Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în ședință extraordinară, pentru data de 18 aprilie 2019
2019-04-12 16:55:17

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în ședință extraordinară, pentru data de 18 aprilie 2019

DISPOZIŢIA Nr. 331
din 12 aprilie 2019
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 18 aprilie 2019

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,


- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 18 aprilie 2019, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

Secțiunea I - proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic și detalii de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții: „Locuințe colective pentru tineri în regim de închiriere str. Calea Munteniei nr. 57-ANL";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), pentru realizarea obiectivului de investiții: „Reabilitare locuri de joacă existente în patrimoniul U.A.T. Focșani";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 463/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparație corp clădire servicii situată în municipiul Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 517/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții: "Reparații capitale și dotări Sala de ședințe a Primăriei Municipiului Focșani";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani, către Asociația „Clubul Pensionarilor din municipiului Focșani" a spațiului în suprafață utilă de 97,60 mp, din incinta Punctului Termic nr. 55 (56 bis) din str. Greva de la Grivița, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea desfășurării activităților specifice;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și din administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Galați, în domeniul public al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea reîntregirii imobilului situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, prin alipirea a două suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Focșani, identificate prin CF 58902 și CF 58903, aferente construcțiilor în care funcționează Liceul cu Program Sportiv și Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau"; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru numirea finală a unui membru în consiliul de administrație la PARKING FOCȘANI S.A.;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui consilier local din cadrul comisiei de urbanism și agricultură, membru al grupului cu rol consultativ, constituit în vederea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale inițiate de Primăria municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre pentru desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situate în str. Cpt. Crețu Florin nr. 20, bl. 20, ap. 10, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în locuință de serviciu;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind inițierii procedurii de cumpărare a imobilului compus din casă și teren aferent în suprafață de 129,01 mp situat în municipiul Focșani, str. Ion Basgan nr. 5, județul Vrancea, proprietatea domnilor Ilie Ioan și Ilie Ecaterina; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre pentru aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Focșani a apartamentelor nr. 38 și nr. 72 situate în Focșani, str. Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, în vederea demolării;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 360/2018 privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 13, bloc 13, ap. 11 înscrisă în CF 51904-C1-U11 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U21 UAT Focșani către domnii Tunaru Cătălin și Tunaru Nicoleta;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 17,00 mp situat în Focșani, Aleea Echității nr. 31A, bl. P8, sc. 4, județul Vrancea, T. 211, P. 11570 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Ciobotaru Vica;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 24,58 mp situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 1, județul Vrancea, T. 155, P. 7878 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Societatea PRO OMEGA DESIGN SRL;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 26,00 mp situat în Focșani, bdul. București nr. 5, bl. M1, sc. 2, județul Vrancea, T. 201, P. 11081 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Popescu Decebal;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "Aleea Cuza Vodă" situat în Focșani, identificat cu Tarla 90, Parcela 5146, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "Str. Miorița" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5248, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "Str. Oituz" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 101, Parcelele 3597, 5439, 5440 și Tronson 2, tarla 0, Parcela 5349, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "Str. Predeal" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 2221, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "Fundătura Predeal" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "Fundătura Renașterii" situat în Focșani, identificat cu Tarla 107, Parcela 5639, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "Str. Simion Bărnuțiu" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8439, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "Str. Slt. Al. Grigore Ionescu" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 2281, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "Str. Teiului" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, 106, Parcelele 5606, 5634 și Tronson 2, Tarla 0, 106, Parcela 5600, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al municipiului Focșani, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2018;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 2019;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 16,00 mii lei Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret" Focșani pentru sărbătorirea a 150 ani de la înființarea primei școli de profil pedagogic din județul Vrancea;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,68 mii lei pentru finanțarea cursurilor de pregătire ale Centrului de Excelență Focșani organizat în cadrul Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu" Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9,46 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2019, pentru premierea sportivilor participanți la Competiția de Gimnastică „Memorial Sergiu Popa", ce va avea loc în perioada 7-8 iunie 2019;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă


Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

AEP