Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 20 iunie 2017
2017-06-23 12:05:48

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL, din 20 iunie 2017


Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Focşani.

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide şedinţa extraordinară din 20.06.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 1022 / 16.06.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 18 consilieri din totalul de 21 consilieri, absentând, din motive medicale d-na consilier Mariana Miron, care a depus un certificat medical în acest sens și din motive necunoscute dl. consilier Emanuel Gongu și d-na consilier Maria Panaite Irina Anca.

Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

La şedinţă participă:
 d-nul Cristi Valentin Misăilă - Primarul municipiului Focşani;
 d-na Carmen Grosu - Director executiv - Direcţia Economică;
 d-na Simona Poieană - şef serviciu buget contabilitate;
 d-na Carmen Ghiuța - șef serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Dăscălescu - şef serviciu administraţie publică locală, agricultură;
 d-na Rodica Constantinescu - inspector administraţie publică locală, agricultură;
 d-nul Adrian Imireanu - inspector serviciul proiecte;
 d-na Micșunica Baciu - șef serviciu resurse umane, managementul calității;
 d-na Carmen Pascaru - consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-nul Florinel Ionașcu - inspector de specialitate aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-nul Dan Mihai Cazaciuc - șef birou presă, relații externe;
 d-nul Răzvan Necula - inspector, compartiment informatică;
 d-nul Dan Grigoraș - inspector serviciul impozite și taxe locale;
 d-nul Marius Manoliu - consilier, Cabinet Primar.

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „înainte de a începe ședința de astăzi vreau să vă aduc la cunoștință faptul că Președintele României a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Și cred că este pe interesul tuturor celor prezenți astăzi să vă fac cunoscut acest conținut al prezentei legi. Este foarte succint, dar este bine de știut, pentru toți cei prezenți.

Art. I. Articolul 128 din Legea administrației publice locale nr. 218/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Parte I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 128, alin. (1) Consilierii locali sau județeni după caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului București și viceprimarii, primarii și viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, președinții și vicepreședinții consiliilor județene secretarii unităților administrativ-teritoriale și personalului din aparatul de sprecialitate al primarului, respectiv al consiliului județean, răspund, după caz, contravențional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii.
(2) Primarul, președintele consiliului județean, președintele de ședință al consiliului local și al municipiului București, precum și persoana împuternicită să exercite această funcție, prin semnare, investesc cu formulă de autoritate exercutarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuțiilor car le revin potrivit legii.
(3) Aprecierea necesității și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, respectiv executive, și nu pot face obiectul controlului altor autorități. Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuțiile specifice.
(4) Actele autorităților administrației publice locale angajează, în condițiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcționarilor și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului județean care, cu încălcarea prevederilor legale fundamentează, din punct de vedere tehnic și al legalității, emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate, aceste acte.
(5) Actele autorităților administrației publice locale aprobate sau emise fără a fi fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate din punct de vedere tehnic sau al legalității, produc efecte juridice depline, iar în cazul producerii unor consecințe vătămătoare este angajată exclusiv răspunderea juridică a semnatarilor.
(6) Refuzul funcționarilor publici și al personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului județean de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actul administrativ, precum și eventualele obiecții cu privire la legalitate, se face în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii actului și se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

(7) Persoanele prevăzute la alin. (6) care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori să avizeze sau care prezintă obiecții cu privire la legalitate, fără acoperire susținută de temeiuri juridice, răspund administrativ, civil sau penal, după caz, în condițiile legii.

Art. II. Articolul 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 07 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 55. Aleșii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor cele revin, în condițiile legii.
Această lege a fosr adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 și ale articolului 76, alin. (1) din Constutuția României, republicată. Semnează pentru Președintele Camerei Deputaților Petru Gabriel Vlase și pentru Președintele Senatului Iulian-Claudiu Manda.

Este de ultimă oră, am vrut să vă aduc la cunoștință pentru a avea în vedere faptul că au fost niște modificări care au fost solicitate în nenumărate rânduri în asociațiile noastre, în special Asociația Municipiilor din România, unde fac parte din comitetul director și care au fost, în urma unor situații impuse de realitate și de modul cum a fost interpretată legea pentru a se exclude orice interpretare a legii și după cum vedeți avem aici foarte clar delimitate niște chestiuni în sensul că: aprecierea necesității și oportunității emiterii, adoptării actelor administrative apaține exclusiv primarilor, respectiv consiliilor locale fără ca aprecierea acestora să poată face obiectul controlului altor autorități. Deci ceea ce decidem noi aici, este literă de lege și este nesupus controlului vreunei autorități, ca și oportunitate, mă refer și necesitate. De asemnea actele emise de autorități angajează răspunderea funcționarului sau personalului contractual care au fundamentat din punct de vedere tehnic sau legal sau au avizat pentru legalitatea în raport cu atribuțiile lor specifice și obligația funcționarilor și personalului contractual de a consemna în scris, într-un registru special în termen de 3 zile lucratoare de la primire, refuzul de a aviza sau contrasemna actul administrativ. Acesta este noul cadru legislativ care ne privește pe toți cei care astăzi ne desfășurăm activitatea în cadrul Consiliului Local sau a aparatului de specialitate a Primăriei municipiului Focșani."


Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: prezintă proiectul ordinii de zi care cuprinde 3 puncte:


Secţiunea I - proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 186/2017 privind aprobarea „Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Focșani";

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Focşani, judeţul Vrancea şi al anexelor sale, precum şi contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public;

3. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 18 voturi „pentru".


Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 186/2017 privind aprobarea „Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Focșani".

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „avem un amendament la acest proiect, se înlocuiește în tot cuprinsul proiectului numărul Hotărârii privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Focșani nr. 186/2017 cu numarul 159, cum este corect."

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „aseară s-a remarcat pertinent, că această hotărâre așa cum a fost aprobată în 27 aprilie 2017 poartă nr. 159 și s-au făcut discuții pe marginea acestei observații. În acest sens dl. consilier face un amendament pentru ca ceea ce modificăm astăzi să nu fie Hotărârea nr. 186, ci 159 cum este corect."

Dl. consilier Neculai Tănase „sunt de acord, dar trebuia să ne spună, pentru că nu știam despre acest lucru."

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „s-a discutat aseară la comisii d-le consilier Tănase."

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „da, s-a discutat aseară, chiar am remarcat aseară."

Se supune la vot amendamentul şi se aprobă cu 11 voturi „pentru" și 7 voturi „abținere".
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 11 voturi „pentru" și 7 voturi „abținere", devenind hotărârea nr. 221


Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Focşani, judeţul Vrancea şi al anexelor sale, precum şi contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.
Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.

Dl. consilier Ionuț Filimon „consider că la acest moment iluminatul public nu reprezintă o prioritate pentru cetățenii municipiului Focșani. Prioritate reprezintă parcările, așa cum bine știți că sunt. Prioritate reprezintă infrastructura, spațiile verzi, mascarea cablurilor care sunt pe stâlpi și parcă suntem în Mozambic. Prioritate reprezintă trotuarele, gunoaiele care nu sunt colectate cu săptămânile. Nu consider, părerea mea personală, că este o prioritate externalizarea acestui serviciu."

Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să adresez o întrebare d-lui Primar, de ce trebuie făcută această externalizare? Pentru că nu este o chestiune de obișnuință la nivelul orașelor și municipiilor din România."

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „vă mulțumesc, încă o dată îmi demonstrați că nu sunteți ancorat în realitățile a ceea ce se întâmplă în cadrul legal și în cadrul fondurilor europene și a Uniunii Europene. Și așa cum am discutat-o și aseară. Așa cum scrie și în raportul de specilitate, avem două probleme cu care ne confruntăm de foarte mult timp și țin să vă anunț că din punctul meu de vedere și cred că și al majorității cetățenilor este una din priorități iluminatul public din municipiul Focșani, care arată dezastruos.și arată dezastruos și recunosc acest lucru dintr-un simplu motiv, așa cum v-am mai spus-o de nenumărate ori Direcția de Dezvoltare în mod normal ar fi trebuit să gestioneze acest serviciu. Ca să gestioneze acest serviciu ar fi trebuit să dețină o licență de la Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei Electrice. În acest moment nu îndeplinim aceste condiții pentru că suntem obligați prin lege ca să obținem această licență să avem angajați minim 2 electricieni cu un grad de calificare foarte ridicat, grad de calificare care în mediul privat este salarizat cu un anumit salariu, mult mai mare decât ceea ce putem noi oferi prin lege la Direcția de Dezvoltare, de acea posturile au fost scoase de nenumărate ori la concurs, nu s-a prezentat nimeni pentru a fi angajat în această instituție. Pe de altă parte este deja în consultare publică d-nelor și d-nilor consilieri ghidul privind modernizarea sistemului de iluminat public din municipiu. Ghid care permite în condițiile în care avem un operator, iar modul în care operatorul este desemnat, poate fi de două tipuri, fie suntem noi operatori, fie prin gestiune delegată, ceea ce noi propunem astăzi, pentru că v-am spus nu avem posibilitatea să fim noi operatori, iar principalul criteriu de selecție a proiectelor care pot fi depuse și putem atrage cel puțin 5 milioane de euro. Pe baza acestor fonduri, pe baza unor proiecte din Axa Prioritară 3.1.C, privind modernizarea sistemului de iluminat public, ceea ce presupune inclusiv schimbarea acelor cabluri despre care cred că am discutat încă din primele luni, de la începutul mandatului, când am făcut întâlnire cu toți operatorii de rețele să aducem la acest nivel și această cerință legală, introducerea în subsol a tuturor cablurilor. Da este într-adevăr o prolemă deosebită pentru cei care locuiesc în zone unde nu sunt asigurate condițiile optime de iluminat. Spun acest lucru pentru că am foarte multe sesizări, Direcția de Dezvoltare are foarte multe sesizări că apar zone neiluminate pe timp de noapte. Dacă dumneavoastră considerați că nu este oportun și nu este nevoie să atragem fonduri europene și nu este vorba de orice sumă, este vorba de aproximativ 5 milioane de euro care ar duce la modernizarea sistemului. Pe lângă faptul că modifică aspectul, modifică și consumurile. În acest moment avem niște consumuri ridicate datorită tehnologiei învechite pe care o utilizăm, vorbim de becuri cu vapori de mercur, vorbim de becuri pe sodiu car consumă mult mai mult decât cele moderne pe led. Prin aceste proiect noi putem să facem această gestionare mult mai bună și mai mult decât atât prin caietul de sarcini chiar este un indicator de performantă, modificarea sistemului și reducerea consumului de energie electrică. Da, într-adevăr a fost redus consumul de energie electrică, din 2013 până în 2016, dar știți cum a fost redus? Prin faptul că nu au mai fost schimbate becuri și nu au mai fost puse becuri la timp și au stat oamenii în întuneric în anumite zone și le este frică unor oameni pe timp de noapte când ies de la servici, din schimburi de noapte, să meargă în anumite zone sau să meargă spre casă. Dacă dumneavastră considerați că siguranța cetățenilor nu este o prioritate pentru municipiul Focșani sau pentru dumneavoastră dragi consilieri liberali, eu vă admir și cred că toți focșănenii vă admiră."
Dl. consilier Radu Nițu „aș vrea întâmpin, cele două proiecte și văd că colegii s-au anunțat că vor să mai discute, cred că am putea relua primul proiect dacă dânșii au înțeles și bănuiesc că și înțeles din ceea ce s-a spus de către dl. Primar și ceea ce știm noi. Vreau să vă spun că iluminatul public în municipiul Focșani este la pământ din cauza celor de la Direcția de Dezvoltare care, după cum a spus și dl. Primar, nu au licență, nu pot să folosească electricienii. Știm cu toții în Consiliul Local s-a reluat de mai multe ori să se încadreze, nu a venit nimeni pentru a se încadra, pentru a primi licență și a avea muncitori cu experiență. Deci ce facem? Stăm cu iluminatul închis, nefuncțional și cetățenii cer, vă spun sincer, cer și chiar a fost o problemă de iluminat în zona cartierului Mîndrești, cred că dl. consilier Dobre știe această problemă. De asemenea să știți că, costurile au fost destul de mari. La sfârșitul anului trecut s-a plătit pentru iluminatul public în care nu a funcționat peste tot și sunt zone unde nu sunt becuri, lămpi și a costat in bani vechi aproape 22 miliarde lei. De asemenea au fost si foarte mulți bani și la întreținere. Eu spun că, cu externalizarea acestuia și înlocuirea atât a becurilor și a instalației respective eu spun că, consumul se va reduce la jumărate plus și cheltuielile care vor fi aferente în anii următori. De asemenea la delegarea de gestiune am văzut că s-a pus pe doi ani de zile, eu cred ca a făcut foarte bine pentru că vom vedea și rezultate în acești doi ani de zile. Nu știu de ce nu doriți să votați, votați cu mintea altcuiva, nu știu, nu pot să îmi dau seama. S-a discutat această problemă și dumneavoastră domnilor consilieri liberali ați cerut că vreți să vă mai documentați, a venit cu documentație cât s-a putut de bine. Ce? Primăria este controlată în fiecare an de Curtea de Conturi, sunt organisme, v-a citit acum și dl. Primar Hotărârea de promulgare a legii de către Președintele României, nu știu de ce nu doriți, chiar rămân siderat pe această problemă pentru că în presă spuneți că vreți să faceți și de altfel vă spun sincer, eu am o vechime mai mare în Consiliul Local înțeleg că nu vreți nimic. Îmi pare rău, degeaba fac eforturi din aparatul Primăriei, Primarul, dacă noi nu dorim să votăm oportunitatea acestui proiect de hotărâre."
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „îl citez pe dl. Primar spunând că municipiul Focșani arată dezastruos la capitolul iluminat public, mă bucur că priviți așa spre cer, v-aș recomanda d-le Primar să priviți în jos să vedeți cum sunt străzile, trotuarele, cum arată spațiile verzi din municipiul Focșani. A punctat mai devreme colegul meu dl. consilier Filimon gunoaiele din orașul Focșani și începeți odată să dați drumul la treabă în ceea ce privește faptul că toată lumea se vaită că își strică mașinile. Nu există stradă din municipiul Focșani pe care să intri și să nu îți deteriorezi autovehiculul."

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „vorbim de niște realități, nu trebuie să ne ascundem după deget, dar vorbim de niște chestiuni care sunt în curs de elaborare, dar domnii consilieri atât au obiceiul, să arate cu degetul, nu știu ce înseamnă să muncească, să elaboreze o documentație în ceea ce privește delegarea unor servicii sau de a face îmbunătățirea unor servicii, nu cunosc greutățile cu care ne confruntăm zi de zi, piedica care ne-a fost pusă prin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate de Guvernul Cioloș, nu știm ce probleme avem. În momentul în care s-a pus în discuție un proiect de genul acesta, cunoaștem doar atât, să arătăm cu degetul. Știți foarte bine că am vrut să facem și în acest moment se derulează un program de reablitare a străzilor, în primul rînd de acoperirea gropilor care sunt în astfalt, le recunosc, nu le-am făcut eu, nu le-am adus de acasă, așa le-am moștenit, da, trebuie să facem ceva, dar nu putem face în contextul actual. Lucrăm acum la delegarea sau la elaborarea unor proiecte care să ne permită să ducem la capăt toate aceste impedimente, să le rezolvăm odată pentru totdeauna. Numai că în contextul actual, al legilor actuale numai printr-o delegare a acestor servicii și mă refer aici la iluminatul public, la întreținerea spațiilor verzi, parte din ele, mă refer la ceea ce înseamnă dezăpezire în condițiile de cod roșu, ceea ce insemană întreținerea străzilor, ceea ce însemnă marcaje pe străzi, nici la această oră, adică astăzi nu am reieșit să finalizăm procedura de licitație privind marcajele pe străzile municipiului și de aceea trebuie să ajungem să apelăm la niște contrac te multianuale care să ne permită să avem continuitate și să avem intervenție rapidă după terminarea intemperiilor din iarnă. De asemenea lucrăm la caiete de sarcini, am fost,așa cum v-am spus și aseară, vă spun și astăzi, deja avem postate pe SEAP licitații pentru refacerea mai multor străzi și aici vorbesc de: Panduri, Ghinea Dorinel, Dornișoarei, Popa Șapcă, Teiului, Ghe. Magheru, Ion Basgan, Cinicinat Pavelescu, Focșa, urmează toate străzile care au fost prezentate la începutul anului, de fapt pe 28 martie, abia acum se lucrează la caietele de sarcini și urmează a fi scoase la licitație. Dacă dumneavoastră considerați că există impedimente de altă natură decât cele legale și de a respeta niște proceduri vă invit să mergeți si să stați 2 zile, nu mai mult, la serviciu investiții și la serviciul achiziții și stați să elaborați acele documente, dar pe dumneavoastră vă interesează numai când vedeți camerele să stați de vorbă și în rest când vorbesc eu, nu vă interesează ceea ce spun. Nu este nici o problemă, mă bucur că totuși focșănenii înțeleg și nu sunt atât de recalcitranți ca dumneavoastră când este vorba de a înțelege că ne aflăm într-o situație dificilă, dar pe care eu o consider că vom putea să o trecem, doar dacă, veți considera oportun aceste proiecte. Este o etapă, fără aceste 5 proiecte, fără aceste 5 contracte mari pe care intenționăm să le facem, mai trebuie să trecem și o să propunem luna aceasta în ședința ordinară va fi un proiect prin care vom trece tot ceea ce înseamnă salubritate stradală, ceea ce înseamnă dezăpezire, ceea ce înseamnă toalete publice vor fi trecute în administrarea societății CUP Salubritate, pentru că am constatat că, conform legii așa cum este și cu iluminatul public, sunt niște definiții foarte clare date acestor servicii publice. Iluminatul public are anumite componente, este vorba de iluminat public, este vorba de iluminat ornamental, este vorba de iluminat festiv, este obligatoriu să fie toate gestionate într-un singur loc, așa cum salubritatea este obligatoriu să fie gestionată de un singur operator în speță noi am considerat că este oportun să fie SC CUP Salubritate pentru că deja desfășoară o parte din aceste activități și are posibilitatea să se doteze mai mult decât Direcția de Devoltare și să fie mult mai ușor de coordonat. Deci sunt câteva proiecte mari pe care le facem, dar nu se fac peste noapte, bătând din palme, trebuie să respectăm anumite proceduri pentru că așa cum toată lumea își dorește și eu și colegii mei din aparatul de specialitate , să fim liniștiți, să dormim cu capul pe perna noastră acasă."

Dl. consilier Costel Bîrsan „d-le Primar, stimați colegi, eu vreau să precizez din capul locului că eu voi vota acest proiect, dar să nu creadă cineva că înghițim pe nemestecate ce ni se pune pe masă. Din punctul meu de vedere acest proiect are mai carențe, din păcate cum a spus și dl. Primar, este legat, datorită acelei legi, iluminatul festiv, iluminatul stradal și așa mai departe, într-un singur proiect și nu putem să-l disociem, dar aș fi vrut înainte de a intra în discuție la comisie cu acest proiect să vină dl. inginer Guzu Andrei, dânsul este cel ce răspunde pentru acest proiect să ne lămurească în detaliu despre acele lucrări, unde se ridică acele semne de întrebare. Repet voi vota și ca și recomandare d-le Primar dacă îmi permiteți când sunt proiecte de acest gen de mare anvergura bine ar fi să consultați și liderii de grup să-și spună și dânșii părerea, obiecțiunile înainte de a intra în discuție, în felul acesta, se pot evita asemenea discuții în plen și neplăcerea cauzată de vot."

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier eu vă mulțumesc pentru observația făcută, dar eu consider că aceste discuții se fac în cadrul comisiilor de specialitate, metehnele mai vechi ca să stăm de vorbă pe la colțuri cu liderii de grup nu cred că mai au locul într-o țară civilizată și într-o țară democratică și într-un stat de drept. Aici nu votăm după bunul plac, cum dictează un lider de grup, aici fiecare votează după cum îl lasă conștiința și votează cum cer cetățenii care i-au trimis aici, iar în ceea ce privește studiul de oportunitate, așa cum am citit mai devreme din lege, dumneavoastră votați doar oportunitatea și necesitatea, ceea ce se întâmplă după, răspund ei care semnează, din aparatul de specialitate. Nu întâmplător am citit legea respectivă, ca să știm și noi care sunt atribuțiile dumneavoastră în special. Iar referitor la prețuri dacă vreți să facem așa un mic istoric, ceea ce am discutat și aseară după ședință, vă spun d-nelor și d-nilor consilieri că am scos așa orientativ după SEAP, Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, pentru cei care nu cunosc, doar câteva valori a unor municipii sau orașe privind iluminatul festiv pentru sărbătorile de iarnă, pentru că aici este problema, atenție care doar au închiriat acele ornamente pentru 2 luni de zile, decembrie și ianuarie, ori noi ceea ce am propus prin acest studiu de oportunitate și prin acest proiect de hotărâre este de a achiziționa niște sisteme care le putem utiliza în timp îndelungat și punem în caietul de sarcini de asemnea condiția ca operatorul să aibă grijă să le monteze și să le demonteze și să le depoziteze și să ni le pună la dispoziție în condițiile în care le-au achiziționat. Și să vă dau un exemplu pentru iarna 2016-2017 doar pentru sărbătorile de iarnă municipiul Buzău, vecinul nostru a închiriat în valoare de 799.332 lei, în contextul în care noi propunem undeva la 1.121.000 lei, municipiul Vaslui doar pentru închiriere, nu, numai servicii de instalarea echipamentului electric, vi le pun la dispoziție sunt publice pe SEAP, 499.978 lei, Constanța ornamente, ghirlande luminoase, lucrări de cablare și conexiuni servicii instalare 1.411.719 lei, Deva diverse articole decorative 599.829 lei, Cluj Napoca sistem de iluminat, instalare de echipament pentru iluminare exterioară 8.000.000 lei, Cernavodă doar ghirlande luminoase pentru pomul de Crăciun 530.864 lei. Dacă dumneavaostră considerați că sunt valori exorbitante haideți să comparăm piața. Eu cred că acea firmă care a fost agreată în baza unei proceduri legale să elaboreze acest studiu și care este și licențiată și răspunde pentru ceea ce a scris în acel studiu de oportunitate și dumneavoastră considerați că au făcut un abuz aveți libertatea să-i acționați în instanță sai să contestați acel studiu de oportunitate pe care tocmai l-ați votat și aprobat la proiectul anterior."

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar văd ca ați rămas cramponat cu Guvernul Cioloș, acum nu vreau să vă întreb ce faceți cu Guvernul Grindeanu? Sunt alte Guverne, acum observăm că euro o ia în sus, să nu mai discutăm despe Guverne, că nu avem ce să discutăm la momentul de față. Haideți să încercăm să fim realiști, dl. consilier Nițu spunea mai devreme și dumneavoastră că sistemul de iluminat este dezastruos. D-le Primar de unde ați preluat această Primărie? Ați preluat-o de la liberali? În campania electorală spuneați că sunteți pregătit să preluați tot, să continuați, ce să continuați? Adică eu, stau și mă gândesc cum fac alte orașe din România să-și găsească 2-3 electricieni să poată să ofere civilizație? Cum fac aceea și noi nu reușim? Sunt atâtea cheltuieli în orașul acesta, care eu vă spun, după un an de zile orașul este aproape în colaps, mă scuzați, aceasta este realitatea, îmi pare rău, poate nu o fi vina dumnevoastră, dar asta este realitatea."

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „verificați și vedeți câte orașe au externalizat acest serviciu, eu atât vă rog și să vedeți cât costă acest serviciu externalizat și vedeți ce beneficii aduce aceată externalizare. V-am spus unul din criteriile de performanță este tocmai reducerea consumului de energie electrică prin înlocuirea și monitorizarea sistemelor de iluminat."

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „doriți o pauă ca să vă mai gândiți, să analizați ceea ce a spus dl. Primar?

Dl. consilier Ionuț Filimon „nu vred că avem nevoie de o pauză."

Dl. consilier Radu Nițu „vreau să știu, ce nu vă convine la proiectul acesta sau la celălalt? Spuneți, asta, asta, două, trei, cinci motive."

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le consilier Nițu, ne mai întreabă cetățenii și pe noi, ce este cu infrastructura, ce este cu locurile de parcare, ce este cu locurile de joacă, ce le spunem? Puteam să ne întâlnim într-o ședință extraordinară să dezbatem problema locurilor de joacă sau ale chestiuni mult mai stringente."

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „l-aș întreba pe colegul meu dl. consilier Nițu de unde știe că dumnealor nu vor vota pentru că nu am votat încă. Eu spun că vor vota pentru că este în interesul cetățenilor și chiar a cetățenilor care i-au votat pe dumnealor. Eu am speranța că astăzi acest proiect de importanță maximă pentru minicipiu Focșani va fi aprobat."

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „atunci înseamnă că a sosit momentul adevărului să vedem dacă într-adevăr domnii consilieri sunt de partea cetățenilor, dacă au înțeles despre ce este vorba, pentru că în afară de proiectul acesta și celelalte proiecte au fost mereu supuse dezbaterilor. Știm și despre gropi, știm și de parcări, dar acum a venit vorba despre iluminat, haideți să rezolvăm problema iluminatului. Vine următorul proiect cu astfaltare pentru că acum este în fază de analiză? Se va face și acela. Le vom face pe toate. Nu zice nimeni că nu facem nimic sau ne ascundem după degete, dar să nu înțelegeți că noi nu vrem sau că avem alte interese, nu, noi toți de aici reprezentăm cetățenii."

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „eu nu pot să cred că dumnealor nu vor vota acest proiect. Iar printr-o abținere de la vot pentru mine personal, ar însemna o mare dezamăgire și ar însemna că orice proiect va fi pe ordinea de zi, chiar o astfaltare, vor găsi alte motive să nu voteze."

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „eu cred că sunt destul de înțelepți să nu facă lucru acesta."

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „ați spus mai devreme, mai bine zis făceați lobby pentru acest proiect, să ne mai gândim, ne-ați sugerat și o pauză, am înțeles. Au fost proiecte la care dumneavoastră ați fost pro și noi am fost împotrivă și au trecut în defavoarea cetățenilor, să nu le punctăm iarăși."

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „ați putea să le punctați dacă noi am votat vreodată împotriva cetățenilor deși mă îndoiesc."

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „în ședința ordinară o să vă aduc punctat cu ceea ce am spus acum."

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Președinte dumneavoastră chiar credeți și majoritatea colegii, chiar credeți că ce propuneți dumneavoastră este în interesul cetățenilor? Cunoașteți adevărul absolut? Din punctul nostru de vedere eu spun că este invers. Haideți să folosim banii aceștia care vreți să-i dați pe o firmă care vrea să ..., să-i folosim în niște chestii concrete, reparăm șoselele, străzile, sunt străzi neastfaltate în Focșani. Nu știu de ce credeți dumneavoastră că ați ști adevărul absolut.

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „nu am zis că știu adevărul absolut d-le consilier."

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „m-ați provocat să vă mai dau eu un răspuns dacă îmi permiteți. Ar fi trebuit să invităm aici cetățenii, doar cetățenii după str. Panduri, poate și cetățenii după str. Popa Șapcă unde au deficiențe mari la iluminat, unde li se sparg autoturismele noaptea, unde sunt sunt atacate femeile care vin de la schimbul 3 și copii sunt în nesiguranță în perioada iernii când după ora 20,00 este noapte și la fel sunt atacați sau speriați de alți indivizi certați cu legea."

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „sunt multe accidente care se întâmplă tot datorită acestui lucru. Cetățenii traversează, ceilalti nu-i văd și așa apar fel de fel de tragedii. Dumneavoastră sunteți în măsură să faceți sau să nu faceți ceva."


Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „domnilor haideți să facem atunci un test. Propun ca începând de mâine seară, dacă tot nu reprezintă o importanță extraordinară pentru cetățenilor municipiului Focșani iluminatul public să nu mai dăm drumul la iluminatul public pentru că în final dacă tot ziceți că suntem în colaps se va ajunge la acest moment mai devreme sau mai târziu, pentru că iarăși spun un lucru care sunt nevoit să-l spun, în situația în care Doamne Ferește unul din colegii de la Direcția de Dezvoltare care schimba un bec sau încearcă să repare o legătură arsă sau să schimbe un droser sau așa mai departe, s-ar întâmpla vreo nenorocire cu el, pentru că lucrează în condiții de maxim pericol, nu răspunde dl. consilier Nițu sau alți domni consileri care au votat sau nu au votat impotrivă, răspund eu, răspund șefii lui, răspund colegii noștri care nu au luat toate măsurile și noi am vrut ca să facem totuși din puțin ceea ce trebuie făcut, adică să asigurăm și iluminatul public care este un serviciu public și nu cred că dacă este de o importanță mai puțin deosebită sau de neimportanță așa cum considerați dumneavoastră, legiuitorul și Parlamentul României nu cred că ar fi trebuit să mai de-a o lege specială în ceea ce privește iluminatul public prin care il tratează, îl definește, spune exact modul de gestionare și de administrare a acestui sistem."

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 11 voturi „pentru", și 7 voturi „abținere".

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani.

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 11 voturi „pentru", și 7 voturi „împotrivă", devenind hotărârea nr. 222

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: constată că au fost epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Mihai Nedelcu

SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI, Eduard-Marian Corhană

ÎNTOCMIT, Daniela Bobeică

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Conferintele Publice ATHENAEUM - Mircea DInescu