Primarul Municipiului Focsani ing. Decebal Bacinschi convoaca Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară, pentru data de 25 mai 2010...
2010-05-18 00:00:00

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L V R A N C E A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
F O C Ş A N I


D I S P O Z I Ţ I A Nr. 994
din 17 mai 2010 privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani
în şedinţă ordinară, pentru data de 25 mai 2010


Primarul municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 25 mai 2010, orele 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2011, la nivelul municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2010, a sumei de 19 mii lei pentru organizarea în perioada 2-6 iulie a Zilelor Municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

3. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2010, Şcolii cu clasele I-VIII ,,Alex. Vlahuţă” Focşani, pentru organizarea Concursului Naţional – sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor la disciplina de istorie, care va avea loc în perioada 14 - 16 iunie ;

Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


4.proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2010, Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, pentru organizarea Concursului Naţional de arte marţiale–karate stilul shotokan, ,,Cupa Satori” Focşani, ediţia I, care va avea loc în data de 12 iunie;
Iniţiator: Consilier, George Mardare

5. proiect de hotărâre privind modificare şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Pieţelor Municipiului Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 93/2010;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


6. proiect de hotărâre aprobarea Documentaţiilor de atribuire pentru ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

7. proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investiţii: ,,Refacere branşament canal termic Şcoala nr. 5”, din municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 327/2006, pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici, fază proiect tehnic de execuţie în fază unică, pentru obiectivul de investiţii: ,,Reparaţie capitală sediu şcoală şi anexe Liceul Pedagogic” din municipiul Focşani, modificată;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

9. proiect de hotărâre privind modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.108/265/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici, fază studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: ,,Extindere Şcoala nr. 10 Duiliu Zamfirescu cu 8 săli de clasă, reamenajare grupuri sanitare, realizare termosistem pe exterior la clădirea şcolii şi a sălii de soprt” din municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

10. proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.138/295/2008 pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: Cămin pentru persoane vârstnice” din municipiul Focşani – (finalizare Corp 3 şi 5), din municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

11. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Focşani, ing. Decebal Bacinschi să semneze contractul de cofinanţare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale din extinderea conductei de distribuţie pe Fundătura Gh. Doja, Focşani, încheiat între municipiul Focşani şi SC Distrigaz Sud SRL şi SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

12. proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a serviciului public de salubritate menajeră în municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

13. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafeţe de teren în baza art. 36, alin. (3), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

14. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1- bunuri imobile, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.167/2003 pentru însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

15. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

16. proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din domeniul privat al municipiului Focşani şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în domeniul privat al judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a suprafeţei de 21.882 m.p., teren aferent Complexului Căprioara, proprietatea Consiliului Judeţean Vrancea, situat în T.78, P.554/1 şi T.86, P. 606/2, comuna Vînători, Judeţul Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

17. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe perioada 01 iunie 2010 - 01 ianuarie 2011, către Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Sfântul Pantelimon” Focşani, a spaţiului în suprafaţă de 1055,77 m.p. şi terenului aferent în suprafaţă de 1127,00 m.p., situate în Focşani str. Bucegi, nr. 28;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

18. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcţia pentru Sport a Judeţului Vrancea a terenului în suprafaţă de 1353, 57 m.p., situat în Focşani, B-dul Unirii, nr.12, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, adiacent sediului instituţiei şi sălii Sporturilor Vrancea, pe perioada existenţei construcţiilor;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 21950/23.12.2004 şi nr. 21951/23.12.2004, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Focşani şi medicii Ionescu Natalia şi Alexandru-Stoicescu Gabriela;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21953/23.12.2004 şi a contractului de comodat nr. 5260/06.04.2005, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Focşani şi medicii Dragne Carmen Iustina şi Ghihaniş Marieana;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21954/23.12.2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Focşani şi Mocanu Ioana;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21952/23.12.2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Focşani şi Popescu Liliana;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 70,12 m.p. situat în Focşani, str. Alex. Vlahuţă nr. 18, T.89, P.10224, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Marian Oprişan;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 80,75 m.p. situat în Focşani, str. Alex. Vlahuţă nr. 18, T.189, P.10224, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Marian Oprişan;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 81,81 m.p. situat în Focşani, str. B-dul Bucureşti nr. 9B, T.203, P.11118, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Anton Ionel;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 82,60 m.p. situat în Focşani, str. Avîntului nr. 7A, T.106, P.5614, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Branişte Angela;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 37,86 m.p. situat în Focşani, str. Greva de la Griviţa nr. 5, T.93, P.5287 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC HELIOS COM SRL Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 49,00 m.p. situat în Focşani, str. Al. Căminului nr. 2A, T.176, P.9316 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC VIOREX SRL Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

29. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 244,00 m.p., aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, situat pe str. Alecu Sihleanu, colţ cu str. Comisia Centrală, pentru construcţie locuinţă;
Iniţiatori: Consilieri, Bogdan Matişan
Vasile Dobre

30. proiect de hotărâre privind avizarea funcţionării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

31. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 6/163/2008 pentru organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi desmnarea membrilor acestora, modificată;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

32. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
33. Informări, declaraţii politice.

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.
P R I M A R,

Ing. Decebal Bacinschi
Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect