Proces Verbal al Consiliului Local Focsani
2013-09-30 00:00:00

 

               R O M A N I A

        JUDETUL VRANCEA

      MUNICIPIUL FOCSANI

         CONSILIUL LOCAL

 

P R O C E S    V E R B A L

 

Din 26 septembrie 2013

 

 

            Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.

D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara din 26.09.2013, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar    1621 / 20.09.2013, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 19 consilieri prezenti din totalul de 21 de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

          Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana face precizarea ca lipseste motivat fiind in delegatie de serviciu d-na consilier Luminta Elena Balaban si intarzie dl. consilier Catalin Vrabie.

 

          La sedinta participa:

 • § d-nul Decebal Bacinschi - Primar al municipiului Focsani;
 • § d-na Carmen Grosu - sef serviciu buget contabilitate, Directia economica;
 • § d-na Micsunica Baciu - Director executiv Directia resurse umane;
 • § d-na Diana Decuseara - Arhitect sef;
 • § d-na Luminita Mogda - sef serviciu urbanism;
 • § d-na Cristina Costin - sef serviciu, investitii, fond locativ;
 • § d-na Carmen Ghiuta - sef serviciu juridic contencios;
 • § d-nul Melus Nazaru - Sef serviciu impozite si taxe locale;
 • § d-nul Dan Mihai Cazaciu - sef serviciu comunicare;
 • § d-nul Razvan Necula - inspector serviciu comunicare;
 • § d-na Cristina Dascalescu - Sef serviciu administratie publica locala, agricultura, cadastru;
 • § d-na Carmen Pascaru - Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 • § d-nul Ion Diaconu - Director S.C. Transport Public SA Focsani;
 • § d-nul Ion Gheorghe - director Politia Locala Focsani;
 • § d-na Viorica Serbu - Director economic SC CUP SA Focsani;
 • § d-nul Manole Merchea - director SC ENET SA Focsani.

            

           La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.

 

          Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal al sedintei din 29.08.2013.

Nu sunt discutii si se aproba cu  19 voturi "pentru".

 

In continuare dl. Presedinte de sedinta Dorian Alecsandrescu prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde:

 

Sectiunea I - proiecte de hotarari

 

1. proiect de hotarare privind aprobarea, in baza Legii nr. 34/1998, a liniilor prioritare pentru subventionarea din bugetul local al municipiului Focsani a asociatiilor si fundatiilor care acorda servicii sociale pentru anul 2014, constituirii Comisiei de evaluare si selectionare, a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, Grilei de evaluare, categoriile de  cheltuieli eligibile precum si nivelul mediu lunar al subventiei care se acorda pentru o persoana asistata;

 

2. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 7.403 lei din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2013 reprezentand cheltuieli neeligibile aferente proiectului „TO READ IS TO GROW" derulat de Scoala Gimnaziala Duiliu Zamfirescu Focsani in cadrul programului Comenius in perioada 7-12 octombrie 2013;

 

3. proiect de hotarare privind aprobarea organizarii alegerilor si a Regulamentului de organizare si desfasurare ale acestora in vederea constituirii Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focsani;

 

4. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2013 a sumei de 4.480 lei pentru organizarea alegerilor Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focsani, ce vor avea loc in luna octombrie 2013;

                          

5. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Contorizarea energiei termice la Blocul E4, Aleea Caminului - municipiul Focsani";

 

6. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii „Contorizarea energiei termice la Blocul nr. 24 (3 scari), bdul. Garii - municipiul Focsani";

 

7. proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului General al municipiului Focsani pe anul 2013;

 

8. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Statutului SC ENET SA Focsani, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 77/1995, cui modificarile si completarile ulterioare;

 

9. proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului intern al Serviciului Public Crese;

 

10. proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii care frecventeaza cresele din cadrul Serviciului Public Crese;

 

11. proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 107/2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Consiliului local al municipiului Focsani si a Comisiei de solutionare a contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

12. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 91/270/2012 privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focsani in Consiliul de administratie la unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Focsani;

 

13. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 98/277/2012 privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focsani in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Focsani;

 

14. proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Focsani si domnii Bajenaru Ovidiu-Alexandru si Bajenaru Monica-Elena;

 

15. proiect de hotarare privind insusirea modificarilor aduse anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr.168/2012 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Focsani;

 

16. proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii  si, dupa caz, casarii unor bunuri inventariate in domeniul privat al municipiului Focsani;

 

17. proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei imobilului compus din constructie cu destinatia de magazie si teren aferent in suprafata de 409,00 mp., situat in Focsani, str. Cuza Voda nr. 43C, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, aflat in administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu Cotea" Focsani, intrucat nu mai sunt necesare activitatii de invatamant;

 

18. proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unor suprafete de teren ce apartin domeniului public al municipiului Focsani, aferente imobilelor in care functioneaza Gradinita nr. 1, Scoala nr. 1 „Nicolae Iorga" si Scoala nr. 8 „Al. Vlahuta", intrucat nu mai sunt necesare activitatii de invatamant;

 

19. proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita catre Consiliul Judetean Vrancea a terenului in suprafata de 2290 mp apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, situat in intravilanul municipiului Focsani, tarlaua 72, parcela 373, in vederea amplasarii unui depozit de deseuri electrice si electronice, pe durata existentei obiectivului „Sistemului Integrat de Management al Deseurilor in judetul Vrancea";

 

20. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a patru terenuri in suprafata de 28,50 mp fiecare, situate in Focsani, str. Plevnei PT 4, care apartin domeniului privat al municipiului Focsani, in vederea amplasarii de constructii provizorii avand destinatia de garaje;

 

21. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora;

 

22. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pozitiei nr. 8 din anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 302/17.12.2002 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora;

 

23. proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 23/2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

24. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 19,00 mp. situat in Focsani, bdul. Unirii nr. 5, bl. B4, judetul Vrancea, T. 153 P. 7869% ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Dediu Constantin;

 

25. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 6,00 mp. situat in Focsani, str. Mitropolit Varlaam nr. 8, judetul Vrancea, T. 197 P. 10875 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Nica Marian si Nica Ionica;

 

26. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 21,04 mp. situat in Focsani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, bl. 17, judetul Vrancea, T. 187 P. 10086 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Groza Doina-Lidia;

 

27. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicata si modificata si a Hotararii Consiliului local nr. 167/2013 privind aprobarea listei de prioritati;

 

28. proiect de hotarare privind aprobarea unui numar de patru schimburi de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Brailei respectiv Cartierul Tineretului - Sud solicitate de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996 republicata si modificata;

 

 

29. proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului Municipiului Focsani sa incheie contracte de vanzare-cumparare pentru locuintele din fondul locativ de stat situate in Focsani, bdul. Bucuresti nr. 27 blocul L1-ap.21, L1-ap.17, L2-ap.29, in baza prevederilor Legii locuintei nr.114/1996, republicata si modificata, a Decretului lege nr.61/1990 si a Legii nr.85/1992;

 

30. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii locuintei din fondul locativ de stat situata in Focsani, str. Horia, Closca si Crisan nr. 11 catre familia Trif Ileana in baza prevederilor Decretului Lege nr. 61/1990 si Legii nr. 112/1995 cu modificarile si completarile ulterioare;

 

31. proiect de hotarare privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 171/2011 privind aprobarea utilizarii domeniului public/privat al municipiului Focsani in vederea infiintarii si functionarii teraselor sezoniere.

 

Sectiunea a II-a - discutii, declaratii politice.

          Ia cuvantul dl. Primar Decebal Bacinschi "doresc sa retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotarare de la punctul 14, proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Focsani si domnii Bajenaru Ovidiu-Alexandru si Bajenaru Monica-Elena, datorita faptului ca am incheiat cu dansii un act pe o perioada de 1 an de zile sa putem folosi curtea scolii, urmand ca in aceasta perioada sa hotaram daca doreste sa faca sau nu schimb de terenuri. Si as dori sa introduc pe ordinea de zi doua proiecte: proiect de hotarare privind privind modificarea anexei de la HCL nr. 46 / 26.02.2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de executie pentru obiectivul de investitii „Extindere Sera Mindresti" municipiul Focsani, judetul Vrancea, cu modificarile ulterioare si proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii in perioada 07-10 octombrie 2013 a d-lui Necula Ionel Gabriel si a d-lui Trofin Tudorel Daniel, viceprimarii municipiului Focsani in Grecia la Messolonghi pentru a participa la adunarea generala a Asociatiei Internationala a oraselor Mesagerii Pacii".

 

          Se supune la vot ordinea de zi cu introducerea proiectelor nominalizate si cu retragerea proiectului nominalizat si se aproba cu 19 voturi „pentru" .

         

Sectiunea I - proiecte de hotarari

 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea, in baza Legii nr. 34/1998, a liniilor prioritare pentru subventionarea din bugetul local al municipiului Focsani a asociatiilor si fundatiilor care acorda servicii sociale pentru anul 2014, constituirii Comisiei de evaluare si selectionare, a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, Grilei de evaluare, categoriile de  cheltuieli eligibile precum si nivelul mediu lunar al subventiei care se acorda pentru o persoana asistata.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 263

 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 7.403 lei din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2013 reprezentand cheltuieli neeligibile aferente proiectului „TO READ IS TO GROW" derulat de Scoala Gimnaziala Duiliu Zamfirescu Focsani in cadrul programului Comenius in perioada 7-12 octombrie 2013.

Dl. consilier Neculai Tanase „desi este un proiect initiat de colegul meu dl. Matisan, nu pot sa fiu decat fericit ca a facut un astfel de proiect, mi se pare o initiativa foarte buna mai ales ca Scoala Duiliu Zamfirescu este o scoala importanta din municipiul Focsani care are si rezultate. Deasemenea studiind programul lor am vazut ca vor sa viziteze si obiective din centrul municipiului Focsani, chiar as sugera daca s-ar putea sa viziteze in limita programului sa viziteze si Primaria. Este o intiativa buna si laudabila si cred ca ar trebui cat mai multe scoli sa beneficieze de astfel de subventii pentru a se putea educa in spiritul „noului"."

Dl. consilier Bogdan Emilian Matisan „d-le consilier apreziez, aprecierile dumneavoastra, proiectul in linii mari este declansat de catre Scoala Duiliu Zamfirescu inca de acum doi ani, practic ceea ce se va intampla la inceptul lunii octombrie este intoarcerea vizitelor pe care elevii si profesorii coordonatori le-au facut in tarile respective si este vorba aici de Spania, Franta, Italia, Grecia si Turcia. Proiectul se doreste a fi pentru Romania un motiv de a ne expune in fata strainilor valorile artistice, de aceea daca ati fost atent in programul respectiv se are in vedere promovarea creatiilor literare ca si a locurilor de unde scriitorii nostri mari au trait si au creat."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 264

 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea organizarii alegerilor si a Regulamentului de organizare si desfasurare ale acestora in vederea constituirii Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focsani.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 265

 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2013 a sumei de 4.480 lei pentru organizarea alegerilor Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focsani, ce vor avea loc in luna octombrie 2013.

Dl. consilier Neculai Tanase „este un moment important, sa spunem pentru tinerii politicieni in devenire. Eu as vrea sa le urez mult succes, insa in acelasi timp as vrea sa le dau un sfat sa nu copie metehnele politicienilor mai mari, sa nu minta si sa nu promita ca cei de la putere si sa vina cu alta mentalitate."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 266

 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Contorizarea energiei termice la Blocul E4, Aleea Caminului - municipiul Focsani".

Dl. consilier Neculai Tanase „as vrea sa atrag atentia aparatului tehnic ca uitandu-ma cu atentie mi s-a parut o greseala acolo, s-a scris blocul E4 in loc de 24, nu zic ca este o greseala capitala, dar sunt niste acte oficiale si trebuie acordata mai multa atentie."

D-na Cristina Costin „este blocul E4, nu 24."

Dl. consilier Neculai Tanase „atunci eu imi cer scuze."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 267

 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii „Contorizarea energiei termice la Blocul nr. 24 (3 scari), bdul. Garii - municipiul Focsani".

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 268

 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului General al municipiului Focsani pe anul 2013.

Dl. consilier Bogdan Emilian Matisan „din discutiile avute la comisia de buget a rezultat urmatorul amendament:

 • 1. a) Se suplimenteaza cu 85 mii lei sumele alocate pentru reparatii curente la unitatile de invatamant, din care:
 • - Scoala Gimnaziala Ion Basgan - 46 mii lei pentru refacere acoperis in zonele cu infiltratii - 560 mp;
 • - Gradinita nr. 4 - 14 mii lei - pentru tamplarie exterioara zona de nord;
 • - Gradinita nr. 15 - 25 mii lei - pentru avarie subsol apa rece;

b) Se diminueaza bugetul Primariei la capitolul Actiuni generale economice cu suma de 85 mii lei.

 • 2. La Directia de Dezvoltare Servicii Publice:
 • - se aloca suma de 150 mii lei pentru reparatii curente strazi;
 • - se diminueaza cu 100 mii lei obiectivul „Amenajare Cimitir Sudic Valcele et.II";
 • - se diminueaza cu 35 mii lei obiectivul „Locuri de joaca";
 • - se diminueaza cu 15 mii lei obiectivul „Semnal intrare".

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 19 voturi „pentru",  devenind hotararea nr. 269

 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si completarea Statutului SC ENET SA Focsani, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 77/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dl. consilier Neculai Tanase „cred ca sunt unul dintre cei care are incredere in noua conducere ENET si sunt dintre cei care cred ca ar trebui sa lasam o perioada de acomodare si apoi sa se vada rezultatele. ENET-ul stim cu totii ca este o problema pentru noi, pentru municipiul Focsani, eu cred ca noua conducere este o echipa care pur si simplu a fost lansata pe spatele PNL, eu nu stiu de ce dumneavoastra USL ati creat o echipa majoritate PNL, dar este problema dumneavoastra. Insa as vrea sa va spun ca incepand din luna iulie nu avem apa calda in Focsani, cred ca dincolo de orice probleme care sunt la ENET cred ca ar trebui sa vedem cum facem sa dam apa calda si pentru ca a venit sezonul rece va trebui sa dam si caldura. Cred ca asta este cea mai importanta chestiune care intereseaza pe focsaneni. Eu cred ca in situatia actuala, actuala conducere se poate astepta la ceva, daca Guvernul nu aloca niste bani, dumneavoastra ati spus ca dl. Oprisan poate discuta sa se aloce niste bani."

Dl. presedinte de sedinta Dorian Alecsandrescu intrerupe cuvantul d-lui consilier Neculai Tanase.

Dl. consilier Bogdan Emilian Matisan „ceea ce spuneti dumneavoastra nu face obiectul acestui proiect de hotarare."

Dl. consilier Neculai Tanase „mie imi pare foarte rau, acum cateva luni, daca se intampla asta pe guvernarea noastra probabil ca v-ati fi legat cu lanturile de calorifere, dar nu s-a intamplat asa ceva ca in Focsani sa nu fie apa calda. Problema este ca la ora actuala poate colegii de la liberali, poate sa vorbeasca cu dl. ministru Dobritoiu sau poate dl. Oprisan. Eu spun ca pe mine ma ingrijoreaza acest aspect pentru ca focsanenii nu au apa calda si in cateva saptamani va trebui si caldura. D-le Primar va intreb pe dumneavoasta, eu nu spun ca dumneavoastra sunteti tapul ispasitor ca de fiecare data, dar poate ca aveti mai multe informatii, au vreo sansa focsanenii sa beneficieze de apa calda si caldura intr-o luna, sa spunem? Exista aceasta posibilitate? Si dincolo de aceasta as vrea sa-l intreb si pe dl. secretar daca aceste modificari la statut au un cadru legal? Pentru ca mie mi se pare totusi acest lucru „afaceri imobiliare", poate exagerez cand spun chestia asta, dar ar trebui explicat mai mult."

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „un bun comerciant incearca sa faca profit din activitatile care sunt principale si auxiliare. V-am explicat la comisii zilele trecute, ca ENET-ul are in patrimoniu suprafata de 97 ha pe care incearca sa-l gestioneze, s-a si explicat dealtfel la comisii ca obligativitatea principala a acestei societati este producerea si distribuirea energiei termice si a apei calde. In conditiile in care sunt proprietari pe aceasta suprafata nu pot face acte de comert sau de administrare motivat de faptul ca nu au trecut in actul constitutiv si aceste activitati. Din punctul meu de vedere Ordonanta nr. 109 nu se substituie Legii nr. 31 a societatilor comerciale in schimb se completeaza si exista un articol distinct in sensul in care Ordonanta 109 pentru aceste societati sau regii autonome se completeaza cu Legea 31 a societatilor comerciale. Revenind la atributii Ordonanta 109 face divagatii si chiar nuanteaza codul denumirii, renumeratiile, numarul membrilor, durata mandatelor si altele. Nu sunt rezerve din punctul meu de vedere cu ceea ce se intampla sau ceea ce dumneavoastra trebuie sa discutati si sa votati astazi."

Dl. Primar Decebal Bacinschi „este o situatie dificila pentru ca ar trebui sa va dau dreptate si sa fiu alaturi de dumneavoastra si eu doresc ca cetatenii din municipiul Focsani sa primeasca apa calda si in perioada de iarna caldura. Dar vreau sa va spun urmatorul lucru, derulam un program extraordinar de mare de investitii in municipiul Focsani. Am incercat sa venim cu niste solutii din acestea ajutatoare, cel putin pe b-dul Bucuresti daca ati observat si dumneavoastra sa venim cu o retea paralela in asa fel incat sa putem sa putem opri pe conducta de baza transportul apei calde ca sa putem da apa calda la cetateni si sa folosim cealalta conducta care au pus-o provizoriu, nu a dat rezultate si atunci am spus in felul urmator cred ca este mai corect in perioada aceasta sa intrerupem apa calda acesta este unul dintre motive si al doilea sa reusim sa incasam banii de la populatie. Deci am incercat sa dam posibilitatea constructorului sa poata sa lucreze linistit in aceasta perioada, iar la acest moment am fost in sud si aceasta este in perfecta stare de functionare, putem da drumul la caldura, mai avem putin in zona b-dului Unirii datorita unor conducte de gaze urmeaza sa fie si aici gata si cred ca in cateva zile suntem in masura sa pornim sistemul. O parte din sistem este incarcat acum, el poate sa intre in functiune si ceea ce va pot spune este ca cetatenii in iarna aceasta nu vor suferi de apa calda si caldura si vom gasi resursele necesare pentru a porni gazul, bineinteles cu ajutorul dumneavoastra a Consiliului Local pentru ca fara dumneavoastra nu pot sa iau nici o decizie, deci nu vor fi probleme. Stiti ca vom da caldura in momentul in care vom avea 3 zile la rand temperatura de sub 10oC. Este foarte cald ziua si din acest motiv cred ca o sa mai dureze un pic pana o sa incepem sa dam caldura, dar suntem obligati ca in cel mai scurt timp sa pornim centrala sa putem face probele la cald la noua centrala. Noua centrala este gata, s-au facut probele la rece, urmeaza sa facem probele la cald, dureaza cam o luna, o luna si ceva si in conditiile in care se va pune problema sa dam agent termic, caldura pana in decembrie putem functiona cu sistemul de anul trecut, sistemul de anul trecut care a asigurat caldura si apa calda in municipiul Focsani este in perfecta stare de functionare. Am nevoie sa pornim totusi gazele pentru ca nu pot face receptia la gaze si astept sa definitivam sistemul de termoficare nou introdus."

Dl. consilier Aurel Bacu „ in Focsani nu este pentru prima data cand sunt probleme vis-a-vis de datoriile mari care s-au acumulat la gaze, dar eu sunt increzator ca asa cum Focsani-ul a functionat pe timp de iarna cu caldura si apa calda la populatie in majoritati mult mai fragile politic decat aceasta, nu se poate cu o majoritate de 70% sa lase Focsaniul fara caldura. Refuz sa cred aceasta treaba si sunt convins ca focsanenii vor avea confortul dat de caldura pe timpul iernii."

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru" si 1 vot „abtinere" a d-lui consilier Neculai Tanase, devenind hotararea nr. 270

 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului intern al Serviciului Public Crese.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 271

 

Punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii care frecventeaza cresele din cadrul Serviciului Public Crese.

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „este un amendament care a aparut in sedinta de comisie de buget, a plecat chiar de la colegul dl. consilier Tanase, l-am dezvoltat cu dl. Primar si cu toti membri comisiei si el suna asa: la aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copii care frecventeaza cresele din cadrul Serviciului Public Crese, in cuantum de 360 lei /copil/luna se va modifica cuantumul in 380 lei/copil/luna, motivat de faptul ca se propune marirea cheltuielilor cu hrana de la     7 lei/zi/copil la 8 lei/zi/copil. Trebuie precizat ca pana la acest proiect cheltuielile cu hrana era de 6 lei, proiectul in forma initiala propunea 7 lei, s-a mai propus inca 1 leu si asa s-a ajuns la 8 lei/zi."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 272

 

          Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 107/2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Consiliului local al municipiului Focsani si a Comisiei de solutionare a contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 273

 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 91/270/2012 privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focsani in Consiliul de administratie la unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Focsani.

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „dl. Preda a plecat din Consiliul Local prin demisionare, in locul dansului este validat dl. consilier Iorga, discutiile la comisie au fost de a-l inlocui si obligatia noastra este sa facem proiect si asa l-am si gandit inlocuirea cu un alt consilier, daca dumneavoasta nu aveti alte propuneri, sugetia ar fi ca dl. consilier Iorga sa-l inlocuiasca pe dl. Preda in Consiliul de administratie. Daca nu sunt alte propuneri mergem pe varianta inlocuirii d-lui Preda cu dl. consilier Iorga.'

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 274

 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 98/277/2012 privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focsani in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Focsani.

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „aceeasi propunere care a fost discutata."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 275

 

Punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Focsani si domnii Bajenaru Ovidiu-Alexandru si Bajenaru Monica-Elena, a fost retras de initiator.

 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind insusirea modificarilor aduse anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr.168/2012 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Focsani.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 276

 

Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii  si, dupa caz, casarii unor bunuri inventariate in domeniul privat al municipiului Focsani.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 277

 

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei imobilului compus din constructie cu destinatia de magazie si teren aferent in suprafata de 409,00 mp., situat in Focsani, str. Cuza Voda nr. 43C, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, aflat in administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu Cotea" Focsani, intrucat nu mai sunt necesare activitatii de invatamant.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 278

 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unor suprafete de teren ce apartin domeniului public al municipiului Focsani, aferente imobilelor in care functioneaza Gradinita nr. 1, Scoala nr. 1 „Nicolae Iorga" si Scoala nr. 8 „Al. Vlahuta", intrucat nu mai sunt necesare activitatii de invatamant.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 279

 

Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita catre Consiliul Judetean Vrancea a terenului in suprafata de 2.290 mp apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, situat in intravilanul municipiului Focsani, tarlaua 72, parcela 373, in vederea amplasarii unui depozit de deseuri electrice si electronice, pe durata existentei obiectivului „Sistemului Integrat de Management al Deseurilor in judetul Vrancea".

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 280

 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a patru terenuri in suprafata de 28,50 mp fiecare, situate in Focsani, str. Plevnei PT 4, care apartin domeniului privat al municipiului Focsani, in vederea amplasarii de constructii provizorii avand destinatia de garaje.

Dl. consilier Lionida Milea „vreau sa va anunt sa nu voi participa la vot la acest proiect de hotarare."

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 281

 

 

 

Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 282

 

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pozitiei nr. 8 din anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 302/17.12.2002 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 283

 

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 23/2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 284

 

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 19,00 mp. situat in Focsani, bdul. Unirii nr. 5, bl. B4, judetul Vrancea, T. 153 P. 7869% ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Dediu Constantin.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 285

 

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 6,00 mp. situat in Focsani, str. Mitropolit Varlaam nr. 8, judetul Vrancea, T. 197 P. 10875 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Nica Marian si Nica Ionica.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 286

 

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 21,04 mp. situat in Focsani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, bl. 17, judetul Vrancea, T. 187 P. 10086 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Groza Doina-Lidia.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 287

         

Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicata si modificata si a Hotararii Consiliului local nr. 167/2013 privind aprobarea listei de prioritati.

          Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 288

 

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea unui numar de patru schimburi de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Brailei respectiv Cartierul Tineretului - Sud solicitate de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996 republicata si modificata.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 289

 

Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului Municipiului Focsani sa incheie contracte de vanzare-cumparare pentru locuintele din fondul locativ de stat situate in Focsani, bdul. Bucuresti nr. 27 blocul L1-ap.21, L1-ap.17, L2-ap.29, in baza prevederilor Legii locuintei nr.114/1996, republicata si modificata, a Decretului lege nr.61/1990 si a Legii nr.85/1992.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 290

 

Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii locuintei din fondul locativ de stat situata in Focsani, str. Horia, Closca si Crisan nr. 11 catre familia Trif Ileana in baza prevederilor Decretului Lege nr. 61/1990 si Legii nr. 112/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 291

 

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 171/2011 privind aprobarea utilizarii domeniului public/privat al municipiului Focsani in vederea infiintarii si functionarii teraselor sezoniere.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 292

 

          Se prezinta proiectul de hotarare din completarea ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei de la HCL nr. 46 / 26.02.2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de executie pentru obiectivul de investitii „Extindere Sera Mindresti" municipiul Focsani, judetul Vrancea, cu modificarile ulterioare.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 293

 

Se prezinta proiectul de hotarare din completarea ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii in perioada 07-10 octombrie 2013 a d-lui Necula Ionel Gabriel si a d-lui Trofin Tudorel Daniel viceprimarii municipiului Focsani in Grecia la Messolonghi pentru a participa la adunarea generala a Asociatiei Internationala a oraselor Mesagerii Pacii.

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru", devenind hotararea nr. 294

 

Sectiunea a II-a - discutii, declaratii politice.

 

 Dl. presedinte de sedinta Dorian Alecsandrescu solicita inscrieri la cuvant la punctul diverse si se incriu urmatorii domni consilieri: Lilian Ilie, Liviu Ioan Oloeriu, Neculai Tanase si Radu Nitu.

Dl. consilier Lilian Ilie "am urmarit presa de saptamana aceasta si am citit   vis-à-vis de cazul din zona Barsei, o femeie accidentata de curand, doarme intr-o dacie papuc. As vrea sa-l intreb pe dl. Primar daca vom reusi sa gasim acestor persoane o locatie, mai ales ca vine anotimpul friguros? Tot din presa am inteles ca dl. manager Merchea are salariul confidential, cum primarii, consilierii sunt obligati sa depuna declaratii de avere si au veniturile declarate cred ca nu ar face rau si dl. Merchea sa faca acelasi lucru, sa nu apara suspiciuni cu renumeratia dansului lunara."

Dl. Primar Decebal Bcinschi "a fost un intreg scandal cu aceasta doamna, a refuzat toate documentele care i s-au facut, dar pana la urma a fost dusa la spital si de acolo la Caminul de Batrani. Dansa doreste o garsoniera, dar asa ceva nu se poate, nu putem sa-i acordam o garsoniera datorita faptului ca a avut casa si fiica dumneaiei a vandut-o si ea in acest moment nu mai poate primi casa. Are 53 de ani si inca nu este pensionara si tot ce i s-a propus a refuzat, dar pana la urma am convins-o sa o ducem la Caminul de Batrani."

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu "ridic o problema, in sud paralel cu bulevardul, de la magazinul Zanfir pana la cladirea care este recunoscuta ca si denumirea de Monte Carlo, pe aleea paralela nu mai este iluminat public. A fost o avarie luni. Nu este neaparat problema Primariei, dar dupa acea avarie s-a intrerupt iluminatul public. Rugamintea mea fie, Directia de Dezvoltare, sa ia legatura cu Electrica daca este o problema a lucrarilor care se fac si sa incercam sa asiguram iluminatul public in zona pe care am mentionat-o."

Dl. consilier Neculai Tanase "la inceputul sedintei noastre m-am adresat tinerilor politicieni in devenire, asa cum sunteti si dumneavoastra sa nu copie metehnele celor mai in varsta. Nu trebuie sa confundati Transnistria cu Romania. Romania este o tara a Uniunii Europene in care dreptul de a vorbi si dreptul la cuvant este garantat de Constitutie de aceea pentru ca sunteti un politician in devenire imi permit sa va dau sfaturi sa nu mai faceti ceea ce ati facut la inceputul sedintei. Trecand de diversiunile politice, as vrea sa ma refer d-le Primar si colegi consilieri in municipiul Focsani stiti bine ca au loc examinari cu scolile de soferi si va spun asta pentru ca particip oarecum, colaborez, cu cei care dau examen pentru obtinerea permisului auto in speta cu SRPCIF. As vrea sa va spun ca cei care dau examen pentru a obtine permisul auto, acei cursanti care sunt absolventii unor scoli de conducatori auto se aduna undeva intr-o parcare sau pe un trotuar si de acolo iau masinile si se duc si dau examen, eu cred ca civilizat pentru noi, pentru focsaneni, in general, ar trebui d-le Primar si asta este o rugaminte cetateneasca sa facem un spatiu in care cei care dau examen sa beneficieze in caz de vreme rea sa se adaposteasca, sa aiba niste toalete ecologice, un spatiu la standard aprobat de Directia de Sanatate Publica si asta cu atat mai mult cu cat cei care dau astfel de examene contribuie la bugetul Focsaniului. Din calculele mele circa 500 mii de lei intra anual din aceste examinari. Eu spun ca ar trebui gasit un loc si chiar ieri a fost la Prefectura o sedinta privind siguranta rutiera si s-a discutat despre  situatia aceasta. Cred ca ar fi binevenita o astfel de initiativa si eu transmit dumneavoastra, ar fi bine sa se gaseasca un loc unde sa se poata desfasura intr-un mod cat mai civilizat acest proces de scolarizare, ca sa-i spunem asa. Probabil ca aceste demersuri vor mai veni si din alta parte, dar eu v-am spus punctul meu de vedere si consider ca ar fi necesar."

Dl. Primar Decebal Bacinschi "a existat posibilitatea acolo pe Magura pentru ca acolo a fost odata poligonul  de la Liceul nr. 5, dar sa solicite cineva treaba aceasta si vom gasi o solutie."

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu "pentru ca lipseste colegul consilier Catalin Vrabie, vreau sa-i reamintesc d-lui coleg consilier Tanase ca atunci cand vine cu o problema din aceasta, trebuie sa vina si cu solutia. Puteati veni cu o locatie, cu amenajari, cu suportul juridic. Daca noi Consiliul Local trebuie sa facem niste lucruri de care beneficiaza niste cetateni, fara doar si poate a Focsaniului si nu numai pentru ca exemenele se dau pentru intreg judetul, dar atentie scolile de soferi, sunt scoli private si atunci veneati cu un proiect, cu o discutie, cu un parteneriat intre dumnealor si noi sa rezolvam aceasta problema. Veniti cu solutia si cu proiectul de hotarare si noi il vom aproba."

Dl. consilier Neculai Tanase "d-le consilier probabil ca m-ati inteles gresit, eu nu am venit cu o critica, am venit cu o problema care poate fi discutata si cu atat mai mult cu cat bugetul Focsaniului incaseaza niste bani de pe urma acestei activitati si eu cred ca s-ar putea organiza intr-un mod civilizat aceasta activitate. Nu am venit sa critic pe nimeni. Intr-adevar asa ar fi fost poate mai bine, dar eu spun ca nu pot veni eu singur cu un proiect, probabil trebuie discutat impreuna sa facem un astfel de proiect asa mi s-ar parea mai corect."

Dl. Primar Decebal Bacinschi "probabil ca nu m-am exprimat corect. Cineva trebuie sa se adreseze noua si pe baza acestei adrese putem initia un proiect de hotarare."

Dl. consilier Neculai Tanase "d-le Primar eu am vrut sa aduc la cunostinta, asta am vrut sa fac."

Dl. consilier Radu Nitu "in primul rand sunt mesagerul celor de la Scoala Stefan cel Mare sa multumim pentru conditiile create elevilor in cadrul scolii.         Intr-adevar avem o scoala foarte moderna, o scoala la standardele cerute la ora actuala, multumim celor care s-au implicat incepand de la Guvernul Romaniei, celor de la Braila, Consiliului Local, Consiliului Judetean si in special, am menirea sa spun aici personal, d-lui Primar pentru efortul pe care l-a facut, cel putin in ultimele saptamani de zile in realizarea a ce s-a facut si in imprejmuire si in scoala, deasemea d-nei Costin si d-nei Dragusanu. D-le Primar, ne viziteaza fosti elevi, ne viziteaza si parintii, vin si persoane chiar si din alte localitati care au copii la noi la scoala si toti se mandresc si toti  se bucura de cum arata scoala. Preocuparea noastra, a celor din scoala este acum sa mentinem si cat mai curat bunurile care sunt. Nu este incheiata etapa cu aducerea unor bunuri de folosinta, dar asta nu impiedica ca noi sa ne desfasuram in conditii foarte bune activitatea. Avem o problema pentru ca am stricat bancile de pe langa gardul scolii si cetatenii ne-au rugat sa ne le punem 3-4 banci acolo pentru a putea sta. Vreau sa-i multumesc si  d-lui consilier Berbece pentru ca ne-a marit suprafata verde a scolii cu inca vreo 300 mp asa ca puteti veni si vedea aceasta unitate. A doua problema ar fi de Mindresti, intr-adevar cand dumneavoastra ajungeti in Mindresti sa intensificam activitatile, se lucreaza, ii spun d-lui consilier Milea, foate bine si problema este ca cei cu fluviala creaza cetatenilor foarte mult disconfort. Acum au ridicat niste movile de pamant pe traseul principal pe care  circula si autobuzul. De la inceputul anul scolar al elevilor s-a bagat un autobus mare si sunt probleme pentru ca mai trebuie reamenajat drumul si trebuiesc luate gramezile acelea de moluz care le-au scos si sunt in zona strazii Lacramioarei, pe langa scoala, pe traseul principal. In rest se lucreaza, sunt ceva probleme, am mai clarificat si cu d-na Costin, speram ca pe parcurs sa se revina la normal. Au inceput sa se ajunga la zero pe unele strazi laterale. Problema principala este ca se lucreaza. A treia problema este pentru dl. Merchea, dar pentru ca  l-am vazut in sala o sa discut cu dansul personal."

Dl. consilier Bogdan Emilian Matisan "as vrea sa aduc in atentie, datorita faptului ca se tot discuta despre aceste proiecte de succes ale Focsaniului in zona de invatamant si as vrea sa readuc in atentie problema Scolii nr. 10. Scoala nr. 10 sau Duiliu Zamfirescu mai nou, are peste 1.000 de copii in interiorul ei. Inca din mandatul trecut s-a facut o reactualizare a proiectului de extindere a acestei scoli si din cate stiu eu ne apropiem cu pasi vertiginosi spre expirarea termenului de valabilitate a acestor proiecte. As dori daca se poate in proiectul de buget pe care o sa-l aprobam cat de curand, probabil ca se lucreaza la el, pentru anul viitor sa incercam sa facem un proiect cu un plan multianual de investitii la aceasta scoala. Sunt constient ca Primaria nu o sa aiba niciodata bani, o singura data, pentru intreaga investitie de aceea fac propunere executivului sa aiba in vedere acest lucru pentru ca este singura scoala din oras care are un grup sanitar unic pentru toata scoala. Mai mult decat atat anul acesta s-a reusit pentru prima data sa se ajunga la doua schimburi si nu la trei, douazeci si ceva de ani aceasta scoala a invatat in trei schimburi. Cu toate acestea este una din scolile de elita ale municipiului Focsani si intotdeauna ne mandrim cu performantele acestor elevi. De aceea cred ca ar trebui pe bugetul anului viitor sa incercam sa rezolvam si aceasta problema, ei intotdeauna au adus performante si noi ar trebui sa le raspundem in aceeasi masura."

Dl. consilier Aurel Bacu "as vrea pe scurt sa rog executivul ca cei care raspund de gestionarea padocului cu caini atat al Primariei, cat si celalalt, sa ne faca o informare cu toate ONG-urile existente in Focsani care se ocupa si gestioneaza aceasta problema, de cand o gestioneaza, banii aruncati si gestionarile care s-au facut pe aceasta linie in municipiul Focsani. Toti suntem in aceasta febra vis-à-vis de discutiile despre cainii fara stapan si probabil intr-un viitor apropiat o sa aplicam legea care s-a aprobat ieri, dar vrem sa stim cel putin noi consilierii care am intrat mai nou in Consiliul Local cum s-au gestionat banii de cand s-a inceput a aloca bani pentru aceasta problema a cainilor si cum se gestioneaza acesti bani. Si poate o sa mergem si noi, 4-5 consilieri, sa vedem cum arata padocurile acelea. Am trecut intr-o zi si am vazut statia de sortare a gunoiului si cineva spunea ca nu se poate intra catre padocuri, eu am intrat acum vreo doi ani si am luat un caine mic de acolo."

Dl. consilier Bogdan Emilian Matisan "d-le consilier va sugerez ca prima data sa vizitati padocul pe care Primaria Focsani l-a pus la dispozitie "celebrei" Asociatii de Protectia Animalelor si sa vedeti cum gestioneaza dansii aceasta problema la padocul acela si dupa care mergeti si faceti vizita padocul nostru. Mergeti sa vedeti in ce conditii traiesc cainii de acolo si apoi mergeti sa vedeti si cum sunt cainii de la padocul Primariei."

Dl. consilier Tudorel Trofin "daca tot am ajuns la acest subiect am fost contactat de un reprezentant al acelui ONG sa vedem ce facem cu situatia juridica a terenului, daca Primaria intentioneaza sa prelungesca acel contract de concesiune a terenului pe viitor sau nu, adica sa luam o decizie in cadrul Primariei vis-à-vis de acest aspect. Doar am fost contactat si sa dam un raspuns ca Primarie vis-à-vis de intentia noastra  pe viitor pentru acest lucru."

Dl. consilier Bogdan Emilian Matisan "cunoasc speta si de aceea mi-am permis sa iau cuvantul din nou. Primaria a mai pus la dispozitie tot din dorinta de a face un parteneriat cu acest ONG de o bucata de teren chiar langa padoc. Puteti vedea d-le consilier Bacu daca tot intentionati sa faceti astfel de vizite sa vedeti cum arata acel teren. Nici macar linia la gardul acela care nu este finalizat bineinteles, exista doar o fundatie, nici aceea nu este dreapta, ca sa nu mai spun de alte lucruri. Si acum vor sa le dam terenul acolo? Eu unul ca spun ca daca apare un astfel de proiect ca o sa fiu impotriva."

Dl. Primar Decebal Bacinschi "parerea mea este sa nu mai continuam contractul datorita faptului ca toti cetatenii din zona au venit si au reclamat necazurile pe care le au cu aceste animale acolo, care sunt nevinovate."

 

Dl. presedinte de sedinta Dorian Alecsandrescu contata ca au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor pentru participare.

             Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                S E C R E T A R U L

                                                                                                          MUNICIPIULUI FOCSANI,

               Dorian Alecsandrescu                                     Eduard-Marian Corhana

 

 

 

 

 

 

     &nb

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar