Anunţ privind organizarea de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară

Anunţ privind organizarea de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară

Anunţ

 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante de:
- inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul beneficii sociale / Compartiment asistenţă persoane cu handicap
Condiţii de participare la concurs:
• Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
• Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă în domeniul asistenţei sociale;
- aviz de exrcitare a profesiei de asistent social emis de CNASR;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - 7 ani;
- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.
- inspector, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul beneficii sociale / Compartiment asistenţă persoane vârstnice
Condiţii de participare la concurs:
• Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
• Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă în domeniul asistenţei sociale sau psihologie;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - 5 ani;
- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani în data de 11.12.2018, ora 10:00 proba suplimentară de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei - nivel mediu, proba scrisă în data de 12.12.2018, ora 10:00, data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani, str. Cuza vodă, nr. 43, Compartimentul resurse umane, în termen de maxim 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a (25.10.2018 - 13.11.2018, ora 16:00)
Dosarul de înscriere la concurs/examen va conţine următoarele acte:
- formularul de înscriere, conform anexei 3 la HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- curriculum vitae, modelul comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
- copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eiberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calitătii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta insoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişele posturilor şi cunostinţele necesare promovării probei suplimentare de testare a cunoştinţelor PC - nivel mediu se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei municipiului Focşani.
Coordonate de contact: adresa de corespondenţă - Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, CP 620034; telefon - 0337.10.10.55; fax - 0237.233.632; e-mail - splas_focsani@yahoo.com; persoana de contact - Croitoru Paula - referent, secretar comisie concurs.

ATRIBUŢII principale prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul beneficii sociale / Compartiment asistenţă persoane cu handicap

- informează şi consiliază cetăţenii pentru cunoaşterea drepturilor şi îndatoririlor prevazute de legislaţia în vigoare, condiţiile ce trebuiesc îndeplinite pentru a beneficia de aceste prevederi şi cunoaşterea documentaţiei necesare la întocmirea dosarelor;
- întocmeşte anchete sociale în vederea prezentării la comisia de evaluare a persoanelor adulte/copii cu handicap, în vederea expertizării/reexpertizarii şi încadrării într-un grad de handicap;
- întocmeşte anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal în vederea reexpertizării şi încadrării într-un grad de handicap;
- verifică prin ancheta socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarea, după caz, respingerea cererii persoanei care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;
- efectuează şi întocmeşte anchete sociale în vederea acordării indemnizaţiei lunare de însoţitor.
- verifică periodic, la domiciliul asistatului, activitatea asistentului personal a persoanei cu handicap grav;
- întocmeşte referatul constatator/raportul de vizită în urma verificărilor periodice efectuate şi propune dupa caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
- gestionează rapoartele de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea şi evoluţia stării de sănătate şi handicap, a persoanelor asistate;
- asigură consilierea şi informarea solicitanţilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra serviciilor şi prestaţiilor disponibile pe plan local.

ATRIBUŢII principale prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul beneficii sociale / Compartiment asistenţă persoane vârstnice
- identifică şi întocmeşte evidenţa persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
- consiliază şi informează asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în faţa necesităţilor vieţii cotidiene;
- evalueaza situaţia persoanelor identificate pe baza grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială şi stabileste planul de servicii sociale în vederea menţinerii autonomiei persoanei vârstnice şi prevenirii agravării situaţiei de dependenţă;
- stabileşte măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
- dezvoltă programe în parteneriat cu furnizorii de servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private, cu caracter comunitar în vederea sprijinirii vârstnicilor aflaţi în situaţii de risc pentru prevenirea instituţionalizării şi redarea încrederii în forţele proprii;
- întocmeşte anchetele sociale privind stabilirea sau respingerea dreptului de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice împreună cu asistentul social din cadrul căminului;
- asigură consilierea şi informarea solicitanţilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra serviciilor şi prestaţiilor disponibile pe plan local.

BIBLIOGRAFIE concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului beneficii sociale / Compartiment asistenţă persoane cu handicap

1. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotarârea nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice ;
3. Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr.233/2002;
4. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale ;
8. Legea nr.188/1999 - privind Statutul functionarilor publici - republicată - cu modificările si completările ulterioare;
9. Legea nr.7/2004 - privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
10. Constituţia României.

BIBLIOGRAFIE concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului beneficii sociale / Compartiment asistenţă persoane vârstnice
11. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotarârea nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice ;
13. Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr.233/2002;
14. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Hotărârea nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr.292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă socială, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr.188/1999 - privind Statutul functionarilor publici - republicată - cu modificările si completările ulterioare;
18. Legea nr.7/2004 - privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
19. Constituţia României.

 

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

AEP