ANUNT : Primarul municipiului Focsani ing. Decebal Bacinschi convoaca Consiliul Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 28 septembrie 2010...
2010-09-23 00:00:00

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L V R A N C E A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
F O C Ş A N I


D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1994
din 22 septembrie 2010


privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani
în şedinţă ordinară, pentru data de 28 septembrie 2010


Primarul municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 28 septembrie 2010, orele 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor şi oboarelor din Municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Focşani la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Judeţului Vrancea;
Iniţiator: Consilier, Bogdan Matişan

3. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.202/2010 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Primăria Municipiului Focşani, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 216/2010;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

4. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani, a unui număr de 3 posturi din cadrul Compartimentului Creşe;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii: ,,Amenajare Cimitir Sudic-Vîlcele, etapa a-II-a, Municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază studiu de fezabilitate, pentru obliectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp B pentru amenajare sală de festivităţi Colegiul Naţional Al. I. Cuza” – Municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

7. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 132/29 iunie 2010 pentru aprobarea Programului municipal privind utilizarea sumelor obţinute din vânzarea cabinetelor medicale pentru realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Consilier, Bogdan Matişan

8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Focşani, pe anul 2010;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

9. proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru legitimaţiile de călătorie aferente serviciului public local de transport urban de călători în Municipiul Focşani, stabilite prin HCL 79/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

10. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Iniţiatori: Consilieri, Neagu Nistoroiu
Rodica Boboc
Doina Fodoreanu
Gheorghe Stan
George Mardare

11. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 privind aprobarea listei de priorităţi;
Iniţiatori: Consilieri, Neagu Nistoroiu
Doina Fodoreanu
Gheorghe Stan
Radu Niţu
Vasile Dobre

12. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului – Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;
Iniţiatori: Consilieri, Neagu Nistoroiu
Doina Fodoreanu
Gheorghe Stan
Radu Niţu
Vasile Dobre

13. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local depuse de Croitoru Valerica, Varvara Geoni, Catană Neacşa, Mustafa Vasile, Drăgan Raimond Marian;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

14. proiect de hotărâre privind aprobarea restricţionării circulaţiei motocicletelor şi a mopedurilor în intervalul orar 21,00 - 06,00, pe sectorul de drum de la intersecţia DN2-E85 cu B-dul Bucureşti – B-dul Bucureşti – B-dul Unirii – B-dul Independenţei, până la intersecţia Bd. Independenţei cu str. Mărăşeşti;
Iniţiatori: Consilieri, Doina Fodoreanu
Vasile Dobre
Gheorghe Stan
Gicu Vrâncianu


15. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea în atribuire în proprietate a unei suprafeţe de teren în baza art. 36, alin.(3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

16. proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

17. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Focşani şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, a spaţiului în suprafaţă utilă de 68,75 m.p., din incinta imobilului situat în Focşani, str. Cezar Bolliac nr. 12, ;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

18. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 – bunuri imobile, la Hotărârea consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 167/2003, privind însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

19. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primăria Municipiului Focşani şi S.C. METEX S.A. Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

20. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primăria Municipiului Focşani şi Popovici Steluţa;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în Municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21937/23.12.2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Focşani şi Ştefan Adrian;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în Municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contractului de concesiune nr. 21949/23.12.2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Focşani şi Gheţe Mihaiela – Florentina;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

23. proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 45,60 mp, situat în Focşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 33, judeţul Vrancea, T.197, P.10875%, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 18,00 m.p. situat în Focşani, Aleea Echităţii, nr. 27, judeţul Vrancea, T.204, P.11197% ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către Dumitru Georgeta;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 11,31 m.p. situat în Focşani, Bdul Gării, nr. 30, judeţul Vrancea, T.30, P.1743 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către Herescu Dorina şi Dorinel;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 19,85 m.p. situat în Focşani, B-dul Independenţei, nr.22, judeţul Vrancea, T.95, P.5310 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către Paraschiv Luminiţa;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9,92 m.p. situat în Focşani, str.Orhideelor, nr. 6, judeţul Vrancea, T.193, P.10706 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către Nitescu Vasile;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 8,63 m.p. situat în Focşani, B-dul Unirii, nr.26, judeţul Vrancea, T.192, P.10490 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către Stancu Dănuţ şi Gabriela;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 19,01 m.p. situat în Focşani, str. Scarlat Tîrnăvitu, nr.2, judeţul Vrancea, T.57, P.3519 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către Tătaru Ionel;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 28,31 m.p. situat în Focşani, B-dul Brăilei, nr.29, judeţul Vrancea, T.187, P.10118 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către SC AUTO NOU COM SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 6,37 m.p. situat în Focşani, B-dul Unirii, nr.26, judeţul Vrancea, T.192, P.10490 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către SC CIOBI IMPEX SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 32,60 m.p. situat în Focşani, Aleea 1 Iunie, nr.4, judeţul Vrancea, T.207, P.11263% ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către SC CORIN COM SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 10,50 m.p. situat în Focşani, Bdul Gării, nr.30, judeţul Vrancea, T.30, P.1743 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către SC HERAFARM SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 37,81 m.p. situat în Focşani, B-dul Brăilei, nr. 40, judeţul Vrancea, T.197, P.10875% ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către SC MAXI COM SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

35. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 22,25 m.p. situat în Focşani, B-dul Brăilei, nr. 40, judeţul Vrancea, T.197, P.10875% ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către SC MAXI COM SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

36. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9,55 m.p. situat în Focşani, str.Alexandru Vlahuţă, nr.3, judeţul Vrancea, T.175, P.9226, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către SC SONYDENT SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

37. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 35,10 m.p. situat în Focşani, Str. Arhitect Ion Mincu, nr. 10, judeţul Vrancea, T.144, P.7329 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către SC VANIMO MIXT SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

38. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 55,00 m.p. situat în Focşani, B-dul Unirii, nr. 16, judeţul Vrancea, T.192, P.10585 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, către SC VIOMAR STUDIO SRL;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

39. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 50,60 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Focşani, Str. Comisia Centrală, nr. 17A.
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

40. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 22,97 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Focşani, Str. Mitropolit Varlaam, nr. 22.
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

41. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

42. proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani şi Asociaţia Mai Mult Verde;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

43. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de administraţie la Şcoala Postliceală Sanitară Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

44. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 38/195/29 iulie 2008, privind numirea a doi consilieri locali şi a unui reprezentant al comunităţii ca membri în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiatori: Consilieri, Daniel Gongu
Doina Fodoreanu

45. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


46. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 2010;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

47. Aviz de principiu privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă la Judo masculin în Municipiul Focşani.


48. Informări, declaraţii politice.

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.

P R I M A R,
Ing. Decebal Bacinschi

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect