Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de:

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Biroul urmărire, încasare și executare silită (2 posturi) -Serviciul de impozite și taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul constatare, impunere ( 1 post) - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: - ;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartimentul constatare, impunere ( 2 posturi) - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minim 1an;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.


- inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul constatare, impunere (1 post) - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 05 februarie 2018, ora 10:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației- nivel mediu, proba scrisă în data de 06 februarie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.

Dosarele de înscriere la concurs /examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (04.01.2018 - 23.01.2018) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane, managementul calității - telefon 0237/213416, email iordachescu@focsani.info, secretar concurs doamna Iordăchescu Alina Cristina, inspector.

Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursul/examenul de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Biroul urmărire, încasare și executare silită -Serviciul de impozite și taxe locale - Direcţia economică ( 2 posturi), inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică ( 1 post), inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică ( 2 posturi) și inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică ( 1 post), din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 06 februarie 2018:

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- curriculum vitae, modelul comun European;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional debutant la Biroul urmărire, încasare și executare silită -Serviciul de impozite și taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

-Încasează de la contribuabilii de pe raza municipiului Focşani impozitele , taxele locale, amenzile, cheltuielile de judecata şi alte venituri ale bugetului local din zona repartizata şi emite chitanţe pentru sumele încasate;
-Calculează şi încasează dobânzi şi penalitati în cazul plaţilor făcute după expirarea termenelor legale;
-Depune numerarul la casieria centrala în aceiasi zi sau a doua zi după încasarea veniturilor şi respecta cu stricteţe normele legale privind derularea gestiunii de casa;
-Înregistrează zilnic debitele şi încasările în extrasele de rol;
-Inmânează înştiinţările de plata contribuabililor sub semnătura, şi urmăreşte achitarea sumelor din instiintare conform prevederilor legale;
-Aplică măsuri de executare silită în cazul contribuabililor care nu si-au achitat obligaţiile fiscale la termenele legale, prin emitere de înştiinţări, somatii şi titluri executorii arhivate intr-un dosar fiscal şi poarta raspunderea colectarii impozitelor şi taxelor din sectorul fiscal;
-Întocmeşte documentaţia pentru cazurile de insolvabilitate, arhivate intr-un dosar fiscal şi intocmeste referatul pentru scoaterea din evidenta a cazurilor insolvabile;
-Predă dosarul de insolvabilitate în termen legal sefului de birou;
-Verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi emite certificatele de atestare fiscală pe baza datelor din evidenţa fiscală;
-Asigură confidenţialitatea datelor;
-Răspunde de buna gestionare a documentelor, arhivarea acestora conform prevederilor legale;
-Se preocupă permanent de perfecţionarea profesionala şi studiază în permanenta legislaţia în domeniu;
-Răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosinţa;
-Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului, ori primite de la şefii ierarhici.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

-Gestionează documentele existente in arhiva Serviciului de Impozite si Taxe Locale;
- Arhivează documentele primite de la inspectori grupate in dosare fiscale ;
- Inventariază dosarele pe categorii, ani, termene de păstrare;
- Predă documentele cu termene depăşite la materiale refolosibile ;
- Primeste documente, dosare fiscale de la compartimentele Serviciului de Impozite si Taxe Locale;
- Se ocupă de aranjarea dosarelor în cutii şi pe raft;
-Inscripţionează dosarele sau cutiile din care să rezulte compartimentul, anul emiterii(creării)documentelor, numărul de inventar, numărul dosarului conform inventarului şi indicativul din nomenclator, denumirea dosarului;
- Rezolvă în timp util cererile depuse de persoanele fizice şi juridice privind eliberarea de copii sau adeverinţe de pe actele originale existente in dosarele fiscale ;
-Coordonează întocmirea listelor de inventar, întocmeşte şi reactualizează Nomenclatorul pe termene de păstrare şi pe compartimentele Serviciului de Impozite si Taxe Locale;
- Urmăreşte depunerea arhivei de compartimentele creatoare la fiecare început de an;
- Ordonează arhiva conform normelor arhivistice;
- Ţine evidenţa într-un registru de evidenţă a intrarilor şi ieşirilor dosarelor din arhivă;
- Verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi emite certificatele de atestare fiscală pe baza datelor din evidenţa fiscală;
- Asigură confidenţialitatea datelor;
- Răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosinţa;
- Răspunde de arhivarea, conform prevederilor legale, a tuturor documentelor pe care le instrumentează asigurând gestionarea datelor fiscale privind materia impozabila şi asigura integritatea acestora;
- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului , ori primite de la şefii ierarhici.
ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

-Preia şi verifică documentele privind proprietatea de bunuri impozabile clădiri, terenuri, autovehicule şi asigura prelucrarea datelor, stabilirea obligaţiilor fiscale pentru persoanele fizice sau juridice;
- Preia şi verifică documentele privind scoaterea din evidentele fiscale a bunurilor impozabile şi asigura prelucrarea datelor;
- Asigură emiterea rapoartelor nominale, de debite ,scăderi ,procese verbale de impunere , dispoziţii de impunere, rapoarte, situaţii centralizatoare, situaţii statistice matricole, pentru declaraţii noi sau declaraţii rectificative;
- Urmăreşte întocmirea şi depunerea declaraţiilor de impunere de către contribuabili la termenele prevăzute de lege ;
- Răspunde de gestionarea tuturor documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil regrupate intr-un dosar fiscal unic, asigurând integritatea acestora;
- Urmăreşte aplicarea sancţiunilor prevăzute de actele normative contribuabililor care încalcă legislaţia fiscala şi ia toate masurile pentru înlăturarea deficientelor constatate;
- Asigură transmiterea dosarului fiscal altei unităţi ad-v teritoriale în cazul schimbării adresei de domiciliu a contribuabilului şi operează modificările ce se impun la confirmarea de primire a acestuia;
- Comunică altor unităţi administrativ - teritoriale dobândirile de bunuri supuse impozitării conform cu actele de vânzare - cumpărare depuse la Serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Municipiului Focşani.
- Verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi emite certificatele de atestare fiscală pe baza datelor din evidenţa fiscală;
- Asigură confidenţialitatea datelor;
- Răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosinţa;
- Răspunde de arhivarea, conform prevederilor legale, a tuturor documentelor pe care le instrumentează asigurând gestionarea datelor fiscale privind materia impozabila şi asigura integritatea acestora;
- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului , ori primite de la şefii ierarhici.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

-Preia şi verifică documentele privind proprietatea de bunuri impozabile clădiri, terenuri, autovehicule şi asigura prelucrarea datelor, stabilirea obligaţiilor fiscale pentru persoanele fizice sau juridice;
- Preia şi verifică documentele privind scoaterea din evidentele fiscale a bunurilor impozabile şi asigura prelucrarea datelor;
- Asigură emiterea rapoartelor nominale, de debite ,scăderi ,procese verbale de impunere , dispoziţii de impunere, rapoarte, situaţii centralizatoare, situaţii statistice matricole, pentru declaraţii noi sau declaraţii rectificative;
- Urmăreşte întocmirea şi depunerea declaraţiilor de impunere de către contribuabili la termenele prevăzute de lege ;
- Răspunde de gestionarea tuturor documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil regrupate intr-un dosar fiscal unic, asigurând integritatea acestora;
- Urmăreşte aplicarea sancţiunilor prevăzute de actele normative contribuabililor care încalcă legislaţia fiscala şi ia toate masurile pentru înlăturarea deficientelor constatate;
- Ia măsuri pentru aplicarea Hotărârilor Consiliului Local privind acordarea de facilităţi sau de înlesniri la plată a impozitelor şi taxelor locale;
- Asigură transmiterea dosarului fiscal altei unităţi ad-v teritoriale în cazul schimbării adresei de domiciliu a contribuabilului şi operează modificările ce se impun la confirmarea de primire a acestuia;
- Comunică altor unităţi administrativ - teritoriale dobândirile de bunuri supuse impozitării conform cu actele de vânzare - cumpărare depuse la Serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Municipiului Focşani.
- Verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi emite certificatele de atestare fiscală pe baza datelor din evidenţa fiscală;
- Asigură confidenţialitatea datelor;
- Răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosinţa;
- Răspunde de arhivarea, conform prevederilor legale, a tuturor documentelor pe care le instrumentează asigurând gestionarea datelor fiscale privind materia impozabila şi asigura integritatea acestora;
- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului , ori primite de la şefii ierarhici.
BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant ( 2 posturi) la Biroul urmărire, încasare și executare silită -Serviciul de impozite și taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
8. Constituția României, republicată .
BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
8. Constituția României, republicată .
BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
8. Constituția României, republicată .
BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Compartimentul constatare, impunere - Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
8. Constituția României, republicată .

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Dinu Lipatti