Primarul Municipiului Focsani ing. Decebal Bacinschi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local Focsani pentru data de 22.02.2011...
2011-02-16 00:00:00

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L V R A N C E A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
F O C Ş A N I
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 695
din 16 februarie 2011privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani
în şedinţă ordinară, pentru data de 22 februarie 2011Primarul municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 22 februarie 2011, orele 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

3. proiect de hotărâre privind aprobarea garantării cu maxim 10.088.973 lei, a unei finanţări rambursabile interne/externe de 41.280.000 lei, ce va fi contractată de SC CUP SA Focşani, în vederea cofinanţării proiectului de investiţii de interes local ,,Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare - judeţul Vrancea” în cadrul Programului operaţional sectorial de Mediu 2007-2013(POS Mediu);
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei pentru organizarea sărbătorilor de primăvară - 1 şi 8 Martie 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011 a sumei de 950 lei pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani, a proiectelor ,,Dragobetele sărută fetele” şi ,,Primăvara, soarele se joacă-n mâna ta”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

6. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei ,,Sf. Cuv. Parascheva – Noua Catedrală” Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

7. proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor ce s/ar putea obţine de familiile care au în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri mobile necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social, de alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru anul 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

8. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.346/2010 pentru aprobarea taxelor practicate în anul 2011 şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, de către SC Administraţia Pieţelor Focşani SA;
Iniţiatori: Consilieri, Doina Fodoreanu
Vasile Dobre
Stan Gheorghe
Gicu Vrâncianu

9. proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Decebal Gabriel Bacinschi, Primar al Municipiului Focşani să semneze în numele şi pentru Municipiul Focşani contractul de finanţare al proiectului ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3 şi orice alte documente în legătură ce acesta;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

10. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere datorat de asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani pentru anul 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

11. proiect de hotărâre privind reîncadrarea cu data de 1 ianuarie 2011 a d-nei Dima Violeta în funcţia de consilier juridic, gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 38 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani şi stabilirea drepturilor salariale;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

12. proiect de hotărâre privind reîncadrarea cu data de 1 ianuarie 2011 a d-lui Racoviţă Jalova Mihai Cosmin în funcţia de inspector de specialitate, gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 38 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focşani şi stabilirea drepturilor salariale;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

13. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Focşani a funcţiei publice vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior, în funcţie publică de inspector, clasa I, gradul profesional principal;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

14. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.206/2010 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Teatrul Municipal Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

15. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ateneului Popular ,,Mr. Gh. Pastia” Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

17. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


18. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2011, pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu HGR nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulteroioare;
Iniţiatori: Consilieri, Neagu Nistoroiu
Doina Fodoreanu
Gheorghe Stan
Vasile Dobre
Radu Niţu

19. proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii datelor în registrul agricol prin modalitatea invitării la sediul Primăriei Municipiului Focşani a persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere în acest scop;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

20. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

21. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1-bunuri imobile, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 167/2003 pentru însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniul public al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

22. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării şi după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

23. proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei pentru cabinetele medicale concesiune conform HGR nr. 884/2004;
Iniţiatori: Emil Dănuţ Popoiu, Gheorghe Stan

24. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 28,50 mp., situat în Focşani, str. Cpt. Creţu Florin nr. 8, care aparţine domeniului public/privat al municipiului Focşani, în vederea amplasării de construcţie provizorie cu destinaţia de garaj;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

25. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 16,58 m.p., situat în Focşani, str. Mare a Unirii nr. 10, judeţul Vrancea, T.98 P.5345 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Laborator Clinic – chimist principal Gaşpar Garofa;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 19,12 m.p., situat în Focşani, str. Dr Telemac nr. 6, judeţul Vrancea, T.190, P.10356 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către doamna Istrate Loreta;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 30,36 m.p., situat în Focşani, str. Dornişoarei nr. 3, judeţul Vrancea, T.109, P.5742, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Boşteog Ştefan;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 45,00 m.p., situat în Focşani, B-dul Unirii nr. 24, judeţul Vrancea, T.192, P.10523, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnii Dediu Constantin şi Iliana;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 2,77 m.p., situat în Focşani, Al. Echităţii nr. 5, judeţul Vrancea, T.204,P.11123, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Mateuţă Ionel;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 24,08 m.p., situat în Focşani, B-dul Bucureşti nr. 7, judeţul Vrancea, T.206,P.11100, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Mateuţă Ionel;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

32. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.214/2009 pentru aprobarea împărţirii municipiului Focşani în 6 zone de lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste zone şi constituirea grupurilor de dialog, având ca obiect creşterea gradului de transparenţă şi implicarea civică în actul de administrare;
Iniţiator: Consilier, Daniel Gongu

33. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.103/260/2008, pentru numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2009 şi 249/2010;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

34. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Comitetul de coordonare al centrelor de permanenţă la nivelul Judeţului Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

35. raport de activitatea pe anul 2010 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Focşani;

36. raport de activitate pe anul 2010 al Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Focşani;

37. raport de activitate pe anul 2010 al Poliţiei Comunitare a Municipiului Focşani;

38. raport de activitate pe anul 2010 al Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;

39. raport de activitate pe anul 2010 al SC Administraţia pieţelor Focşani SA Focşani;

40. Informări, declaraţii politice.
Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.


P R I M A R,
Ing. Decebal Bacinschi

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect