Primarul municipiului Focsani ing. Decebal Bacinschi convoaca Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 27 septembrie 2011...
2011-09-21 00:00:00

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L V R A N C E A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
F O C Ş A N I

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1908
din 21 septembrie 2011


privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani
în şedinţă ordinară, pentru data de 27 septembrie 2011


Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 27 septembrie 2011, orele 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011, a sumei de 2.800 lei, în vederea organizării în perioada 13-16 octombrie 2011, unui curs de formare pentru consilierii locali ai Consiliului Local al Tinerilor Focşani, nou aleşi în funcţie;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011, a sumei de 900 lei pentru premierea sportivilor participanţi la Campionatul Naţional de Şah pentru copii şi juniori pe echipe, care s-a desfăşurat în perioada 24-31 iulie 2011 la Iaşi;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

3. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local prevăzut în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011, a sumei de 10,80 mii lei Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007 pentru participarea cu 6 sportivi la Campionatul Mondial SKDUN şi Cupa Mondială SKDUN, care se va desfăşura în perioada 5-10 octombrie 2011 în Germania;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
4. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui spijin financiar Parohiei ,,Sf. Ioan Botezătorul” Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

5. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui spijin financiar Parohiei ,,Sf. Nicolae” – Tăbăcari, Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

6. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani a cinci posturi, în vederea promovării persoanelor încadrate pe aceste posturi care îndeplinesc condiţiile de promovare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.209/2010 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Ansamblul Folcloric ,,Ţara Vrancei” ;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

8. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 70/2011 privind aprobarea listei de priorităţi;
Iniţiatori: Consilieri, Fodoreanu Doina,
Nistoroiu Neagu, Radu Niţu,
Dobre Vasile, Stan Gheorghe

9. proiect de hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brăilei solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Iniţiatori: Consilieri, Fodoreanu Doina,
Nistoroiu Neagu, Radu Niţu,
Dobre Vasile, Stan Gheorghe

10. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuţie, pentru obiectivul de investiţii ,,Racordare interioară la instalaţia de gaze naturale a 12 apartamente aferente blocului nr. 20 situat în str. Cpt. Creţu Florin – bloc Moonen, din municipiul Focşani”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi11. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii ,,Extindere Cimitir Nordic”, din municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 161/318/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuţie, pentru obiectivul de investiţii: ,,Extindere şi amenajare Cimitir Sudic Focşani”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

13. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 16/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: ,,Recalificare Urbană Perimetru Istoric şi Grădina Publică Focşani”, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

14. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

15. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.302/2006 pentru aprobarea delegării dreptului de administrare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Focşani, asupra clădirilor şi terenurilor aferente ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani, în care acestea funcţionează, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Centru de bioterapie şi recuperare medicală Harions, str. Măgura, nr. 57L, Focşani”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

17. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi18. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 48,07 m.p., aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, str. Scarlat Tîrnăvitu, nr. 6A, judeţul Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

19. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 81,31 m.p., aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, către SC PISTRELO SRL, teren adiacent construcţiei proprietatea SCM ARTA MODEI Focşani, pentru extindere spaţiul comercial;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

20. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15,55 m.p., aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, teren adiacent construcţiei proprietatea Albu Mariana, pentru extindere apartament pe teren concesionat pentru locuinţă;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

21.proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 49,00 m.p., situat în Focşani, bdul. Unirii nr. 14A, judeţul Vrancea, T. 193, P. 10614 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Farhat Paula;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 31,00 m.p., situat în Focşani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, judeţul Vrancea, T. 164, P. 8474 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Băeşu George;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 9,40 m.p., situat în Focşani, str. Fulger nr. 1, judeţul Vrancea, T. 57, P. 3513 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Balosin Gheorghe;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 30,27 m.p., situat în Focşani, str. George Coşbuc nr. 1, judeţul Vrancea, T. 107, P. 5683 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Mihălceanu Victor;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

25. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 6-10 octombrie 2011, a unei delegaţii a Municipiului Focşani la Tivoli - Italia, la invitaţia Municipalităţii Tivoli pentru a participa la definitivarea acordului de înfrăţire;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

26. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 2011.
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

27. Informări, declaraţii politice.

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.P R I M A R,

Ing. Decebal Bacinschi
Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect