ANUNT, privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in 29.06.2010
2010-06-23 00:00:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI

DISPOZIŢIA Nr. 1132 din 23 iunie 2010
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 29 iunie 2010

Primarul municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 29 iunie 2010, orele 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Adrian Colin, înainte de expirarea duratei normale a acestuia;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Mioara Lazăr, înainte de expirarea duratei normale a acestuia;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

3.modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.1/158/2008 pentru alegerea comisiei de validare, modificată prin Hotărârea nr. 55/212/2008;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

4.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Focşani pe anul 2010;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2010, a sumei de 25,4 mii lei pentru premierea elevilor şi sportivilor cu rezultate deosebite obţinute la olimpiadele, concursurile şi campionatele organizate în anul şcolar 2009-2010;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

6. proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului municipal privind utilizarea sumelor obţinute din vânzarea cabinetelor medicale pentru realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar;
Iniţiator: Consilier, Bogdan Matişan

7. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Primăriei Municipiului Focşani a două posturi, în vederea avansării în treapta de salarizare imediat superioară a funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile de avansare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

8. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani a unui număr de 7 posturi, în vederea promovării într-un grad profesional superior a funcţionarilor publici încadraţi pe aceste posturi;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

9. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 16/173/2008 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Poliţia Comunitară a Municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

10. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Teatrul Municipal Focşani pe anul 2009;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

11. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Ateneul Popular ,,Mr. Gh. Pastia” Focşani pe anul 2009;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

12. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Formaţia Corală Tradiţională ,,Pastorala” Focşani pe anul 2009;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

13. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Ansamblul Folcloric ,,Ţara Vrancei” Focşani pe anul 2009;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor ce specifică condiţiile de creştere şi îngrijire a animalelor domestice şi de companie în municipiul Focşani;
Iniţiatori: Consilieri, Bogdan Matişan, Doina Fodoreanu

15. proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de funcţionare şi autorizare a teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani şi pe proprietăţi particulare;
Iniţiatori: Consilieri, Liviu Oloeriu, Doina Fodoreanu

16. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completări anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 304/2005 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a comercializării produselor şi serviciilor de piaţă în unităţile comrciale şi în sistem ambulant pe raza municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiatori: Consilieri, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre, Romeo Postelnicu, Gheorghe Stan

17. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului public Administraţia Pieţelor Municipiului Focşani;
Iniţiatori: Consilieri, Vasile Dobre, Doina Fodoreanu, Romeo Postelnicu, Gheorghe Stan

18. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile în municipiul Focşani;
Iniţiatori: Consilieri, Mioara Lazăr, Neculai Tănase

19. proiect de hotărâre privind abrogarea poziţiilor nr. 37, nr.246 şi nr. 285 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 108/2004 pentru aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii;
Iniţiatori: Consilieri, Neagu Nistoroiu, Doina Fodoreanu, Gheorghe Stan, Radu Niţu, Vasile Dobre

20. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi am Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2010 pentru aprobarei listei nominale;
Iniţiatori: Consilieri, Neagu Nistoroiu, Doina Fodoreanu, Gheorghe Stan, Radu Niţu, Vasile Dobre

21. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Iniţiatori: Consilieri, Neagu Nistoroiu, Rodica Boboc, Doina Fodoreanu, Gheorghe Stan, George Mardare

22. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului – Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Iniţiatori: Consilieri, Neagu Nistoroiu, Doina Fodoreanu, Gheorghe Stan, Radu Niţu, Vasile Dobre

23. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local depuse de Zorilă Carmen Coculeana, Bunădimineaţa Alexandrina, Hortolomei Anicuţa;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

24. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafeţe de teren în baza art. 36, alin. (3), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

25. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

26. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 59/2007 pentru aprobarea inventarierii şi clasificării parcărilor şi locurilor de parcare din municipiul Focşani, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 191/2007;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

27. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru parcările şi locurile de parcare din municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

28. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

29. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 50/2010 pentru prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

30. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Spaţii servicii – European Retail Park” – Calea Moldovei nr.32, Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

31. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al municipiului Focşani şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în domeniul privat al judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a suprafeţei de 41,00 ha, teren situat pe teritoriul administrativ al comunei Vînători, Judeţul Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 21950/23.12.2004 şi nr. 21951/23.12.2004, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Focşani şi medicii Ionescu Natalia şi Alexandru-Stoicescu Gabriela;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21953/23.12.2004 şi a contractului de comodat nr. 5260/06.04.2005, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Focşani şi medicii Dragne Carmen Iustina şi Ghihaniş Marieana;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21954/23.12.2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Focşani şi Mocanu Ioana;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

35. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21952/23.12.2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Focşani şi Popescu Liliana;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

36. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 21955/23.12.2004 şi nr.21956/23.12.2004, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Focşani şi medicii Udatu Hanganu Diana şi Scînteianu Maricica;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

37. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 70,12 m.p. situat în Focşani, str. Alex. Vlahuţă nr. 18, T.189, P.10224, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Marian Oprişan;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

38. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 80,75 m.p. situat în Focşani, str. Alex. Vlahuţă nr. 18, T.189, P.10224, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Marian Oprişan;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

39. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 81,81 m.p. situat în Focşani, B-dul Bucureşti nr. 9B, T.203, P.11118, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Anton Ionel;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

40. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 82,60 m.p. situat în Focşani, str. Avîntului nr. 7A, T.106, P.5614, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Branişte Angela;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

41. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 31,14 m.p. situat în Focşani, str. Greva de la Griviţa nr.1, T.93, P.5286, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Bâra Costică şi Bâra Stanca Ioana;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

42. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 31,24 m.p. situat în Focşani, str.Trotuş nr.7, T.193, P.10691-93 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Catargiu Ionel;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

43. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 20,62 m.p., situat în Focşani, str. Mare a Unirii nr. 24, T.93, P.5280, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Roşcan Ion;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

44. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 18,40 m.p., situat în Focşani, str. Dornişoarei nr. 3, T.108, P.5726, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Manolache Iulian;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

45. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 37,86 m.p. situat în Focşani, str. Greva de la Griviţa nr.5, T.93, P.5287 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC HELIOS COM SRL Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

46. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 49,00 m.p. situat în Focşani, Al. Căminului nr. 2A, T.176, P.9316 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC VIOREX SRL Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

47. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primăria Municipiului Focşani şi domnii Schmoll Ivan şi Jenica;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

48. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 79/2004 pentru constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local al Municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiatori: Consilieri, Vasile Dobre, Doina Fodoreanu, Romeo Postelnicu, Gheorghe Stan

49. proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză şi verificare a modului în care patrimoniul încredinţat în folosinţă unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani este administrat de către acestea prin încheierea de contracte de închiriere sau de concesiune;
Iniţiatori: Consilieri, Liviu Oloeriu, Rodica Boboc

50. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

51. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani, pe o perioadă de trei luni, începând cu iulie 2010;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

52. Informări, declaraţii politice.

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.

PRIMAR, Ing. Decebal Bacinschi
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect