Organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de asistent medical principal
2013-10-30 08:24:35

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de asistent medical principal, studii postliceale - Cabinet de medicină şcolară - Serviciul de asistenţă medicală - Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate. 

Concursul va avea loc în data de 18 noiembrie 2013, ora 10.00 - proba scrisă şi 21 noiembrie 2013, ora 14.00 - proba interviu, la sediul Primăriei Municipiului Focşani.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani, www.focşani.info.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 08 noiembrie 2013 la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, camera 103, et.1, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani.
Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, telefon 0237/213416.

 

Condiţiile de participare la concursul/examenul organizat în data de 18 noiembrie 2013, proba scrisă şi 21 noiembrie 2013, proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de asistent medical principal din cadrul Cabinetelor de medicină şcolară - Serviciul de asistenţă medicală - Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani sunt:
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
-examen pentru obţinerea gradului de principal;
-vechime ca asistent medical - 5 ani;

 

Actele şi înscrisurile solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 18 noiembrie 2013, proba scrisă şi 21 noiembrie 2013, proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de:
- asistent medical principal, studii postliceale - Cabinet de medicină şcolară - Serviciul de asistenţă medicală - Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate ;
e) cazierul judiciar ;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă ;
h) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs.
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

BIBLIOGRAFIE

1. Borundel C., Manual de Medicină Internă pentru Cadre Medii, Editura Bic All, Bucureşti, 2000;
2. Moyes Carol, Tehnica îngrijirii bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti, 2006;
3. Morariu Letiţia şi colaboratorii, Bazele teoretice şi practice ale îngrijirii omului sănătos şi bolnav, Editura Universul, Bucureşti, 2000;
4. Nicolae Gh., Timofte M., Gherghina V., Iordache L. Ghid de nursing, OAMMR, 2006;
5. Bocarnea C., Boli infecţioase şi epiderniologie, Editura Info-Team, Bucureşti, 1999;
6. Daschievici S., Mihăilescu M., Chirurgie, Editura Medicală, Bucureşti, 2002;
7. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 1995;
8. Lucreţia Titircă, Ghid de nursing, Editura Viaţa Medicală Romînească, Bucureşti, 1998;
9. Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.261/06.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare;
11. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
12. OUG nr.144/2008 - privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a prfesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
13. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical.
14. Legea Nr. 123 din 27 mai 2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar
15. Ordinul Nr. 653 din 25 septembrie 2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificarile si completarile ulterioare
16. Ordinul Nr. 5298/1668 din 7 septembrie 2011, pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos , cu modificarile si completarile ulterioare
17. Ordinul Nr. 1955 din 18 octombrie 1995, pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar