Taximetrie

ETAPELE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A AUTORIZATIILOR TAXI DISPONIBILE

(conform Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completarile ulterioare, a Ordinului nr. 356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.L. NR. 100/2011 cu modificările şi completarile ulterioare)


Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi constă în următoarele etape:

a) stabilire prin hotărâre a Consiliului Local a Municipiului Focşani a numărului de autorizaţii taxi care vor fi atribuite, acestea conţinând şi numărul de ordine stabilite în Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme, pe tipuri de transport, deţinut de autoritatea de autorizare;
b) depunerea solicitărilor de către transportatorii autorizaţi, pentru atribuirea autorizaţiilor taxi;
c) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor autovehiculelor prezentate în declaraţia pe propria răspundere depusă odată cu cererea de participare la procedura de atribuire, de către reprezentanţii Compartimentului transport urban;
d) stabilirea punctajului total obţinut de fiecare autovehicul precizat la lit. c) şi întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obţinute, de către reprezentanţii Compartimentului transport urban;
e) comisia pentru verificarea rezultatelor procedurii de atribuire în gestiune delegată a autorizaţiilor taxi, stabilită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Focşani procedează la verificarea dosarelor şi a documentelor depuse de participanţii la procedura de eliberare, la verificarea punctajelor şi a modului de întocmire a listei participanţilor admişi şi întocmeşte procesul verbal cu aspectele constatate;
f) publicarea listei cu autorizaţiile taxi atribuite, datele de identificare ale transportatorului autorizat şi punctajele obţinute;
g) soluţionarea contestaţiilor depuse în termenul legal, de către comisia constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Focşani;
h) atribuirea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevăzută la lit. d) care au obţinut punctajele totale cele mai mari, în ordinea descrescătoare a acestora;
i) eliberarea autorizaţiilor taxi, ca urmare a depunerii documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare;
j) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi, în conformitate cu numărul autorizaţiilor taxi atribuite şi eliberate.

 

CRITERII DE DEPARTAJERE A SOLICITANŢILOR ÎN VEDEREA ATRIBUIRII UNEI AUTORIZATII TAXI


Conform anexei nr. 1 la HCL nr. 100/ 2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare si executare a serviciilor de transport în regim de taxi si în regim de inchiriere pe raza municipiului Focsani, cu modificările şi completările ulterioare, criteriile de departajare şi punctajele care se acordă sunt următoarele:

1) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei :
- până la 1 an ................................................................................................. 25 puncte;
- de la 1 la 2 ani ............................................................................................. 20 puncte;
- de la 2 la 3 ani ............................................................................................. 15 puncte;
- de la 3 la 4 ani ............................................................................................ 10 puncte;
- de la 4 la 5 ani .............................................................................................. 5 puncte.

2) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro :
- EURO 6 ..................................................................................................... 25 puncte;
- EURO 5 ..................................................................................................... 20 puncte;
- EURO 4 ..................................................................................................... 15 puncte;

3) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenta airbagurilor pentru pasagerul din faţă/pasagerii din spate:
- peste 4 airbaguri ....................................................................................... 6 puncte;
- între 2 şi 4 airbaguri................................................................................... 4 puncte;
- 1 airbag........................................................................................................ 2 puncte;

4) dotări suplimentare ale autovehiculului:
- sistem de frâne ABS ..................................................................................3 puncte;
- dotare cu dispozitiv GPS prin dispecerat.................................................3 puncte;
- dotare cu dispozitiv GPS de monitorizare.................................................1 puncte;
- dotare cu dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar.............1 puncte;
- dotare cu perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi...............1 punct;
- dotare cu dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client...1 punct;

5) Volumul portbagajului util:
- peste 551 litri .................................................................................................8 puncte;
- între 501 - 550 litri .......................................................................................6 puncte;
- între 451 - 500 litri .....................................................................................4 puncte;
- între 350 - 450 litri......................................................................................2 puncte;
- sub 350 litri.....................................................................................................1 punct;


6) Echipare cu instalatie de climatizare :
- prezenţă instalaţie de aer condiţionat ................................................ 5 puncte;

7) Modul de deţinere al autovehiculului:
- autovehicul deţinut în proprietate............................................................ 10 puncte;
- autovehicul deţinut în baza unui contract de leasing....................... 8 puncte;

8) clasificarea autovehiculului după tipul de combustibil sau de sursă de putere:
- autovehicul electric................................................................................... 35 puncte;
- autovehicul hibrid...................................................................................... 30 puncte;
- autovehicul cu instalaţie mixtă (benzină+GPL)...................................... 25 puncte;
- autovehicul cu motor pe benzină............................................................... 20 puncte;
- autovehicul cu motor diesel........................................................................ 15 puncte;

9) clasificarea autovehiculului în funcţie de clasa acestuia:
- clasa de lux .................................................................................................. 25 puncte;
- clasa mare .................................................................................................... 20 puncte;
- clasa medie ................................................................................................... 15 puncte;
- clasa compactă ............................................................................................. 10 puncte;


Acte necesare - Obţinerea Autorizaţiei de Transport şi înscrierea în lista de aşteptare taxi
- transport de persoane în regim de taxi

- (Legea nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, Ordin nr. 356/2007)

 

DOCUMENTE NECESARE:
 cerere tip;
 copie a certificatului de înregistrare, eliberat de registrul comerţului cu anexele aferente ;
 copie a certificatului de competenţă profesională a managerului de transport, pentru
transportatorul persoană juridică sau intreprindere familială/individuala;
 copie a atestatului profesional al taximetristului, pentru transportatorul P.F.A;
 cazierul judiciar al managerului de transport sau titular P.F.A./I.I./I.F, în original;
 istoric de sancţiuni rutiere pentru managerul de transport sau titular P.F.A./I.I./I.F, în original;
 avizele medicale şi psihologice ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere sau titular P.F.A./I.I./I.F, în original
 cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate; (emis de Administratia Finantelor Publice Focsani)
 declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
 dovada asigurării spaţiului de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spaţiu deţinut în proprietate sau prin (contract de închiriere-contract de comodat, înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice Focşani);
 certificatul de atestare fiscala al managerului de transport, pentru transportatorul, persoană juridică sau al titularului P.F.A.-ului/I.I.-ului/, precum şi a fiecărui conducător auto (emis de Serviciul impozite şi taxe, fără debite, eliberat de Primaria Focsani)
 certificatul de atestare fiscala pentru S.C./ P.F.A./ I.I./ I.F./ (emis de Serviciul impozite şi taxe, fără debite, eliberat de Primaria Focsani);
 dosar de încopciat.

Taxa de eliberare a autorizaţiei de transport.

 

 

Acte necesare - Obţinerea Autorizaţiei Taxi
transport de persoane în regim de taxi


(Legea nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, Ordin nr. 356/2007)


DOCUMENTE NECESARE:
 cerere tip;
 copie a autorizaţiei de transport;
 copie a certificatului de înmatriculare al autovehiculului, deţinut în proprietate sau în baza
unui contract de leasing ;
 copie a cărţii de identitate al autovehiculului;
 copie a asigurării persoanelor, a bunurilor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina
transportatorului autorizat;
 copie a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.
 copie a certificatului de agreare, emis de R.A.R. ;
 copie a contractului de dispecerizare ;
 copie a atestatului profesional al conducătorului auto;
 aviz medical si psihologic al conducătorului auto;
 istoric sanctiuni rutiere conducător auto;
 copie a contractului de muncă, vizat de I.T.M, pentru transportatorul persoană juridică, pentru manager de transport şi conducătorul auto, după caz;
 dovada achiziţionării staţiei de emisie-recepţie;
 copie a certificatului metrologic a aparatului taxi;
 declaratie priviind dotarea autovehiculului;
 dovada înregistrării fiscale a aparatelor de taxat, în termen de 15 zile de la ridicarea copiei conforme a autorizaţiei taxi;

Taxa de eliberare a autorizaţiei taxi se achita pentru fiecare autovehicul.

 

 

Acte necesare - Prelungirea Autorizaţiei Taxi
- transport de persoane în regim de taxi -

(Legea nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, Ordin nr. 356/2007)

 

DOCUMENTE NECESARE:

 cerere tip;
 copie a autorizaţiei de transport;
 copie a certificatului de înmatriculare al autovehiculului, deţinut în proprietate sau în baza
unui contract de leasing ;
 copie a cărţii de identitate al autovehiculului;
 copie a asigurării persoanelor, a bunurilor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina
transportatorului autorizat;
 copie a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.
 copie a certificatului de agreare, emis de R.A.R. ;
 copie a contractului de dispecerizare ;
 copie a atestatului profesional al conducătorului auto;
 aviz medical si psihologic al conducătorului auto;
 istoric sanctiuni rutiere conducător auto;
 copie a contractului de muncă, vizat de I.T.M, pentru transportatorul persoană juridică, pentru manager de transport şi conducătorul auto, după caz;
 dovada achiziţionării staţiei de emisie-recepţie;
 copie a certificatului metrologic a aparatului taxi;
 declaratie priviind dotarea autovehiculului;
 dovada înregistrării fiscale a aparatelor de taxat, în termen de 15 zile de la;

 

Taxa de prelungire a autorizaţiei taxi se achita pentru fiecare autovehicul.

 

 

 

Acte necesare - Prelungirea Autorizaţiei de Transport
- transport de persoane în regim de taxi -

(Legea nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, Ordin nr. 356/2007)

DOCUMENTE NECESARE:


 cerere tip;
 copie a certificatului de înregistrare, eliberat de registrul comerţului cu anexele aferente ;
 copie a certificatului de competenţă profesională a managerului de transport, pentru
transportatorul persoană juridică sau intreprindere familială/individuala;
 copie a atestatului profesional al taximetristului, pentru transportatorul persoană fizică autorizata;
 cazierul judiciar al managerului de transport sau titular P.F.A./I.I./I.F, în original;
 istoric de sancţiuni rutiere pentru managerul de transport sau titular P.F.A./I.I./I.F, în original;
 avizele medicale şi psihologice ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere sau titular P.F.A./I.I./I.F, în original
 cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate; (emis de Administratia Finantelor Publice Focsani)
 declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
 dovada asigurării spaţiului de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spaţiu deţinut în proprietate sau prin (contract de închiriere-contract de comodat, înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice Focşani);
 certificatul de atestare fiscala al managerului de transport, pentru transportatorul, persoană juridică sau al titularului P.F.A.-ului/I.I.-ului/, precum şi a fiecărui conducător auto (emis de Serviciul impozite şi taxe, fără debite, eliberat de Primaria Focsani)
 certificatul de atestare fiscala pentru S.C./ P.F.A./ I.I./ I.F./ (emis de Serviciul impozite şi taxe, fără debite, eliberat de Primaria Focsani);
 pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale - registrul jurnal de încasări şi plăţi (numai pagina cu totalul încasărilor) pe ultimii 5 ani.
 pentru persoane juridice - fişa contului de venituri în care s-au înregistrat veniturile din activitatea de taxi (numai pagina cu totalul încasărilor ) pe ultimii 5 ani
 autorizatiile în original.


Taxa de prelungire a autorizaţiei de transport.
.

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar