Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 30 mai 2017
2017-06-07 12:22:26

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL


PROCES VERBAL, din 30 mai 2017

 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Focşani.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide
şedinţa ordinară din 30.05.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr.925/24.05.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 17 consilieri locali.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani : „Vă informez că absentează, fiind în concediu de odihnă d-nul consilier Dan Buzoi, d-na consilier Mariana Miron, care este în concediu medical, d-nul consilier Neculai Tănase, care, am aflat recent, la comisii, că nu este astăzi prezent în sală, şi de asemenea cum aţi văzut în dispoziţia de convocare, d-nul Bogdan-Emilian Matişan, întemeiat, din funcţia de consilier, având în vedere demisia din funcţia de consilier".
Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 27.04.2017.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 17 voturi „pentru".

La şedinţă participă:
■ d-nul Cristi Valentin Misăilă - Primarul mucipiului Focşani;
■ d-nul Dan Grigoraş - inspector Serviciul Impozite si taxe;
■ d-nul Marius Iulian Manoliu - consilier Compartiment Cabinet Primar;
■ d-na Micşunica Baciu - Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii;
■ d-na Simona Poieană - Şef Serviciu buget, contabilitate;
■ d-na Carmen Ghiuţă - Şef serviciu juridic contencios;
■ d-na Cristina Dăscălescu - Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură;
■ d-na Rodica Constantinescu - inspector serviciu administraţie publică locală, agricultură;
■ d-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii;
■ d-na Carmen Pascaru - Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
■ d-nul Florinel Ionaşcu - Inspector, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
■ d-nul Dan-Mihai Cazaciuc - Şef Birou presă, relaţii externe;
■ d-nul Răzvan Necula - Inspector Compartiment informatică;
■ d-nul Adrian Imireanu - Şef Birou Proiecte;
■ d-nul Dan Braşov- Inspector Birou Proiecte;
■ d-na Magdalena Dumitrescu - Şef Serviciu administrarea patrimoniului ;
■ d-na Luminiţa Mogda - Serviciu urbanism;
■ d-na Silvica Manole - Inspector Birou agricultură ;
■ d-nul Florin Buculescu - Inspector Compartiment securitate şi sănătate în muncă, servicii sociale;
■ d-nul Meluş Nazâru - Şef serviciu impozite şi taxe locale;
■ d-na Emanuela Botezatu - inspector Compartiment transport public local de călători;
■ d-na Oana Isac - Director Serviciul Creşe Focşani;
■ d-nul Mihai Ciubotaru - Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară Focşani;
■ d-nul Sorin Francu - Director Teatrul municipal Focşani ;
■ d-nul Tatian Agache- Director Poliţia Locală Focşani;
■ d-nul Manole Merchea - Director SC ENET SA Focşani;
■ d-nul Ion Diaconu - Director S.C. Transport Public SA Focşani;
■ d-na Otilia Stoica- Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
■ d-nul Valentin Gheorghiţă - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia;
■ d-nul Dorian Alecsandrescu - Director SC PARKING FOCŞANI S.A.;


La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: "bună ziua, d-nule Primar, stimaţi consilieri, domnilor invitaţi, declar deschisă şedinţa.
Dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi, dacă sunt anumite discuţii, dacă sunt proiecte în completare ?
Vă rog d-nule Primar".

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „domnule Preşedinte, daţi-mi voie să prezint anumite proiecte pe care le propun pentru completarea ordinii de zi.
În primul rând, bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, dragi reprezentanţi ai mass-media locală şi centrală.
Pe ordinea de zi propun suplimentarea cu următoarele proiecte :

- proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Nistoroiu Alexandru, supleant pe lista partidului Social Democrat la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea;

- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 203/2016 privind organizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi desemnarea membrilor acestora;
- proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, în perioada 6-9 iulie 2017, a Zilelor municipiului Focşani;
- proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă pe o perioadă de 5 ani, a terenurilor cu destinaţia de spaţiu verde inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani, către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
- proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin licitaţie publică a imobilului teren în supărfaţă de 2137,70 mp, situat în intravilanul municipiului Focşani, T 71 PC 4255, nr cadastral provizoiu 1900/N;
- proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent;
- proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Focşani, judeţul Vrancea şi anexelor sale, precum şi a contractului cadru de delegarea gestiunii serviciului de iluminat public.


Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: prezintă proiectul ordinii de zi care cuprinde 29 puncte:

Secţiunea I - proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local a domnului Matişan Bogdan Emilian;

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.199/2016 privind alegerea comisiei de validare;

3. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.142/2017 privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2017 a sumei de 49,60 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.95/2015 privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi a prestaţiilor financiare excepţionale familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate deosebite şi a metodologiei de acordare a acestora;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2017 pentru premierea câştigătorilor Stagiunii Teatrale a Elevilor, ce va avea loc în perioada 7-9 iunie 2017;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8,72 mii lei Şcolii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu" Focşani pentru organizarea Concursului de Matematică „EUCLID", ediţia a XIII-a în luna iunie 2017;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de co-organizator al Olimpiadei naţionale de istorie - concurs de referate şi comunicări, care se va desfăşura în perioada 24-27 iulie 2017;
8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.147/2017 privind aprobarea majorării capitalului social al PARKING FOCŞANI SA;
9. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 23-26 iunie 2017, a unei delegaţii reprezentative a municipiului Focşani, conduse de primarul municipiului Focşani, domnul Cristi Valentin Misăilă, în oraşul Tivoli, Italia, în vederea participării la „Festivalul popoarelor";

10. proiect de hotărâre pentru modificarea art.7 alin.(2) la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focşani nr.108/2017 privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani;

11. proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focşani nr.254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Serviciul Public „Creşe" din municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
12. proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale a municipiului Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local a municipiului Focşani nr.68/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

13. proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local a municipiului Focşani nr.102/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de aşteptări referitoare la stabilirea performanţelor aşteptate de la organele de administrare ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focşani ;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea avizării profilului consiliului de administraţie, a candidaţilor şi matricea consiliului de administraţie la S.C. ENET S.A. Focşani;
16. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.82/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Locuri de joacă în zona Gară şi cartier Mîndreşti" -municipiul Focşani, judeţul Vrancea;

17. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.87/266/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Focşani;

18. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.343/2011 pentru închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor situate în „Perimetrul istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică" din municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;

19. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani;

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 22,00 mp situat în Focşani, str.Alexandru Vlahuţă nr.8, judeţul Vrancea, T.190, P % 10277 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Moldoveanu Dan-Alin;

21. proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a unui imobil compus din clădire şi teren în suprafaţă de 1277,00 mp., situat în municipiul Focşani, str.Comisia Centrală nr.80A, T 80, P 4628 şi a căii de acces aferentă acestui imobil în suprafaţă de 352,00 mp. T 81, P 4638;

22. proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a unui imobil compus din construcţie cu suprafaţa utilă de 472 mp. şi teren aferent în suprafaţă de 130,80 mp., situat în municipiul Focşani, str. Republicii nr. 97, judeţul Vrancea;

23. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 2,90 ha păşune situată în Focşani - Mîndreşti care aparţine domeniului public /privat al municipiului Focşani, începând cu anul 2017, pe o perioadă de 7 ani;

24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 9, ap. 24 înscris în CF 54675-C1-U22 UAT Focşani către familia Puică Traian şi Puică Daniela;

25. proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.266/2015 privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focşani, str. Ulmului nr.21, bl.21, ap.3 înscrisă în CF 51892-C1-U26 UAT Focşani şi a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U10 UAT Focşani către familia Irimia Luminiţa şi Irimia Cristinel;

26. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

27. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;

28. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia Bondilă Liliana Cuina în imobilul din str. Slt.Gheorghe Potop nr.15, în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

29. proiect de hotărâre privind aprobarea avizării functionării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani;

Secţiunea a II-a - discuţii, declaraţii politice

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „supunem la vot completarea
ordinii de zi cu proiectele :
- proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Nistoroiu Alexandru, supleant pe lista partidului Social Democrat la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea;
- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 203/2016 privind organizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi desemnarea membrilor acestora;
- proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, în perioada 6-9 iulie 2017, a Zilelor municipiului Focşani;
- proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă pe o perioadă de 5 ani, a terenurilor cu destinaţia de spaţiu verde inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani, către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
- proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin licitaţie publică a imobilului teren în supărfaţă de 2137,70 mp, situat în intravilanul municipiului Focşani, T 71 PC 4255, nr cadastral provizoiu 1900/N;
- proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent;
- proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Focşani, judeţul Vrancea şi anexelor sale, precum şi a contractului cadru de delegarea gestiunii serviciului de iluminat public".

Se supune la vot completarea ordinii de zi şi se aprobă cu 16 voturi „pentru" şi 1 vot „abţinere" din partea d-nei consilier Ana-Maria Dimitriu.

Se supune la vot ordinea de zi, în totalitatea ei şi se aprobă cu 16 voturi „pentru" şi 1 vot „abţinere" din partea d-nei consilier Ana-Maria Dimitriu.


Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local a domnului Matişan Bogdan Emilian;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 187.


Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.199/2016 privind alegerea comisiei de validare;

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:"dacă pentru această comisie sunt propuneri?".

D-nul consilier Radu Niţu: „aş propune din partea Grupului PSD, pe d-nul consilier Mihai Nedelcu".

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: "am înţeles, vă mulţumesc.
Dacă mai sunt şi alte propuneri?".

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „din partea Grupului PNL, propun pe
d-nul Alin Dobre".

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot prima propunere, respectiv, pe d-nul consilier Mihai Nedelcu şi care obţine 11 voturi „pentru" şi 6 voturi „abţinere" din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-Panaite, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre.

Se supune la vot a doua propunere, respectiv, pe d-nul consilier Alin Dobre şi care obţine 6 voturi „pentru" şi 11 voturi „abţinere" din partea d-nelor consilier Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuţei şi a d-nilor consilieri: Costel Bîrsan, Marius-Euserbiu Iorga, Ionuţ Mersoiu, Radu Niţu, Emanuel Gongu, Mihai Petruţ, Daniel Ungureanu, Mihai Nedelcu.

Urmare a aprobării proiectului de hotărâre prin vot deschis s-au obținut 11 voturi „pentru" și 6 voturi „abținere", devenind asftel hotărârea nr.188.
D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule preşedinte, aş avea o problemă.
Aş vrea să aduceţi pe poziţia a treia a ordinii de zi, validarea mandatului de consilier a d-nului Alexandru Nistoroiu".

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:"am înţeles".

Se supune la vot, introducerea la punctul 3 a ordinii de zi, a punctului nr.30, proiect în completare, respectiv, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Nistoroiu Alexandru, supleant pe lista partidului Social Democrat la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea şi se adoptă cu 17 voturi „pentru".

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:"vă rog să ne retragem, Comisia de validare, pentru a verifica dosarul de validare de la alegeri".

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „d-na Lupu şi d-nii Buzoi, Iorga, Niţu, Nedelcu".

Se retrage din sală, Comisia de validare.

D-nul consilier Radu Niţu: „ne-am întâlnit în comisie şi am propus pe d-nul Mihai Nedelcu ca preşedinte al Comisiei de validare până la sfârşitul mandatului de consilier".

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:"vă mulţumesc.
Dau citire procesului verbal de validare.
Încheiat astăzi 30 mai 2017 în şedinţa de Comisie de validare a mandatelor.
Astăzi, Comisia de validare aleasă în baza HCL nr.199/2016, modificată, a examinat în conformitate cu prevederile art.31, alin.3 şi art.33 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii d-nului consilier local Alexandru Nistoroiu.
Prin adresa nr.66/25.05.2017, Partidul Social Democrat, a confirmat apartenenţa politică a supleantului Alexandru Nistoroiu.
Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu este cazul de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea d-nului consilier local Alexandru Nistoroiu. Drept pentru care s- încheiat prezentul proces-verbal.
Să-l invităm pe d-nul Alexandru Nistoroiu să depună jurământul".

D-nul consilier Alexandru Nistoroiu, dă citire şi semnează jurământului de credinţă.

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 189.

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:"felicitări d-nule consilier, faceţi parte din noul colectiv de consilieri".

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi, proiect în completare, respectiv: proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.203/2016 privind organizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi desemnarea membrilor acestora;
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „îl vom înlocui pe d-nul Matişan cu d-nul Nistoroiu, în comisiile de specialitate".

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 190.

Se revine la ordinea de zi.

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.142/2017 privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2017 a sumei de 49,60 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 191.


Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.95/2015 privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi a prestaţiilor financiare excepţionale familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate deosebite şi a metodologiei de acordare a acestora;

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „dacă ne puteţi lămuriţi şi pe noi cu privire la acest proiect.
Ştiu că, ce am discutat şi ieri în comisie, vis-a-vis de acele cazuri, de acel eveniment neplăcut de la Monte Carlo. Noi până acum, până la ora actuală, nu am primit nici un raport cu privire la ce s-a întâmplat acolo, ce măsuri s-au luat, cine este vinovat de acel eveniment. Nu ştim absolut nimic.
Dacă puteţi să ne lămuriţi, vă rog frumos".

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „în primul rând, pot să vă spun că, Primăria municipiului Focşani nu face o anchetă în acest caz. Noi nu avem cum, cine şi care a fost vinovatul, şi bineînţeles motivele pentru producerea acelui incendiu.
Tot ce pot să spun consilierilor prezenţi astăzi, este că, acum două luni de zile, printr-o hotărâre ... printr-un proiect de hotărâre iniţiat de d-nul Primar Cristi Valentin Misăilă, aţi votat, am votat împreună, o sumă de bani care prin... mai nou, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară a fost acordată celor care au suferit în urma acestui incediu. Suma a fost de 50 mii lei, dacă vă aduceţi aminte şi fiecare familie afectată de incendiu a primit suma fixă de de 2.500 lei".

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 192.


Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2017 pentru premierea câştigătorilor Stagiunii Teatrale a Elevilor, ce va avea loc în perioada 7-9 iunie 2017;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 193.


Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8,72 mii lei Şcolii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu" Focşani pentru organizarea Concursului de Matematică „EUCLID", ediţia a XIII-a în luna iunie 2017;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 194.

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de co-organizator al Olimpiadei naţionale de istorie - concurs de referate şi comunicări, care se va desfăşura în perioada 24-27 iulie 2017;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 195.


Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.147/2017 privind aprobarea majorării capitalului social al PARKING FOCŞANI SA;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi „pentru" şi 6 voturi „abţinere" din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-Panaite, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, devenind hotărârea nr. 196.

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 23-26 iunie 2017, a unei delegaţii reprezentative a municipiului Focşani, conduse de primarul municipiului Focşani, domnul Cristi Valentin Misăilă, în oraşul Tivoli, Italia, în vederea participării la „Festivalul popoarelor";

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „aici trebuie făcute propuneri.
Am să încep eu. Propunerea noastră este d-nul Viceprimar Marius-Eusebiu Iorga, dacă dumnealui este de acord!".

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulţumesc pentru ... m-aţi luat prin surprindere ... vă mulţumesc".

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „şi noi avem o propunere în ceea ce priveşte delegatul din partea Grupului PNL, este d-nul consilier judeţean Ovidiu Burduşa. Şi ne-am gândit la dumnealui datorită faptului că, banii care s-ar aloca deplasării unui consilier ... dumnealui, locuind mai mult acolo ar putea să ... ar putea să nu se aloce aceşti bani pentru dumnealui, şi venim cu această propunere. Mai este ...".

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „invitaţia s-a referit doar, strict la consilierii locali ...".

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „...eu am venit cu o propunere ...".

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „...dar nu avem cum ...".

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... mulţumesc".

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... dacă aveţi altă propunere!
Nu doreşte nimeni să meargă! Mulţumesc!
D-nul Iorga, nu are încotro !".

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: "facem buletinele de vot şi revenim, pentru că mai este ceva cu buletine de vot da !".

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „vă rog să faceţi propuneri pentru comisia de numărare a voturilor!"

D-nul consilier Radu Niţu: „3 propuneri, hai să facem următoarea propunere,
d-nul consilier Ionuţ Mersoiu, d-na consilier Lauriana Ailincuţei şi propun şi de la d-nii consilieri liberali, poate-i funcţionează tableta astăzi, d-na Irina-Anca Maria-Panaite".

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor formată din consilierii menţionaţi şi se aprobă cu 18 voturi „pentru".

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „o să reluăm proiectul nr.9".


Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea art.7 alin.(2) la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focşani nr.108/2017 privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 197.


Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focşani nr.254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Serviciul Public „Creşe" din municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 198.


Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale a municipiului Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local a municipiului Focşani nr.68/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „din câte am apucat să mă uit pe acest proiect, se pare că pe lângă acele probe sportive a apărut şi încă o funcţie, funcţia de director executiv adjunct, care, să ştie şi cei invitaţi că a mai apărut încă o funcţie la Poliţia Locală, director executiv adjunct".
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „este apărut de mai multă vreme, este aprobat de Consiliu, nu ...".
D-nul consilier Ionuţ Filimon: „nu cred că, era necesar să ...".

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... ierarhia, ca să poată să ..." .

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „... mulţumesc".

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 199.

 


Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local a municipiului Focşani nr.102/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 200.


Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de aşteptări referitoare la stabilirea performanţelor aşteptate de la organele de administrare ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focşani ;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 201.


Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea avizării profilului consiliului de administraţie, a candidaţilor şi matricea consiliului de administraţie la S.C. ENET S.A. Focşani;

D-nul consilier Costel Bîrsan: „aş avea o mică neclaritate, am încercat să o
desluşesc singur dar, trebuie să recunosc, că nu am reuşit.
Punctual. La condiţiile generale, minim obligatorii care vor fi îndeplinite pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie. La pct.h, este prevăzut următoarele: persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6, alin.2 din Legea nr.31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu putea fi nici administratori. Nu am înţeles acest punct.
Dacă poate să ne lămurească cineva!".

D-na Micşunica Baciu - Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii : „... Legea nr.31 ...".

D-nul consilier Costel Bîrsan: „... la profilul candidatului, pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie, la raport ...".

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „ ... vă rog d-nule Director Merchea, dacă puteţi lămuri problema !".

D-nul Manole Merchea - Director SC ENET SA Focşani: „... nu pot să aibă calitatea de membri fondatori într-o societate, nu pot să fie nici membri în acel Consiliu de Administraţie. Deci, sunt legate de anumite chestiuni legate de activitatea personală a dumnealor şi de raportarea dumnealor faţă de lege.
Deci, dacă ei, din anumite motive nu pot să fie membri fondatori într-o societate, nu pot să acceseze nici într-un Consiliu de Administraţie, că acesta este ...".

D-nul consilier Costel Bîrsan: „... bun, are relevanţă în prezenta hotărâre?
Eu cred că, nu are !"

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... ba da... nu este vorba de ...".
D-nul Manole Merchea - Director SC ENET SA Focşani: „... legea caută să cuprindă absolut toate situaţiile, pentru că nu se ştie niciodată cine se înscrie într-o asemenea cursă, şi atunci lucrurile trebuie să fie clarificate, conform hotărârilor şi prevederilor din lege. Ele au fost preluate ca atare din lege. Nu am făcut-o eu, este treaba Primăriei aici, dar mi-am permis să dau eu explicaţii..."

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... trebuie să precizaţi că, denumirea de fondator este adresată instituţiei, nu persoanei care va fi membru viitor în Consiliul de Administraţie ...".

D-nul Manole Merchea - Director SC ENET SA Focşani: „... fondatori într-o întreprindere pot să fie atât persoane fizice cât şi persoane juridice. Membri fondatori într-o societate, pot să fie şi de ăia şi de ăia ..."

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „mulţumim d-nule director.
Dacă mai sunt discuţii?".

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 202.


Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „aş dori să facem o pauză de 10 minute, dacă se poate, să ne consultăm, să discutăm.
Sunteţi de acord?".

Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord cu pauza.

Pauza a luat sfârşit. Doamnele şi domnii consilieri revin în sală.


Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.82/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Locuri de joacă în zona Gară şi cartier Mîndreşti" -municipiul Focşani, judeţul Vrancea;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 203.

 

 


Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.87/266/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Focşani;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 204.


Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.343/2011 pentru închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor situate în „Perimetrul istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică" din municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 205.


Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 206.


Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 22,00 mp situat în Focşani, str.Alexandru Vlahuţă nr.8, judeţul Vrancea, T.190, P % 10277 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Moldoveanu Dan-Alin;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 207.


Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a unui imobil compus din clădire şi teren în suprafaţă de 1277,00 mp., situat în municipiul Focşani, str.Comisia Centrală nr.80A, T 80, P 4628 şi a căii de acces aferentă acestui imobil în suprafaţă de 352,00 mp. T 81, P 4638;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 12 voturi „pentru" şi 6 voturi „abţinere" din partea doamnelor consilier: Irina-Anca Maria-Panaite, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre.


Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a unui imobil compus din construcţie cu suprafaţa utilă de 472 mp. şi teren aferent în suprafaţă de 130,80 mp., situat în municipiul Focşani, str. Republicii nr. 97, judeţul Vrancea;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 208.


Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 2,90 ha păşune situată în Focşani - Mîndreşti care aparţine domeniului public /privat al municipiului Focşani, începând cu anul 2017, pe o perioadă de 7 ani;

D-nul consilier Costel Bîrsan: „eu aş avea de făcut câteva observaţii.
Şi în şedinţa de comisie am avut nişte discuţii aprinse, şi în ... cu un termen mai
precis ... vechea şedinţă, de luna trecută, pentru că a mai fost odată introdus. Deci, vreau să aduc la cunoştinţă că pentru aceste terenuri, aceste păşuni cei ce le câştigă prin licitaţie, le închiriază, sau, intră în posesia lor sub altă formă, primesc de la stat subvenţii, de la APIA, 294 Euro pentru fiecare hectar.
Repet, 294 Euro pentru fiecare hectar.
De asemenea, aceşti oieri, sau cum să le spun, aceste persoane, oameni de afaceri până la urmă, crescători de animale ... că nu le cresc numai pe ale lor, le cresc şi pe ale altora, şi asta înseamnă, om de afaceri. Deci, aceşti oameni de afaceri, primesc pe timpul verii animale şi de la alte persoane. Pentru fiecare animal primit în grijă pe timpul verii, primesc 100 de lei. Şi cum am spus, mie mi se pare destul de mică suma de, 63 lei, pe care am propus-o pentru ... mă rog, s-a propus pentru pornirea la licitaţie.
Având în vedere că 63 de lei face exact 3 kg. de brânză. Şi mi se pare ridicol de mică pentru 1 ha./an.
Ca atare, eu aş propune ca aceste păşuni să fie atent urmărite şi cei care le închiriază să se achite de sarcinile existente în contract, referitor la lucrările ... nu ... care trebuie să se facă ... să se execute pe acele suprafeţe de teren.
De asemenea, mare atenţie la numărul de animale.
Deci, în contract, bănuiesc că se va stipula, sau este stipulat un anumit număr de animale pentru o suprafaţă de teren. De regulă li se triplează, numărul de animale. În felul acesta, degradarea păşunii este într-un regim accelerat.
Deci, ca urmare a acestui fapt, eu propun, să se plece de la suma de 200 lei/ha/an pentru această licitaţie şi pentru cele care vor urma".

 


D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„iertaţi-mă, trebuie să intervin.
Vă spuneam în pauză, că în ceea ce priveşte contractele în derulare, acolo s-a adjudecat cu un preţ pe o perioadă de 5 ani. Respectiv anul 2018-2019, acolo chestiunea rămâne neschimbată, sau ceea ce priveşte preţul, acolo putem interveni.
Dvs. vorbiţi de 200 lei/ha pentru prezentul proiect şi pentru cele aflate în derulare?"

D-nul consilier Costel Bîrsan: „... care vor urma ...".

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani : „... păi ... care vor urma ... cînd se va relua procedura de ... ".

D-nul consilier Costel Bîrsan: „... să se ţină cont de aceste prevederi ...".

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani : „...
d-nule consilier, şi luna trecută am spus în acelaşi mod, 63, reprezintă încărcătura de vită mare la hectar. Respectiv, 63 împărţim la 3, cât este unitatea de vită mare la hectar şi acesta este preţul.
Dacă dvs. ca şi Consiliu Local, ulterior, în anul 2019, hotărâţi ca preţul de pornire să fie oricare altul, faţă de fundamentarea pe care o gândim noi ca şi aparat, dvs. puteţi veni cu amendamente. Dar nu poate face obiectul proiectului de azi, modificarea în viitor a altor proiecte care ..."

D-nul consilier Costel Bîrsan: „... nu am spus asta d-nule Secretar ...".

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani : „... iertaţi-mă, dacă am înţeles aşa ... am înţeles.
Bine, atunci, 200 lei este amendamentul dvs. pentru a porni la licitaţie şi modificăm corespunzător şi pasul, nu 6 lei, ci 10%, respectiv, 20 lei pasul, de strigare dacă sunt mai mulţi ofertanţi.
Este în regulă?"

D-nul consilier Costel Bîrsan: „da".

D-nul consilier Radu Niţu: „l-am ascultat pe d-nul Bîrsan, s-a mai discutat şi la comisie, dânsul face referire la ovine, aici este altceva ... bovine, 2,9 ha. Dar nu ştim dacă este 2,91 sau cum a spus, subvenţia, dar, subvenţia dată de stat este pentru fertilizare şi întreţinerea păşunii pe care o ia în administrare cetăţeanul sau respectivul ... aşa.
Deci, ştiu că de la Primărie, se verifică, de la Cadastru, agricultură, se verifică câte animale sunt pe suprafaţa de teren, problema este ... nu-i de competenţa noastră a consilierilor, să ne ducem să ... dacă vreţi, eu îl propun pe d-nul consilier Bîrsan, dacă vom face o comisie ...".

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... să facem o comisie ...".

D-nul consilier Radu Niţu: „... la nivelul municipiului Focşani, să urmărească, să-l împuternicim pe d-nul Bîrsan să urmărească şi să vadă dacă, într-adevăr, cum spune dânsul, sunt mai multe oi sau vaci, sau mai ştiu eu ce.
Noi nu avem nimic împotrivă, Grupul PSD, că se ridică la 200, problema ce ne interesează este, ca aceste păşuni să fie întreţinute, să nu fie aruncate gunoaie şi alte lucruri pe ele, şi să crească şeptelul sau numărul de bovine. Asta-i lucrul cel mai important. Să ştiţi că ... mai mulţi nu se înghesuie la ... eu nu am văzut pe mulţi să se înghesuie la ... Dar noi, consilierii PSD suntem de acord să fim cu suma de 200 lei şi la următoarea ... când vor veni ceilalţi cu hectare mai mult pe suprafaţă, să-i impozităm la nivelul anilor care vor urma".

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Costel Bîrsan, se adoptă cu 18 voturi „pentru".
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu amendamentul formulat de d-nul consilier Costel Bîrsan, fiind adoptat cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 209.


Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 9, ap. 24 înscris în CF 54675-C1-U22 UAT Focşani către familia Puică Traian şi Puică Daniela;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 210.


Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.266/2015 privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focşani, str. Ulmului nr.21, bl.21, ap.3 înscrisă în CF 51892-C1-U26 UAT Focşani şi a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U10 UAT Focşani către familia Irimia Luminiţa şi Irimia Cristinel;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 211.


Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 212.


Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 213.

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia Bondilă Liliana Cuina în imobilul din str. Slt.Gheorghe Potop nr.15, în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D-nul consilier Emanuel Gongu: „nu voi participa la vot, deoarece între mine şi
respectiva persoană există o divergenţă de natură juridică".

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru" şi o neparticipare la vot din partea d-nului consilier Emanuel Gongu, devenind hotărârea nr. 214.


Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea avizării functionării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 215.

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, în perioada 6-9 iulie 2017, a Zilelor municipiului Focşani;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 216.


Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă pe o perioadă de 5 ani, a terenurilor cu destinaţia de spaţiu verde inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani, către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 217.

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 2137,70 mp, situat în intravilanul municipiului Focşani, T 71 PC 4255, nr cadastral provizoiu 1900/N;

D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „ aş vrea să întreb ... destinaţia, pentru ce s-a achiziţionat acest ... ".

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ aşa cum am discutat şi la şedinţa de Consiliu Local precedentă şi cum v-am explicat, acest teren se vrea a fi folosit în principal pentru crearea unei parcări care să fie în imediata vecinătate atât a terenului de sport, a Stadionului Tineretului cât şi o parcare care să se adreseze tuturor celor care apelează la serviciile publice comunitare, respectiv, permise, paşapoarte şi evidenţa populaţiei.
Totodată, menţionez faptul că în proiectul Consiliului Local şi al Aparatului de specialitate, mai există şi crearea unui sens giratoriu inclusiv s-a demarat procedura pentru a se crea o stradă care să facă legătura între intersecţia Cuza Vodă-Mărăşeşti cu intersecţia, sensul giratoriu Carrefour.
Deci, practic, acest teren va avea mai multe funcţionalităţi. Este un teren care, subliniez, este vândut de către Biroul Executorului Judecătoresc într-un dosar de executare silită nr.4/2012 şi am considerat că este oportun să facem această achiziţie în beneficiul cetăţenilor municipiului Focşani".

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „l-aş ruga pe d-nul Primar, să facă o propunere pentru desemnarea Viceprimarului care se va ocupa de procedura de achiziţie".

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „îl propun pe d-nul Viceprimar Ionuţ Mersoiu".

D-nul consilier Costel Bîrsan: „îl propun pe d-nul Viceprimar Marius-Eusebiu
Iorga".

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „nu-i plecat în perioada aceea?".

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „propunerea pentru d-nul Viceprimar Ionuţ Mersoiu, este făcută cu un motiv. Eu, deja am alte atribuţii de îndeplinit. Vă mulţumesc şi sunt nevoit să refuz".
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „menţionez faptul că iniţiatorul acestui proiect de hotărâre este subsemnatul, deci, pentru care, aici nu este ... a fost lăsat puncte puncte pentru a se face discuţia în şedinţă. Puteam foarte frumos, în proiect, să menţionez direct, cine este viceprimarul împuternicit".

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „va fi trecut d-nul Viceprimar pe buletinul de vot.
Trecem mai departe la proiectul următor, după care o să revenim la acest proiect".

Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 218.

Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Focşani, judeţul Vrancea şi anexelor sale, precum şi a contractului cadru de delegarea gestiunii serviciului de iluminat public".

D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „ având în vedere că proiectul acesta ne-a survenit cu 10 minute înainte de şedinţă, eu o să mă abţin ... noi consilierii PNL".

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ţinând cont că în şedinţa de mai devreme să spunem, am considerat de cuviinţă, de comun acord că o să facem o şedinţă extraordinară pentru acest proiect".

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „convoc în mod public şedinţa de Consiliu Local pentru data de 6 iunie, ora: 6.
Vă aşteptăm la vot.".

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 11 voturi „pentru" şi 7 voturi „abţinere" din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-Panaite, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan.

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „revenim la proiectele cu buletine de vot, şi anume:

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 23-26 iunie 2017, a unei delegaţii reprezentative a municipiului Focşani, conduse de primarul municipiului Focşani, domnul Cristi Valentin Misăilă, în oraşul Tivoli, Italia, în vederea participării la „Festivalul popoarelor";

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării.
Comisia constată că s-au distribuit 18 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul:
voturi „pentru" voturi „împotrivă" voturi „nule"

D-nul Marius-Eusebiu Iorga 18 - -

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru" devenind hotărârea nr. 219.


Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 2137,70 mp, situat în intravilanul municipiului Focşani, T 71 PC 4255, nr cadastral provizoiu 1900/N;

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării.
Comisia constată că s-au distribuit 18 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul:
voturi „pentru" voturi „împotrivă" voturi „nule"

D-nul Ionuţ Mersoiu 18 - -

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru" devenind hotărârea nr. 220.

 

 

Secţiunea a II-a - discuţii, declaraţii politice

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Primar, aş vrea să ridic câteva probleme ale cetăţenilor din cartierul Mîndreşti.
Aş începe cu 3 probleme bune, în ce sens!
Prima. S-au mai remediat multe din defecţiunile pe care le-a creat firma VEGA în cartier, cu ajutorul celor din Primărie.
Doi. Maşina de curăţat, care curăţă rigolele trece în fiecare sâmbătă, am văzut-o. Nu-i ştiu programul, câte ore, pentru că nu trece pe toate străzile şi e chiar întreţinut pe străzile principale dar, m-au rugat cetăţenii, să treacă măcar odată pe lună şi pe celelalte străzi care sunt asfaltate corect, adică, fără probleme.
Şi trei. Se udă pomii, chiar, trec eu de mai multe ori pe săptămână, chiar de 3-4 ori, nu ştiu exact, dar vă spun că arată bine vegetaţia.
Aş vrea să încep cu câteva probleme pe care m-au rugat cetăţenii să le spun aici în cadrul Consiliului Local.
Prima, ar fi, stadionul

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Conferintele Publice ATHENAEUM - Mircea DInescu