Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 29 august 2018
2018-08-23 17:33:40

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 29 august 2018

DISPOZIŢIA Nr. 859
din 23 august 2018
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă ordinară, pentru data de 29 august 2018


Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N E :


Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 29 august 2018, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:
Secţiunea I - proiecte de hotărâri
1. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice - faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propusă a fi realizată prin proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesabilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 155/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Extindere Școala nr. 3 Focșani cu 12 clase", județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 94/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local și alte surse de finanțare a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: „Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani", cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 439/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada Poligonului", cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investitii „Refacere infrastructură străzi: str. Alexandru Sahia, Fundătura Alexandru Sahia și str. Lunei";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 06-10 septembrie 2018, a unei delegații reprzentative a municipiului Focșani în municipiul Kavadarci, Republica Macedonia, pentru a participa la manifestările dedicate Zilei Eliberării Kavadarci și la „Festivalul Vintage Tikves 2018";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului Municipal Focșani în Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia" Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Pedagogic „Spiru Haret" Focșani în Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret" Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public „Creșe" din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406 din Focșani, strada Cernei nr. 12, T. 53, P 3381, P 3382 aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 68,00 mp., situat în Focșani, str. Revoluției T 204, P 11168% ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea amenajării unei organizări de șantier;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.259/2018 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 17,80 mp.situat în Focșani, str.Poienița, T.173, către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA-SDEE FOCȘANI;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 16,00 mp., situat în Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 4, județul Vrancea, T. 93 , P. 5293 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Giurgea Aurel;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de locuințe dintre municipiul Focșani și doamna Ciubotaru Anișoara;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

23. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Baciu Nicușor din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 1 (tronson II) în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 17, ap. 28, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

24. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului local nr. 201/2018 privind aprobarea listei de priorități;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

25. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliuui local al municipiului Focșani nr. 50/2010 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Focșani, modificată;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 56775 din 04.07.2018 privind documentația P.U.D. și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire cafenea și spațiu birouri P+1, market, spălătorie auto și terasă" - generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Cuza Vodă, T 30, P 153, nr. cad. 59922, 54594, 61029 și 60689, în suprafață de 2367,0 mp;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2018;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă


Secţiunea a II-a - discuţii, declaraţii politice

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

 

 

 

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

AEP