Convocare în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Focșani pentru 28 noiembrie 2013
2013-11-22 00:00:00

R O M Â N I A
JUDEŢUL V R A N C E A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI F O C Ş A N I

 

D I S P O Z I Ţ I A Nr . 2058, din 22 noiembrie 2013
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 28 noiembrie 2013

 

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 28 noiembrie 2013, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focşani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

Secţiunea I - proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 69/2013 privinnd aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013, modificată prin H.C.L. 145/2013;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4.680 lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013 pentru susţinerea proiectului „Moş Crăciun European" ediţia a VII-a, iniţiat şi organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013 a sumei de 7,20 mii lei pentru premierea câştigătorilor Concursului naţional de utilizare eficientă a calculatorului „Joc şi comunicare INFOPICI" clasele I-VI, ediţia a XII-a, ce va fi organizat de către Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare" Focşani, în perioada 6-8 decembrie 2013;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

4. proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate în anul 2014 şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, de către SC Administraţia Pieţelor Focşani SA;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


5. proiect de hotărâre privind aprobarea garantării cu 10.000.000 lei, la care se adaugă costurile aferente, a unei finanţări rambursabile interne/externe de 40.000.000 lei, ce va fi contractată de SC CUP SA Focşani, în vederea cofinanţării proiectului de investiţii de interes local „reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare - judeţul Vrancea" în cadrul Programului operaţional sectorial de Mediu 2007-2013 (POS Mediu);
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

6. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 2 din Hotărârea Consiliului loal al municipiului Focşani nr. 28/185/21.07.2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Focşani în procent de 5% din tariful de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi modul de utilizare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

7. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amplasare Semnal intrare în municipiul Focşani dinspre Mărăşeşti";
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

9. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Împrejmuire metalică incintă pe latura estică Şcoala Generală Anghel Saligny" municipiul Focşani, judeţul Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 158/29.05.2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură străzi şi sistematizare zona Sud, ansamblul de locuinţe 6A, 6B - bdul. Bucureşti din municipiul Focşani, judeţul Vrancea";
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 303/14.10.2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură strada Vrâncioaia din municipiul Focşani";
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

 

12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 39/28.02. 2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Sistematizare intersecţie B-dul Unirii cu str. 1 Decembrie 1918" din Municipiul Focşani, judeţul Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


13. proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 250/2009 pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr. 3", pe linia de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional Axa 3 Îmbunătăţirea infrastrusturii sociale. Domeniul major de intervenţie 3.4 şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

14. proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 251/2009 pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr. 8 Alexandru Vlahuţă", pe linia de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional Axa 3 Îmbunătăţirea infrastrusturii sociale. Domeniul major de intervenţie 3.4 şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


15. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2013; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


16. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala" Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

17. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Cantina de Ajutor Social Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

18. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 116/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

19. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani a postului de referent, clasa III grad profesional asistent, în vederea promovării într-un grad profesional superior a funcţionarului public încadrat pe acest post;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

20. proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi alegerii formei de gestiune şi a caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public în municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

21. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

22. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr.168/2012 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

23. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

24. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pentru perioada 01.12.2013-31.07.2016 către Societatea Naţională Crucea Roşie - filiala Vrancea a spaţiului în suprafaţă utilă de 156,22 mp, din incinta PT nr. 40 din str. Mihai Eminescu, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea redulării proiectelor „Masa pe roţi" şi „Banca de alimente";
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

25. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani către Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Vrancea, a spaţiului situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amenajării unui sediu al organizaţiei;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

26. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

27. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 262/2013 privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică publică, a terenului în suprafaţă de 19,00 mp situat în Focşani, bdul. Gării nr. 28, judeţul Vrancea, T.30 P 1745% ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Cristian Alexandru-Theodor; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică publică, a terenului în suprafaţă de 19,00 mp situat în Focşani, bdul. Bucureşti nr.25, judeţul Vrancea, T.209 P 11422 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Giurgiu Lăcrămioara;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică publică, a terenului în suprafaţă de 49,00 mp situat în Focşani, str. Simion Bărnuţiu nr. 4, ap. 18, judeţul Vrancea, T.162 P 6419 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC COM POLEMIC SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

31. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului local nr. 167/2013 privind aprobarea listei de priorităţi;
Iniţiatori consilieri locali: Axente Manuela, Radu Niţu, Mersoiu Ionuţ, Horhocea Dragoş, Ilie Lilian

32. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului - Sud solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată şi modificată;
Iniţiatori consilieri locali: Axente Manuela, Radu Niţu, Mersoiu Ionuţ, Horhocea Dragoş, Ilie Lilian

33. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Iniţiatori:consilieri locali: Balaban Elena Luminiţa,
Alecsandrescu Dorian, Pătraşcu Enache,
Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiţă

34. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr. 50737 din 13.11.2013 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltarea unei infrastructuri de producere a energiei electrice prin utilizarea şi exploatarea energiei fotovoltaice - centrală fotovoltaică" - Focşani, extravilan, T 91, P 459/1, nr. cadastral 3816N;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

35. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru Consiliul local al municipiului Focşani, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna decembrie 2013;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

36. proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Focşani şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


Secţiunea a II a - discuţii, declaraţii politice


Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.

 

PRIMAR, Ing. Decebal Bacinschi

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar