M I N U T A şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focşani, din 29 noiembrie 2005
2005-12-21 00:00:00

M I N U T A


Incheiată astăzi 29 noiembrie 2005 la sediul Primăriei municipiului Focşani, din bd. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 52 / 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focşani, din data de mai sus.
Doamna preşedinte de şedinţă, Mirela Carmen Bîznặ , constată că sunt prezenţi un număr de 23 consilieri, din totalul de 23, deci, şedinţa este legal constituită, conform art. 41, alin. (1), din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
La lucrările şedinţei participă, pe lângă şefii serviciilor de specialitate şi directorii înstituţiilor subordonate, cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.
Ordinea de zi a şedinţei cuprinde 46 de puncte. La punctul 7 al ordinei de zi este proiectul de act normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Pieţelor Municipiului Focşani.”
Preşedintele de şedinţă precizează că acest proiect de act normativ a putut fi consultat de cetăţenii municipiului pe site-ul primăriei şi că nu au fost înregistrate observaţii sau sugestii.
Domnul consilier Ion Vlase solicitặ : “la acest proiect de hotặrậre sặ-mi permiteţi sặ vin cu un amendament.
Mulţi dintre noi şi dintre rudele noastre, bặnuiesc cặ au fost la piaţặ, şi cậnd au vặzut marfặ atật de frumoasặ pe tarabe şi-au spus cặ “este excelent, la preţul ặsta iau şi eu”.
In momentul cậnd ai întins mậna sặ-ţi iei marfa pe care o doreşti, cum este şi normal, deci fặrặ a pune în discuţie preţul stabilit de comerciant sau producặtor, deci cậnd doreşti sặ alegi, vậnzặtorul îţi dặ peste mậnặ şi-ţi spune “vặ dau ce doresc eu”, cu toate cặ pe tarabặ el are marfặ excelent de frumoasặ.
De aceea propun un amendament la capitolul “obligaţiile comercianţilor”, pentru cặ putem pune treburile la punct în Piaţa Municipiului Focşani, care este a cetặţenilor municipiului şi nu a comercianţilor de la Buzặu sau Bistriţa-Nặsặud.
Amendamentul are urmặtoarea formulare :” La cererea expresặ a cumpặrặtorului, comerciantul este obligat sặ cậntặreascặ sau sặ mặsoare marfa sau articolul pe care cumpặrặtorul îl doreşte.”
Cred cặ ar fi bine sặ aprobaţi acest amendament ca sặ nu ajungem în situaţia de a vedea cartof calibrat la 15.000 lei/kg, iar vậnzặtorul sặ ne dea de 6.000 lei/kg.
Aş mai veni cu un amendament la obligaţiile celor care vậnd în piaţặ, la sectorul “citrice”. Sặ se introducặ obligatoriu cậntare electronice, pentru cặ preţurile la aceste produse sunt de la 35.000 lei/kg în sus şi sặ vadặ şi cel care cumpặrặ ce gramaj are şi cật îl costặ.”
Domnul consilier Gheorghe Stancu solicitặ completarea amendamentului domnului consilier Vlase, în sensul :”comerciantul este obligat sặ cậntặreascặ şi sặ ofere …”
Domnul primar, Decebal Bacinschi, menţioneazặ cặ trebuie sặ se completeze titulatura de la piaţặ în sensul “piata agroalimentarặ şi industrialặ”, deoarece în aceastặ piaţặ se comercializeazặ şi astfel de produse.
“Vor trebui luate mặsuri pentru cặ în viitorii ani activitatea pieţei va scặdea, din cauza supermarket-urilor care au apặrut şi apar în continuare şi spre care se îndreaptặ populaţia.
Noi trebuie sặ luặm mặsurile necesare pentru ca spaţiile puse la dispoziţia vậnzặtorilor sặ fie ocupate.
Cu data de 01.01.2006 Direcţia Sanitar-Veterinarặ nu ne mai dặ autorizaţie pentru funcţionarea pieţei. In urma discuţiilor purtate cu dậnşii au fost de acord ca într-o perioadặ de 6 luni, sặ avem timpul necesar ca sặ modificặm boxele de carne şi de peşte.
Conform normelor europene trebuie ca în fiecare boxặ sặ existe un singur proprietar sau 2. Fiecare boxặ va trebui sặ aibặ vestiar şi camerặ frigorificặ.
Intenţionặm ca executậnd aceste modenizặri, de la 01.07.2006 sặ putem autoriza piaţa.”
Domnul consilier Vasile Dobre menţioneazặ :”în legặturặ cu intervenţia colegului Vlase aş dori sặ fac cậteva observaţii.
La prima vedere am fi tentaţi sặ-I dặm dreptate, dar cred cặ trebuie sặ ne aplecặm puţin mai mult asupra acestui aspect şi ajungem la concluzia cặ dacặ introducem aceastặ obligativitate la cei care distribuie produse agroalimentare, în special zarzavaturi şi legume, s-ar putea sặ fim unici în Romậnia în acest moment, iar acest amendament mi se pare destul de restrictiv asupra aceluia care comercializeazặ astfel de produse.
Vặ rog sặ aveţi în vedere faptul cặ aceşti vậnzặtori sau producặtori nu vin cu marfa sortatặ pe categorii de calitate, deşi s-ar putea ca într-un viitor nu prea îndepặrtat legea sặ-I oblige la aceastặ operaţiune, iar cậnd se va produce acest lucru, aceştia vor avea marfa ambalatặ pe grupe de calitate, iar preţul va fi conform calitặţii mặrfii.
Atậta timp cật marfa este în vrac şi este amestecatặ, sigur cặ tendinţa fiecặrui cumpặrặtor cậnd se prezintặ în faţa vậnzặtorului este sặ aleagặ marfa cea mai frumoasặ, care de regula este pusặ în faţặ pentru atragerea clienţilor, iar el va rặmậne cu restul de marfặ, care nu este în regulặ.
In momentul de faţặ cred cặ este bine sặ lặsặm lucrurile aşa cum sunt şi atunci comerciantul care nu înţelege sặ aibặ o relaţie corectặ şi reciproc avantajoasặ cu clientul, va rặmậne cu marfa pe tarabặ.”
Domnul consilier Niţicặ Ciubotaru aratặ cặ :”la boxele de carne nu sunt producặtori, aşa cum s-a exprimat domnul primar. Aceştia sunt nişte comercianţi, nişte intermediari. La o şedinţặ la Direcţia Generalặ pentru Agriculturặ, unde au fost prezenţi primari din 30 de comune limitrofe municipiului m-au solicitat sặ ridic aceastặ problemặ în plenul consiliului local.
Nu existặ o societate comercialặ sau un crescặtor care sặ taie zilnic mặcar un porc. Obţin de la primặrie un certificat de producặtor pentru 60 de animale, dar ca sặ taie în fiecare zi efectivele trebuie sặ fie mult mai numeroase.
Primarul de la Poiana Cristi, deşi are 28 de porci, nu a reuşit sặ vinặ cu nici unul la piaţặ, pentru cặ I se dặ doar 50.000 lei/kg, în timp ce slặnina se vinde, ea singurặ, cu 40.000 lei/kg.
Deci sunt nişte speculanţi nu sunt numai producặtori.”
Domnul viceprimar, George Mardare precizeazặ cặ în urma adresei cu nr. 487 / 17.11.2005 a Direcţiei Sanitar Veterinare aceleaşi norme de la boxele de carne se impun şi la boxele pentru produse lactate şi ouặ. Un astfel de compartiment are o suprafaţặ de 6 mp compusặ din trei ochiuri de geam egale de cậte 2 mp fiecare.
De asemenea, pentru anul 2006, licitaţiile pentru închirierea boxelor se vor organiza pentru o perioadặ de numai 6 luni, termen în care se vor efectua dotặrile necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare.
La licitaţia pentru închirierea acestor spaţii pot participa numai agenţi economici autorizaţi, şi anume : societặţi comerciale, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate.
Destinaţia fiecặrei boxe este stabilitặ prin Caietul de sarcini şi instrucţiuni.
Domnul viceprimar George Mardare mai precizeazặ cặ se va mặri numặrul de chioşcuri la 42, iar la sectorul corturi vor fi amplasate mese cu o suprafaţặ de 1,5 mp în interiorul unor module închise cu material termopan cu acoperiş din fibrặ de sticlặ izolat cu spumặ poliuretanicặ
Domnul consilier Ion Vlase mai menţioneazặ cặ :”din cậte cunosc eu, la ora actualặ existặ legislaţie care îi obligặ pe vậnzặtorii din piaţặ sặ calibreze marfa şi s-o aşeze pe sortimente, pe categorii, iar ei aşa ceva nu fac. N-o fac pentru cặ nu sunt controlaţi, dar prin noul R.O.F. , dacặ introducem acest amendament creặm obligativitatea de a sorta, calibra marfa respectivặ.
In cazul în care un vậnzặtor refuzặ sặ respecte aceastặ obligaţie, i se va restitui banii plặtiţi pentru tarabặ şi va fi obligat sặ pặrặseascặ Piaţa Municipiului Focşani, pentru cặ este piaţa noastrặ şi a cetặţenilor care v-au ales pe dvs.”
Doamna Mirela Bîznặ, preşedintele de şedinţặ, propune ca piaţa sặ rặmậnặ în continuare doar agroalimentarặ. “In municipiul Focşani existặ un comerţ civilizat prin market-urile pe care le avem şi nu vặd rostul acestor tarabe cu diferite intimitặţi, cu ţigặri, ş.a.md.”
Domnul consilier Niţicặ Ciubotaru considerặ cặ :”trebuie sặ separặm o datặ piaţa agroalimentarặ de toate ştifturile cu care se vine pe piaţặ. Acolo se produce cea mai mare evaziune fiscalặ.”
Domnul consilier Victor Rặcoşanu menţioneazặ : “susţin propunerea d-nei Bîznặ şi , în aceastặ idee, dacặ este sặ avem piaţặ agroalimentarặ tot ceea ce nu ţine de aceastặ categorie de produse sặ disparặ din zonặ.
Mai mult, avem un regulament aprobat privind locurile de parcare din zona pieţei de care nimeni nu ţine cont. Avem acolo cel puţin 40 locuri de parcare ocupate cu tarabe pline cu blugi sau alte lucruri. Este bine sặ “luặm taurul de coarne” şi sặ scặpặm o datặ de tot ce este acolo.”
Domnul primar, Decebal Bacinschi, aratặ cặ :”este varba de sute de oameni care-şi comercializeazặ produsele acolo. Dacặ dorim sặ-I evacuặm trebuie sặ stabilim un termen pe care noi sặ-l respectặm, iar singurul loc unde pot fi mutaţi este Oborul.”
Domnul consilier Gheorghe Stancu aratặ : “problema este urmặtoarea. Avem un aspect social. Intrebare : care este ponderea mặrfurilor nealimentare vậndute din total piaţặ, pentru cặ vom vedea cặ este deosebitặ, ca valoare.
Problema socialặ. Sunt nişte oameni acolo care-şi cậştigặ existenţa comercializậnd nişte produse.
Propun retragerea proiectului de hotặrậre, constituirea unei comisii şi sặ vedem cum se poate face o reorganizare a pieţei, cu separarea mặrfurilor nealimentare, de cele alimentare.”
Domnul consilier Vasile Dobre afirmặ :”domnul consilier Vlase spunea despre comercianţi cặ sunt obligaţi sặ vinặ cu marfa sortatặ, dar cặ nu se respectặ legea. Dacặ ea existặ ar trebui ca executivul sặ urmặreascặ respectarea ei, iar dacặ nu se urmặreşte şi nu se respectặ este vina noastrặ, pentru cặ noi trebuie sặ facem ordine.
In Romậnia nu ducem lipsa de legi, ci de oameni care sặ vegheze la respectarea lor, deci trebuie sặ venim cu altặ lege care sặ oblige la respectarea legii de dinainte.
Sunt de acord cặ este un balamuc generalizat în ceea ce priveşte piaţa.
Putem sặ rezolvặm problema dacặ luặm în calcul toate aspectele.
Focşặneanu s-a învặţat sặ meargặ la piaţặ şi sặ cumpere tot ce-I trebuie de acolo. Civilizat ar fi sặ creặm spaţii pentru comercializarea separatặ a tuturor categoriilor de produse.”
Domnul consilier Liviu Oloeriu aratặ :”încặ nu ştim ce remodelặri vor trebui sặ suporte spaţiile noastre din piaţặ în vederea aderặrii la Uniunea Europeanặ. Mai mult, termenele la care noi va trebui sặ ne aliniem.
In piaţa agroalimentarặ avem o sectorizare. Impresia de dezordine vine de la comerţul ambulant care se întinde încercậnd sặ-şi mặreascặ spaţiul. Poate fi remodelatặ uşor din acest punct de vedere.”
Domnul consilier Gheorghe Iorga aratặ :”sunt de acord cu domnul primar sặ se numeascặ şi “îndustrialặ” şi, întradevặr, aşa cum au spus şi alţi colegi, trebuie sectorizatặ, lotizatặ.
Eu propun ca pe str. Greva de la Griviţa, unde se punea problema sặ se facặ o parcare între douặ blocuri, sặ se realizeze un raion, o zonặ , unde sặ fie mutate toate boutiq-urile şi mesele cu industriale, care sunt în afara pieţei, pentru cặ omul nu se duce în piaţặ numai pentru produsele agroalimentare, mai vine de la piaţặ şi cu cậte un burghiu, un şurub.”
Domnul primar, Decebal Bacinschi, solicitặ :”sặ lặsặm acest regulament aşa cum este. Obligaţia noastrặ este ca pậnặ la data de 15 martie 2006 sặ vặ prezentặm o planşặ cu tot ceea ce înseamnặ sectorizare, modernizare, refacerea pieţei şi, pậnặ la data de 30 iunie 2006 sặ fim în mặsurặ sặ avem piaţa aşa cum am proiectat-o şi am aprobat-o.
Este nevoie de acest R.O.F. aşa cum este pentru a putea scoate la licitaţie spaţiile, în luna decembrie.”
Proiectul de hotặrậre, completat cu amendamentele domnului consilier Ion Vlase, ale domnului primar, Decebal Bacinschi şi ale domnului viceprimar George Mardare, se adoptặ, în unanimitate, devenind h o t ặ r ậ r e a nr. 292.
La punctul 21 al ordinei de zi se aflặ :”Proiectul de hotặrậre privind stabilirea unei staţii terminus (capặt de traseu, terminal), a unei zone de parcare cu platặ pentru operatorii de transport public de cặlặtori judeţean şi interjudeţean precum şi rutelor de deplasare ale acestora cu staţii de oprire la intrare în municipiul Focşani.”
Ia cuvậntul domnul consilier Geany Bặlan care menţioneazặ :”cred cặ trebuia sặ fim mai mulţi consilieri prezenţi la întậlnirea cu reprezentanţii transportatorilor la nivel judeţean şi intrajudeţean, pentru cặ din cật îmi dau seama a fost numai domnul consilier Rặcoşanu.
La art. 2, privind “stabilirea unei zone de parcare cu platặ avậnd un numặr de 24 locuri de parcare pe terenul ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, situate în str. Piaţa Victoriei” , aduc la cunoştinţặ plenului cặ existặ o sesizare din partea unui proprietar, care a cumpặrat un teren de la primặrie, fostul WC public.
Dacặ noi facem aceste parcặri în interiorul sensului giratoriu vom afecta proprietatea acestui cetặţean, dar şi vizibilitatea.
Dacặ aprobặm aceste parcặri îngrặdim drepturile proprietarilor, la vizibilitate, la acces, la funcţionabilitatea spaţiului pe care îl are acolo.
Propun sặ amậnặm acest proiect ca sặ-l gậndim mai bine.”
Domnul consilier Ion Vlase aratặ cặ :”acel WC public a fost vậndut de Primặria Municipiului Focşani, la Hotặrậrea nr. 550, în urmặ cu 2 ani şi am luat bani frumoşi acolo.”
Domnul consilier Niţicặ Ciubotaru afirmặ :”cred cặ suntem neserioşi. Mi se pare cặ este ceva putred la mijloc. Nu se poate ca acest proiect, cu care ne chinuim de mai bine de 1 an şi jumặtate sặ-l punem pe picioare, sặ nu-i dặm curs. Nu înţeleg ce legặturặ este între acest WC şi parcarea maşinilor acolo.
Propun un amendament : dacặ operatorul sau societatea comercialặ nu respectặ prevederile prezentului proiect de hotặrậre, mặ refer la trasee şi la parcặri, se suspendặ licenţa sau aprobarea pe care o dặm noi.
Am fost înjuraţi zilele trecute într-un microbuz care mergea spre Vidra, înjuraţi şofereşte, pentru cặ s-a comentat cặ nu trebuie sặ îngrặdim noi dreptul lui sặ meargặ la microbuzul pe unde vrea el în municipiul Focşani. Eu nu vreau sặ fiu jignit de un şofer.
Propun sặ se promoveze acest proiect de hotặrậre cu amendamentul pe care l-am fặcut.”
Domnul consilier Victor Rặcoşanu aratặ :”încep sặ cred şi îmi pare rặu cặ nu am retras acest proiect de la începutul şedinţei, pentru cặ mặ aşteptam la aşa ceva.
Inţeleg supặrarea domnului consilier Ciubotaru. Nu numai cặ suntem neserioşi.
Proiectul acesta este din luna februarie. O lunặ de zile a fost pe site-ul Primặriei Municipiului Focşani.
Aceşti transportatori sunt nişte evazionişti fiscali de primặ speţặ.
Noi suntem aleşi reprezentanţi, consilieri, în municipiul Focşani şi avem datoria sặ apặrặm şi sặ aducem la îndeplinire ceea ce ni se solicitặ de cặtre cetặţenii municipiului Focşani.
Din luna februarie domnul primar a lansat invitaţia cặtre consilierii locali sặ participle la întậlnirea cu operatorii.
Se putea veni cu amendamente în comisie. Aceste chestiuni privind parcarea sunt puerile.
Mặ gậndesc sặ propun şi sặ iniţiez un proiect de hotặrậre privind traseele pe care pot sặ circule cei de la şcolile de şoferi.
Trebuie sặ facem ordine în aceastặ activitate. Avậnd în vedere şi aceastặ Poliţie Comunitarặ, care de la 01.12.2005 este în subordinea Primặriei Municipiului Focşani, poate vom reuşi sặ facem puţinặ ordine în ceea ce înseamnặ frafic şi fluenţặ în municipiul Focşani.”
Domnul consilier Vasile Dobre menţioneazặ :”mi se pare corect sặ facem ordine din acest punct de vedere în municipiul Focşani şi acest proiect lặmureşte aceastặ situaţie privind circulaţia în zona centralặ a municipiului.
M-aş fi bucurat foarte mult dacặ acest proiect ar fi fost trecut în ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiului Focşani încặ de anul trecut. Dacặ ar fi fost votat atunci aş fi apreciat pe toatặ lumea care ar fi fost în mặsurặ sặ ia o astfel de hotặrậre.
Nutresc speranţa cặ acest proiect va trece astặzi şi vặ rog sặ nu rediscutặm acest proiect în condiţiile în care vor fi alegeri anticipate în 2006-2007 sau vor fi alegeri normale în 2008, pentru cặ existặ varianta aceasta, ca în condiţiile în care vom intra în an electoral cineva sặ vinặ şi sặ spunặ “revenim, modificặm proiectul de hotặrậre cu data de astặzi pentru a da posibilitatea celor ce sunt transportatori în interiorul judeţului şi între judeţe sặ parcurgặ zona centralặ a oraşului în anumite condiţii”.
Dacặ suntem oameni care ţinem de oraşul acesta, atunci suntem hotặrậţi şi fermi pe aceastặ decizie pe care o luặm astặzi, iar cetặţeanul va aprecia acest lucru.”
Doamna consilier Mioara Lazặr propune “ca acest proiect de hotặrậre sặ facặ obiectul şedinţei viitoare, din luna decembrie, pentru a fi analizat mai bine.”
Domnul consilier Ion Vlase aratặ : “eu am participat la vậnzarea acestui spaţiu din Autogarặ şi noi nu am fặcut altceva decật sặ apặrặm dreptul acestui om la proprietate, pentru care a plặtit 800 milioane lei.
Ar trebui refặcute schiţele şi sặ-I lặsặm acestui om locul liber.”
Domnul consilier Gheorghe Gadjinschi propune ca aceastặ locaţie sặ fie vặzutặ şi de membri comisiei de urbanism.
Domnul consilier Cezar Mihặilescu aratặ : “dacặ se priveşte acest proiect de hotặrậre din punct de vedere economic, a fondurilor pentru primặrie, a fondurilor care se alocặ pentru subvenţionarea transportului public în municipiul Focşani, perspectiva este alta.
Vreau sặ vặ spun cặ 30% din cặlặtorii care ar trebui sặ circule cu transportul public al municipiului Focşani, circulặ, din staţie în staţie, cu aceste maşini care vin din alte localitặţi.
Sặ nu credeţi cặ existặ vreo intenţie de a înlặtura pe cineva din transport şi de a-l împiedica sặ-şi cậştige o pậine.
Este foarte corect. Traseele care sunt în acest proiect de hotặrậre sunt decente, duc cặlặtorii unde trebuie, asigurặ o legặtura bunặ cu traseul pe care doreşte sặ-l continue.
Mergeţi în toate oraşele. La Brặila sau Galaţi, de exemplu, toate staţiile pentru cursele interjudeţele opresc la marginea oraşului, în trei puncte stabilite de municipalitate, Pậnặ la aceste puncte cặlặtorii folosesc mijloacele de transport ale primặriei.”
Domnul consilier Gheorghe Stan atrage atenţia domnului consilier Gadjinschi cặ acest proiect de hotặrậre a fost discutat în cadrul comisiei pentru urbanism şi cặ existặ şi semnặtura dậnsului.
Proiectul de hotặrậre, supus votului, nu se adoptặ, cu 11 voturi “pentru”, a membrilor Alianţei D.A., a domnilor consilieri : Gheorghe Stancu, Gheorghe Iorga, Niţicặ Ciubotaru ; 7 voturi “împotrivặ”, a consilierilor din grupul PSD: Gheorghe Gadjinschi, Mioara Lazặr, Coman Impặratu, Liviu Oloeriu, Geany Bặlan, Bogdan Matişan, Ion Vlase; şi 5 “abţineri”, a consilierilor : Sandu Pặroiu, Rodica Boboc, George Mateescu, Doina Fodoreanu, Mirela Bîznặ.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.
Înapoi


Servicii Online

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita imbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Calendar

Revista FocșaniiOrașul reciclării