P R O C E S V E R B A L din 25 mai 2010 al Consiliului Local Focsani...
2010-05-28 00:00:00

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCALP R O C E S V E R B A L
Din 25 mai 2010
Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara din 25.05.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 994/ 17.05.2010, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 20 de consilieri din totalul de 21 de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Absenteaza motivat d-na consilier Mioara Lazar.
La sedinta participa:
 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani;
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica;
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate;
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane;
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale;
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica;
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ;
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii;
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare;
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism;
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte;
 d-na Mariana Gheorghe – sef serviciu autorizare agenti economici;
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani;
 d-nul Ion Gheorghe – director Politia Comunitara Focsani;
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani;
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani;
 d-na Luminita Angheluta – director interimar Administratia Pietelor Focsani
 d-nul Mihai Ciobotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani;
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani;

La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.
Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 27.04.2010.
Nu sunt discutii si se aproba cu 20 voturi “pentru”.

In continuare dl. Presedinte de sedinta Vasile Pintilie prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde:

1. proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2011, la nivelul municipiului Focsani;

2. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2010, a sumei de 19 mii lei pentru organizarea in perioada 2-6 iulie a Zilelor Municipiului Focsani;

3. proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local, prevazut in bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2010, Scolii cu clasele I-VIII ,,Alex. Vlahuta” Focsani, pentru organizarea Concursului National – sesiunea de referate si comunicari stiintifice ale elevilor la disciplina de istorie, care va avea loc in perioada 14 - 16 iunie;

4. proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local, prevazut in bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2010, Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007, pentru organizarea Concursului National de arte martiale–karate stilul shotokan, ,,Cupa Satori” Focsani, editia I, care va avea loc in data de 12 iunie;

5. proiect de hotarare privind modificare si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Administratiei Pietelor Municipiului Focsani, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 93/2010;

6. proiect de hotarare aprobarea Documentatiilor de atribuire pentru ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice”;

7. proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investitii: ,,Refacere bransament canal termic Scoala nr. 5”, din municipiul Focsani;

8. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 327/2006, pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza proiect tehnic de executie in faza unica, pentru obiectivul de investitii: ,,Reparatie capitala sediu scoala si anexe Liceul Pedagogic” din municipiul Focsani, modificata;

9. proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.108/265/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: ,,Extindere Scoala nr. 10 Duiliu Zamfirescu cu 8 sali de clasa, reamenajare grupuri sanitare, realizare termosistem pe exterior la cladirea scolii si a salii de sport” din municipiul Focsani;

10. proiect de hotarare privind aprobarea completarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.138/295/2008 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii: Camin pentru persoane varstnice” din municipiul Focsani – (finalizare Corp 3 si 5), din municipiul Focsani;

11. proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului Municipiului Focsani, ing. Decebal Bacinschi sa semneze contractul de cofinantare pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale din extinderea conductei de distributie pe Fundatura Gh. Doja, Focsani, incheiat intre municipiul Focsani si SC Distrigaz Sud SRL si SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA;

12. proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune a serviciului public de salubritate menajera in municipiul Focsani;

13. proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal reprezentand propunerea de atribuire in proprietate a unei suprafete de teren in baza art. 36, alin. (3), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

14. proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1- bunuri imobile, la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

15. proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

16. proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat al municipiului Focsani si administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani in domeniul privat al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea a suprafetei de 21.882 m.p., teren aferent Complexului Caprioara, proprietatea Consiliului Judetean Vrancea, situat in T.78, P.554/1 si T.86, P. 606/2, comuna Vinatori, Judetul Vrancea;

17. proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare pe perioada 01 iunie 2010 - 01 ianuarie 2011, catre Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfantul Pantelimon” Focsani, a spatiului in suprafata de 1055,77 m.p. si terenului aferent in suprafata de 1127,00 m.p., situate in Focsani str. Bucegi, nr. 28;

18. proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare catre Directia pentru Sport a Judetului Vrancea a terenului in suprafata de 1353, 57 m.p., situat in Focsani, B-dul Unirii, nr.12, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, adiacent sediului institutiei si salii Sporturilor Vrancea, pe perioada existentei constructiilor;

19. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 21950/23.12.2004 si nr. 21951/23.12.2004, incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si medicii Ionescu Natalia si Alexandru-Stoicescu Gabriela;

20. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21953/23.12.2004 si a contractului de comodat nr. 5260/06.04.2005, incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si medicii Dragne Carmen Iustina si Ghihanis Marieana;

21. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21954/23.12.2004, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si Mocanu Ioana;

22. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21952/23.12.2004, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si Popescu Liliana;

23. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 70,12 m.p. situat in Focsani, str. Alex. Vlahuta nr. 18, T.89, P.10224, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Marian Oprisan;

24. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 80,75 m.p. situat in Focsani, str. Alex. Vlahuta nr. 18, T.189, P.10224, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Marian Oprisan;

25. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 81,81 m.p. situat in Focsani, str. B-dul Bucuresti nr. 9B, T.203, P.11118, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Anton Ionel;

26. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 82,60 m.p. situat in Focsani, str. Avintului nr. 7A, T.106, P.5614, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre doamna Braniste Angela;

27. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 37,86 m.p. situat in Focsani, str. Greva de la Grivita nr. 5, T.93, P.5287 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC HELIOS COM SRL Focsani;

28. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 49,00 m.p. situat in Focsani, str. Al. Caminului nr. 2A, T.176, P.9316 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC VIOREX SRL Focsani;

29. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica, a terenului in suprafata de 244,00 m.p., apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, situat pe str. Alecu Sihleanu, colt cu str. Comisia Centrala, pentru constructie locuinta;

30. proiect de hotarare privind avizarea functionarii teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focsani;

31. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 6/163/2008 pentru organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si desmnarea membrilor acestora, modificata;

32. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani;

Informari, declaratii politice.

Ia cuvantul dl. consilier Danut Popoiu „d-le presedinte de sedinta Vasile Pintilie va rog sa-mi permiteti, inainte de a supune la vot, sa citez mai intai din procesul verbal pe care tocmai l-am votat, aici se spune asa „in calitatea pe care o am de a nu fi masina de vot si sa ridic mana automat, va spun ca acest regulament trebuie modificat, ca el trebuie in cateva zile adus la parametri la care trebuie sa fie in regula si dupa aceea ce facem, sa nu terorizeze oamenii, pe ei ii reprezentam si din acest motiv suntem ogligati sa gandim, nu numai sa votam.” Nu cunosc sa se fi modificat regulamentul de functionare a teraselor si ca urmare propun d-lui Primar Decebal Bacinschi, initiator al proiectului de hotarare de la punctul 30, sa scoata acest proiect de pe ordinea de zi pana cand vom pune in functie regulamentul de functionare si in acelasi timp sa cer sistarea incasarilor de la aceste terase atata vreme cat dumnealor pot sa functioneze si fara avizul nostru.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „atat timp cat am initiat proiectul, a trecut prin comisii, nu-l retrag. Dumneavoastra aveti libertatea de a-l vota sau nu.”
Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „as vrea sa sustin si eu ceea ce a spus dl. consilier Danut Popoiu, avand in vedere ca am discutat acest aspect si la comisii. Este un abuz din partea Primariei sa incaseze aceste taxe de la agentii economici care isi desfasoara activitatea in acest domeniu, pentru ca ei nu au autorizatii, functioneaza ilegal si in acelasi timp Primaria incaseaza taxe. Nu inteleg de ce trebuie sa le mai dam aviz, daca ei pot functiona in mod normal fara autorizatie. As vrea sa o intreb si pe d-na Mariana Gheorghe de la serviciul comercial, care a spus in sedinta trecuta ca va merge pe teren si va da amenzi, vreau sa ne spuna si noua cate amenzi a dat de la ultima sedinta pana la zi pentru functionarea teraselor fara autorizatie? As vrea sa propun initiatorului sa retraga si proiectele de la punctele 8, 9 si 10, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru anumite lucrari. In primul rand sumele sunt cam mari, la capitolul diverse si neprevazute sunt sume incepand de la 300 milioane pana la 1,5 miliarde lei care nu stim ce inseamna aceste diverse si neprevazute. Si in al doilea rand mi se pare normal ca noi cei de la comisia de urbanism sau toti consilierii sa mergem pe teren sa vedem si noi aceste lucrari care trebuiesc facute pentru ca sunt lucrari de genul, schimbarea parchetului, repararea tocurilor ferestrelor sau alte chestii pe care ar trebui sa le verificam si noi. Exista in realitate aceste probleme, sunt necesare aceste cheltuieli de miliarde in prag de criza sau doar tocam banii pe hartie si nu facem nimic. In mod normal ar trebui sa vedem si noi pe ce cheltuim banii si as dori ca initiatorul sa retraga proiectele de la punctele 8, 9 si 10 pana la vizionarea de catre consilierii locali.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „haideti sa impartim un pic lucrurile in doua, legat de terase. Deci noi avem un proiect de hotarare prin care am hotarat sa le dam o anumita suprafata, ei platesc vara o anumita suma, iarna platesc o anumita suma, deci ei ocupa aceasta suprafata. In conditiile in care dumneavoastra doriti ca sa nu mai plateasca aceasta suma va trebui sa initiem un proiect prin care sa anulam proiectul respectiv. Functionarea teraselor are cu totul si cu totul altceva, noi acum hotaram in Consiliul local daca pe aceste suprafete care le-au fost date lor in administrare isi pot desfasura aceasta activitate de terasa. Dar plata pe care o fac dansii, ce este ocupat si ce au concesionat sau inchiriat dansii este cu totul altceva si au dorit aceasta suprafata sa fie inchiriata si pentru ea platesc o anumita taxa. Daca doriti treaba aceasta initiem un proiect de hotarare prin care renuntam la acel proiect prin care noi am inchiriat. Ati mers si la fata locului, s-a masurat la fiecare daca respecta suprafata care i-a fost aprobata in Consiliul local prin proiectul respectiv. Noi acum nu facem altceva decat sa dam un aviz de functionare a acestor terase si nicidecum a platii sau neplatii acelei suprafete de teren. Legat de proiectele de la punctele 8, 9 si 10, aceste fonduri s-au primit la unitatile de invatamant, toate aceste investitii au fost facute de catre unitatile de invatamant, au avut angajati diriginti de santier care au urmarit executia lucrarilor. Noi nu facem altceva decat venim acum cu sumele pe care ni le-au dat dansii si care au fost cheltuite si de lucrarile care au fost executate la aceste unitati de invatamant sa aprobam acesti indicatori fata de sumele pe care ei le-au cheltuit, pentru ca la un moment dat aceste valori vor creste valoarea de inventar a acestor imobile, asta facem noi. Aceste investitii nu s-au derulat prin noi, s-au derulat prin ei, ei au fost cei care au fost coordonatorii acestor investitii, nu noi, noi nu am fost implicati cu nimic in aceste lucrari de reparatii care s-au executat la aceste unitati de invatamant.”
D-na consilier Doina Fodoreanu „n-am inteles d-le Primar Decebal Bacinschi, la terase la ce v-ati referit, iar la proiectele privind indicatorii tehnico-economici aprobam niste indicatori retroactiv?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „s-a derulat prin Ministerul Invatamantului direct la inspectorat si de acolo au fost repartizate diferite sume pe unitatile de invatamant. Unitatile de invatamant au avut un proiect si acum functie de valorile care au fost cheltuite venim cu acesti indicatori.”
D-na consilier Doina Fodoreanu „tot nu inteleg. Avem un proiect? Proiectul acela are o valoare?”
Intervine dl. primar Decebal Bacinschi „ei au un proiect, nu noi.”
D-na consilier Doina Fodoreanu „nu, noi d-le Primar Decebal Bacinschi, ci investitia respectiva are un proiect, are o valoare aprobata prin Hotarare de Guvern? Si cum acum venim si aprobam si noi? Ce treaba avem noi sa aprobam, daca s-a derulat prin ordonatorul de credit - Inspectoratul Scolar?”
D-na Natasa Nemes „aceste trei investii au fost aprobate in Consiliul local, dar nu au fost executate.”
Dl. consilier Neculai Tanase „vroiam sa ma refer la aceste terase. Eu am inteles ceea ce a spus dl. Primar Decebal Bacinschi, dar totusi trebuie sa existe un regulament de functionare al acestor terase nu? Eu nu am nimic impotriva teraselor. D-le Primar Decebal Bacinschi noi in sedinta trecuta am hotarat ca vom prezenta un regulament, de aceea s-a si amanat data trecuta si am fost de acord toti colegii si regulamentul inca nu a aparut, aceasta este intrebarea. Nu trebuie un regulament? Mie asa mi se pare logic.”
D-na consilier Doina Fodoreanu „stim foarte bine ca pana la acest moment toate terasele din municipiul Focsani functioneaza in baza unui regulament care a fost aprobat in Consilul local in anul 2007. Exista la aceasta ora un proiect de hotarare privind noul regulament de functionare al teraselor sezoniere pe raza municipiului Focsani, dar datorita faptului ca trebuie sa urmam procedura Legii nr. 52, va trebui sa stea pe site 30 de zile in dezbatere publica. Aceasta este motivul pentru care nu a intrat in aceasta sedinta la dezbatere.”
Dl. consilier Adrian Colin „d-le Primar Decebal Bacinschi, spuneati ca ati stabilit suprafetele si sumele care trebuie incasate de la fiecare agent economic in parte. Dat fiind faptul ca aceste constructii sunt constructii provizorii vreau sa stiu si eu, in aceasta perioada cat se incaseaza, suma trebuie incasata normal avand aviz de functionare sau acea cota de 25% ramasa numai pentru constructii care nu s-au demolat, deci pentru pastrarea in extrasezon.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „am trimis sa mi se aduca proiectul de hotarare pentru ca nu mai stiu exact, dar stiu ca s-a hotarat o taxa pentru perioada de iarna, o taxa pentru perioada de vara si suprafetele pentru fiecare terasa. Comisia de urbanism din 2007 sau 2008, nu mai stiu exact, a mers la fata locului si au masurat toate aceste suprafete, daca se incadreaza in proiectul respectiv. Practic sunt doua lucruri complet diferite, una suprafetele si sumele pe care dansii si le-au platit. Chiar a fost o discutie aici si s-a spus, ca nu-i pacat ca unii au facut o anumita investitie sa-i punem in octombrie sa demoleze si in martie s-o faca din nou si atunci am fost de acord, ati fost dumneavoastra de acord perioada de iarna sa plateasca o anumita suma, iar in perioada de vara o alta suma. Avizul de functionare este cu totul si cu totul altceva.

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „aveti dreptate avizul de functionare este cu totul altceva, deci ocuparea domeniului public sau privat al Primariei Focsani este una, avizul este alta. Ei primesc aviz de functionare pe perioada verii pentru care platesc taxa care este, iar apoi ca sa nu-i punem sa-si stranga ceea ce au amenajat platesc 25%. Dar acea taxa de 25% o platesc pentru ca nu-si strang ce au acolo, asta nu inseamna ca au aviz de functionare, iar ei practic in ziua de astazi functioneaza ilegal. De ce le mai cerem sa se autorizeze, daca ei pot functiona, iar Primaria le incaseaza banii, pentru ce trebuie sa-i mai autorizam? Sa functioneze neautorizati atunci.”
Dl. consilier Daniel Gongu „d-lui Primar Decebal Bacinschi as vrea sa-i adresez o intrebare. Un agent economic care doreste sa aiba o terasa, deci nu a functionat pana acum, este o terasa noua sau ar dori o terasa noua, a platit o taxa de 500 si ceva lei. Ce anume a platit acel agent economic. Retineti ca nu a avut anul trecut terasa, nu a functionat.”
Dl. Alexandru Stanciu, sef serviciu urbanism „li s-au eliberat certificate de urbanism si autorizatii de functionare, iar acea suma este pentru ocuparea domeniului public.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „d-le presedinte de sedinta Vasile Pintilie, trecem la ordinea de zi? Discutam proiectele pe sarite sau cum facem?”
Dl. consilier Radu Nitu „d-le presedinte de sedinta Vasile Pintilie eu zic ca dl. Primar Decebal Bacinschi a facut precizarile respective, e dreptul dumnealui daca retrage sau nu pentru ca este initiator, iar noi revenim punctual la ordinea de zi si venim cu observatii atunci.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 5 voturi „abtinere”a d-nilor consilieri Mugurel Cosmin Malureanu, Daniel Gongu, Neculai Tanase, Adrian Colin si Cristinel Susu.

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2011, la nivelul municipiului Focsani.
Dl. consilier George Mardare “stimati colegi parerea mea este ca acest proiect este prematur deoarece ne lipsesc toate datele privind nivelul sau gradul de suportabilitate al populatiei intrucat la aceasta data nici Guvernul nu a emis actul normativ care conduce la reducerea salariilor si a pensiilor, intrucat angajarea raspunderii nu a avut inca loc. Cred ca nu avem cum sa stabilim acum acest nivel de taxe, impozite si amenzi va putea fi suportat sau nu de populatie. In contextul in care se va hotari ca intr-adevar se merge pe taierea salariilor si a pensiilor cred ca avem toate datele sa putem analiza in mod obiectiv daca nivelul de suportabilitate al populatiei este afectat sau nu. Cred ca mai trebuie asteptat un pic cu acest proiect.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 20 voturi „abtinere”.
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2010, a sumei de 19 mii lei pentru organizarea in perioada 2-6 iulie a Zilelor Municipiului Focsani.
Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „as dori modificarea anexei nr. 1 in sensul ca sa se ia 1000 lei de la pozitia materiale promotionale si sa se aloce la pozitia achizitionare de carte.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta cu 20 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Paul Romeo Postelnicu si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 108

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local, prevazut in bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2010, Scolii cu clasele I-VIII ,,Alex. Vlahuta” Focsani, pentru organizarea Concursului National – sesiunea de referate si comunicari stiintifice ale elevilor la disciplina de istorie, care va avea loc in perioada 14 - 16 iunie.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 109
Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local, prevazut in bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2010, Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007, pentru organizarea Concursului National de arte martiale–karate stilul shotokan, ,,Cupa Satori” Focsani, editia I, care va avea loc in data de 12 iunie.
Dl. consilier George Mardare “in calitate de initiator as vrea sa va spun ca este primul concurs national de karate pe care dorim sa-l organizam in Focsani pentru juniori. Suma respectiva este destinata numai achizitionarii de materiale. Acest club a avut rezultate deosebite in ultimii ani, inafara de cele 95 de medalii la care fac referire in referat, vreau sa va informez ca si sambata la concursul national de la Bucuresti care a avut loc la sala Floreasca s-au obtinut 62 de medalii. Este un club performant si cred ca perfomanta merita sa fie platita si din acest motiv si Federatia Romana de Arte Martiale a acceptat organizarea acestui concurs national pentru juniori la Focsani. Este mandria noastra, este pentru tineretul nostru, pentru copii nostrii si cred ca trebuie sa-i sprijinim chiar in aceste conditii putin mai delicate din punct de vedere financiar. Multumesc si invit pe toata lumea conform invitatiilor de pe masa la acest concurs.”
Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “noi, grupul PDL, sprijinim acest proiect si suntem de acord cu el, am dori insa sa facem un amendament ca la decernarea premiilor sa fie invitati sa participe toti consilierii.”
Dl. consilier Neculai Tanase “vreau sa intaresc ceea ce a spus dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu, deci vrem sa fim si noi invitati sa decernam acele medalii, toti consilierii locali.”
Dl. consilier Vasile Dobre “vreau sa-l intreb pe dl. consilier George Mardare si noi suntem de acord cu acest proiect fara doar si poate, vroiam sa-l intreb daca din analiza facuta nu poate sa mai rupa ceva din suma?”
Dl. consilier George Mardare “am redus deja suma de 10 milioane lei vechi, datorita ajutorului si sprijinului pe care ni l-a dat colegul nostru, dl. consilier Daniel Gongu cu acea sala, iar restul preturilor sa stiti ca sunt preturile minime posibile. Daca in timp vom mai gasi solutii ele se vor constitui ca economie la nivelul CSM-ului. Si bineinteles ca va invitam pe toti colegii care doriti la decernarea premiilor.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “as vrea sa-l intreb pe colegul meu, dl. consilier George Mardare, cat reprezinta aportul Consiliului local din bugetul acestei actiuni.”
Dl. consilier George Mardare “ aproximativ 40%”.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 110
Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificare si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Administratiei Pietelor Municipiului Focsani, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 93/2010.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 111

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare aprobarea Documentatiilor de atribuire pentru ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice”.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 112
Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investitii: ,,Refacere bransament canal termic Scoala nr. 5”, din municipiul Focsani.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 113
Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 327/2006, pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza proiect tehnic de executie in faza unica, pentru obiectivul de investitii: ,,Reparatie capitala sediu scoala si anexe Liceul Pedagogic” din municipiul Focsani, modificata.
Dl. consilier Neculai Tanase “vreau sa reiterez ceea ce au spus colegii mei mai devreme. Deci nu suntem impotriva acestor proiecte insa nu mi se par foarte transparente aceste lucrari. Adica sunt anumite cheltuieli aici care din punctul nostru de vedere ar trebui vizionate. Sunt sau nu sunt acele lucrari care urmeaza sa se faca, e nevoie de schimbare, asa cum a spus si un coleg, de usi, parchet sau altceva. Pentru ca parcurgand aceste proiecte am vazut ca sunt printre altele foarte multe cheltuieli diverse si neprevazute. La proiectul de la punctul 9 sunt aproape 17-18% si este o valoare foarte mare si nu se poate sa dam niste bani fara sa stim cum se utilizeaza acesti bani.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “s-au adus niste argumente ca nu exista transparenta, ca sunt cheltuieli mai mari sau mai mici, eu merg pe niste principii, aceste proiecte sunt facute de aparatul Primariei, deci de aparat de specialitate, proiectul are viza de legalitate, un om a semnat si a zis da, ce este aici este legal si este corect si este conform legii. Prefectura face un control de legalitate, a nu vota pentru ca nu e transparenta sau incarcat de vize sau s-au depasit sumele initiale nu stiu daca motiveaza votul negativ, trebuie ceva mai clar, mai concret. Puteti spune, nu votam din cauza aceasta, sau efectiv nu votam ca nu vrem sa votam. Dar in momentul in care spuneti de ilegalitate fata de cei care au intocmit proiectul si mie mi se pare un lucru foarte grav mai ales ca gravitatea nu o spune oricine, o spune un reprezentant al cetatenilor sau reprezentanti ai cetatenilor. Practic nu avem incredere in cei care fac proiecte si care sunt specialisti.”
Dl. consilier Neculai Tanase “deci d-le consilier Liviu Ioan Oloeriu, eu nu am spus ca este ilegal, am spus ca nu este transparenta si cand sunt 800 milioane si nu stii cum se cheltuie, nu vi se pare un motiv, nu de a nu se face investia, de a verifica. Deci noi putem sa mergem si sa vedem. Eu nu am spus ca este ilegal dar sunt niste sume foarte mari, cred ca cetatenii prin noi cred ca ar trebui sa stie cum se folosesc acesti bani, mai ales in perioada aceasta cand, dupa cum se vede este mare nevoie de bani si mai ales de bani publici, aceasta a fost pozitia mea.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “greseala cred ca ne apartine pentru ca noi ar fi trebuit sa trecem aici coeficientul la aceste recapitulatii pentru ca atat diversele si neprevazutele, asistenta tehnica, taxele si comisioanele sunt niste coeficienti care se inmultesc cu valoarea investitiei. Din acest coeficient inmultit cu valoarea investitiei rezulta aceste diverse si neprevazute, asistenta tehnica si altele. Acestea nu le stabileste cel care executa lucrarea sau proiectantul. Noi aici am aprobat si le-am dat bani pentru studiu de fezabilitate, unitatilor de invatamant. Ei si-au comandat studiu de fezabilitate dupa aceea si-au comandat proiectarea, au primit documentatia, au inceput si au executat lucrarile, am aprobat niste indicatori, s-a ajuns la concluzia ca mai trebuiesc niste bani pentru ca au aparut niste lucrari suplimentare si acesta este motivul pentru care noi venim acum si modificam niste indicatori. Ceea ce putem noi face, daca dumneavoastra delegati pe cineva din Consiliul local impreuna cu cineva de specialitate din cadrul Primariei sa mergem la aceste unitati de invatamant sa vedem daca au fost executate lucrarile, daca sunt de calitate si daca acesti indicatori au fost respectati.”
D-na consilier Doina Fodoreanu “pentru a nu mai exista toate discutiile acestea d-le Primar Decebal Bacinschi, in Consiliul local nu era mai normal sa se faca un rest de executat si sa se specifice in raport ca au fost executate lucrari in valoare de? Pentru restul de executat se aproba indicatorii si acestea sunt valorile?”
Dl. consilier Gheorghe Stan “am o intrebare pentru dl. Primar Decebal Bacinschi, acesti bani de unde vin din bugetul Primariei sau sunt alocati de Minister?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “participam si noi cu o anumita cota parte.”
Dl. consilier Gheorghe Stan “eu am citit proiectul si justificarea si toate acestea si eu am impresia ca o parte din colegi nu au inteles. Adica de fapt nu venim acum si bagam mana in buzunarul Primariei si scoatem acum atatea zeci de miliarde, ci noi avem o anume cota parte.”
Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “d-le Primar Decebal Bacinschi, eu nu am vrut sa fiu inteles gresit dar punctul de vedere al consilierilor PDL este ca mi se pare o metoda corecta si transparenta pentru ca atunci cand cheltuim bani publici sa putem si noi sa raspundem oamenilor, cand intreaba ca am cheltuit miliarde si pe ce anume le-am dat noi la diverse scoli. Asa mi se parea normal pentru ca tot mergem la aceste comisii de urbanism sa vizionam anumite lucruri. Nu e corect sa vizionam doar concesiuni, vanzarile si alte chestii, ar fi normal sa vizionam si lucrarile care se fac. Sa fie o modalitate transparenta de cheltuire a banului public pentru ca noi asa nu stim nimic si putem spune ca am schimbat scoala cu totul si ea sa nu fi avut nimic. E corect sa stim depre ce este vorba sa vedem si apoi sa votam. Deci noi nu suntem impotriva acestor proiecte.”
Dl. presedinte de sedinta Vasile Pintilie “am luat act de propunerea dumneavoastra. Pentru investiile noi de acum incolo ca regula, inainte de a fi promovate, o parte din consilieri sau toti daca se doreste sa mearga sa le vizioneze astfel incat dumnealor sa se pronunte vis-à-vis de oportunitatea, necesitatea si mai departe care ar fi valorile respective.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru” si 2 voturi „abtinere”a d-nilor consilieri Neculai Tanase si Danut Popoiu, devenind hotararea nr. 114
Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.108/265/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: ,,Extindere Scoala nr. 10 Duiliu Zamfirescu cu 8 sali de clasa, reamenajare grupuri sanitare, realizare termosistem pe exterior la cladirea scolii si a salii de soprt” din municipiul Focsani.
Dl. consilier Danut Popoiu “trebuia sa iau cuvantul pentru ca dupa tot scandalul care a fost cu Liceul nr. 2 si toate discutiile care au aparut in presa vis-à-vis de votul meu probabil acelasi lucru se va intampla si acum. Insa nu pot sa nu-mi justific votul si nu pot d-le Primar Decebal Bacinschi sa nu va aduc aminte de faptul ca, cu 2-3 ani in urma, am stat de vorba impreuna si incercam sa punem la punct sistemul de invatamant pe raza municipiului Focsani. E vorba de investitii care se fac fara ca oamenii sa fi stat de vorba in grup, e vorba de investii care se fac individual, functie de partid, functie de constructorul pe care il au si asa mai departe. Noi nu avem o situatie a spatiilor scolare din municipiul Focsani, este Scoala nr. 10 supraaglomerata si Liceul pedagogic care are sali goale si atunci noi venim cu ideea de a construi inca opt sali de clasa, nu este corect. Este scoala in care au predat parintii mei si n-ar fi corect sa pledez impotriva acestui proiect de hotarare, dar nu este corect sa suprapopulezi o scoala in centrul orasului, ca nu mai au nici curte, nu mai au nici teren de sport si sa lasi alte scoli fara elevi. Problema pe care eu o ridic atunci cand gandim investitii la scolile din municipiul Focsani, chemati directorii, chemati inspectorul general si gandit putin in perspectiva. Ne apucam si aprobam aceasta constructie si peste cativa ani vedem ca Liceul pedagogic isi inchiriaza spatiul catre diferite universitati, scolile din sud raman nepopulate, etc. Eu cer mai multa atentie in promovarea unor astfel de proiecte de hotarari si cer implicarea mai multor factori de decizie si nu numai unor consilieri, fie ca au copilul la scoala, fie ca au acolo o cunostinta, pledeaza pentru asa ceva.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “multumesc, dl. consilier Danut Popoiu a fost atat de amabil incat sa nu spuna ca eu am copilul la Scoala nr. 10 si sa se ridice din sala cine mai are copilul la Scoala nr. 10. Nu d-le consilier Danut Popoiu o sa va spun ca ati sustinut aceasta idee, ma mir ca acum probabil v-ati schimbat parerea. Eu v-as intreba de ce Liceul pedagogic are salile goale si de ce Scoala nr. 10 are salile pline? Acolo este un lucru si poate ma pricep si eu pentru ca am o licenta in drept, e vorba despre calitatea actului de invatamant. Media noastra spune, scoala noastra are rezultate si cei din media chiar relateaza rezultatele pe care aceasta unitate de invatamant le obtine. Nu a fost mediatizata problema Scolii nr. 10 foarte mult, dar intentia este de a fi distrusa aceasta scoala prin preluarea cadrelor, in stil pur mioritic de a distruge ceva bun. Pe cand problema noastra este a calitatii in invatamant, iar copii ajung la aceasta scoala pentru ca acolo se face carte. Exista o Hotarare de Guvern care prevede extinderea acestei scoli. Acest studiu de fezabilitate este doar actualizat, nu vad ce este rau in acest lucru. Aici am calitatea de consilier, intamplarea face sa fiu si presedintele consiliului de parinti din Scoala nr. 10 si va spun in numele a niste sute bune de parinti ca sunt de acord ca copiii nostri sa invete in conditiile de acolo pana se vor crea conditii mai bune. Deci se vor construi sali de clasa in plus tocmai pentru ca noi vrem ca acesti copii sa invete in Scoala nr. 10 pentru echipa de cadre didactice care exista acolo.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “vreau sa-i dau un raspuns d-lui consilier Danut Popoiu, am lucrat cativa ani impreuna, au fost cumva probleme intre ceea ce am discutat noi, de ceea ce am hotarat. Cred ca ceea ce am hotarat am incercat si am pus in practica. Aceste probleme ma depasesc pentru ca numarul de copii la unitatile de invatamant, modul in care functioneaza si numarul de copii dintr-o clasa nu mai este treaba noastra. Nu ne apartine noua, apartine Inspectoratului Scolar. Scoala nr. 10 a solicitat niste bani pentru un studiu de fezabilitate. Am fost cu totii de acord, cand am aprobat bugetul, am aprobat o anumita suma de bani pentru un studiu de fezabilitate. In aceste conditii s-a facut acest studiu si acum il supunem aprobarii dumneavoastra, vom primi bani pentru aceasta unitate? Sa dea Dumnezeu sa primim, daca nu vom primi studiul de fezabilitate va ramane valabil, dar poate se va reactualiza atunci cand vom avea posibilitatea sa contruim acolo.”
Dl. consilier Bogdan Matisan “as vrea sa va aduc aminte ca in toamna anului trecut Scoala nr. 10 a pierdut o finantare extrem de importanta. S-a deschis o axa atunci pentru o perioada foarte scurta de timp si am pierdut acea finantare, scoala de fapt a pierdut acea finantare, datorita faptului ca acest studiu de fezabilitate nu era actualizat. Acum asteptam, speram ca in aceasta vara, cel tarziu la toamna sa se redeschida acea axa si sa putem sa accesam intr-un timp cat se poate de scurt astfel incat sa nu fim respinsi. Acesta este motivul pentru care astazi aprobam acesti indicatori. Mai mult decat atat daca dumneavoastra ati studiat acest proiect de hotarare influienta la total investitie de astazi fara de ceea ce s-a studiat sau ce s-a aprobat in Hotararea Consiliului Local din 2008, diferenta este de 200 mii lei. Deci nu suntem pe plus, suntem chiar pe minus, desi datele problemei sunt schimabate de la un an la altul.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 15 voturi „pentru” si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Daniel Gongu, Mugurel Cosmin Malureanu, Neculai Tanse, Cristinel Susu si Adrian Colin, devenind hotararea nr. 115
Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea completarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.138/295/2008 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii: Camin pentru persoane varstnice” din municipiul Focsani – (finalizare Corp 3 si 5), din municipiul Focsani.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” a d-lui consilier Danut Popoiu si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Daniel Gongu, Mugurel Cosmin Malureanu, Neculai Tanse, Cristinel Susu si Adrian Colin, devenind hotararea nr. 116
Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului Municipiului Focsani, ing. Decebal Bacinschi sa semneze contractul de cofinantare pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale din extinderea conductei de distributie pe Fundatura Gh. Doja, Focsani, incheiat intre municipiul Focsani si SC Distrigaz Sud SRL si SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 117
Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune a serviciului public de salubritate menajera in municipiul Focsani.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 118
Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal reprezentand propunerea de atribuire in proprietate a unei suprafete de teren in baza art. 36, alin. (3), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 119
Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1- bunuri imobile, la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “e un pic de neclaritate vizat de faptul ca proiectele de la punctele 14 si 15 au legatura intre ele. D-na Carmen Ghiuta propunem trecerea in public acum sau la proiectul urmator?”
D-na Carmen Ghiuta ‘se poate si acum amendament.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “deci se poate si acum amendament pentru ca proiectul care vizeaza ceea ce urmaream noi acest proiect il legifereaza. Deci este vorba despre suprafata pe care o ocupa Sala Sporturilor si terenul aferent poate fi propus ca amendament sa fie inventariat in domeniul public la acest proiect. Pentru ca ea este prinsa la proiectul de la punctul 15 in domeniul privat. Noi propunem si este amendamentul nostru ca aceasta suprafata de teren sa intre in domeniul public, pentru ca acest proiect reglementeaza inventarul domeniului public, la aceasta ma refeream.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta cu 20 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Liviu Ioan Oloeriu si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 120

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. consilier Neagu Nistoroiu „la acest proiect vreau sa precizez ca pozitia 6 de la inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, a trecut la proiectul de la punctul 14, in domeniul public. Eu as fi dorit ca si pozitia nr. 1 sa fi trecut in domeniul public, dar intr-o discutie avuta cu d-na Carmen Ghiuta mi-a spus ca este alt regim juridic si aici vin cu urmatorul amendament: sa se inventarieze in domeniul privat asa cum s-a solicitat, dar sa se dea in administrare catre societatea ARTCOM Focsani doar terenul de sub cladire. Si va rog sa se mentioneze in procesul verbal si deasemeni daca la aceasta data d-na Carmen Ghiuta poate sa ne spuna suprafata exacta a cladirii.”
D-na Carmen Ghiuta „suprafata construita este de 1.292 mp.”
Dl. consilier Neagu Nistoroiu „va rog sa se consemneze in procesul verbal si doar acest teren sa fie dat pentru folosinta.”
Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „personal am o nedumerire si as vrea sa fiu lamurit daca aceste terenuri pana in aceasta clipa sunt inventariate cumva in domeniul public?
Dl. Primar Decebal Bacinschi „nu sunt.”
Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „atunci de ce le mai trecem in domeniul privat? Mie mi se pare ca o asemenea procedura si iertati-ma de cand am inceput noi acest mandat este o maniera de a iesi din patrimoniul municipiului Focsani anumite suprafete de teren, fie pe aceasta filiera, se construieste dupa care se da in concesiuni, dupa care se vine si cumpara la niste preturi care de foarte multe ori nu avantajeaza municipalitatea. Eu cred d-le Primar Decebal Bacinschi si personal nu voi mai vota nici un fel de proiect de hotarare de acum incolo cu asemenea obiect atata vreme cat nu avem un inventar clar care sunt bunurile care apartin domeniului public si in special la terenuri si care sunt cele care apartin domeniului privat. Pentru ca foarte multe extensii s-au facut pe zona verde.S-a motivat de faptul ca acolo nu este zona verde, doar pentru ca nu avem un inventar sau pentru ca nu avem o evidenta sau nu avem o hotarare. Daca ne uitam eu cred Focsaniul este unul dintre orasul care are cele mai mari suprafete de constructie pe aceste zone care sunt de fapt spatii verzi din apropierea blocurilor. Nu mai vorbesc de maniera in care pot sa inrautateasca aspectul stradal asemenea extensii. Uitati-va pe Cuza Voda, langa notariat acea cladire de sticla care sta nefolosita, mie nu-mi place acel edificiu dar celui care a proiectat-o poate-i place. Eu cred ca Focsaniul este campion in ceea ce priveste extensiile apartamentelor pe zonele acestea care au fost odata verzi, dar care noi le consideram ca nu sunt verzi pentru ca nu le avem in inventar. Nu se poate lucrul acesta. Eu personal nu voi mai vota asemenea proiecte de hotarare.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri noi avem inventarul domeniului public, lucram de ceva timp la inventarul domeniului privat al municipiului Focsani. Avem cam 40% din municipiu realizat, avem Sud-ul in totalitate facut, mai avem si cateva zone din oras, speram ca intr-o perioada de un an de zile sa terminam si inventarul privat la municipiului. Rugamintea mea este urmatoarea si sunt de acord cu dumneavoastra, haideti sa initiem un proiect de hotarare prin care sa interzicem concesionarea terenurilor pentru astfel de constructii, cum spuneti dumneavoastra. In acest sens protejam si arhitectura orasului, protejam si spatiile verzi si sa terminam cu acest lucru. Facem un proiect il punem pe site sa stea o luna de zile si in conditiile acestea sa nu mai dam nici un fel de aprobare pentru astfel de constructii.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta cu 20 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Neagu Nistoroiu si nu se adopta cu 13 voturi „pentru” si 7 voturi „abtinere” a d-nilor consilier Paul Romeo Postelnicu, Mugurel Cosmin Malureanu, Danut Popoiu, Cristinel Susu, Neculai Tanase, Daniel Gongu, Adrian Colin.
Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat al municipiului Focsani si administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani in domeniul privat al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea a suprafetei de 21.882 m.p., teren aferent Complexului Caprioara, proprietatea Consiliului Judetean Vrancea, situat in T.78, P.554/1 si T.86, P. 606/2, comuna Vinatori, Judetul Vrancea.
Dl. consilier Daniel Gongu „am si eu o nedumerire, care ar fi motivul acestei transmiteri din domeniul privat al municipiului Focsani in cel al Consiliului Judetean, d-le Primar Decebal Bacinschi?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „Consiliul Judetean a initiat un proiect prin care toata zona aceasta doreste sa o amenajeze, inclusiv bazinul de inot, hotelul si tot ce este acolo. Ca sa poata sa promoveze acest proiect trebuie sa faca dovada ca a inchiriat, ca a concesionat sau este proprietarul acestui teren. Acesta este motivul pentru care dorim sa dam aceasta suprafata de teren Consiliului Judetean pentru a putea lansa acest proiect. Acelasi lucru s-a intamplat in momentul in care am cedat Teatrul dupa care a fost dat inapoi. A fost tot asa bagat intr-un program al Consiliului Judetean.”
Dl. consilier Neculai Tanase „totusi in Hotararea Consiliului Judetean spune ca acest teren de aproape 22 mii mp inseamna schimb de bunuri ca urmare a diminuarii terenului public al judetului Vrancea prin cedarea in favoarea municipiului Focsani a imobilului teren si constructie din str. Dimitrie Cantemir nr.1, corp C. Am impresia ca acesta este corpul C, pentru aceasta sa dam toata suprafata de acolo, mi se pare un pic cam mult.”
Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „in primul rand, nu este dl. Primar Decebal Bacinschi aici, dar poate ne lamureste dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana. Aici nu este foarte clar ceea ce a hotarat Consiliul Judetean, pentru mine cel putin. Ei spun ca doresc un schimb, dar intrebarea pe care o am eu si poate ne lamureste dl. secretar, este: cate bunuri au plecat din patrimoniul municipiului Focsani catre Consiliul Judetean si catre alte institutii, dar catre Consiliul Judetean? Eu cred ca suntem un caz singular in tara, cand terenurile de sport pe raza municipiului Focsani, dedicate unor activitati pentru cetatenii municipiului Focsani, nu sunt ale municipiului Focsani, cand terenurile de handbal, de baschet, bazinul de inot si altele nu sunt ale noastre. Deci este ceva care nu este in regula. Eu stiu ca fiecare autoritate trebuie sa se ocupe de activitate si de ceea ce spune Legea nr. 215 ca trebuie sa faca. Consiliul Judetean de serviciile publice de interes judetean, de drumuri, de protectia copilului, de ceea ce are in activitate, iar municipalitatea de ceea ce trebuie sa faca pentru cetatenii municipiului Focsani. Ori din aceasta perspectiva eu cred ca este suficient ceea ce a hotarat Consiliul Local acum cativa ani in urma, cand a dat spre folosinta gratuita Consiliului Judetean suprafata respectiva de teren. Deci la aceasta ora Consiliul Judetean nu poate sa spuna ca acele cladiri pe care le-a achizitionat in Crang nu pot fi amenajate spatiile respective, ca nu are un document, ca nu are un act care sa-i faciliteze acest lucru. Mie mi se pare cel putin neinspirata initiativa colegilor de la Consiliul Judetean pentru ca daca am face un inventar si acum este dl. Primar aici pentru ca dumnealui a gestionat de mai multi ani aceasta functie, noi am dat Consiliului Judetean mai multe imobile de pe teritoriul municipiului Focsani. D-le Primar Decebal Bacinschi eu retin, s-ar putea sa ma insel, dar cladirea veche a Prefecturii, dupa aceea, asa cum a fost ea inainte de Revolutie a Primariei a trecut in patrimoniul Consiliului Judetean ca urmare a unui schimb vis-a-vis de acest corp, eu asa stiu. Cu alte cuvinte nu exista, daca e sa socotim, neaparat o autoritate care sa fi iesit in pierdere din acest schimb. A adauga acum si o suprafata de teren pe care municipalitatea Focsani a obtinut-o ca urmare a unui act de donatie si actul de donatie spune foarte precis pentru ce s-a facut acest lucru de catre donator, pentru cetatenii municipiului Focsani. Personal nu impartasesc punctul de vedere exprimat de colegii de la Consiliul Judetean si nu sunt de acord cu aceasta trecere a terenului in patrimoniul privat al judetului Vrancea. Sunt de acord sa ramana proiectul de hotarare care a fost aprobat si este in vigoare a Consiliului local prin care suprafata de sub cladiri este data Consiliului Judetean cu titlu de folosinta gratuita.”
Dl. consilier Daniel Gongu „n-as vrea sa se creada ca nu am citit destul de atent acest proiect, cand v-am intrebat motivul acestei transmiteri. Nu scrie nicaieri in acest proiect de faptul ca se doreste investirea unei anumite sume de bani sau ce se doreste a se realiza acolo. Ni se cere aceasta solicitare, ni s-a facut o copie dupa doua Hotarari ale Consiliului Judetean si atat. Nici vorba de investii, nici vorba de alte chestii, probabil ar fi trebuit sa ne trimita totusi aceste motive, vrem sa investim, vrem sa facem asa cum a fost atunci cu Mausoleul, este inclus intr-un program de reabilitare sau ceva de genul.”
Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „din cate stiu eu acest teren a fost donat de Regele Carol municipiului Focsani, nu Consiliului Judetean. Eu va pun intrebarea, daca Consiliul Judetean se va transforma in Consiliul Regional? Noi vom dona acest teren si acesta va fi in proprietatea Consiliului Regional, iar acest profit care se va scoate in urma acestui parc de distractii, care inteleg ca o sa se faca aici, acest profit nu va reveni unei localitati din judetul Vrancea, ci va merge pentru a sprijini o comuna din Braila sau din Galati sau de oriunde din alta parte. Stiu si eu ca, la acea sedinta din anul 2006 s-a dat in folosinta gratuita Consiliului Judetean si chiar mai mult s-a votat o asociere intre Consiliul Local si Consiliul Judetean si propunerea mea este ca ar fi mult mai indicat o asociere intre cele doua institutii la care si Consiliul local sa poata avea o parte din profit. Pentru ca asa cum am mai spus Consiliul Judetean s-ar putea sa dispara, iar noi sa pierdem acest teren de pe urma caruia am putea obtine un beneficiu si un venit la Consiliul local. Nu vreau sa se inteleaga gresit ca noi suntem impotriva acestui proiect. Suntem pentru dezvoltarea municipiului Focsani si tocmai in acest fel putem aduce un venit din acest proiect care urmeaza a se face la Crangul Petresti. Insa vrem cateva garantii si anume una dintre ele este aceea ca padurea nu va fi taiata, pentru ca Crangul Petresti este singurul pamant verde al Focsaniului si stim cat de prost stam la capitolul spatii verzi si in al doilea rand parerea mea este ca ar trebui facuta o asociere intre cele doua Consilii si in acest sens as vrea sa il intreb pe dl. Primar Decebal Bacinschi, acea asociere care s-a votat in anul 2006 intre Consiliu local si Consiliul Judetean, ce s-a intamplat cu ea?”
Dl. consilier Vasile Dobre „am o intrebare pentru dl. Primar Decebal Bacinschi, in Hotararea 42, Hotararea Consiliului Judetean, se stipuleaza faptul ca, Consiliul Judetean solicita transmiterea suprafetei de 21.882 mp de la Primaria municipiului Focsani, de la Consiliul Local catre Consiliul Judetean, ca schimb de bunuri, ca urmare a diminuarii domeniului public al judetului Vrancea prin cedarea in favoarea municipiului Focsani a imobilului teren si constructie in Focsani str. Dimitrie Cantemir nr. 1, corp C. Intrebarea era urmatoarea avem documente in baza carora Consiliul local este proprietar pe suprafata si cladirea aceasta?”
D-na Carmen Ghiuta „da, este inventariata in domeniul public si suntem proprietari.”
Dl. consilier Vasile Dobre „deci suntem proprietari pe cladire si teren in urma cedarii acestor bunuri de catre Consiliul Judetean catre Consiliul local. Nu rezulta din acest proiect de hotarare ca este in schimbul Primariei Vechi, se spune ca este in schimbul acestui teren.”
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „din punctul meu de vedere Hotararea Consiliului Judetean nr. 42 este o hotarare prin care se solicita municipiului Focsani suprafata de 21.882 mp, sub conditie sau fara conditie este o solicitare. O solicitare pe care o face o entitate, in speta, Consiliul Judetean catre Consiliul Local Municipal. Fac precizarea si nu la sugestia d-lui consilier Liviu Ioan Oloeriu, nici o clipa nu s-a pus problema ca acest schimb sa fie sub conditia primirii acestui imobil in care ne aflam astazi, doar solicitarea. Nu sub conditia ca noi sa dam 21.882 mp pentru corpul C al palatului administrativ, dupa cum se exprima.”
Intervine dl. consilier Vasile Dobre „asa rezulta, uitati-va in Hotararea Consiliului Judetean care este anexa a acestui proiect de hotarare, Hotararea nr. 42 din 28.04.2010 uitati-va pe verso a acestei hotarari si vedeti acolo „hotaraste, schimbarea transmiterii suprafetei de 21.882 mp teren aferent Complexului Caprioara proprietatea Consiliului Judetean Vrancea situat in Comuna Vinatori, Judetul Vrancea, din domeniul privat al municipiului Focsani si administrarea Consiliului local Focsani in domeniul privat al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea, identificat potrivit planului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare ca schimb de bunuri ca urmare a diminuarii domeniului public al judetului Vrancea prin cedarea in favoarea municipiului Focsani a imobilului teren si constructie din Focsani, str. Dimitrie Cantemir nr. 1, corp C. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Local Focsani, Primarului, Secretarului municipiului, Secretarului judetului prin Directia juridica si coordonarea autoritatilor locale” si semneaza Presedintele Consiliului Judetean. Asa spune aici negru pe alb.”
Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „deci aceasta este solicitarea dumnealor si asa si-au motivat, este treaba dumnealor cum si-au motivat. Puteau sa spuna ca in schimbul lunii de pe cer ne solicita suprafata respectiva, nu inseamna ca lucrul acela este si real. Un lucru este cert, in baza Legii 213/1996 au fost atestate patrimoniile publice ale autoritatilor locale din Romania printr-o Hotarare de Guvern. In acea Hotarare de Guvern municipalitatea este proprietara acestui corp de cladire in care ne aflam si unii isi desfasoara activitatea. La vremea dinainte de anul 2000 sau 2002 sau anul cand s-a scos aceasta Hotarare de Guvern a existat in patrimoniul municipiului vechea cladire a Primariei si aceasta cladire unde a fost sediul UTC-ului sau nu stiu ce a fost initial aici pentru ca nu lucram pe atunci in Focsani. Ca urmare a desfiintarii unei asemenea organizatii patrimoniul respectiv sigur a fost preluat de vechea Prefectura si apoi de catre Consiliul Judetean dupa ce s-au infiintat Consiliile Judeteane in 1992. Dupa aceea s-a facut acest schimb. Municipalitatea a cedat vechea cladire in schimbul acestei cladiri. Colegii de la Consiliul Judetean si-au motivat intr-un fel, probabil nu au mai avut evidenta, dar nu are nici o importanta, de ce au motivat asa. Importanta este solicitarea pe care dumnealor o fac, suprafata de teren care este aferenta constructiilor din Crangul Petresti sa treaca in patrimoniul Judetului Vrancea, din aceasta perspectiva noi trebuie sa ne pronuntam cu da sau nu.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „proiectul de hotarare este privind aprobarea transmiterii din domeniul privat al municipiului si administrarea Consiliului local in domeniul privat al judetului Vrancea, Consiliului Judetean, nu face referire la aceasta cladire si nici la un schimb. Dl. consilier Vasile Dobre stiu ca la proiectul cu Mausoleul a venit cu un amendament in care a spus ca suntem de acord pe durata derularii investitiei. Cu acelasi amendament am putea veni si aici.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „ceea ce as vrea eu sa spun este ca discutam despre proprietati, imobile din domeniul privat, public care au trecut la Consiliul Judetean s-au intors sau au ramas acolo. Pana la urma intre aceste patrimonii eu nu fac o distinctie pentru ca aceste patrimonii sunt ale cetatenilor, care cetateni ai municipiului Focsani sunt si cetateni ai judetului. Haideti sa fim sinceri, Crangul Petresti va fi in proportie de 90% locul unde vor putea merge focsanenii. Chiar mi se pare o solutie foarte buna pentru ca toti cei de aici am spus, am lasat sa se faca concesiuni la parterul blocurilor, nu au fost intamplatoare, agentii economici au solicitat, nu au existat spatii comerciale in Focsani si lucrul acesta s-a facut ca si necesitatii obiective. Cred ca 2-3% din concesiunile care s-au facut in Focsani sunt extinderi de apartamente, majoritatea sunt spatii comerciale care au venit sa ajute viata economica a Focsaniului. Revenind la Crangul Petresti nu este nimic rau in asta, ca-l face Consiliul Judetean, ca-l va face intr-o asociere cu noi, conteaza prea putin, conteaza ca se face. Uitati ca Teatrul s-a facut si este mandria noastra. Este loc de referinta pentru noi, pentru focsaneni si pentru cei care vin aici. Aceasta politica ca este al nostru, il dam Consiliului Judetean in ce priveste profiturile care s-ar aduce, e in domeniul public, dar cred ca vorbim mai putin de profit, ci mai mult despre nevoia pe care o rezolva pentru cetatenii Focsaniului. Poate daca prin aprobarea Planului Urbanistic General extinderea intravilanului catre limitele unitatii administrativ teritoriale vor detensiona aceasta ingramadire de cladiri si de spatii, poate va fi o solutie pentru noi. Dar daca exista o sansa ca la Crang sa se faca ceva unde cei care vor sa mearga in timpul liber, eu zic ca este un lucru bun.”
Dl. presedinte de sedinta Vasile Pintilie „propunerea initiatorului este de a aproba transmiterea din domeniul privat al municipiului Focsani in domeniul privat al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean. Deci municipiul Focsani si Consiliul Local in domeniul privat al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean al suprafetei, nu se fac alte discutii. Si urmare a aceastei aprobari bineinteles ca va inceta, conform art.2 din HCL nr. 38/381/2006. Deci in sensul aceasta va rog sa va pronuntati.”
Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „ce vreau sa ridic ca problema. Spunea colegul si in principiu este corect cand spui cetateanul municipiului Focsani este si cetateanul judetului Vrancea, dar vreau sa va aduc aminte stimate coleg ca in momentul in care vrei sa promovezi ceva, sa faci ceva in municipiul Focsani te izbesti de aceasta realitate. Patrimoniul municipiului Focsani e golit practic de imobile sau terenuri si cladiri, ca sa poti sa faci ceva, sa faci un proiect, sa ai o initiativa. In momentul in care tot dam din patrimoniu, Sala Sporturilor nu ne apartine, terenurile de fotbal nu ne apartin, terenurile de handbal cum am mai spus nu sunt ale noastre, bazinul de inot nu. Deci eu sunt de acord ca acolo in Crang putem face un lucru foarte frumos, nu numai noi si Consiliul Judetean sau nu numai Consiliul Judetean sau nu numai noi, putem sa-i aducem si pe cei de la Vinatori pentru un proiect mai mare in care sa putem cu adevarat sa punem in valoare tot ce este acolo
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect