Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 29 iunie 2017
2017-06-23 11:26:09

Convocarea  Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 29 iunie 2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 29 iunie 2017


Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 29 iunie 2017, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:
Secţiunea I - proiecte de hotărâri
1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017 a sumei de 14,50 mii lei pentru premierea sportivilor și antrenorilor echipei de fotbal seniori a Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007, pentru rezultatele deosebite obținute în sezonul competițional 2016-2017; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017, a sumei 55,30 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline - faza națională, organizate în perioada iunie 2016 - iunie 2017; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 32,90 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017 Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau" pentru participarea echipei Centrului de Excelență pentru Robotică Educațională Vrancea la Olimpiada Internaționala „World Robot Olympiad" 2017, ce va avea loc în luna noiembrie 2017 în Costa Rica; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 197/2017 privind modificarea art. 7 alin. (2) la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 108/2017 privind înființarea Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 276/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 106/2017 pentru aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 108/2017 privind înființarea Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei lunare pentru locuințele ANL de pe raza municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și alegerii formei de gestiune a Serviciului public de salubrizare în municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 30/2014 privind asocierea Municipiului Focșani prin Consiliul local Focșani cu Comuna Golești prin Consiliul local al comunei Golești, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea, cu modificările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 31/2014 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea de a delega gestiunea serviciului de salubrizare menajeră de pe raza administrativă a municipiului Focșani precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului local al municipiului Focșani în acest domeniu, cu modificările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii activității de salubrizare stradală de la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani la S.C. CUP Salubritate S.A. Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102/2001, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Focşani, judeţul Vrancea şi al anexelor sale, precum şi contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
16. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
17. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ENET SA Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
18. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 310/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu" Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
19. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 313/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Pedagogic „Spiru Haret" Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
20. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 314/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea" Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național „Al. I. Cuza" Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
22. proiect de hotărâre privind desemnarea în calitate de observator a unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focșani la desfășurarea concursului pentru funcția de director la Școala Gimnazială „Ion Basgan" Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
23. proiect de hotărâre privind desemnarea în calitate de observator a unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focșani la desfășurarea concursului pentru funcția de director și de director adjunct la Școala Gimnazială nr. 3 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
24. proiect de hotărâre privind desemnarea în calitate de observator a unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focșani la desfășurarea concursului pentru funcția de director și de director adjunct la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia" Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
25. proiect de hotărâre privind desemnarea în calitate de observator a unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focșani la desfășurarea concursului pentru funcția de director adjunct la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea" Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
26. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație la SC Administrația Piețelor Focșani SA; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
27. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 250/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani, în vederea constituirii comisiei pentru vânzarea spațiilor cu destinația de cabinete medicale, precum și ale spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, proprietate privată a municipiului Focșani, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Focșani, precum și a comisiei de contestații; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
28. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 214/2009 privind aprobarea împărțirii municipiului Focșani în 6 zone de lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste zone și constituirea grupurilor de dialog, având ca obiect creșterea gradului de transparență și implicarea civică în actul de administrare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
29. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unităților locative situate în blocurile de locuințe situate în Focșani, str. Măgura nr. 123, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, str. Revoluției nr. 17 și Aleea Căminului nr. 12 ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, în locuințe sociale; Iniţiator: Viceprimar, Marius Eusebiu Iorga
30. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 pentru însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
31. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
32. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric Casa Tomescu, cod LMI VN-II-m-B-06470 din Focșani, str. Ștefan cel Mare nr. 18, aflat în proprietatea domnului Bobîrcă Ionel; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
33. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului Focșani nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 76,00 mp situat în Focșani, Aleea Echității nr. 25A, județul Vrancea, T. 204, P % 11172 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Asociația „VRANCEA PENTRU TOȚI"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
35. proiect de hotărâre privind constatarea încetării dreptului de administrare al Consiliului local al municipiului Focșani asupra Stadioanelor „Milcov" și „Tineretului", ca urmare a retragerii acestuia de către Consiliul Județean Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
36. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan
37. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a apartamentului situat în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 13, ap. 4 înscris în CF 54673-C1-U21 UAT Focşani către familia Ivan Lobert şi Ivan Maria ; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
38. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a apartamentului situat în Focşani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 9 înscrisă în CF 54684-C1-U7 UAT Focşani către doamna Mocanu Liliana; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
39. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focşani, Str. Ulmului nr. 9, bloc 9, ap. 8 înscrisă în CF 51890-C1-U9 UAT Focşani şi a boxei înscrisă în CF 51890-C1-U32 UAT Focşani către familia Nazâru Alexandru şi Nazâru Florentina; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
40. proiect de hotărâre privind vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 13, ap. 18 înscrisă în CF 54673-C1-U5 UAT Focşani către doamna Petcu Lucica; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
41. proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 180/2014, HCL nr. 395/2016 și HCL nr. 63/2017; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
42. proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației autovehiculelor ce aparțin școlilor de șoferi pe raza municipiului Focșani, pe perioada instruirii practice în vederea obținerii permisului de conducere;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
43. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 9091/09.02.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 1007 mp pentru construire locuință, anexă și împrejmuire" Focșani, extravilan, str. Cuza Vodă, T 30, P 153, nr. cad. 10092/1N; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
44. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 36037/22.05.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu comecial, servicii, construire platformă betonată, împrejmuire, amenajare acces auto și lucrări tehnico-edilitare aferente" - generat de imobilele amplasate în Focșani, intravilan, Calea Moldovei, T 30, P 156/1, 156/9, nr. cad. 60747; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
45. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2017; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
46. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Secţiunea a II-a - discuţii, declaraţii politice
Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

MITING AERIAN