Primarul Municipiului Focşani ing. Decebal Bacinschi,convoaca Consiliul Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 25 aprilie 2013...
2013-04-22 00:00:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
FOCŞANID I S P O Z I Ţ I A Nr . 875
din 19 aprilie 2013

privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă ordinară, pentru data de 25 aprilie 2013


Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art.39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 25 aprilie 2013, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focşani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

Secţiunea I – proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne pe trimestrul I 2013, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de către Municipiul Focşani, în calitate de partener, a proiectului „Iubeşte verdele”, derulat de către Asociaţia „Maria Francisca” cu finanţare nerambursabilă de la Fundaţia pentru parteneriat din Miercurea Ciuc;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 21.410 lei, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2013, Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007 pentru organizarea Concursului Naţional de arte marţiale karate stilul Shotokan „Cupa CSM 2013” care se va desfăşura în data de 25 mai 2013;
Iniţiatori consilieri locali: Alecsandrescu Dorian, Balaban Elena Luminiţa, Cucu Elena, Buzoi Dan, Horhocea Dragoş, Matişan Bogdan Emilian, Mersoiu Ionuţ, Necula Ionel Gabriel, Oloeriu Ioan Liviu, Pădineanu Gabriel, Pătraşcu Enache, Radu Niţu, Trofin Tudorel-Daniel, Vrabie Cătălin;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din Bugetul municipiului Focşani pe anul 2013 a sumei de 50 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

5. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Gheorghe-Sud”- Focşani;
Iniţiatori consilieri locali: Alecsandrescu Dorian, Balaban Elena Luminiţa, Cucu Elena, Buzoi Dan, Horhocea Dragoş, Matişan Bogdan Emilian, Mersoiu Ionuţ, Necula Ionel Gabriel, Oloeriu Ioan Liviu, Pădineanu Gabriel, Pătraşcu Enache, Radu Niţu, Trofin Tudorel-Daniel, Vrabie Cătălin;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Ştefan cel Mare” Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

7. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităţii de cult Parohia Domnească – Biserica Sf. Trei Ierarhi, Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

8. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Nicolae” – Tăbăcari, Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

9. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei „Jelaboi”, Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

10. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru legitimaţiile de călătorie aferente serviciului public local de transport urban de călători în municipiul Focşani, stabilite prin HCL nr. 79/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

11. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 28/185/21.07.2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Focşani în procent de 5% din tariful de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi modul de utilizare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

12. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

13. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

14. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General Consolidat al municipiului Focşani pe anul 2013;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

15. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură străzi în municipiul Focşani – str. Oituz” (tronsonul cuprins între str. Mărăşti şi Cofetăria Teatru);
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

16. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură străzi în municipiul Focşani – Acces pietonal şi parcaje str. Bucegi;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

17. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură străzi în municipiul Focşani – str. Toader Ţîrdea, str. Trotuş, str. Vrâncioaia”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

18. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depuse de Negoiţă Ştefan cu domiciliul în Focşani, str. Gării nr. 10, Costache Reta cu domiciliul în Focşani, str. Coteşti nr. 101, Cantaragiu Anişoara cu domiciliul în Focşani, bdul. Independenţei nr. 6, ap. 32, Croitoru Lazăr cu domiciliul în Focşani, str. Predeal nr. 1 şi Dobrescu Elvis cu domiciliul în Focşani, str. Revoluţiei nr. 16, ap. 50;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

19. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

20. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în perioada 24-27 mai 2013 a Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei”, în Grecia, la Aspropyrgos – Attiki pentru a participa la evenimentul cultural „Tradiţiile româneşti – tezaur european”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

21. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” pe anul 2012;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

22. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Teatrul Municipal Focşani pe anul 2012;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

23. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala” Focşani pe anul 2012;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

24. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focşani pe anul 2012;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

25. proiect de hotărâre privind împuternicirea d-lui Bitanu Petru, mandatar al Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani pentru implementarea la nivelul societăţii a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

26. proiect de hotărâre privind împuternicirea d-lui Constantin Georgel, mandatar al Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia Pieţelor Focşani SA şi a d-lui Bitanu Petru, mandatar al Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani pentru implementarea la nivelul SC Administraţia Pieţelor Focşani SA a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

27. proiect de hotărâre privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 217/2009, încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Vranceaqua”, în calitate de autoritate delegantă şi Societatea Comercială Compania de Utilităţi Publice SA Focşani, în calitate de operator regional;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

28. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2013, pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiatori:consilieri locali: Axente Manuela, Mersoiu Ionuţ, Radu Niţu, Horhocea Dragoş, Ilie Lilian

29. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brăilei solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Codul Civil;
Iniţiatori:consilieri locali: Axente Manuela, Mersoiu Ionuţ, Radu Niţu, Horhocea Dragoş, Ilie Lilian

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei din fondul locativ de stat situata în Focşani, str. Nicolae Bălcescu nr.5 către familia Ungureanu Ioana în baza prevederilor Decretului Lege 61/1990 si Legii nr.112/1995 cu modificările si completările ulterioare;
Iniţiatori:consilieri locali: Balaban Elena Luminiţa, Alecsandrescu Dorian, Pătraşcu Enache, Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiţă

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei din fondul locativ de stat situată în Focşani, B-dul Unirii nr.11, bl.11,ap.21, către familia Potlog Maria în baza prevederilor Decretului Lege 61/1990 cu modificările si completările ulterioare;
Iniţiatori:consilieri locali: Balaban Elena Luminiţa, Alecsandrescu Dorian, Pătraşcu Enache, Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiţă

32. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Iniţiatori:consilieri locali: Balaban Elena Luminiţa, Alecsandrescu Dorian, Pătraşcu Enache, Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiţă

33. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

34. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 168/2012 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

35. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 23/2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

36. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 46,04 mp situat în Focşani, str. Mărăşeşti nr. 21, judeţul Vrancea, T. 57 P. 3504 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către LAŢCAN VASILICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

37. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 68,21 mp situat în Focşani, str. Greva de la Griviţa nr. 11, judeţul Vrancea, T. 95 P. 5312 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC TEHNODORA SERV SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

38. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 39,00 mp situat în Focşani, str. Mitropolit Varlaam nr. 4, bl. S1, sc.2, judeţul Vrancea, T.193 P.10620 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC ARHITECTONIC SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

39. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 26,75 mp situat în Focşani, str. Brăilei nr. 18, bl. 18, judeţul Vrancea, T.197 P.10875 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Robu Andrei-Dan;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

40. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Focşani a imobilului teren în suprafaţă de 1410,00 mp, situat în Focşani, str. Vrancei nr. 33, Tarlaua 5, Parcela 149%, 152D%, în vederea extinderii Cimitirului Nordic;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

41. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Focşani a imobilului clădire şi teren aferent în suprafaţă de 2090,00 mp, situat în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 16;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

42. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii în executare a Sentinţei Civile nr. 1835/30.05.2012, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin dezdăunarea SC PANDORA PROD SRL cu despăgubiri băneşti;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

43. proiect de hotărâre privind avizarea funcţionării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


Secţiunea a II a – avize, rapoarte, informări

1. Raport Primar municipiul Focşani privind activitatea desfăşurată în anul 2012;
2. Raport Viceprimar municipiul Focşani privind activitatea desfăşurată în anul 2012;


Secţiunea a III a – discuţii, declaraţii politice

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.


P R I M A R,
Ing. Decebal Bacinschi
Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar