Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în ședință ordinară, pentru data de 16 mai 2019
2019-05-11 14:05:47

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în ședință ordinară, pentru data de 16 mai 2019

DISPOZIŢIA Nr. 389
din 11 mai 2019
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 16 mai 2019

 

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 16 mai 2019, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:
Secțiunea I - proiecte de hotărâri
1. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans"; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate de coorganizator la desfășurarea Concursului de Interpretare „Noelia Prisecaru" ce va avea loc în luna iunie 2019; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), pentru realizarea obiectivului de investiții: „Locuri de joacă pentru copiii ce frecventează creșele"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții: „Reparații capitale imobil str. Comisia Centrală și Reabilitare racorduri utilități apă-canal și energie electrică" municipiul Focșani, județul Vrancea; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 113/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI - Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă str. Peneș Curcanul"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 155/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani", județul Vrancea, cu modificările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 94/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul de local și alte surse de finanțare a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: "Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani", cu modificările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 23/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reparații capitale ale Monumentului Unirii din municipiul Focșani", cu modificările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și din administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Galați, în domeniul public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 8 înscris în CF 54684-C1-U18 UAT Focșani către domnul Balaș Constantin Georgian; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 347,00 mp situat în Focșani, bdul. Brăilei nr. 104, județul Vrancea, T. 199, P. % 11016 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către societatea VOROM INTERNATIONAL EXIM SRL; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului str. Cuza Vodă ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „Fundătura Măgura" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, 82 Parcela 4690, 4772 și Tronson 2, Tarla 0, 82 Parcela 4718, 4690, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 5 (cinci) titulari de contracte pentru locuințele ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiatori: consilieri locali Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel, Buzoi Dan
15. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 27001 din 21.03.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuință S+P+4" - ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Cuza Vodă nr. 10, nr. cad. 59616, pe terenul în suprafață de 527,0 mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar