Anunţ privind organizarea de concurs/examen pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concurs/examen pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

1 - consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul juridic - contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

2 - inspector clasa I gradul profesional superior la Biroul relații publice din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ramura de știință - Științe juridice sau Ramura de știință - Științe economice sau Ramura de știință - Științe administrative specializarea Administrație publică.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursurile/examenele se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani.
Data organizării concursurilor/examenelor este de 27 noiembrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, data și ora interviurilor vor fi comunicate ulterior.
În cadrul concursurilor/examenelor se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC - nivel mediu în data de 27 noiembrie 2017, ora 9.00.
Bibliografiile şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concursuri/examene se depun la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (23.10-13.11.2017)  de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane organizare - telefon 0237/213416.

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DIN DATA DE 27 NOIEMBRIE 2017

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea prin concurs a postului vacant de consilier juridic grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic, contencios

1. Constitutia Romaniei;
2.Legea nr.215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată în 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata în 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 7/2004 Codul de conduita al functionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
8.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;
9 .Legea nr.52/2003, republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica ;
10. Codul Civil;
11. Codul de Procedura Civila ;

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea ocuparii funcţiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, la Biroul relaţii publice din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
8. Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Legea nr.233/23.04.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor


Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Dinu Lipatti