Primarul Municipiului Focşani, ing. Decebal Bacinschi, convoaca Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 30 august 2011...
2011-08-25 00:00:00

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L V R A N C E A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
F O C Ş A N I


D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1801
din 24 august 2011


privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani
în şedinţă ordinară, pentru data de 30 august 2011


Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 30 august 2011, orele 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism din municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare ale acestora în vederea constituirii Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011, a sumei de 4.752 lei pentru organizarea alegerilor Consiliului Local al Tinerilor Focşani, ce vor avea loc în luna octombrie 2011;
Iniţiator: Viceprimar, Bogdan Matişan

4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Tinerilor Focşani la Reuniunea Naţională PAL-TIN 2011, cu tema „Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor – portavocea tinerilor din comunitate”, care se va desfăşura în perioada 03-08 septembrie 2011, la Râşnov;
Iniţiator: Viceprimar, Bogdan Matişan

5. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Focşani, în calitate de coorganizator la desfăşurarea Proiectului educaţional „Armonie şi mişcare”, organizat de Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Focşani, în perioada 01-30 noiembrie 2011;
Iniţiator: Consilier, Cristinel Şuşu

6. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Primăriei Municipiului Focşani a douăsprezece posturi, în vederea promovării într-un grad profesional superior a funcţionarilor publici încadraţi pe aceste posturi;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

7. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Focşani a cincizecişişase posturi, în vederea promovării într-un grad profesional superior sau în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe aceste posturi;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

8. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani a şase posturi, în vederea promovării într-un grad profesional superior a funcţionarilor publici încadraţi pe aceste posturi;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

9. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani a două posturi, în vederea promovării într-un grad profesional superior a funcţionarilor publici încadraţi pe aceste posturi;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

10. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depuse de Cristea Gheorghe cu domiciliul în Focşani, Aleea Căminului nr. 12, ap. 62, Harabagiu Maria cu domiciliul în Focşani, bdul. Unirii nr. 17, ap. 32 şi Coman Constantin cu domiciliul în Focşani, str. Longinescu nr. 30, ap. 6;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

11. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 70/2011 privind aprobarea listei de priorităţi;
Iniţiatori: Consilieri, Fodoreanu Doina,
Nistoroiu Neagu, Radu Niţu,
Dobre Vasile, Stan Gheorghe

12. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 336/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ,,Contorizarea consumului de energie termică la populaţie în municipiul Focşani – etapa a III-a”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

13. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 223/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza unică proiect tehnic, privind obiectivul de investiţii: ,,Refacere acoperiş bloc L1-L2 municipiul Focşani”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

14. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

15. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, din domeniul public al municipiului Focşani, în domeniul privat al municipiului Focşani, în vederea scoaterii din funcţiune, a valorificării şi, după caz, casării acestora;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

16. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 70/2000 privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe durata construcţiei, a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea construirii bisericii „Înălţarea Domnului”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi18. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

19. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării domeniului public/privat al municipiului Focşani în vederea înfiinţării şi funcţionării teraselor sezoniere;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 49,00 m.p., situat în Focşani, bdul. Unirii nr. 14A, judeţul Vrancea, T. 193, P. 10614 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Farhat Paula;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 31,00 m.p., situat în Focşani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, judeţul Vrancea, T. 164, P. 8474 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Băeşu George;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 9,40 m.p., situat în Focşani, str. Fulger nr. 1, judeţul Vrancea, T. 57, P. 3513 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Balosin Gheorghe;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 30,27 m.p., situat în Focşani, str. George Coşbuc nr. 1, judeţul Vrancea, T. 107, P. 5683 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Mihălceanu Victor;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

24. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 102/259/2008 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Consilier, Rodica Boboc

25. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 103/260/2008 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Consilier, Rodica Boboc

26. informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria Municipiului Focşani, audienţelor, sesizărilor la ,,Telefonul Cetăţeanului”, în perioada 01.01.2011 – 30.06.2011;

27. Informări, declaraţii politice.

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.


P R I M A R,

Ing. Decebal Bacinschi
Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect