Primaria municipiului Focsani organizeaza examen pentru promovarea in gradul profesional superior a unor functionari publici...
2010-07-01 00:00:00

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI
Directia resurse umane si coordonare unitati subordonate


ANUNT

Primaria municipiului Focsani organizeaza examen pentru promovarea in gradul profesional superior a unor functionari publici, astfel:


1. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de referent, clasa III, gradul profesional principal la Serviciul autorizare agenţi economici şi liberă iniţiativă din cadrul Direcţiei economice, examenul va avea loc în data de 3 august 2010 ora 10,00 - proba scrisă şi 5 august 2010 ora 12,00 – interviul, la sediul institutiei din Focşani, str. Dimitrie Cantemir nr.1bis.
2. Pentru promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul contabilitate, Serviciul de taxe şi impozite locale din cadrul Direcţiei economice, examenul va avea loc in data de 3 august 2010 ora 10,00 - proba scrisă şi 5 august 2010 ora 12,00 – interviul, la sediul instituţiei din Focşani, str. Dimitrie Cantemir nr.1bis.
3. Pentru promovarea în gradul profesional principal a doi funcţionari publici care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul securitate şi sănătate în munca, respectiv un post aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul învaţamânt din cadrul Direcţiei resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, examenul va avea loc in data de 3 august 2010 ora 10,00 - proba scrisă şi 5 august 2010 ora 12 – interviul, la sediul instituţiei din Focşani, str. Dimitrie Cantemir nr.1bis .
Pentru a participa la examenul de promovare in grad profesional superior , functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
- sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza;
- sa fi obtinut cel putin calificativul “bine” la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
- sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata .
Bibliografia pentru promovarea in gradul profesional superior este prevazuta in anexele nr. 1, 2 , 3 si 4.
Dosarele de inscriere la examen se vor depune la Compartimentul resurse umane , camera 103, pana la data de 28 iulie 2010 si vor contine: copie de pe carnetul de munca , copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani si formularul de inscriere.Anexa nr. 1


ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
Serviciul autorizare agenti economici si
libera initiativa
BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare in gradul profesional superior a unui functionar public care ocupa un post aferent functiei de referent, clasa III, gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului autorizare agenti economici si libera initiativa


1. Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 304/29.11.2005 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a comercializarii produselor şi serviciilor de piaţă, în unităţile comerciale şi în sistem ambulant pe raza municipiului Focşani, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 10/2007;
2. Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 317/28.11.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani;
3. Hotararea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;
4. Ordonanta Guvernului nr. 99/29.08.2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata ,
republicată in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare ;
5. Legea nr. 12/1990 privind protectia populatiei împotriva unor activitati comerciale ilicite, republicată in 1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Hotararea Guvernului nr.128/30.03.1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor;
7. Legea nr. 61/27.09.1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată in 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 63/220/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Focşani pentru anul 2009, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 5/2009 si nr.239/2009;
9. H.C.L. nr. 63/26.03.2002 privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice, precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 291/2002 si nr.261/2009;
10. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in 2007 ;
11. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.


Sef serviciu,
Gheorghe MarianaAnexa nr. 2


ROMANIA JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI
DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul de impozite si taxe locale


BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovare în gradul profesional principal a unui functionar public care ocupa un post aferent functiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare la Compartimentul contabilitate, Serviciul de impozite si taxe locale, Directia economica1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata in 2007, cu modificarile
si completarile ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata in 2007, cu modificările si completările ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
5. Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
6. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, cu modificările si completările ulterioare;
7. Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare;
8. Legea nr. 341/2004 – Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Decret Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate sau constituite in prizonieri, republicat in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare;
11. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata in anul 2008 ;
13. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in 2007.SEF SERVICIU,
Melus Nazaru
Anexa nr.3


ROMANIA JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI
Directia resurse umane si coordonare unitati subordonateBIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovare în grad profesional principal a unui functionar public care ocupa un post aferent functiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare la Compartimentul securitate si sanatate in munca din cadrul Directiei Resurse Umane si Coordonare Unitati Subordonate

1. Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca;
2. Hotarerea Guvernului nr. 3552007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Hotararea Guvernului nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
4. Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;
5. Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
6. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata in 2007, cu modificările si completările ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in 2007.DIRECTOR,
Ec. Baciu Micsunica
Anexa nr.4


ROMANIA JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI
Directia resurse umane si
coordonare unitati subordonate

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în grad profesional principal a unui functionar public care ocupa un post aferent functiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare la Compartimentul Invatamant din cadrul Directiei resurse umane si coordonare unitati subordonate

1. Legea Nr. 84/1995 – Legea Invatamantului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea Nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea Nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;
4. Ordinul Nr. 4925 / 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;
5. Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
6. Ordonanta de Urgenta Nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea Nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei;
8. Hotararea de Guvern a Romaniei nr. 1618/2009 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Notificarea comuna Nr. 44990/1999 a Ministerului Educatiei Nationale si Directia Generala a Finantelor privind normativele actualizate de personal didactic auxiliar si de personal de administratie din invatamantul preuniversitar salarizat de la bugetul de stat;
10. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata in 2007, cu modificările si completările ulterioare;
12. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in 2007.DIRECTOR,
Ec. Baciu Micsunica

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect