Primarul Municipiului Focsani, ing. Decebal Bacinschi convoaca Consiliul Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 07 septembrie 2010...
2010-09-06 00:00:00

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L V R A N C E A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
F O C Ş A N I


D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1951
din 03 septembrie 2010


privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 07 septembrie 2010

Primarul municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 07 septembrie 2010, orele 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Administraţiei Pieţelor Municipiului Focşani ca societate comercială pe acţiuni, sub denumirea SC Administraţia Pieţelor Focşani SA ;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani la SC Administraţia Pieţelor Focşani SA.
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.

P R I M A R,

Ing. Decebal Bacinschi
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect