ANUNT, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 24 aprilie 2012
2012-04-20 00:00:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI

DISPOZIŢIA Nr. 6804, din 18 aprilie 2012


privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani
în şedinţă ordinară, pentru data de 24 aprilie 2012


Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 24 aprilie 2012, orele 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne pe trimestrul I 2012, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

3. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2012;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.11/31.01.2012 pentru aprobarea utilizării, în anul 2012, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din Bugetul Municipiului Focşani pe anul 2012, a sumei de 66 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

7. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei ,,Sf. Ierarh Mucenic Teodosie” – Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1, alin.(3) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.12/2012 pentru aprobarea cofinanţării de către Municipiul Focşani, în calitate de partener, prin Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, a proiectului Adăpost de Noapte ,,Sfântul Nicolae cel Nou”, derulat de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – filiala Vrancea, în vederea asigurării continuării acestuia;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 şi art.2 precum şi anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 3/2012 pentru aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

10. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Programului de investiţii al instituţiilor finanţate integral din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012, prevăzut în anexa nr. 42 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 10/2012 pentru aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 87/2012 pentru aprobarea documentaţiei faza studiu de fezabilitate – proiect tehnic de execuţie şi a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectul ,,Reţele electrice exterioare” din cadrul obiectivul de investiţii: ,,Recalificare urbană Perimetru Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică”, din Municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

12. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2012, pentru repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, în conformitate cu HGR nr. 1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiatori:Consilieri, Rodica Boboc
Doina Fodoreanu
Neagu Nistoroiu
George Mardare
Gheorghe Stan

13. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.86/2012pentru aprobarea listei de priorităţi;
Iniţiatori:Consilieri, Doina Fodoreanu,
Neagu Nistoroiu, Niţu Radu,
Vasile Dobre, Gheorghe Stan

14. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 190/2011 pentru aprobarea regulamentului pentru constituirea şi distribuirea fondului de stimulente pentru personalul cu atribuţii în administrarea creanţelor fiscale, modificată;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

15. proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Şcolii Postliceale Sanitare Focşani în Şcoala Postliceală Sanitară ,,Hipocrate”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

16. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Primăriei Municipiului Focşani a două posturi de asistent medical studii postliceale din

cadrul Serviciului de asistenţă medicală, Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate în posturi de asistent medical principal – studii postliceale;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

17. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Teatrul Municipal Focşani, pe anul 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

18. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Ateneul Popular ,,Mr. Gh. Pastia” Focşani, pe anul 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

19. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Formaţia Corală Tradiţională ,,Pastorala” Focşani, pe anul 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

20. proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Ansamblul Folcloric ,,Ţara Vrancei” Focşani, pe anul 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

21. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită, pe o perioadăde 5 ani către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – filiala Vrancea, a spaţiului în suprafaţă utilă de 116,00 mp, din incinta Punctului Termic nr. 43 din str. Panduri, ce aprţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amenajării unui adăpost de noapte;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

22. proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Focşani a donaţiei ,,Monumentului Eroilor Căzuţi în Lupta pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

23. proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii bunurilor imobile ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani – Muzeu şi Sit arheologic, situate în ,,Perimetru Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică din Focşani”, în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

24. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.343/2011 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor situate în ,,Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică din Focşani”;
Iniţiator: Viceprimar, Vasile Dobre

25. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.310/2011 pentru aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

26. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, str. Mitropolit Varlaam nr. 17A;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

27. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primăria Municipiului Focşani şi SC Balcanic Prod SRL Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

28. proiect de hotărâre privind interzicerea afişajului electoral de orice fel, amplasat prin lipire, vopsire, agăţare sau prin orice altă modalitate în anumite locaţii de pe raza Municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

29. Informări, declaraţii politice.
Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de către Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar