Proces Verbal al Consiliului Local al Municipiului Focsani 01.10.2013
2013-10-03 00:00:00

 

                R O M A N I A

        JUDETUL VRANCEA

      MUNICIPIUL FOCSANI                            

         CONSILIUL LOCAL                                         

       

 

 

 

 

P R O C E S    V E R B A L

 

din  01 octombrie 2013     

 

 

 

          Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Focşani.

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide şedinţa de îndată din 01.10.2013, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr.1663/01.10.2013, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentează d-nii consilieri locali: Enache Pătraşcu şi Gheorghiţă Berbece.

Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 

   La şedinţă participă:

 

  • § d-nul Decebal Bacinschi - Primar al municipiului Focşani;
  • § d-na Carmen Grosu - Şef serviciu buget - contabilitate;
  • § d-na Micşunica Baciu - Director executiv Direcţia resurse umane;
  • § d-na Diana Decuseară - Arhitect şef;
  • § d-na Cristina Dăscălescu - Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură, cadastru;
  • § d-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ;
  • § d-nul Dan Cazaciuc - Şef serviciu comunicare;
  • § d-nul Manole Merchea - Director SC ENET SA Focşani;

 

 

        La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.

   

 

 Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu prezintă proiectul ordinii de zi care cuprinde 6 puncte:

 

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA Focşani;                                                               

 

2. proiect de hotărâre privind preluarea şi plata de la bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013 a sumei de 107.974,41 lei reprezentând cheltuieli privind furnizarea energiei termice pentru perioada 2003-2009 aferente imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani;                                                               

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2013;                   

 

4. proiect de hotărâre privind garantarea biletelor la ordin în valoare de 9.000.000 lei emise de către SC ENET SA Focşani în favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA în contul datoriilor înregistrate de acesta către furnizorul de gaze naturale;                                                             

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Focşani la Grupul de iniţiativă locală Investiţii Teritoriale Integrate din judeţul Vrancea pentru perioada 2014-2020;  

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea înfiinţării unui Pact Teritorial pentru Investiţii Integrate în judeţul Vrancea pentru perioada 2014-2020;

                        

 

 Nu sunt discuţii şi se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 19 de voturi "pentru".

 

          Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA Focşani;

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19

voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 295.

 

 

          Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind preluarea şi plata de la bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013 a sumei de 107.974,41 lei reprezentând cheltuieli privind furnizarea energiei termice pentru perioada 2003-2009 aferente imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani;

                                                              

D-nul consilier Aurel Bâcu: „nişte explicaţii d-nule Primar, probabil, nici

presa nu ştie şi cetăţenii ar trebui să ştie ce înseamnă preluarea ..."

 

          D-na Cristina Costin: „este vorba de 74 de hotărâri judecătoreşti, definitive şi irevocabile, înaintate spre executare de către S.C. „ENET" S.A. Focşani, pentru perioada: 2003 - 2009, pentru locuinţele din fondul locativ de stat, neocupate din diverse motive, explicate în prezentul raport. Şi s-a încheiat o minută cu reprezentanţii S.C. „ENET" S.A. Focşani pentru suma de 107.974,41 lei".

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19

voturi  „pentru", devenind hotărârea nr. 296.

 

 

          Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2013;

                  

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19

voturi  „pentru", devenind hotărârea nr. 297.

 

         

          D-nul Primar Decebal Bacinschi: „doresc să dau câteva explicaţii privind această şedinţă rapidă.

          Aseară am fost convocat, la Ministerul Energiei, de către d-nul Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea - d-nul Marian Oprişan, să am o întâlnire cu conducerea celor de la Gaz de France şi cu d-nul Ministru Constantin Niţă, dânsul,  Ministrul Secretat de Stat care se ocupă de problemele de energie în România.

          Am discutat cu dânşii pornirea gazului în municipiu.

          Dânşii au pus nişte condiţii, iar d-nul Preşedinte Marian Oprişan şi-a luat angajamentul ca la următoarea rectificare de buget va reuşi să rezolve problema datoriilor ENET-ului, în condiţiile în care, doreşte să discute şi cu celelalte primării, să discute şi cu ceilalţi preşedinţi de consilii judeţene, legat de aceleaşi probleme. Este vorba de oraşele deţinătoare de CET-uri, deoarece toate au foarte mari probleme legate de pornirea încălzirii.

          Astăzi am vorbit şi cu primarul de la Brăila, nu au pornit încălzirea, am vorbit cu primarul de la Piteşti, nu au pornit încălzirea, şi ei au destul de multe probleme legate de banii aceştia, de plata datoriilor.

          Cu această ocazie, sincer, vreau să mulţumesc d-nului Ministru, că a avut răbdarea şi i-a convins pe cei de la GDFşi d-nului Preşedinte Marian Oprişan şi

d-nului Ministru Secretar de Stat, pentru că la un moment dat, totul s-a transformat într-o negociere, dânşii au dorit să achităm o anumită sumă de bani, după care această sumă rămasă de plată să  fie eşalonată până la sfârşitul anului, octombrie, noiembrie şi decembrie, au fost de acord.

          Urmează ca mâine dimineaţă, să transmitem o copie după hotărârea Consiliului Local către  dânşii şi în acelaşi timp să facem şi dovada plăţii, printr-o situaţie de plată pe care o vom face, iar dânşii, în cursul zilei de mâine, să pornească gazele în Focşani"

         

 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind garantarea biletelor la ordin în valoare de 9.000.000 lei emise de către SC ENET SA Focşani în favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA în contul datoriilor înregistrate de acesta către furnizorul de gaze naturale;

 

          D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Primar, ştiu că aţi fost la Bucureşti şi v-aţi zbătut ca populaţia municipiului Focşani, să aibă în sfârşit apă caldă şi căldură şi sper să fie de bun augur această garantare şi sper că odată cu aceste bilete la ordin, să înceapă distribuirea apei calde  şi a căldurii în Focşani, pentru că există o perioadă îndelungată de când nu există apă caldă.

          În acelaşi timp sper ca aceşti 9 mil. lei la biletele la ordin, garantate de municipalitate să fie înlocuiţi de un ajutor guvernamental care să facă posibil folosirea acestor bilete la ordin şi-n alte situaţii de urgenţă. Sper că nu rămână aceste bilete la ordin, pur şi simplu o povară pentru municipalitate.

          Şi cu această ocazie, probabil că începând de mâine va veni apa caldă, nu ? "

 

 

          D-nul Primar Decebal Bacinschi: „cred că durează cam 2 zile, cât reuşim să încălzim sistemul. Eu aşa ştiu.

          În anii din urmă, în momentul în care pornesc gazele, cam 24 de ore trebuie până se încălzeşte toată apa ..."

 

          D-nul Manole Merchea - directorul S.C. „ENET" S.A. Focşani:   „în condiţiile în care încă se mai efectuează lucrări la sistemul de termoficare, în cadrul proiectului de reabilitare, sistemul va fi încălzit treptat, nu la toată capacitatea odată, pentru a nu periclita noua investiţie".

 

          D-nul Primar Decebal Bacinschi: „Din momentul în care am pornit gazele, durează în jur de 24 de ore până se încălzeşte cantitatea aceasta imensă de apă".

 

         

          D-nul consilier Cătălin Vrabie: „şi ca un răspuns la întrebarea d-nului consilier Tănase, vreau să evidenţiez pe această cale implicarea pe care a avut-o Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, în această problemă şi vreau să transmit în acelaşi timp, am vorbit cu dânsul în cursul zilei de astăzi, după întâlnirea de la Minister, şi vreau să transmit cetăţenilor municipiului Focşani, faptul că de această dată, această garantare despre care vorbim, faptul că s-a implicat personal în rezolvarea acestei probleme, înseamnă că a discutat deja la nivel de Guvern, a discutat cu Ministrul Economiei, a discutat cu Primul Ministru, despre acordarea unor sume care să acopere această garanţie despre care vorbeam mai devreme şi să aşeze ENET-ul pe linia de plutire, până la momentul sau imediat după momentul în care noi vom începe să producem cu motoarele noi, care după, am discutat cu d-nul Primar, şi noi ştim cu toţii pentru că am avut atâtea discuţii în legătura cu proiectul de la ENET, va asigura un randament mult mai bun, un consum mult mai redus, aproape la jumătate la gaz şi o producţie de 5 ori mai mare pe energie electrică care se vinde în sistem.

          Sigur, probleme au fost, probabil vor mai fi, probleme punctuale, aşa cum spunea şi d-nul director, branşamente sau  mai ştiu eu ce altceva, numai că trebuie să înţelegem şi să scoatem în evidenţă faptul că s-au depus eforturi substanţiale pentru ca anotimpul rece să nu ne prindă fără căldură în municipiul Focşani.

          Şi aţi văzut şi dvs., datoria este undeva la 10 mil. lei noi, datorie care, eu ştiu că s-a discutat, ca, să fie plătită până la sfârşitul lunii octombrie.

 

          D-nul consilier Lionida Milea: „vreau să întreb şi eu, suma aceasta de bani, pentru ce perioadă ajunge ENET-ului să furnizeze agent termic către populaţie, în paralel cu ceea ce încasează de la populaţie.

          Dacă s-a făcut o eşalonare a acestei sume, pentru cât timp ?

 

          D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „deci, ceea ce se plăteşte acum, se plăteşte factura din urmă.

          Dacă vreţi să avem o explicaţie foarte contabilicească, atunci, lucrurile stau în felul următor: plătim datoria, pleacă gazul. La următoarea factură, devenim din nou, datori.

          Ideea este în felul următor. Dacă ritmul încasărilor de la ENET, creşte , atunci nu o să mai ajungem în situaţia de acum sau ca în alte situaţii anterioare. Se plăteşte o datorie, pentru ca GDF să dea drumul în continuare  la producţia din centrală ...  "

 

D-nul consilier Lionida Milea: „bine, în cazul acesta, tot datorie este, deci noi mergem tot cu datorii asta voiam să spun ..."

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „aş vrea să-l întreb pe d-nul Primar, dacă ... înţelesesem de la dânsul că, trebuie făcute probele la rece ale noii centrale, nu, pe care am achiziţionat-o, şi am înţeles că trebuiau vreo 30 de zile, între timp s-au rezolvat problemele acestea ? "

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „probele la rece au fost terminate. Urmează acum să se facă probele la cald.

Am înţeles că pe data de 7 octombrie, o echipă de specialişti norvegieni, cei care au realizat cele două motoare, o să vină să facă probele la cald. În acelaşi timp, aşa cum spunea şi d-nul Director Merchea, cei care au executat reţelele vor trebui să intervină acum să facă anumite legături definitive, dacă vreţi să le numesc aşa, ele sunt făcute, dar trebuie în urma dilatării lor să rezolve acei compensatori. Este o treabă tehnică a lor, aţi văzut că din loc în loc, ele nu au fost acoperite.

La ora aceasta, sistemul a fost încărcat, s-a făcut verificarea sub presiune, nu-i făcută verificarea la cald, o facem acum".

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „îmi exprimam la şedinţa ordinară încrederea că nu vom intra fără căldură şi fără apă caldă, cu aşa putere la guvernare.

Într-adevăr. Dar să ştiţi că banii pe care-i achităm azi, ca să avem apă caldă şi căldură, sunt de la municipiul Focşani şi cu acele bilete la ordin pe care le emite ENET-ul, vrabia este pe gard acolo, şi nu ştiu dacă o să zboare sau nu, ţinând cont şi de intervenţia Primului Ministru de ieri, care a spus  de primăriile care veşnic vin şi fac datorii.

Soluţia rentabilizării ENET-ului stă şi pe plan local, aici la noi, trebuie să  vedem cum facem ENET-uzl rentabil, ca măcar în toamna anului viitor să nu mai fim puşi în această situaţie".

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19

voturi  „pentru", devenind hotărârea nr. 298.

 

 

 

          Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi:    proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Focşani la Grupul de iniţiativă locală Investiţii Teritoriale Integrate din judeţul Vrancea pentru perioada 2014-2020;

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19

voturi  „pentru", devenind hotărârea nr. 299.

 

 

         

          Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea înfiinţării unui Pact Teritorial pentru Investiţii Integrate în judeţul Vrancea pentru perioada 2014-2020;

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19

voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 300.

 

 

 Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu  constată că au fost epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                 S E C R E T A R U L

                                                                                                                     MUNICIPIULUI FOCŞANI,

                  Dorian Alecsandrescu                                          Eduard-Marian Corhană

 

                                                                                                              

 

 

    

  ÎNTOCMIT,

 Cecilia Trufă

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar