Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 14 februarie 2018
2018-02-08 19:31:42

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

DISPOZIŢIA Nr. 144, din 08 februarie 2018
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 14 februarie 2018

 

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 14 februarie 2018, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

 

Secţiunea I - proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a II-a";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza de documentație avizare lucrări de intervenție DALI pentru obiectivul de investiții "Refacere infrastructură străzi: str. Alexandru Sahia, Fundătura Alexandru Sahia și str. Lunei";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric Casa, cod LMI VN-II-m-B-06409 din Focșani, str. Cernei nr. 35, T. 44, P. 2721, aflat în proprietatea domnilor Cios Tiberiu și Cios Mirela-Adina;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric Casa Colonel Albu, cod LMI VN-II-m-B-06407 din Focșani, strada Cernei nr. 22, T. 53, P. 3367, aflat în proprietatea doamnei Zăgan Georgiana;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 77,00 mp, situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 6, județul Vrancea, T. 193, P. 10715/1 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Mocanu Georgeta;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 25,00 mp, situat în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 17, județul Vrancea, T. 210, P. 11444% ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Perișan Lăcrămioara-Crina;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 10,08 mp, situat în Focșani, T 161, P 8316 către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA -SDEE FOCȘANI;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de două familii în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

13. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru o familie din imobilul situat în Focșani, Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2 în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

14. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului local nr. 124/2017 privind aprobarea listei de priorități;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

15. proiect de hotărâre privind împuternicirea Viceprimarului municipiului Focșani - Iorga Marius Eusebiu să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2, ap. 21, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Decretului lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992 cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

16. proiect de hotărâre privind împuternicirea Viceprimarului municipiului Focșani - Iorga Marius Eusebiu să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2, ap. 28, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Decretului lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992 cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2017 de către doamna Pascaru Carmen, consilier juridic gradul I în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani;
Iniţiator: Consilier local, Ionuț Mersoiu

20. proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2017 de către domnul Ionașcu Florinel, inspector de specialitate gradul II în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani;
Iniţiator: Consilier local, Ionuț Mersoiu

21. proiect de hotărâre privind retragerea autorizației taxi nr. 310, atribuită prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 279/27.07.2017, transportatorului MARTYAN ASIG S.R.L.;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 2018;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al Municipiul Focșani pe anul 2018;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi Zilei de Dragobete, sărbătoare tradițională românească, în data de 17 februarie 2018 ;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru organizarea sărbătorilor de primăvară - 1 și 8 martie 2018;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2018, a sumei de 0,80 mii lei pentru premierea a doi sportivi care au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2017;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 514/2017 privind completarea HCL nr. 341/2010 privind realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare referitoare la preţul de referință al energiei termice pentru populaţie necesară implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului FOCŞANI pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice" finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013, Axa Prioritară 3, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

Secțiunea a II-a - Rapoarte, informări
1. Raportul de activitate pentru anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani;

Secţiunea a III-a - discuţii, declaraţii politice


Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Dinu Lipatti