Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 27 aprilie 2017
2017-04-21 00:00:00

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de  27 aprilie 2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI


Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă ordinară, pentru data de 27 aprilie 2017


Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N E :


Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 27 aprilie 2017, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:
Secţiunea I - proiecte de hotărâri
1. proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al municipiului Focșani, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2016; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe trimestrul I 2017, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017 a sumei de 49,60 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,68 mii lei pentru premierea elevilor care frecventează cursurile de pregătire ale Centrului de Excelență Focșani organizat în cadrul Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu" Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5,26 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017 pentru premierea sportivilor participanți la Competiția de Gimnastică „Memorial Sergiu Popa", ce va avea loc în perioada 26-27 mai 2017; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,17 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017 pentru premierea sportivilor participanți la a VI-a ediție a Turneului de Taekwondo ce va avea loc în data de 6 mai 2017; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,56 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017 pentru premierea sportivilor participanți la Turneul de tenis de masă, ce va avea loc pe data de 13 mai 2017; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capital social al PARKING FOCȘANI SA; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 16 - 18 iunie 2017, a unei delegații reprezentative a municipiului Focșani, ȋn municipiul Alytus, Lituania, în vederea participării la Zilele Orașului Alytus; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 396/2016 privind reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximal unic pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, desfășurat pe raza municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind reorganizarea și funcționarea Teatrului Municipal Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 106/2017 pentru aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 105/2017 pentru aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
16. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcții al Colegiului Tehnic „Ion Mincu" Focșani a unui post, în vederea promovării persoanei încadrate pe acest post într-un grad profesional superior; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
17. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 4 lit. A punctul (1) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 89/2017 pentru aprobarea schimbării formei juridice a PARKING FOCȘANI SRL, din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
18. proiect de hotărâre privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație la PARKING FOCȘANI SA ; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
19. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 495/2016 privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC ENET SA Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
20. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 251/2016 pentru aprobarea constituirii comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului local al municipiului Focşani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
21. proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Focșani"; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
22. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
23. proiect de hotărâre privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
24. proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Focșani prin Consiliul local al municipiului Focșani cu unități administrativ teritoriale Comuna Golești, Comuna Cîmpineanca, Comuna Vînători, Comuna Răstoaca și Comuna Milcovul, în vederea constituirii asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
25. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric Casa, cod LMI VN-II-m-B-06409 din Focșani, str. Cernei nr. 35, aflat în proprietatea domnilor Cios Tiberiu și Cios Mirela-Adina; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
26. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric Casa Ștefănescu, cod LMI VN-II-m-B-06431 din Focșani, bdul. Gării nr. 5, aflat în proprietatea domnilor Cernătescu Constantin - Liviu și Olteanu Cristina; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
27. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric Casa, cod LMI VN-II-m-B-06483 din Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 6, aflat în proprietatea SC FARM IMPEX SRL; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
28. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului Focșani nr. 177/2009 privind aprobarea stabilirii locației și a încheierii căsătoriilor în incinta Teatrului Municipal Focșani "Mr. Gh. Pastia" situat in Focșani, str. Republicii nr.77, jud. Vrancea, în zilele de sâmbătă și duminică și sărbătorilor legale; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 5,00 mp situat în Focșani, str. Arh. Ion Mincu nr. 14 bis, județul Vrancea, T. 146, P %7430 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Manolescu Luciana; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 23,00 mp situat în Focșani, str. Bucegi nr. 2, județul Vrancea, T. 191, P %10453 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Costin Daniela; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 20,50 mp situat în Focșani, str. Bucegi nr. 8, județul Vrancea, T. 192, P %10509 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Buleu Nicolae; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
32. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 267/2016 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită, pentru perioada 01.09.2016-01.09.2021 către Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala Vrancea, a spațiului în suprafață utilă de 156,22 mp., din incinta Punctului Termic nr. 40 din str. M. Eminescu, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea derulării proiectelor „Masa pe roți" și „Banca de alimente"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
33. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 2,90 ha păşune situată în Focşani - Mîndrești care aparţine domeniului public /privat al municipiului Focşani, începând cu anul 2017, pe o perioadă de 7 ani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
34. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2017 privind aprobarea listei de priorități; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan
35. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan
36. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Tudor Cosmin din imobilul situat în Focşani, str. Democrației nr. 18, bl. 18, ap. 15 în imobilul situat în Focşani, str. Bradului nr. 6, bl. 6, ap. 04 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată și modificată și Legea nr.152/1998 republicată; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan
37. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată și modificată; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu
38. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Mutei Corina din imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.17, ap. 19 în imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.17, ap. 16 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată și modificată; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu
39. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată și modificată; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu
40. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 9066/08.02.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 2196 mp pentru construire bază sportivă și schimbare destinație din bazin acoperit în piscină" - generat de imobilul amplasat în extravilanul municipiului Focșani, zona Laminorului, T 88, P 449, nr. cad. 61072; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
41. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72199/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan și lotizare pentru construire cartier de locuințe și dotări complementare" Focșani, extravilan, T 15, T 16, P 43, P 44, la DJ204E; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Secţiunea a II-a - discuţii, declaraţii politice

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

MITING AERIAN