. proiect de hotarare privind aprobarea centrelor de executie bugetara a institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Focsani, ai caror conducatori au calitatea de ordonator tertiar de credite si arondarea la acestea a institutiilor fara compartiment financiar-contabil propriu;

 

5. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 alin. (2) la Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 147/30.05.2013 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei  „Vovidenia-Tabacari" Focsani ;

 

6. proiect de hotarare privind aprobarea garantarii cu maxim 20.088.000 lei, a unei finantari rambursabile interne/externe de 40.000.000 lei, ce va fi contractata de SC CUP SA Focsani, in vederea cofinantarii proiectului de investitii de interes local „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare - judetul Vrancea" in cadrul Programului operational sectorial de Mediu 2007-2013 (POS-Mediu);

 

7. proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.312/2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne/externe  in valoare de maxim 24.500.000 lei, in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

8. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii  Bugetului creditelor interne si a Programului de investitii cuprinse in anexele nr.77 - 79 la HCL nr. 96/04.04.2013 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focsani  pe anul 2013, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

9. proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii Consiliului local al municipiului Focsani nr. 46/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de executie pentru obiectivul de investitii „Extindere Sera Mindresti";

 

10. proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii Consiliului local al municipiului Focsani nr. 113/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii „Refacere infrastructurǎ strǎzi in municipiul Focsani - Acces pietonal si parcaje str. Bucegi ";

 

11. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reparatii capitale imprejmuire Scoala cu clasele I-VIII nr. 7 din municipiul Focsani";

 

12. proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local, prevazut in bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2013;

 

13. proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului General al municipiului Focsani pe anul 2013;

 

14. proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depuse de Chipaila Maria cu domiciliul in Focsani, str. C. Stere nr. 73, Ghinea Vasilica, cu domiciliul in Focsani, str. Longinescu nr. 7, ap. 4, Lupu Constanta cu domiciliul in Focsani, bdul. Independentei nr. 48, ap. 3 si Miron Lucica Viorica cu domiciliul in Focsani, Aleea Parc nr. 11, ap. 3;

 

15. proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 250/2009 pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare si dotari-Scoala nr 3", pe linia de finantare din cadrul  Programului Operational Regional  -Axa 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale. Domeniul major de interventie 3.4, si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect;

 

16. proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 251/2009 pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare si dotari-Scoala nr.8 Alexandru Vlahuta" , pe linia de finantare din cadrul  Programului Operational Regional-Axa 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale. Domeniul major de interventie 3.4 si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect;

 

17. proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Continuarea lucrarilor de reabilitare a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica" si a indicatorilor tehnico-economici;

 

18. proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului „Continuarea lucrarilor de reabilitare a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica";

 

19. proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.116/2013 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Primaria Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

20. proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani;

 

21. proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani, incepand cu data de 01.09.2013;

 

22. proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciul Public „Crese" din municipiul Focsani;

 

23. proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Serviciul Public „Crese" din municipiul Focsani;

 

24. proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 21/2013 pentru modificarea art. 1 la HCL nr. 343/2011 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor situate in „Perimterul Istoric Piata Unirii si Gradina Publica" din Focsani;

 

25. proiect de hotarare privind aprobarea schimnului de terenuri dintre municipiul Focsani si domnii Bajenaru Ovidiu-Alexandru si Bajenaru Monica-Elena ;

 

26. proiect de hotarare privind insusirea completarilor si modificarilor aduse anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr.168/2012 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Focsani;

 

27. proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 23/2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

28. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 53,00 mp. situat in Focsani, str. Dr. Telemac nr. 6, bl. 6, judetul Vrancea, T. 190 P. 10356 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Meca Valerica;

 

29. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicata si modificata si a Hotararii Consiliului local nr. 167/2013 privind aprobarea listei de prioritati;

 

30. proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului Municipiului Focsani sa incheie contracte de vanzare-cumparare pentru locuintele din fondul locativ de stat situate in Focsani, bdul. Bucuresti nr. 27 blocul L1-ap.26, L1-ap.29, L1-ap.30,       L1-ap.31, in baza prevederilor Legii locuintei nr.114/1996, republicata si modificata, a Decretului lege nr.61/1990 si a Legii nr.85/1992;

31. proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta, pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani, pe o perioada de trei luni, incepand cu luna septembrie 2013

 

Sectiunea a II-a -  avize, rapoarte, informari

 

1. Plangerea prealabila nr. 5212/2013 a U.P.C. Romania privind revocarea Hotararii Consiliului local al municipiului Focsani nr. 210/2013 privind realizarea retelelor publice de comunicatii electronice pe raza municipiului Focsani si revocarea art.2 alin.(2) lit. c) si d) din Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 211/2013 privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a municipiului Focsani;

 

2. Executia bugetului general al municipiului Focsani la 31 iulie 2013;

 

Sectiunea a III-a - discutii, declaratii politice.

          Dl. Primar Decebal Bacinschi "retrag proiectul de la punctul 25, proiect de hotarare privind aprobarea schimnului de terenuri dintre municipiul Focsani si domnii Bajenaru Ovidiu-Alexandru si Bajenaru Monica-Elena, inca nu am ajuns la o intelegere si ar mai fi de discutat."

          Se supune la vot ordinea de zi fara proiectul de hotarare nominalizat si se aproba cu 18 voturi „pentru" .

 

Sectiunea I - proiecte de hotarari

 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Iorga Marius Eusebiu declarat ales la alegerile din data de 10 iunie 2012 in Consiliul local al municipiului Focsani, judetul Vrancea.

Dl. presedinte de sedinta Ionut Mersoiu „rog comisia de validare sa se retraga pentru a analiza dosarul de la alegerile din 2012.

Comisia de validare revine in sala.

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „comisia de validare aleasa in baza Hotararii nr. 1/180/2012 a Consiliului Local Focsani a examinat in conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3 si a art. 33 din Legea nr. 215/2001, legalitatea alegerii d-lui consilier local Marius Eusebiu Iorga. Comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale si ca nu este cazul de incompatibilitate fapt pentru care a hotarat sa propuna validarea d-lui consilier local Marius Eusebiu Iorga."

 Dl. presedinte de sedinta Ionut Mersoiu il invita pe dl. Marius Eusebiu Iorga pentru a depune juramantul.

Dl. Marius Eusebiu Iorga citeste juramantul cu mana stanga pe Constitutie si Biblie "subsemnatul consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Focsani, in conformitate cu prevederile art. 32, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si completata si art. 7, alin. 1, din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, modificata si completata, depun in fata Consiliului local urmatorul juramant: jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focsani. Asa sa-mi ajute Dumnezeu."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 232

 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 29/208 din 31 iulie 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si desemnarea membrilor acestora, modificata.

Dl. presedinte de sedinta Ionut Mersoiu face precizarea ca dl. consilier Marius Eusebiu Iorga va lua locul d-lui Ionel Preda in comisiile de specialitate.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 233

 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.1 alin. (1) din Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 76/255/28.08.2012 privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor depuse de persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial - asociatii ori fundatii constituite conform legii, cu sediul in municipiul Focsani, in vederea acordarii de finantari nerambursabile din Bugetul local al municipiului Focsani, in baza Legii nr. 350/2005 si Hotararii Consiliului local al municipiului Focsani nr. 326/18.12.2007.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 234

 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea centrelor de executie bugetara a institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Focsani, ai caror conducatori au calitatea de ordonator tertiar de credite si arondarea la acestea a institutiilor fara compartiment financiar-contabil propriu.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 235

 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 1 alin. (2) la Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 147/30.05.2013 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei  „Vovidenia-Tabacari" Focsani.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 236

 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea garantarii cu maxim 20.088.000 lei, a unei finantari rambursabile interne/externe de 40.000.000 lei, ce va fi contractata de SC CUP SA Focsani, in vederea cofinantarii proiectului de investitii de interes local „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare - judetul Vrancea" in cadrul Programului operational sectorial de Mediu 2007-2013 (POS-Mediu).

Dl. consilier Lilian Ilie „la art. 3 spune cam asa: din bugetul municipiului Focsani sa asigure integral plata serviciului anual al datoriei publice locale. Puteti sa ne spuneti mai in amanunt ce inseamna acest lucru?"

D-na Cristina Costin „este vorba despre garantarea CUP SA, noi venim cu garantia daca acestia nu-si vor mai permite sa achite, este proiect cu garantarea europeana

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 237

 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.312/2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne/externe  in valoare de maxim 24.500.000 lei, in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru",  devenind hotararea nr. 238

 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii  Bugetului creditelor interne si a Programului de investitii cuprinse in anexele nr.77 - 79 la HCL nr. 96/04.04.2013 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focsani  pe anul 2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 239

 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii Consiliului local al municipiului Focsani nr. 46/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de executie pentru obiectivul de investitii „Extindere Sera Mindresti".

Dl. consilier Neculai Tanase „as fi vrut mai multe clarificari daca se poate in ceea ce priveste aceasta investitie."

Dl. Primar Decebal Bacinschi „inca din anul 2001 noi cumparam flori de pe undeva de la Pitesti si atunci am hotarat sa ne facem sera noastra proprie si in decursul anilor tot am investit, cate 1 - 2 miliarde lei si am reusit sa ne creeam aceasta sera a noastra a municipiului si in acelasi timp si pepiniera pentru copaci, tot ce avem noi in municipiu. Noi am adus aceasta investitie pana la un anumit stadiu, urmeaza sa continuam sa terminam aceasta investitie pentru a fi finalizata. Noi practic acum aprobam niste indicatori, iar in proiectul de buget de anul viitor sa prevedem niste bani sa finalizam aceasta investitie. Puteti merge si vedea ca este un lucru frumos facut acolo."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 240

 

Punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii Consiliului local al municipiului Focsani nr. 113/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii „Refacere infrastructurǎ strǎzi in municipiul Focsani - Acces pietonal si parcaje str. Bucegi ".

Dl. consilier Aurel Bacu „in ce consta modificarea pentru ca am mai votat odata?"

D-na Cristina Costin „este aceeasi valoare se modifica capitolele."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 241

 

          Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reparatii capitale imprejmuire Scoala cu clasele I-VIII nr. 7 din municipiul Focsani".

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 242

 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local, prevazut in bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2013.

Dl. consilier Bogdan Emilian Matisan „din discutiile purtate la comisia de buget a rezultat urmatorul amendament:

          A fost propusa repartizarea sumei de 904 mii lei pentru:

-         400 mii lei - Sistematizare si imprejmuire Scoala Stefan cel Mare

-         200 mii lei - material antiderapant - Directia de Dezvoltare Servicii publice

-         104 mii lei -  chirie Scoala Nicolae Iorga

-         200 mii lei - reparatii curente unitati de invatamant

                Se suplimenteaza suma repartizata din fondul de rezerva cu   334 mii lei dupa cum urmeaza:

              -182 mii lei pentru reparatii curente unitati de invatamant

              -152 mii lei despagubire Georgescu Florin Dumitru  conform Sentinta civila nr. 106/30.05.2012

          Se diminueaza cu 18 mii lei pozitia "Sistematizare si imprejmuire Scoala Stefan cel Mare" si se aloca cei 18 mii lei pentru reparatii curente invatamant.

Totalul repartizat din fondul de rezerva devine 1.238 mii lei defalcat astfel:

-         382 mii lei - Sistematizare si imprejmuire Scoala Stefan cel Mare

-         200 mii lei - material antiderapant - Directia de Dezvoltare Servicii publice

-         104 mii lei -  chirie Scoala Nicolae Iorga

-         400 mii lei - reparatii curente unitati de invatamant

-         152 mii lei - despagubire Georgescu Florin Dumitru 

Repartizare sume pentru  reparatii curente unitati de invatamant

INSTITUTIE

SUMA

mii lei

DESTINATIE

Gradinita nr. 1

0,70

Instalatii electrice

Gradinita nr. 2

5,00

Igienizare, reparatii firma luminoasa

Gradinita nr. 13

27,30

Grupuri sanitare si holuri pardoseli ;igienizare contabilitate ;

Gradinita 10 inlocuire doua tablouri electrice ;

Gradinita nr. 16

17,50

Igienizare interioara;

Gradinita nr. 17

25,00

10,00 mii lei Gradinita nr. 17 zugraveli baie,bucatarie ;spalatorie si gresie din gr.sanitare.

15,00 mii lei Gradinita nr. 11 lucrari de inlocuire a jgheaburilor ,table;tencuieli int.si ext.

Gradinita nr. 18

15,00

Reparatii zona de gatit bucatarie

Scoala Anghel Saligny

15,00

Amenajarea unei Sali de clasa pentru grupa pregatitoare si finalizarea lucrarilor de igienizare in spatiile comune ;

Scoala Duiliu Zamfirescu

11,00

Finalizare igienizare imobil Scoala si Gradinita cu program prelungit nr.7 ;

Colegiul Edmond Nicolau

20,00

Igienizare,vopsitorii si reparatii canalizare atelier scoala

Colegiul Gheorghe Asachi

14,00

Igienizare camin internat;

Liceul G.G.Longinescu

65,00

50,00 mii lei pentru Gradinita nr. 15 -tavane gr.sanitare;infiintarea unei Sali de mese; inlocuire 4 ferestre PVC;inlocuire conducte deteriorate susol;

15,00 mii lei pentru liceu

Colegiul Tehnic Ion Mincu

50,00

Igienizare internat, reparatii fatada zona sud

Liceul cu program sportiv

81,50

Reparatii coloana apa pentru internat; reparatii acoperis imobil;

Colegiul Economic M. Kogalniceanu

15,00

Instalatie paratrasnet

Liceul Pedagogic Spiru Haret

15,00

Igienizare interioara

Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia

23,00

Igienizare si vopsitorii

TOTAL

400,00

 

Deasemenea se diminueaza cu 22 mii lei pozitia "Alimentare cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc nr. 13. Si se aloca suma de 22 mii lei Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007 la articolul "Masini, echipamente si mijloace de transport pentru achizitionarea unei pompe de apa de inalta presiune, multietajata necesara la instalatia de irigare a Complexului Sportiv Milcov Sud. Acestea au fost amendamentele reiesite din discutiile de la comisia de buget."

Dl. consilier Neculai Tanase „am observat ca la Scoala Stefan cel Mare in urma cu o luna se alocasera 800 mii lei, acum vad ca se aloca 400 mii lei. Vroiam sa intreb, se aloca bani mai putini, este mai ieftin?"

Dl. Primar Decebal Bacinschi „vreau sa impartim lucrurile in doua. Este programul acesta cu fonduri europene privind reabilitarea acestei scoli unde constructorul mai solicita niste bani pentru lucrari executate suplimentar fata de cele care au fost prevazute in caietul de sarcini si pentru care el a semnat un contract. Datorita faptului ca pana la aceasta data proiectantul cu dirigintele de santier si reprezentantii nostri nu au tras linie finala privind lucrarile si valoarea lucrarilor, pentru ca nu i-am platit ultima factura la aceasta investitie am zis sa impartim putin lucrurile in doua sa putem deschide scoala pe data de 16 septembrie si atunci am venit cu acest proiect de hotarare pentru ca pentru tot ce inseamna lucrari exterioare si nu au fost prinse ca lucrari eligibile, noi cand am prezentat proiectul la Braila am prins inclusiv aceste lucrari, dar ei ni le-au dat jos si au spus ca nu sunt lucrari eligibile. Aceste lucrari fiind refacerea gardului, refacerea terenurilor, astfaltarea curtii, canalizarea si tot ce inseamna lucrari exterioare pentru finalizarea lucrarilor pana la data de 16 septembrie."

Dl. consilier Neculai Tanase „asta ce inseamna ca s-au scos niste lucrari care nu erau eligibile? Pentru ca initial era vorba de 800 mii lei si acum sunt de 400 mii lei."

Dl. Primar Decebal Bacinschi „discutam la global, s-a venit cu lucrarile exterioare pe care noi vream sa le executam. Datorita faptului ca inca nu s-a tras linie si inca nu am cazut de acord care este suma totala a acestei lucrari am spus ca vrem sa incepem scoala pe data de 16 septembrie si sa impartim lucrarile in doua, ce ne trebuie pentru tot ce inseamna exterior pentru ca in interior scoala este terminata, mai este doar la parter de facut curatenie pentru ca in rest s-a facut. S-a inceput montarea de mobilier, ca sa putem termina pana pe data de 16 septembrie mai sunt lucrarile exterioare. Practic acesti bani cuprind tot ce inseamna lucrari exterioare."

Dl. consilier Catalin Vrabie „noi am discutat in ultima sedinta si am avut si la comisii discutii destul de aprinse referitor la anumite lucrari care au fost facute pe obiectivul Scoala nr. 9 fara imprejmuire si curte. Discutiile si nelamurile pe care       le-am avut pe lucrarea efectiv pe construire si reamenajare Scoala nr. 9. De la inceput stiam cu totii si ni s-a prezentat in sedinta de Consiliu Local ca partea de imprejmuire si de curte nu a fost prinse ca si parte eligibila in proiect si ca urma sa o facem din bugetul Consiliului Local, aici nu au fost discutii si nu au fost pareri contradictorii. Problema noastra a fost la cealalta parte de investitii. Noi discutam astazi si alocam 400 mii lei imprejmuire si pentru curtea scolii pentru care nu este nici o neclaritate, trebuia executata stiam de la inceput de cand am depus proiectul ca o vom executa din banii Consiliului Local si asta este, am ajuns la momentul cand trebuie sa o executam. Cu restul de lucrari suplimentare asa cum spunea dl. Primar pe care noi am avut putine divergente in Consiliul Local vom vedea ce se va intampla in perioada imediat urmatoare si vom lua o decizie ulterior. Nu este o reducere de suma, astazi vorbim de o alocare pentru un alt obiectiv, nu pentru cel despre care am discutat anul trecut."

Dl. consilier Aurel Bacu „este bine ca se realizeaza si se finalizeaza scoala numai ca ma gandesc ca acest proiect trebuia sa treaca in sedinta de luna trecuta pentru imprejmuire si gard pentru ca mai sunt doua saptamani si incepe scoala. Cat priveste banii pentru aceasta investitie sa tragem niste invataminte, sa calculam de la inceput bine. Este foarte bine ca ajung banii si pentru a ramane bani si pentru celelalte obiective scolare care sunt in municipiul Focsani si care au nevoie de bani."

Dl. consilier Bogdan Emilian Matisan „vreau sa fac o mica corectura, amendamentul legat de Clubul Sportiv o sa-l fac la rectificarea de buget. Ultimul amendament nu se consemneaza la acest proiect."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 243

 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului General al municipiului Focsani pe anul 2013.

Dl. consilier Bogdan Emilian Matisan „aici revin cu acel amendament si anume: se diminueaza cu 22 mii lei pozitia "Alimentare cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc nr. 13. Si se aloca suma de 22 mii lei Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007 la articolul "Masini, echipamente si mijloace de transport pentru achizitionarea unei pompe de apa de inalta presiune, multietajata necesara la instalatia de irigare a Complexului Sportiv Milcov Sud."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 244

 

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depuse de Chipaila Maria cu domiciliul in Focsani, str. C. Stere nr. 73, Ghinea Vasilica, cu domiciliul in Focsani, str. Longinescu nr. 7, ap. 4, Lupu Constanta cu domiciliul in Focsani, bdul. Independentei nr. 48, ap. 3 si Miron Lucica Viorica cu domiciliul in Focsani, Aleea Parc nr. 11, ap. 3.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 245

 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 250/2009 pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare si dotari-Scoala nr 3", pe linia de finantare din cadrul  Programului Operational Regional  -Axa 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale. Domeniul major de interventie 3.4, si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect.

Dl. consilier Catalin Vrabie „la art 1 spune asa: modificarea art. 2 din HCL nr. 250/2009 pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare si dotari Scoala nr. 3" pe linia de finantare din cadrul Programului Operational Regional Axa 3, care va avea urmatorul continut:aprobarea cofinantarii proiectului in suma de „x" lei dar si a cheltuielilor suplimentare ce pot aparea pe perioada de implementare a proiectului in situatia aprobarii finantarii nerambursabile a proiectului. Va rog sa ma lamuriti si pe mine cineva ce sunt aceste cheltuieli suplimentare ce pot aparea?"

D-na Cristina Costin „in 2009 am aprobat un studiu de fezabilitate, avand in vedere normele in vigoare mai sunt lucrari ce nu sunt cuprinse in proiect."

Dl. consilier Catalin Vrabie „la momentul acesta stim valoarea absoluta, de ce nu este trecuta ca si contributie proprie neeligibila si este trecuta aceasta fraza „orice alte cheltuieli care pot apare in proiectul in derulare"? Pun intrebarea pentru ca incerc sa evitam situatii pe care le-am avut de exemplu la Scoala nr. 9 si iar o sa apara discutii ca sunt suplimentare sau nu, si altele. Noi vom sti la momentul cand vom demara procedura de achizitie, vom sti valoarea proiectului totala, eligibil si neeligibil incluzand si aceste cheltuieli pe care nu am putut sa le bagam in proiectul tehnic la momentul cand s-a realizat studiul de fezabilitate."

Dl. Primar Decebal Bacinschi „una este in momentul in care executi o lucrare noua pentru ca la o lucrare noua, pentru ca pana scoti la cota zero pot aparea niste discutii, de acolo in sus toate lucrarile sunt foarte bine masurate si dimensionate. In momentul in care merg pe reparatii incepi sa desfaci, se da jos tencuiala, se scoate pardoaseala pot aparea niste lucrari neprevazute ce trebuiesc efectuate, nu aveai cum sa le prevezi. Sunt niste lucrari de care nu-ti dai seama in momentul in care ai facut proiectul."

Dl. consilier Catalin Vrabie „acestea sunt neprevazute."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 246

 

Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 251/2009 pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare si dotari-Scoala nr.8 Alexandru Vlahuta" , pe linia de finantare din cadrul  Programului Operational Regional-Axa 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale. Domeniul major de interventie 3.4 si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 247

 

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Continuarea lucrarilor de reabilitare a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica" si a indicatorilor tehnico-economici.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 248

 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului „Continuarea lucrarilor de reabilitare a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica".

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 249

 

Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.116/2013 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Primaria Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 250

 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani.

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 251

 

Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani, incepand cu data de 01.09.2013.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 252

 

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciul Public „Crese" din municipiul Focsani.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 253

 

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Serviciul Public „Crese" din municipiul Focsani.

Dl. consilier Bogdan Emilian Matisan „in urma discutiilor avute la comisia de buget, dar si la celelalte comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local s-a facut un amendament la acest proiect pentru a ajunge la standardul din lege pentru acest serviciu, Serviciul Public „Crese" din municipiul Focsani si au rezultat urmatoarele modificari si vorbesc despre modificari aparute la anexa 1 si anexa 2 din proiectul de hotarare. La compartimentul crese se modifica numarul de personal de la 26 persoane la 42, astfel: la Cresa nr. 1 de la 13 persoane la 21 persoane si la Cresa nr. 7 de la 13 persoane la 21 persoane. Astfel functii contractuale de executie se modifica de la 30,5 la 46,5 si total posturi 47,5. La anexa nr. 2 practic modificarile sunt urmatoarele: educator puericultor grad didactic definitiv de la 1 la 5 si educator puericultor grad didactic II de la 1 la 5, asta pentru Cresa nr. 1 si pentru Cresa nr. 7 educator puericultor grad didactic definitiv de la 1 la 5 si educator puericultor grad didactic II de la 1 la 5, deci practic pentru personalul care se va ocupa strict de educatia copiilor de o anumita varsta. Total posturi 47,5."

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „nu vreau sa o luati ca o observatie, ma adresez aparatului Primariei, dar in cazul acestui proiect daca nu am fi fost atenti puteam sa-l aprobam, motivatia dumneavoastra pentru a ne pune in fata o organigrama asa cum a fost ea initial legat de niste bariere aproape de nedepasit in speta e vorba de acest post nou, puericultor, care nici macar nu exista ca si structura ocupationala. Dar in acelasi timp Primaria Focsani fiind pionier in a pune in aplicare aceasta lege care reorganizeaza cresele, daca a facut acest pas trebuia sa asigure si cadrul necesar pentru ca functionarea sa fie asa cum legiuitorul a inteles, nu intamplator a crescut numarul de cadre care au grija de copii. Auzim la media cazuri de copii care patesc tot felul de necazuri si dorinta consilierilor a fost de a asigura acest cadru. Cred ca prin comunicare catre Inspectoratul Scolar, Ministerul Educatiei se va gasi solutia pentru a suplini lipsa acestor educatori puericultori cu persoane care au o pregatire apropiata. Va rog atunci cand este vorba de copii sa fim foarte atenti pentru ca atunci cand peste tot se restructureaza posturi legiuitorul vine si aduce oameni pentru a avea grija de copii, noi sa nu neglijam acest lucru."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 254

 

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 21/2013 pentru modificarea art. 1 la HCL nr. 343/2011 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor situate in „Perimterul Istoric Piata Unirii si Gradina Publica" din Focsani.

Dl. consilier Dragos Puiu Horhocea „deoarece la momentul licitatiei s-ar putea sa existe un conflict de interese ma voi abtine de la vot la acest proiect de hotarare."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 255

 

Punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea schimnului de terenuri dintre municipiul Focsani si domnii Bajenaru Ovidiu-Alexandru si Bajenaru Monica-Elena, a fost retras de initiator.

 

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind insusirea completarilor si modificarilor aduse anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr.168/2012 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Focsani.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 256

 

Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 23/2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.

          Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 257

 

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 53,00 mp. situat in Focsani, str. Dr. Telemac nr. 6, bl. 6, judetul Vrancea, T. 190 P. 10356 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Meca Valerica.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 258

 

Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicata si modificata si a Hotararii Consiliului local nr. 167/2013 privind aprobarea listei de prioritati.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 259

 

Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului Municipiului Focsani sa incheie contracte de vanzare-cumparare pentru locuintele din fondul locativ de stat situate in Focsani, bdul. Bucuresti nr. 27 blocul L1-ap.26, L1-ap.29, L1-ap.30, L1-ap.31, in baza prevederilor Legii locuintei nr.114/1996, republicata si modificata, a Decretului lege nr.61/1990 si a Legii nr.85/1992.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 260

 

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta, pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani, pe o perioada de trei luni, incepand cu luna septembrie 2013.

Dl. consilier Radu Nitu „din partea grupului USL propun pe dl. consilier Dorian Alecsandrescu".

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 261

 

          Dl. Primar Decebal Bacinschi „mai este un proiect care as vrea sa fie introdus pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica."

          Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „d-le secretar intrebarea mea este: din punctul meu de vedere Consiliul Local poate sa completeze ordinea de zi nu numai la inceputul sedintei si va intreb daca se poate? De ce? Este posibil ca un proiect important pentru noi sa poata fi finalizat sau sa apara in decursul sedintei. Aici nu este situatia aceasta dar este situatia unui cetatean care asteapta aceasta concesiune. Am fost pe teren, am vizionat-o, am fost de acord. Din punctul dumneavoastra daca am putea s-o introducem pe ordinea de zi acum prin votul nostru?"

          Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Marian Corhana „legiuitorul glasuieste ca ordinea de zi se aproba la inceputul sedintei, asa este firesc, nu precizeasca ca ar fi interzis ca pe parcurs sa completeze ordinea de zi. Proiectul de hotarare a fost discutat la comisia de urbanism, marti dupa amiaza, luni a facut obiectul vizionarii, n-am stiut care este exact optica dumneavoastra vis-a-vis de completarea ordinii de zi. Din punctul meu de vedere nu sunt probleme se poate discuta."

          Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „atunci unul dintre noi, eu, solicit introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect si dumneavoastra supuneti la vot."

 

          Se supune la vot introducerea proiectului de hotarare pe ordinea de zi si se aproba cu 19 voturi „pentru".

 

          Se prezinta proiectul de hotarare din completarea ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniul privat al municipiului Focsani adiacent constructiilor existente pentru extinderea acestora.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 262

 

Sectiunea a II-a -  avize, rapoarte, informari

 

1. Plangerea prealabila nr. 5212/2013 a U.P.C. Romania privind revocarea Hotararii Consiliului local al municipiului Focsani nr. 210/2013 privind realizarea retelelor publice de comunicatii electronice pe raza municipiului Focsani si revocarea art.2 alin.(2) lit. c) si d) din Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 211/2013 privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a municipiului Focsani;

          Dl. consilier Neculai Tanase „am citit si eu aceasta plangere si dupa ce invoca dansii in aceasta plangere inseamna ca noi am votat o hotarare care incalca o lege? Probabil dl. secretar este cel mai in masura sa ne raspunda."

          Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „materialul pe care il aveti dumneavoastra la mapa reprezinta o plangere prealabila in acceptiunea legii contenciosului. Ce trebuie sa stiti este ca luni impreuna cu dl. Primar si cu d-na Costin am participat la o discutie cu reprezentantii societatii UPC Romania, au venit reprezentantii din Bucuresti. Dumnealor critica cele doua hotarari nu prin prisma faptului ca ar fi un text de lege pe care il incalca, ci prin aceea ca teoretic in doi ani de zile nu ar avea posibilitatea tehnica si material, financiara pentru a sustine inlocuirea retelei. Discutiile nu au fost fara rezultat si in acest sens maine o sa apara in presa scrisa faptul ca luni la ora 11,00, dl. Primar a invitat toti detinatorii de retele la sediul Primariei la sala 212, pentru a discuta modalitati de punere in aplicare si executare a acestor hotarari. Eu am discutat cu colega jurista din partea UPC-ului, a zambit, e un motiv prin care noi ne sicanam ca si juristi, din punctul meu de vedere hotararile sunt legale, probabil o sa le raspundem, dar luni o sa fie si dumnealor prezenti la aceasta intalnire si o sa le raspundem in scris in sensul ca ne mentinem aceste doua hotarari, este reprezentantul UPC-ului, dl. Dumitrascu aici in sala, daca va uitati dupa cineva. Dar din punctul nostru de vedere aceste hotarari sunt legale. Dumnealor invoca faptul ca le permite legea sa mearga in continuare cu retele supraterane, asa este, dar cu conditia cumulativa sa mai indeplineasca si alte doua conditii care duc tot la acceptul

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar